4
Paul na Timothy ta onde katari ikena.
Eto iji kombu auvitirou embo nei nei na God tumota eora avo toto ahihi sasapura ambo ambo ue enana ta ari sasapura avo jigama asora avo ahihi otohu na ke araha ta ere harikitia eto ate poekari sasapura ainge amo hotembari heriso embomeni na hande ere ora amo enana ta jo vahai ae amo ari sasapura na andirari avoeto ari einge emo eora. Eto embo na mane jimbara taekeora, eto indari nei nei avo mane indora taekeora te ke be amo God ta ke jigama ari embomeni na indari avo God osa eto indora God na ena. Eto indari te o te tapa God na ena amo javotoho pere ra te nei do mane ajirekasora te God osa ue umbuto indesora amo embo na osa ue God ta ke ikari ai ta pari uore indari avo otohu eoi umbuto indiora.
Iesu Keriso ta ke agi ari embo be
Eto ke erena erevi no namei kamei ta ao ingihiroro inena Iesu Keriso ta ke agi ari embo aisoa eto ate poekari javotoho ambo ambo ereoa amite eto God tumota ari amita ke be amina umo simba ururou irari javotoho aisoa. Eto embo na God kiae ue sarika pamone na hihi tirarako ere ora avo be toto God ta ke avo eto kogue ere pahuma ando ejo. Eto embo na amita bisi te hamo te sovera aja eto kogue pahuma ando eto enda ei ta iresuja amo uhajahate aisuja, te embo na God ta ari be jigama asi uje eto kito amo eto kogue pahuma ando eto enda ei ta mitie ari javotoho amita degi puvurou kesuja eto ari ambota amite tapa inono aisuja. Eto na ke asona avo ke be ingito kogo ejo 10 amo ungotena God ke be ari embo te eto embo tapa oreketo umbari embo God vasiri te amita hajire amo puvurou kesora avo ungote na simba ere ovora. 11 Eto ungotena ke aravo embo pure ngahia ue osaga ere kogora avoeto ke ere kaitena tapa erevi embo ta degi atepoekejo are. 12 Eto umo embo kerembo mane rate embo eha avoeto no ke te vasiri te osa ari te tumota ari te ari javotoho amina God tumota ari embomeni ta degi ate kitira ao kito embo be ke are.
13 Eto na pambasi eto mitena avoeto inena embo ta titi ta heteto God ta ke eteketo onde katitie embomeni ate poekejo kiore. 14 Eto ekalesia ta embo okokose na ingeni hamo ta tembitio embo nei na umo God ta hande erevi umbuto pure ejo ainge ijinu ingia avoeto do ingiha amite tapa jigama ejo. 15 Eto tunga be iketo pure ngahia ururo no pure avo embomeni na eteteto ke be aisora. 16 Eto no vasiri te eto ke do ate ere poekitea amite tapa simba ue eto kogoeto jigijo. Eto ainge ururo umo te no ke ingiora embomeni te tapa orekasuja.