9
Eto anera tapa 4 amina huin huketere irae etei nei vahai amina hukitoi kuro vahai Utu i ta eto beto enda ta iriuja amita anera ta degi bokiri tahi God na iketija amo ahihi sasapura enda tu ta iriora amita degi ta hoto koveto beto peun ari amita bokiri tahi avo God na iketei umbuto enda to ta bokiri hiriketei iposi kumbo kumbo enda to ta eto bitina amo embo na ehe undukeore eveketo bitiuja aingeko bitito iji te utu te peiketei mume etei o boruga avo iketei iposi jo ta eto enda ta betei God na o saiho ta sovera avo boruga ta degi iketo mane embo ta indari pure te isivasi te avo hatikasora te embo God ta hajire beo ta umbae amita degi isoro ara etija rate mane taro amburora etija te teho kambaro o saiho na kambuoi memenga kiora aingeko avo hariga 5 amita jo ta kogue embomeni na amburesi uje eto amburari jombure aisora te amburari na enana tiumbeto pambasuja. Eto o boruga ta kiari amo o horse isoro o ainge ki emi hamo ta nununga arira eto enana ta siro ta amo king ta kope gold na ari aingeko kena eto enana ta tombu amo embo ta tombu hajire ainge kena. Eto enana ta siro tu amo pamone ta ainge eto ti amo o ‘lion’ ta ti ainge ra. Eto enana ta jenge ta beha ari asuketera amo ‘iron’ na ari avo asuketo gati na pahore tuhesi ingena amo horse isapamane be na isoro gaga handuketo umbuto isoro ta pambuora aingeko avo ingena. 10 Eto o boruga ta etumbu ta amo o saiho na kambuoi memenga hariga tapa 5 amita jo ta kiora aingeko avo mitia. 11 Eto enana ta embo okose amo anera sasapura enda tu ta iriora amita titi jigari anera amita javo amo Hebrew ta ke na ‘Abaddon’ ke eora eto Greek ta ke na eora amo ‘Apollyon’ ke eora. 12 Eto osaga vahai amo irae etija te osaga nei heriso amo puvurae mitera puvuresora. 13 Eto anera tapa 5 amo huin huketere irae etei anera nei vahai amina hukitoi God ta titi buju ta pene gaga gold na ari ai ta o ta perema tapa 4 ainge mitera amina anera huin huketija amita degi ta 14 ke einge eria, “Anera 4 ainge umo pajire javo ‘Euphrates’ aita pundurari mitera avo bujekejo pambare”, ke ainge etere 15 anera 4 avo iji amikote tambuta pambara pupundukeo iji aravo simba ue iriora avo anera na bujeketere embomeni tapa amo kateke kateke eto huru 3 ainge iketo huru vahai avo tetere ambuvujeketera. 16 Eto enana ta isoro embopo horse hamo ta areto pambera amo embo tapa ‘200 million’ ainge pambereija. 17 Eto horse te embo te pambera amita kiari one amo eture ta einge kena. Eto jenge ta beha iketera amo i peri ainge pangari te mume te ovevari te na kaneke kaneke arira. Eto o horse ta siro amo o lion ta siro ainge eto o amita pe to ta amo i peri te johi te enda pusu masa te tapa puvija. 18 Eto embomeni huru 3 rate i peri te johi te pusu masa te avo munehembeto huru vahai amo ambera. 19 Eto o horse ta sovera amo pe ta eto amita etumbu ta ra. Eto amita etumbu amo o koso o ta etumbu aingera eto siro na memenga ikeuja. 20 Eto osaga puvija amina embomeni nei uhoho amburae mitera enana amina ari sasapura ingeni na ari avo oju ue tunga ahereketo toae amo ahihi sasapura na jakeka ari amo toae eto enana ta ‘god’ ‘gold’ na ari, ‘silver’ na ari, ‘bronze’ na ari atara na ari eto i na ari amo titi irae amo onde irae eto amo hae ambu rate toae jigama ere ora 21 eto nei embo tari amburari te saruka ari te tiha paiha ari te pegene ari te amo toae jigama ue mitera.