6
Eto ke agi ue pure ari embomeni na pure mamo avo embo peni ke ijie pure aisora. Eto ainge ae amo pure mamo na God ta javo te dagota ate poekari te avo sapura ke aisuja. Eto pure embo na pure ta mamo amo God ke be ari embo avoeto namei ke ijirou pure embo na mane peive aisuja te pure tunga iketo pure ururou pure ta be amo amita tunga humbari embo God ke be euja amina umbasuja avoeto ari erevi ara ate poekejo.
Koro osa ari ta ke.
Eto embo amuna God ta ate poekari javotoho te ungotenau Bada Iesu Keriso ta ke te avo ingari uje ae ue ke sokova na ate poekeuja 4-5 embo amo keniga embo eto amita hotembari irae be amita ari amo erevira. Embo amina boru jumbari jujune mine ara amita gamo avo uje isapamane euja embo amita hotembari sapura amo tumo, tini kambari, embo ta javo ari sapura ari hotembari sapura isapamane mitia. Eto ke be ari enana ta degi irae be avoeto enana koro umbari ta degi ke ijie ke sokova na God ambo ambo eora.
Eto embo na God ta ke ingito kogo aisuja amo hajire be eto tunga jamo jamo ari te iresuja amo irari javotoho tambasuja. Eto ungotena nei do umbae enda ta puvua ainge nombo pambari amo teho pambasora. Eto enda ta ungotenau bo te indari te iresuja amo ungotena inono ke asora. Eto embo na hajae vajae embo asi uje eto amo ere pahuma engekari ta beora eto hamo ta ujeje isapamane na eoi embo ta vasiri sapura euja. 10 Eto ke amita be amo koro osa ari amo ari sapura isapamane amita susu be ra, eto embo nei nei na koro tunga umbuto tutuvitie God jenete eora embo amita jo amo osaga na enetarira.
Timothy ta irari naingeto iresuja avo ke ena.
11 Rate umo God ta embo avoeto ari sasapura toto ari javotoho erevi eteteto pambujo amo ari javotoho asoa eto God ta ari be jigesoa, eto God tumota asoa, eto osa asoa, eto titi turoturo eto mane ereto tini kambari asoa te sovera eto iresoa eto umo ereto tumo ke sausau mane aisoa. 12 Eto God tumota ue teka eto ari sapura nembejo. Eto umo embo isapamane ta titi ta God ke be ijie vasiri daroho uha avo be jigijo. 13 Eto Iesu Keriso na na embo ta orekari embo ke ainge ijie Pontius Pilate ta harikena amita titi ta eto God donda tapa amita vasiri ikari embo amita titi ta 14 inena ke erevi agi eto ae erena amo God ta ke erevi tapa javotoho na pere jigito ururo Bada Iesu Keriso puvuresuja. 15 Eto God na amita iji ikari ta puvuresuja. Eto God amo javotoho ari ta God, eto Titi Jigari Vahai eto King vahai eto Bada vahai 16 eto amina amburari irae eto umo eonga usasa ta iriuja amo embo ta titi na mane kiora eto amita degi otohu te sovera te daroho iresuja, amen.
17 Eto enda ta hajae vajae te mitera avo na embo peni ke eora avo mane ke aingeko mane asora avo ejo ingore. Eto nau hajae vajae na na simba ururou javotoho iresona ke ainge avo mane aisora. Eto hajae vajae amo ke be manera te ungotena God tumota ururoro amina donda tapa amina ungotena unditirou osa aisora. 18 Eto haja vaja embo na ari jajavotoho amina hajae vajae embo ue hondate eto hande embo ara ejo are. 19 Eto ainge ue iji kombu amita ambo avo hotembitie vasiri jajavotoho avo harau ta nununga arako ue vasiri be avo ivo eto jigesora.
20-21 Eto Timothy inena simba ae ikari avo be simba ejo. Eto embo nei uhoho na God tumota ari avo toto enana ta hotembari avo ke be ke ijie God hotembae ue ke taimbeora embo avo tojo.
Eto God ta hondate ari avo no degi ta iroi.