2 TIMOTHY
1
Paul na Timothy ta degi ahari kajena
Eto embomeni na Iesu Keriso ta degi vasiri te irari umbasora avo God na ena avoembo na Paul Iesu Keriso ta apostel ana God na ikena. Eto nau tunga humbari meni Timothy nanena no ahari erevi ere kaitena. Eto God mamo te ungotenau Bada Iesu Keriso te amita hondate ari te jo ari te peka te tapa no degi ta iroi.
Timothy na God ta pure be na aja Paul na ena.
Eto nau mamamane na ere uatera ainge nombo nanena nau hotembari nei irae hotembari vahai na God ta pure ue iji te mume te amo God osa ue umo embo pari eona. Eto umo si ijea avo hotembeto nau jo tapa na umo kito tunga javotoho asi uje ere ona. Eto umo God tumota oe kogana amo no aja Eunice ta aja ta aja Lois te na God tumota ea avoeto na kogona amo inena ainge ere oa avoembo nau ingeni no hamo ta tembeo God na no pure ta sovera ari hande ikena avo i hukarako ao perimbaja erena. Eto amita be amo God na Ahihi Otohu ungotenau hande ena amo joru ari ta ahihi mane rate kiari te osa ari te amita sovera ikeuja. Avoeto umo me mane kesoa te Bada ta ke embomeni ta degi hande ejo eto na Bada avoembo tipura etena avo hotembitie me mane kesoa rate na tipura ta mitie memenga ere kogona ainge nombo God ta sovera jigihe Iesu Keriso ta ke avoembo memenga kijo. Eto ungotena otohu ue irora God na oreketo umbuna amo ungotenau ari avoembo ae rate amita uje na hondate ena. Eto enda ae kiti ta God na ungotena hondate aisuja amo Iesu Keriso ta degi nununga ena. 10 Eto eha oroho emo Iesu na puvuto ungotena oreketija amo ungotena hondate ari ta be puvija erevira eto ungotena amburari amo Iesu na etei irae etija avoeto ungotena vasiri te daroho iresora avo Iesu na amita ke na hariketija 11 Eto Iesu ta ke hande ana eto amita ke ate poekana amita apostel God na ikena 12 avoembo na eha oroho memenga erekogona te na me kiae rate na ke be eona embo God amita degi ari nau te ahihi nau te avo iketena amo iji kombu avoeto simba aisuja avo kogona. 13 Eto inena nau ke iketene uha amo God ta ate poekari be ra ijie Iesu Keriso tumota ue amita osa ari na simba ejo. 14 Eto God ta ke no degi ta ikari avo Ahihi Otohu ungotenau jo ta mitia amita hondate ari na simba be ejo.
15 Eto ke nei amo Asia province embo na na totora amo umo matu ingea. Avoeto embo Phygelus te embo Hermogenes te embo tapa na na totora.
16 Eto na chain na pundera amo embo Onesiphorus na puvuto joru ue me kiae iji nei nei ainge puvuto na unduja. Avoeto Bada na Onesiphorus ta embomeni kogurou jo aisuja avo erena. 17 Eto embo amina Rome ta puvuto na jombure ere umite na tahaja. 18 Avoeto iji kombu te Bada na Onesiphorus kogurou jo aisuja avo erena. Eto embo amina da Ephesus ai ta na hondate isapamane uija amo umo kiarira.