3
Bishop te Deacon te enana naingeto iresora ta ke.
Ke peni amo erevira. Eto embo na bishop ta pure asi tunga ikasuja amo pure peni umbasi uje aisuja. Eto bishop aisuja embo amo ari einge eto iresuja. Amita irari nei avoeto embo na mane pehumba aisora. Eto amita ae jimbari amo heriso mane, vahai jimbasuja eto amita okope unduresi evivi sununu mane asuja te amita vasiri te ari te na embo tapa avo unditirou embomeni na kogue osa aisora. Eto nei amo ate poekari embo aisuja. Eto nei amo wine peni mane indesuja eto tumo embo mane aisuja eto jujune ke mane aisuja rate pekari, osari embo aisuja eto koro osa mane aisuja. Eto embo amina amita ae te meniundi te omena javotoho ue meniundi na embo amo otohu ke ijie amita ke agi ara ate poekasuja. Eto ke erena amita be amo embo amina amita ae te meni undi te titi jigae aisuja amo God ta embomeni ekalesia naingeto titi jigou? Eto embo eha itiketo God ambo ambo ere ua amina bishop mane aisuja amo Satan utu ta ari sapura eto enda ta bena ainge nombo embo amina hotembari peni ue “na na” aisuja. Eto bishop asuja embo avo ekalesia na pere mane ra te embo tapa na kito osa aisora eto ainge ae amo embo tapa na pehumba aisora eto pehumba amo Satan ta bage ra.
Deacon ta irari amita ke
Eto embo amuna deacon aisuja amo embomeni na kito jakeka asora embo amina deacon aisuja amo ke sokova embo mane aisuja, wine peni mane indesuja, eto koro uje eto ke popoja na ijie mane umbasuja. Eto jo vivisako te na God ta ke be avo jigama aisuja. 10 Eto embo amo eto kioro amita pure javotoho au kito aro deacon aisuja. 11 Eto ainge nombo deacon ta ae amo jakeka ari haitekora eto ke sokova sio sao mane aisuja eto amita bisi ta undurari ujeje mane asuja avo embo tapa na pamone avo kito ari haiteko ke aisora. 12 Eto nei amo deacon aisuja embo amina ae heriso mane jimbasuja te vahai be jimbasuja eto meni hatira simba aisuja. 13 Eto embo na deacon eto pure javotoho ere uma sovera ari umbuto amo Iesu Keriso tumota be ururou avo God na kito kore aisuja.
God ta ari amo peni bera
14 Eto na Paul nane no degi ta sausau pambasi uje ere ona 15 te ari nei na puvuto peikau kito amo inena God ta ekalesia embomeni ta irari inena kioa ahari erevi ere kaitona. Eto God vasiri te amita ekalesia amo eingera, embo na bande tutuvi enda ta koveto hurukeore turi euja ainge nombo ekalesia amo ke be ari ta tutuvi ra. 16 Eto embo na ke nei do mane aisora te God ta ari amo peni be amo erevira
“Keriso bisi te puvuna
Amita ari sapura irae avo ahihi otohu na kito embo javotoho ke ena.
Eto anera na amita vasiri ere koguatera.
Eto embomeni na amita ke enda tapa ta hande uo ke be ea.
Eto God na amita usasa ta jiginu bitina”.