22
Eto anera na vasiri ikari umo avo God ta eto O Lamb ta avo arumba peni ai ta eto puvutuhoi etei kena umo amina da amita jo ta degi tambu orohu ai ta puvuto pahoi umo ahone ta vasiri ikari i amina ereto be ekari iji amo hariga vahai vahai amita jo ta ekasuja eto amita gigi amo enda embo tapa ta sivo avoeto indie kokondekasora. Eto enda ta saruka ari memenga ikari neite neite tapa amo irae asuja. Eto God te O Lamb te na da jo ta avo arumba peni ta arumbeto mitiroro amita pure embopo na ke agi aisora. Eto embomeni na God ta tombu kesora eto God ta javo avo enana ta beo ta kajasuja. Eto da ai ta mume mane sihukasuja avoeto embo na mane usasa undukasora te usasa amo Bada God ta degi puvuresuja avoeto usasa iji ta avo mane kesora. Eto embomeni na heteto God ga daroho mitie titi jigesora.
Bada Iesu ta puvurari
Eto anera na nau degi ta ke einge etija “Eto ke erevi erena amo ke be ijie tumota ue evujo amo Bada God peroveta tapa ta Ahihi amita God na amita pure ari embopo na ari tapa do puvuresuja avo be kiora amita anera namo avo iketei puvena.”
“Kivujo na eha puvuto ere hona avoeto embo amuna ambota do puvuresuja avo book eita kajari mitia avo toae jigama ue iresuja amina tunga javotoho be aisuja,” ainge Bada na eria.
Na John nanena ke erevi kena eto ingena avoeto na ari kiari anera avo jakeka asi beto gohone taekitie ke einge etija. “Na jakeka aojo. Namote umote peroveta tapa amo no namei kamei ra amite eto book amita ke agi eora embo tapa amiga God ta pure ari embora avoeto God vahai avo jakeka ejo,” ainge ijie ke nei 10 einge etija, “Ari do asora avo o hoga bujekari ei ta kajari mitia amita iji avo auvetija avoeto o hoga mane egovekasova. 11 Eto ari sapura embo amo ari sapura matuainge ue iresuja God kiae embo amo God kiae ue matuainge iresuja, ari javotoho embo amo ari javotoho matuainge ue iresuja eto embo otohu amo embo otohu matuainge ue iresuja,” ke ainge anera na etija. 12 Eto Iesu na ke einge eria “Kivujo, na puvuto ere hona, eto na embo jajavotoho te sasapura te amita ari ta hajire amo mine nau degi ta mitia avo inonota ikasi ere puvutuhona 13 na itikari tutumota, kiti eto ambota, susu eto kombura. 14 Eto embo amuna da peni ta torasi bo egasuja amo God na au huga pe ta toreto vasiri ikari i ta be avo indito tunga javotoho ue iresuja. 15 Rate da ahone ta amo embo sasapura amina ino na arako ue mitera amina saruka te tiha paiha te embo tari amburari te god sokova ingeni na ove ari avo tumotepain ue iriora ke sokova na tiritie osa ue iriora amina da ahone ta mitera.
16 Eto na Iesu nanena ekalesia nau tapa avo ke erevi kiora uje eto nau anera emina au kioa iketene puvija, na Susu ra, na David ta Meni ra eto na Iho Tarama usasa te ra,” 17 ainge eto Ahihi te O Lamb ta kerari kakara te na “Ungo havu” erera eto ke ingari embo na ke einge aisuja “Ungo havu, umo beuje kogue havu, ungo ujena vasiri ikari umo avo mine vahai indesi havu,” ainge aisuja.
Ke tutumo
18 Eto iji ambota do puvuresuja avo book eita kaetena erevi ingari embo ta degi erena amo amuna ke nei hamota ikasuja amita degi God na memenga osaga book erei ta kajari mitia amo au kesuja. 19 Eto embo amuna book eremita ke davo purasuja amo God na au Da Otohu ta vasiri ikari i book erei ta kajari amita be amo mane indesuja. 20 Eto ke erevi ikari embo na einge eria “Ke be, puvurari iji nau auvetija,” ainge eria avoeto ‘Bada Iesu umo hae!’ ke ainge na John na erena aravora. 21 Eto Bada Iesu ta hondate ari avo God ta embomeni ta degi iroi. Aravora.