2
Iesu Keriso ta isoro ari singa be
Eto nau meni umo Iesu Keriso ta hondate ari na sovera ari umbuto embo isapamane ta titi ta etene ingiha avoembo God ta pure ari haite amita degi hande ejo ingito embo nei nei ta ate poekaro ingito umbare. Eto dago na ere ora ainge nombo Iesu Keriso ta isoro ari singa eto no degi ta ngahia puvurou kito sovera ejo. Eto embo na isoro asi pure umbasuja amo enda ta ari neite neite avo mane hotembasuja te amita isoro ta titi jigari embo amina kito tunga javotoho aja aisuja. Eto ke nei amo tutuvari embo na ke agi ae ue sio tutuveto nembasuja amina siro ta pohu kogombari mane hoteto umbasuja. Eto embo amuna pure ngahia eto donda ve kovasuja amo embo amina donda kiti umbasuja. Eto na ke erena avo be hotembejo eto Bada na au be kesoa.
Eto be hotembejo, Iesu Keriso amo ambuto vasiri te erena eto Iesu Keriso ta ohihi amo King David ra. Eto na God ta ke javotoho erevi embo ta degi hande ereona avoeto na enda ta ke peni poekari embo ke ijie chain na tigere osaga te memenga te tapa mitena te God ta ke avo chain na tigaera 10 avoeto God na siriketo umbija embomeni avo Iesu Keriso na oreketo umbuto au usasa ta daroho irora ivo eto mitie pure ereona. 11 Eto ke erevi amo ke be perera. Eto Keriso ga i atahu ta ahara amo Keriso ga tapa vasiri te iresora. 12 Eto ivo eto iresora amo Keriso ga titi jigesora. Eto Keriso egikasora amo Keriso na ungotena egikasuja. 13 Eto ungotena Keriso tumota ae asora te Keriso na tumota ue amita ke avo mane toasuja.
God ta pure ari embo amita ari.
14 Eto ke erevi matuainge kaiketo ejo ingore. Eto ke be mane avo ijie boru ere juhora avo Bada ta titita taekejo. Eto ari ainge ere ora amo be mane amina ke ingari embo ta hotembari sapura euja. 15 Eto no vasiri iketo pure ururo God na kito nau pure embo be ra ke ainge aisuja eto umo God ta ke be avo kiari embo aisoa avoeto umo mane me kesoa. 16 Eto enana God kiae ue hihi tiritie ere pahuma sapura be aisora avoeto umo hihi tirari aingeko avo tojo. 17 Eto enana ta ate poekari sapura masa te sigeto pambuja 18 amo embo Hymenaeus te embo Philetus te na ainge ue ke be avo toto pahue embomeni ta degi ke einge eora “embo ambuto vasiri te erasora amo matu puvuto pambari ra” ke ainge ijie embomeni ta degi ate ere poekitore embomeni nei nei God tumota eora amo ere toturutora. 19 Rate God ta ekalesia amo sovera te mitia amita hajire amo einge kajari ra, “Eto Bada na amita embomeni amo kiarira” eto “Embo tapa amuna Keriso amo nau Bada ke aisuja amina ari sasapura mane aisuja te toasuja.”
20 Eto embo ta irari bande amita jo ta amo donda nei ‘gold’ na ari eto nei ‘silver’ na ari amo daroho irari donda eto bande vahai amita jo ta amo donda nei i te ovu enda te na ari amo pejeuja eto sari euja. Eto kiti amina pure javotoho eora te ambota amina pure sapura eora 21 eto ainge nombo embo na ari sasapura tapa avo toto pure javotoho ari embo eto otohu ue bande mamo ta pure ari donda javotoho arako ue God ta pure javotoho tapa amo amita degi ari inono be aisuja. 22 Eto meni singa na ari sapura asi uje euja aingeko avo toto javotoho ari, tumota ari, osa ari peka umbari avo eteteto ejo, eto Bada ta degi jo javotoho na pari eora embomeni na ari ainge amo eora. 23 Eto embomeni na sarika ue ke be mane hotembari na ijie tumo uore jujune puvuja amo umo kiari avoeto tojo. 24 Eto Bada ta pure ari embo na jujune mane aisuja te embo osa ue embo ta ari sasapura hotembeto toto ate poekasuja. 25 Eto amita degi ngahia ari embomeni enana tunga jamo jamo te ate poekitirou God na au enana ta jo haperekaute au pahuma amita ke be avo kesora. 26 Eto embomeni amo Satan ta uje avo ara bage ikari avo God ta ke avo kito hotembari javotoho umbuto Satan ta bage amo toto pambasora.