4
Eto God ta titi ta eto Iesu Keriso amo puvuto embo amburarite vasiri te amita ari siriketo umbuto enana ta king eto titi jigesuja amita tombu ta inena erevi ae erena. Eto God ta ke embomeni ta degi hande ejo. Eto iji javotoho te eto iji sapura te ke hande asi nununga ejo. Eto ekalesia embomeni na sapura ururoro kito inena no ke na taeketo ejo javotoho are. Eto ke javotoho ejo ingihe sovera ari umbare. Eto inena embomeni avo mane toasoa te kogue ate poekejo. Eto erevi ao ingora erena amita be amo iji puvurou embomeni na God ta ke be ingari uje ae ue ungota ujeje sasapura avo ue ke gamo avo aro ingesi ate poekari embomeni isapamane siriketo umbasora amina ke be avo ingari uje ae ue onde sunduto ahereketo hihi sokova avo ingesora. Eto umo iji tapa no siro jigama ue memenga puvuresuja amo sovera ejo. Eto God ta ke javotoho avo hande ue no ekalesia ta pure avo ejo inono ai.
Eto God ta pene ikari gaga ai ta wine overeketo God ta degi hande ikeora aingeko nombo nau pambari iji puvei hamo nau God ta degi hande ikasona Eto na isoro javotoho etena, eto tutuvari ta javotoho etena, eto na God toae tumota ere ovona. Avoeto ari javotoho ari ta siro kope avo nununga ari mitia avo, embo sirikari embo javotoho, ungotenau Bada amina iji kombu te umbuto na kogombasuja amo na pere mane rate embo amuna Iesu ta puvurari simba ere ovora amite tapa kogombasuja.
Ahari tutumota ke ena
Eto na embo tapa na toto pambari avoeto umo sau sau nau degi ta puvujo. 10 Eto embo Demas amo enda ta ari osa isapamane ue na toto da Thessalonica ta pahoi eto embo Crescens na enda Galatia ta pahoi eto embo Titus amo enda Dalmatia ta pahoi 11 Eto Luke na vahai namote mitia, avoeto embo Mark amo pure nau hondate ari inono avoeto Mark umbuto puvujo 12 Eto embo Tychicus amo da Ephesus ta iketene pahaja. 13 Eto nei amo nau pohukari bo amo da Troas embo Carpus ta degi toa avo umbuto puvujo. Eto peni be amo nau o hoga ta ke kajari amite nau books te aingeto umbuto puvujo. 14 Eto embo Alexander amo auri pure ari embo amina nau degi ta ari samuna be uija amo Bada na mine au kesuja 15 Eto embo amina ungotenau ke avo ingito tumo eto jujune uija avoeto umo te tapa embo avo be kijo.
16 Eto na kiti koto ta ganoka etera amo na hondate ari embo amo oju ue puvurae etera amita degi Bada na memenga mane ikasuja evo erena 17 Eto Bada vahai na namote mitie sovera ari iketei umbuto amita ke tapa avo enda nei embomeni ta degi ingora hande etena. Eto na o lion ta pe ta oreto umbija 18 ainge nombo ari sapura te isoro te nau degi ta do puvuresuja amo Bada na oreto umbuto ere uma iji puvurou titi jigari degi utu i ta ikau iresona. Eto usasa te daroho amita degi iroi, Amen.
Eto embo pekena
19 Eto pamone Priscilla te amita ivu Aquila te embo Onesiphorus ta embomeni te ere pekitona. 20 Eto embo Erastus amo pambae da Corinth ai ta mitia, eto Trophimus ambure umbei da Miletus ai ta toto puvena. 21 Eto jajemo iji puvurae ua emikote umo matu sau puvujo. Eto ungotenau namei kamei embo Eubulus te Pudens te Linus te Claudia te enana tapa na umo ere pekitora.
22 Eto Bada na no jo ta iresuja. Eto amita hondate ari ungota degi iroi.