3
Eto iji tutumota embomeni na God hotembae asora.
Eto umo ke erevi be ingijo. Iji kombu puvuto auvitirou amo iji sapura be sapura avo puvuresuja amikote amo embomeni na ungo eonga hamo ta ujeje avo hotembeto koro osa ue biso oronga ue ‘na na’ ijie God te embo te avo urumbitie e ta mamo ta ke peive ue otohu ari osa ari irae amo embo jo ari amo irae ue embo ta ari sapura mane hotembeto toasora te embo ta javo aro sapura aisuja eto enana ta isoro peikari irae eto ungo sasaga kesi uje ue ungo ari sasamuna avo uje isapamane avo eora. Eto embomeni amina jo vahai na namei ke ijie jo nei na namei tasora avo hotembeora rate enana ta uje avo pere ue hotembari peni avo ue God uje ae eto enda ta gamo ta ere pahora. Eto enana God ta sovera hotembae ue hamo na God jakeka erera embomeni ainge avo tojo. Eto embo aingeko amina embo ta hande ta jijimeto pambuto toreto hotembari irae pamone ta degi hihi ti tiritiore enana ta ari sasapura isapamane amina bouka euja avoeto ari sasapura ta ujeje isapamane ue ke avo ingihe ambo ambo eora. Eto enana ke ehaha ta gamo ano ingesi uje isapamane eora te ke be amo kiari inono aera. Eto embo Jannes te embo Jambres te ta ke na Moses ta ke ga isoro ea ainge nombo embomeni eto embomeni emita siro matu sapura ari avoeto God na enana matu toarira. Eto enana ta ke amo pajito degi hoi ta mane pambasuja te embo Jannes te Jambres te amita ke inono avoeto embo tapa na kito ke sokova ke aisora.
Paul na Timothy onde katena
10 Eto nau ate poekari te ari te pure te tumota ari te embo hondate ari te osa ari te ando ngahia eto sovera ari te tapa amo umo kiarira. 11 Eto da Antioch te da Iconium te Lystra te ai ta osaga memenga embo na nau degi ta ikea te ando ta sovera ari umbua amo umo koga te Bada na na oreketo umbuna. 12 Eto ke be amo embo na God ta ke avo jigama ue Iesu Keriso ta jo ta iresi uje aisuja amo embo na osaga te memenga te ikaro kesuja. 13 Eto embo sasapura ke sokova ari embopo amina ke sokova mine ara ere uma sapura be aisora.
14-15 Rate umo meni isapa ta itiketo God ta ke otohu kajari avo ingihe ere puvutuhoa, eto amuna ijioi ere ingioa amo umo kiari avoeto umo Iesu Keriso tumota be ere oa amo naingeto umo oreketo umbasuja amita kiari avo ere uhoa avoeto ke avo be jigito irijo. 16 Eto God ta ke kajari tapa amo God ta pe na ikari ra avoeto ke amina embo ate poekasora eto ari sapura harikasora eto degi javotoho davore amo au kesora eto irari javotoho au kesora, 17 eto God ta pure ari embo na God ta ke jigama ururou ari javotoho tapa amo au kito au inono aisuja.