6
O Sheep Meni na o hoga ta ke kajari itiketo pangire seukena
Eto na kogue mitene O Sheep Meni na itiketo pangire vahai seuketei o vasiri te 4 rate vahai amina ke ‘hae’ ainge amo tururu na keko etei ingihone o horse hamo parara amina sariketo embo hamo ta arumbari eto ki te peva te jigari puvei enana na amita degi siro kope iketere asuketo amita kitoho ga isoro eto nembasi pambija. Eto O Sheep Meni na pangire nei seuketei O Vasirite nei amina ‘hae’ ainge ijinu o horse nei hamo i peri ainge hamo pangari amina embo hamota arumbari sariketo puvera amita degi peka taeketo isoro asora sovera ari amite eto isoro asivo peni te avo iketere umbuto pahaja. Eto O Sheep Meni na pangire heriso seuketei irae etei nei avo seukitinu O Vasirite nei amina ‘hae’ ainge ijinu o horse hamo mume amina nau titita sariketo puvei kena. Eto o amita hamota embo arumbeto puvija amo donda tembeto bouka teka umbari avo ingeni na jigito puvija. Eto O Vasirite tapa 4 amita jo ta ke einge puvei ingena “Eto ejo embomeni na koro pajire be na indari isapa be umbare amo embo na pure iji vahai asuja amo ‘wheat’* be avo litre vahai umbautemo ‘barley’ be 3 litre uhue koro ikau irae aisuja ainge ejo are, rate esi ‘grape’ eto i ‘olive’§ amita pure avo ao mane sapura aisuja!” ainge ena. Eto O Sheep Meni na pangire heriso nei vahai seuketei irae etei nei seukitinu O Vasiri te tutumota vahai amina ‘hae’ ainge ijinu o horse nei hamo goe ari amo embo javo Tari Amburari avo hamo ta arumbari puvutuhunu amita ambota amo embo ambuto pambuto iriora da javo Hades amite tapa embo na puvurarako etei kena. Eto embo javo Tari Amburari amite eto embo javo Hades amina enda embomeni tapa avo umbuto kateke kateke eto tapa 4 ainge iketo heriso nei vahai avo toto vahai avo asivo na tasora, indari pure sosou aro beuje na amburesora eto isoro o na kambaro amburesora eto ari tapa erevi ara sovera ari amo embo javo tari amburari amite eto embo javo Hades amita degi iketere umbera.
Eto pangire heriso nei heriso seuketo nei seukitinu God ke be ari embopo amo God egikae ue iriaora avo kitoho embo na teo ambuvujekea amita Ahihi amo pene ikari gaga suvu ai kogone 10 enana amina ke peni vahai be eto einge etera, “Bada God donda tapa simba ari embo umo ke be eto Embo Otohu avoeto iji doinge simba eto enda embo ta ari sasapura sirikitie nango kitoho na teo ambuvujekea amita sasaga beari amita mine uhue hajire ikao kiaeterete avo simba mitovora,” 11 ke ainge ijio enana ta degi bo parara kokoso avo ikerekenu aseo, “iji isapa simba ururovo ungota namei kamei God ta ke agi ari embopo nei uhoho avo kitoho na taro amburoro teka inono ai avo simba evujo,” ainge ena.
12 Eto na kogue mitene o hoga ta ke kajari amita pangire 5 seuketei irae etei God ta O Meni na 6 seukitei enda ta titira pajire puvutuhoi embo amburari ta sinena ue pusu kuteora hajire avo iji na mume etei hariga na sasaga ta hajire arako etei 13 kuro tapa enda ta betera amo i junga be sari pisara na jaheveoi beuja aingeko betera. 14 Eto utu amo keta na egoveketo pambuja aingeko oi tiri te ituka te na toto degi nei ta pambera. 15 Eto enda ta kings te embo pepenite isoro kiti umbari embopo te haja vaja embopote, sovera embopote embo nei ta ke agi ue pure ari embomeni te eto embo teho te tapa na pambuto panga to ta eto tiri temba ta karu to ta ondisiketo mitie 16 tirite atarate ta degi ke einge etera, “O sheep meni na tumo ere ua avoeto embo avoarumba peni ta arumbeto mitia amita tombu titiha eto nangota hamota beto ahureke ondiketo irore. 17 Amo embo siriketo hajire ikari iji peni puvija amo enda embo amuna hetari haitere?” ke ainge etera.
* 6:6 ‘wheat’: be amina jaseto ‘flour’ eto ‘bread’ boreora. 6:6 ‘barley’: be amo ‘wheat’ be aingera. 6:6 ‘grape’: esi ‘grape’ ta be amina wine eora. § 6:6 ‘olive’: i ‘olive’ be amina ‘oil’ eora.