10
Ra tsꞌofo pa hinda søcambeni ya cꞌoi
Zi cuhʉ, dí ne ga benꞌahʉ nehe gue núꞌʉ ndu ma xitahʉ nu de bá pønga de Egipto bra zi ra Moise, ne mri ꞌbɛtꞌo ꞌnara guui, ne bi ꞌraxꞌʉ ja ra Thɛnga Ndehe. Nuꞌʉ́ bi dɛna ra guui ne bi ꞌranga ja ra Thɛnga Ndehe, hangue nuꞌʉ́ bi ꞌnatho co ra Moise, go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de ra sistehe. Ne dí pa̱hʉ gue gathoꞌʉ mahyɛgui bi zi núꞌa̱ ra nzaqui bá ehe de mahetsꞌi. Ne gatho mahyɛgui bi zi núꞌa̱ ra dehe bá pɛhna Ajua̱ ne bi bøhø de ja ꞌnara do. Y núꞌa̱ ra doꞌa̱ gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo mi ꞌyo con gueꞌʉ habʉraza mi ꞌyoꞌʉ. Pe ndunthi de gueꞌʉ, Ajua̱ bi hyandi gue hinxmá hño núꞌa̱ mi øtꞌeꞌʉ, hangue ndunthi de gueꞌʉ bi du ja ra mbonthi.
Gatho núꞌa̱ bi thoguiꞌʉ go gueꞌa̱ ngu ꞌnara tsꞌofo pa guecjʉ, pa hinga hyøcjʉ núꞌʉ ya tꞌøtꞌe xá ntsꞌo, ngu núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌeꞌʉ. Hinga beñhʉ ga nsundahʉ ya cꞌoi ngu bi ꞌyøtꞌa ꞌra de gueꞌʉ, ngu enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo: “Ya ja̱ꞌi bi hñudi bi ñuni ne bi ntsithe, nepʉ de gueꞌa̱ bi ꞌmai bi ꞌyøꞌtua yá ngo ya cꞌoi co ya hnei.” Ne hinga hñuxhʉ co ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ hingue xi ma ꞌbɛhña̱hʉ ngu bi ꞌyøtꞌa ꞌra de gueꞌʉ, hangue nuꞌʉ́ ꞌnada ra pa bi du ꞌnatemáhñu ꞌmo ya ja̱ꞌi. Nixi hinga beñhʉ ga tsøꞌtuahʉ rá mʉi Ajua̱ ngu bi ꞌyøtꞌa ꞌra de gueꞌʉ, hangue ꞌnara pa ndunthi de gueꞌʉ bi mʉhna ya quꞌeña̱, ne bi duꞌʉ. 10 Ne hinga ña̱maꞌñʉhʉ de núꞌa̱ øtꞌe Ajua̱ con guecjʉ ngu bi ña̱maꞌñʉ ꞌra de gueꞌʉ, hangue ꞌnara pa Ajua̱ bá pɛhna ꞌnara ɛnxɛ pa bi hyoꞌʉ.
11 Gueꞌa̱ gatho bi thogui ndu ma xitahʉ, ne bi tꞌofo pa njabʉ ga beñhʉ gue guehna ꞌnara tsꞌofo pa guecjʉ nújʉ dí ꞌbʉhʉua ja ra ximhai de nuya nga̱xa pabya. 12 Hangue nuꞌʉ tóꞌo beni gue xi ꞌbʉi xá hño, dá nsu pa hinda da̱pi da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui. 13 Gatho núꞌʉ ya tsꞌothogui dí thoguihʉ, njabʉ thogui nehe gatho maꞌra ya ja̱ꞌi. Pe Ajua̱ nza̱ntho sugaguihʉ, y nuꞌá̱ hinda hocjʉ ga thohʉ ya tsꞌothogui núꞌʉ da hyandiꞌa̱ gue hinda za ga tsɛthʉ. Ha nura ora dí thohʉ ꞌnara thogui, nuꞌá̱ ri ꞌracjʉ ra tsꞌɛdi pa ga tsɛthʉ.
14 Hangue dí xiꞌahʉ zi cuhʉ, ogrí nsundahʉ ya cꞌoi. ꞌUeguehʉ de núꞌa̱ ra nza̱iꞌa̱. 15 Dí xiꞌahʉ njabʉ ngueꞌa̱ dí pa̱di gue núꞌa̱ dí xiꞌahʉ ꞌbestho tso ri mfenihʉ, y nuꞌasɛhʉ da za gui pa̱hʉ ua majua̱ni núꞌa̱ dí ma̱ ua hina. 16 Ora dí tsihʉ ra Ma̱ca Ntꞌoxi, gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi gue dí ꞌnathohʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne nújʉ ꞌna ngu maꞌna. Nu de dí aphʉ Ajua̱ dí tsihʉ ra vinu, y nura vinuꞌa̱ go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de rá ma̱ca ji ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ bi mani ja rá pontꞌiꞌa̱ po rá nguecjʉ. Y núꞌa̱ ra thuhme dí hñeguehʉ, go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de rá zi ndoꞌyoꞌa̱ núꞌa̱ bi uni pa bi tho po rá nguecjʉ. 17 Masque nujʉ drí ndunthihʉ, pe ꞌnada núꞌa̱ ra thuhme dí tsihʉ, hangue por gueꞌa̱ drí ꞌnathohʉ.
18 Ngu dí pa̱hʉ gue nuya me Israel núꞌʉ toꞌo mi tsi nuya mboꞌni mi tsꞌa̱tꞌi dega hña̱ꞌti, mi ꞌnatho yá jamfri mi xøcambeni Ajua̱, hangue nuꞌʉ́ mi ꞌnatho neheꞌʉ po núꞌa̱ mi tsiꞌʉ. 19 Nugui hingo dí xiꞌahʉ gue ya cꞌoi ja yá tsꞌɛdi, ne hindí xiꞌahʉ gue ri muui núꞌʉ ya hñuni xa hña̱ꞌtuabiꞌʉ, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hinte ri muui y nixi otho yá tsꞌɛdiꞌʉ. 20 Nuꞌa̱ dí xiꞌahʉ gue nuya hñuni hoca núꞌʉ hingyá gamfri pa da umbabi ya cꞌoi, nuya hñuniꞌʉ go gueꞌʉ pa ya tsꞌonda̱hi, hingue pa Ajua̱. Y nugui hindí ne gui ꞌnathohʉ co ya tsꞌonda̱hi. 21 Hinda za gui tsihʉ ra Ma̱ca Ntꞌoxi ne gui tsihʉ núꞌa̱ thocuabi ya tsꞌonda̱hi. Ne hinda za gui hñuhʉ ja rá mexa ra Zidada nepʉ ma grí huhʉ ja ya mexa habʉ tꞌøꞌtua yá ngo ya cꞌoi, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ go gueꞌʉ de ra tsꞌonda̱hi. 22 ¿Ha gue guí nehʉ ga tsøꞌtuahʉ rá mʉi ra Zidada? O ¿ha gue guí beñhʉ gue go maꞌna ja ma tsꞌɛdihʉ de gueꞌa̱? Hina.
Ra gamfri pɛꞌtsa ra nsɛqui da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ go da ne pe co ra hma̱te
23 Zi cuhʉ, da za gui beñhʉ gue ha̱ dí pɛꞌtshma̱hʉ ra nsɛqui ga øthʉ gatho núꞌa̱ ga nehʉ. Pøde ha̱ da za, pe hinga gatho rí ꞌñepi ga øthʉ, ne hingue por gatho ya tꞌøtꞌe da za maꞌna da te ma jamfrihʉ. 24 Oguí suhʉ hønsɛ ri tehʉ, supabihʉ rá te nehe ri miquꞌeihʉ.
25 Tsihʉ gatho núꞌa̱ te ꞌba ja ra tai, ogrí ꞌñanihʉ ꞌmɛtꞌo ua xa hña̱ꞌtuabi ya cꞌoi o hina, pa hinda tsꞌoca ri mfenihʉ. 26 Ngueꞌa̱ ra Zidada go rá mɛti gatho ra ximhai ne gatho núꞌa̱ ja ja ra ximhai.
27 Nuꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi hingrá gamfri da zixꞌahʉ ja rá ngu pa gui ñuñhʉ con gueꞌa̱, ha nuꞌbʉ guí ne gui maha con gueꞌa̱, rí maha ne tsihʉ gatho núꞌa̱ da ꞌraꞌahʉ nsinque gui ꞌyambabihʉ habʉ xuá hña̱, pa hinda tsꞌoca ri mfenihʉ. 28 Pe nuꞌbʉ da ꞌmʉ ꞌna toꞌo da xiꞌahʉ gue núꞌa̱ te ma gui tsihʉ xa hña̱ꞌtuabi ya cꞌoi, nuꞌbʉ́ oguí tsihʉ pa hingui tsꞌocuahʉ rá mfeni núꞌa̱ toꞌo bi xiꞌahʉ. 29 Nugui hindí xiꞌahʉ gue go ma da tsꞌoca ri mfenihʉ, dí xiꞌahʉ pa núꞌa̱ toꞌo da xiꞌahʉ gue hingui ho núꞌa̱ ma gui tsihʉ, pa hingui tsꞌocuahʉ rá mfeniꞌa̱.
Pe da za da benga ꞌna ne da ꞌñena: “¿Hanja go da za da tha̱gagui hinga øtꞌa ꞌnara tꞌøtꞌe ngueꞌa̱ maꞌna ra cu beni gue ra tsꞌoqui? 30 Nuꞌbʉ dí tsi te dí tsi ne dí umbabi njama̱di Ajua̱, ¿hanja ma go da nøngagui maꞌna ra cu por núꞌa̱ te dí tsi?” 31 Pe nugui dí xiꞌahʉ, gatho núꞌa̱ gui øthʉ, ꞌbʉ gri ñuñhʉ, ꞌbʉ gri tsithehʉ, ꞌbʉ gri øthʉ maꞌna te gri øthʉ, ꞌyøthʉ gatho pa rá nsunda Ajua̱. 32 Jamasuhʉ núꞌa̱ gui øthʉ pa hingui tsꞌocuahʉ yá mfeni ya xodyo, nixi núꞌʉ hingyá xodyo, nixi núꞌʉ ya cu ꞌbʉi ja rá nija̱ Ajua̱. 33 Nugui dí øtꞌa ra tsꞌɛdi pa ga øtꞌa núꞌa̱ xá hño pa ga huꞌmbabi yá mʉi gatho ne hinga tsꞌocua yá mfeni. Nugui hindí honsɛ ra hño pa guequi, dí øtꞌa núꞌa̱ xá hño qué pa da mpøhø maꞌra.