11
ꞌYøthʉ ngu núna dí øtꞌe, ngueꞌa̱ nugui dí øtꞌa ngu núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo.
Ra tsꞌofo pa ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ pa ja ya hmuntsꞌi
Zi cuhʉ, nugui drí johya ne dí exꞌahʉ ngueꞌa̱ hinxcá pumfrihʉ gatho núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, ne guí øthʉ gatho ngu núꞌa̱ stá uꞌtꞌahʉ gui ꞌyøthʉ. Pe nugui dí ne gui pa̱dihʉ gue numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ ra ña̱xu de gatho ya ꞌñøhø, y nura ꞌñøhø gueꞌa̱ ra ña̱xu de rá ꞌbɛhña̱, y nu Ajua̱ ra Dada go gueꞌa̱ ra ña̱xu de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Nuꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø xa goꞌma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱ de ja ya hmuntsꞌi, o de ora ña̱ de rá noya Ajua̱, njabʉ ri ꞌbɛtua rá tsa rá ña̱xusɛ. Pe nuꞌbʉ ꞌnara ꞌbɛhña̱ hinxa goꞌma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱ ne ora ma̱nbabi rá noyaꞌa̱, ri ꞌbɛtua rá tsa rá ña̱xusɛ, tsʉtho xa ꞌña̱xi. Nuꞌbʉ ya ꞌbɛhña̱ hingui coꞌma yá ña̱xu, maꞌna xá hño dá ꞌña̱xi, pe nuꞌbʉ gueꞌa̱ ꞌnara ꞌbɛtsa da ꞌña̱xi, maꞌna xá hño dá goꞌma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱. Nura ꞌñøhø hiní ꞌñepi da goꞌma rá ña̱xu ngueꞌa̱ nura ꞌñøhø bi hyoca Ajua̱ ngu tengu rá ꞌbaiꞌa̱ ne ja ri hnequini nurá nsunda Ajua̱. Pe nu ja ra ꞌbɛhña̱, ja ri hnequini rá nsu ra ꞌñøhø. Ngueꞌa̱ nura ꞌñøhø hingue bi thoqui de ra ꞌbɛhña̱, nura ꞌbɛhña̱ bi thoqui de ra ꞌñøhø. Y nura ꞌñøhø himbi thoqui po rá ngue ra ꞌbɛhña̱, nura ꞌbɛhña̱ ha̱, bi thoqui po rá ngue ra ꞌñøhø. 10 Hangue nura ꞌbɛhña̱ rí ꞌñepi da goꞌma rá ña̱xu po rá ngue ya ɛnxɛ handgahʉ, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ ꞌnara seña gue ꞌbʉi toꞌo maꞌna ri manda que ya ꞌbɛhña̱. 11 Pe de ja rá thandi Ajua̱ gathoꞌʉ ri muui mahyɛgui, gue dra ꞌbɛhña̱ gue dra ꞌñøhø, ngueꞌa̱ nsinque ra ꞌñøhø hinxa ꞌmʉ ra ꞌbɛhña̱, ha nsinque ra ꞌbɛhña̱ hindi ꞌbʉ ya ꞌñøhø. 12 Ngueꞌa̱ desde ra mʉdi nura ꞌbɛhña̱ gá ꞌñehe de ja ra ꞌñøhø, y nubyá, nura ꞌñøhø rí ꞌñehe de ja ra ꞌbɛhña̱, pe gatho go øtꞌe Ajua̱.
13 Xi da beñhʉ xá hño, ¿ha gue ri hnequi xá hño ꞌnara ꞌbɛhña̱ ora apabi Ajua̱ ne hinxa goꞌma rá ña̱xu? 14 ¿Ha gue hingrá ꞌbɛtsa ꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø da hopi da te rá sta̱? 15 Pe nuꞌbʉ ra ꞌbɛhña̱ da hopi da te rá sta̱, núꞌá̱ ha̱, rá ntsøhui, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ xa tꞌumbabi pa da goꞌma rá ña̱xu ngu ꞌñena ꞌnara cøni. 16 Pe nuꞌbʉ da ꞌmʉ ꞌra toꞌo da ne da ntsanoya de núna dá ma̱ de yá sta̱ ya ꞌbɛhña̱, pa̱hʉ xá hño gue nuje gueꞌa̱ ma nza̱ihe, ne yá nza̱i maꞌra ya cu núꞌʉ ꞌbʉi ja maꞌra yá nija̱ Ajua̱.
Ya cu bi zi ra Ma̱ca Ntꞌoxi ngu himi ꞌñepabiꞌʉ
17 De núna dí opꞌahʉbya hingui tsa ga exꞌaꞌihʉ ngueꞌa̱ stá øde de núꞌa̱ guí øthʉ ora grí muntshʉ, hinguí øthʉ núꞌa̱ xá hño, hønsɛ guí øthʉ núꞌa̱ hingui ho ja rá thandi Ajua̱. 18 Dí øde gue ora grí muntshʉ, guí øthʉ ya hegue, ngueꞌa̱ hinga mahyɛgui núꞌa̱ guí ma̱ñhʉ, y dí camfri gue nguꞌbʉ gueꞌa̱ guí øthʉ. 19 Pe pøde mahyoni da njabʉ, pa ja da hnequini núꞌʉ toꞌo ha̱npa rá mfa̱di Ajua̱, y núꞌʉ toꞌo hina. 20 Ora grí muntshʉ pa gui ntꞌoxihʉ nepʉ gui tsihʉ ra Ma̱ca Ntꞌoxi, núꞌa̱ guí øthʉ hinguí øthʉ pa ra Zidada, 21 ngueꞌa̱ núꞌa̱ guí ha̱xhʉ pa gui tsihʉ, grí ꞌbɛtꞌohʉ gui da̱ma tsisɛhʉ, ne hinte guí xɛpabihʉ núꞌʉ maꞌra ya cu. Hangue ꞌra de gueꞌahʉ guí tuhʉ ra thuhu, ha nu maꞌra xi grí tithohʉ. 22 ¿Hanja guí øthʉ njabʉ? ¿Ha gue otho ri nguhʉ habʉ guí ñuñhʉ ne guí ntsithehʉ? ¿Ha gue grí ʉtsabihʉ rá ma̱ca nija̱ Ajua̱? ¿Ha gue hinguí ꞌbɛtuahʉ yá tsa núꞌʉ maꞌra othobi te da zi? Xibya, ¿te guí ne ga xiꞌahʉ? ¿Ha gue ga eꞌtsꞌa ri nsuhʉ? Hina, ngueꞌa̱ núna guí øthʉ hinxá hño.
Ra Ma̱ca Ntꞌoxi
(Mt. 26:26-29; Mr. 14:22-25; Lc. 22:14-20)
23 Nugui ya stá uꞌtꞌaꞌihʉ hanja grí tsihʉ ra Ma̱ca Ntꞌoxi ngu núꞌa̱ bi ꞌñutcagui ra Zidada. Núꞌa̱ ra xuui bri daꞌa̱, bi gʉ ra thuhme, 24 nepʉ bi umba njama̱di Ajua̱. Ne de gueꞌa̱ bi hyeca nura thuhmeꞌa̱, nepʉ bi ꞌñena: “Tsihʉ nuna ra thuhme, ja ra uɛnda go guehna ma ndoꞌyo núna ma da hnaꞌmbabi po rá ngue ri tsꞌoquihʉ. Ne ora gui tsihʉ nuna ra thuhme, ꞌyøthʉ ngu ꞌnara feni de guecagui.” 25 Nepʉ ngu bi uadi bi ntꞌoxiꞌʉ, ra Jesu bi gʉ ꞌnara vaso habʉ mi po ra vinu, ne bi ꞌñembabiꞌʉ: “Nuna vinuna̱, go guehna ꞌnara ntꞌudi de núꞌa̱ ra ꞌraꞌyo cohi ma ga øtꞌe co ma ji núꞌa̱ ma ga fani. Ora gui tsihʉ nuna vinuna̱, ꞌyøthʉ ngu ꞌnara feni de guecagui.” 26 Hangue núꞌa̱ ra ora guí tsihʉ ra thuhme ne ra vinu gueꞌa̱ ra ora guí udihʉ de rá du ma Zidadahʉ asta núꞌa̱ ra paꞌa̱ stua yopa pengui.
Hanja da za da tsꞌi ra Ma̱ca Ntꞌoxi ngu ri ho ra Zidada
27 Hangue nugui dí xiꞌahʉ gue nuꞌa̱ tóꞌo da zi núꞌa̱ ra thuhmeꞌa̱ ne núꞌa̱ ra vinuꞌa̱ ne hinda zi ngu rí ꞌñehe, núꞌa̱ ra cuꞌa̱ ma go da da̱di de rá zi ndoꞌyo ne de rá zi ji ra Zidada. 28 Hangue cada ꞌna de gueꞌahʉ, beñhʉ xá hño ꞌmɛtꞌo ua guí ꞌbʉhʉ xá hño co Ajua̱ pa gui tsihʉ ra thuhme ne ra vinu. 29 Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo hinda zi núꞌa̱ ra thuhme ne núꞌa̱ ra vinu ngu rí ꞌñehe, ne hinda beni xá hño te ri muui rá du ra Zidada, núꞌa̱ ra cuꞌa̱ tuxasɛ ra tsꞌoqui. 30 Hangue por gueꞌa̱ ndunthi de gueꞌahʉ grí hñenihʉ ne otho ri nzaquihʉ, ha nehe xa du ꞌra de gueꞌahʉ. 31 Pe nuꞌbʉ ga bensɛhʉ de núꞌa̱ te stá øthʉ ne ga ntsøꞌmhʉ, nuꞌbʉ́ Ajua̱ ya hindua pɛncaguihʉ nuya ya mfɛi. 32 Nuꞌá̱ bí pɛncahʉ ya mfɛi pa da zocjʉ pa hinda condenaguihʉ mahyɛgui co núꞌʉ hingyá gamfri.
33 Hangue ma zi cuꞌihʉ, ora grí muntshʉ pa gui ñuñhʉ, ntøꞌmhʉ ꞌna ngu maꞌna pa gui ñuñhʉ mahyɛgui. 34 Nuꞌbʉ ꞌna de gueꞌahʉ di tsʉꞌahʉ ra thuhu, maꞌna xá hño ñuñhʉ ꞌmɛtꞌo ja ri nguhʉ pa nu xcrí muntshʉ gui ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ ri ho Ajua̱, pa hinda zʉꞌahʉ rá mfɛiꞌa̱. Y de núꞌʉ maꞌra ya tꞌøtꞌe xa nja, nuꞌʉ́ asta hinga mabʉ pa ga ña̱hʉ de gueꞌʉ.