9
Ra nsɛqui núꞌa̱ mi pɛꞌtsa ya apostol
Pa̱hʉ xá hño gue nugui drá apostol de ra Zidada Jesucristo dí pɛꞌtsa ra nsɛqui ga øtꞌa ngu núꞌa̱ rí ꞌñepcagui ngueꞌa̱ drá apostol. Nugui stá handa ma Zidadahʉ ra Jesu, ne go dá zoꞌahʉ de gueꞌa̱ pa gá camfrihʉ. Nuꞌbʉ maꞌra ya cu beni gue hinga majua̱ni drá apostol, pe nuꞌahʉ ha̱, guí pa̱hʉ gue drá apostol ngueꞌa̱ xcá camfrihʉ Ajua̱ po ma noyaga.
Ne núꞌʉ toꞌo ña̱maꞌñʉ de guecagui, njaua dí xipabi: ¿Ha gue hiní ꞌñepcagui da tꞌaqui núꞌa̱ te ga tsi? ¿Ha gue hindí pɛꞌtsa ra nsɛqui ꞌbʉ ga ne ga honga ma ꞌbɛhña̱ ne ga tsitsꞌi habʉ dí ꞌyo ngu øtꞌa ra cu Pedro ne maꞌra ya apostol ne núꞌʉ yá cu ra Zidada Jesu? Nugui ne ra cu Berhna ¿ha gue hønsɛguihe hiní ꞌñepcahma̱he da tꞌacje te ga tsihma̱he nsinque ga mpɛhe? ¿Toꞌo gueꞌa̱ ꞌbʉi dega soldado ne hingui tꞌumbi te da zi? ¿Toꞌo núꞌa̱ pɛꞌtsa ꞌnara ua̱ꞌobxi ne hinda zipabi rá fruta? ¿Toꞌo núꞌa̱ pɛꞌtsa ya mboꞌni, ne hinga ja ri ñuni ja yá mboꞌni? Núna dí ma̱, oguí beñhʉ gue go dí ma̱nsɛ, ngueꞌa̱ njabʉ ma̱nga rá ley ra Moise, ne ena njaua: “Oxqui tuꞌtuahʉ rá ne ra nda̱mfri ora netꞌa ra trigo ja ra era.” ¿Ha gue Ajua̱ bi ma̱ xi majua̱ni de ra nda̱mfri? 10 Hina, nuꞌá̱ bi ma̱ pa guecaguihʉ, ne bi tꞌofo pa go ma hñohʉ, ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo fʉxa ra hai ne nuꞌa̱ tóꞌo jʉxa ra sofo, rí ꞌñepi da zi de núꞌa̱ potꞌiꞌʉ. 11 Hangue nuꞌahʉ guí njahʉ ngu ꞌnara ꞌbotꞌi y nuje ngu go dyá motꞌihe ngueꞌa̱ dá xiꞌahe rá noya Ajua̱. Nuꞌbʉ́ ¿ha gue hiní ꞌñepi gui faxcahe ne gui ꞌracje te ga tsihe? 12 Nuꞌbʉ núꞌʉ maꞌra ya cu ri mpɛfi con gueꞌahʉ go guí faxhʉ ne guí umfʉ te da zi, xi nuje ¿ha gue hingo maꞌna rí ꞌñepcaguihe gui faxcahe?
Nuje, asta nubyá hinte stá aꞌaꞌihe, masque rí ꞌñepcaguihehma̱. Nuꞌa̱ dí øthe, dí tsɛthe ra thuhu ra nduthe pa hinto da ña̱maꞌñʉ de rá noya ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 13 ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue nuꞌa̱ tóꞌo ri mpɛfi ja yá nda̱nija̱ ya xodyo ja da tꞌumbabini te da zi? Y nuꞌa̱ tóꞌo ri mpɛfi ja ra ata tsi núꞌʉ ya mboꞌni tho dega hña̱ꞌti pa Ajua̱. 14 Njabʉ bi manda ra Zidada nehe gue nuꞌa̱ tóꞌo ma̱nga ra ma̱ca hoga noya rí ꞌñepabi da tꞌumbabi te da zi. 15 Pe nugui masque rí ꞌñepcagui, pe hinte stá aꞌahʉ nixi hindí opꞌaꞌihʉ pa ga aꞌahʉ núꞌa̱ te dí honi. ¡Ngueꞌa̱ nugui masque drí ꞌñuni ga tu pe hindí ne toꞌo da ꞌñena gue dí ma̱nga ra ma̱ca hoga noya pa hønsɛ dí ta̱ha̱ núꞌa̱ dí tsi!
16 Hingui tsa ga ꞌñetsꞌi ngueꞌa̱ dí ma̱nbabi rá noya Ajua̱, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ hinga ma̱, ¿te ma ga tha̱di ja rá thandi Ajua̱? Nuꞌbʉ hinga ma̱nba rá noya Ajua̱, guehna ꞌnara dumʉi pa guecagui. 17 Nuꞌbʉ núgui dí ma̱nba rá noya Ajua̱ con gatho ma paha, nuꞌbʉ́ dí tøꞌmi gue go ma da gutcagui Ajua̱. Pe nuꞌbʉ núgui hinga nehma̱ ga ma̱nbabi rá noya Ajua̱, pe guehna ma ꞌbɛfi xa tꞌacagui, hangue mahyoni ga øtꞌe. 18 Nuꞌbʉ́, ¿xi ndaꞌa̱ ma tha̱ha̱? Nuꞌa̱ ma tha̱ha̱hma̱, ga johya ga ma̱nba rá noya Ajua̱ nsinque te da tꞌaqui de guecua, masque rí ꞌñepcahma̱.
19 Nugui hindrá ꞌbɛgo de ꞌnadra ja̱ꞌi, nugui drá ꞌbɛgo pa gatho ya ja̱ꞌi, ngueꞌa̱ dí zofoꞌʉ pa njabʉ ndunthi de gueꞌʉ da gamfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 20 Nugui dí øtꞌa ngu yá nza̱i ya xodyo pa da za ga zofoꞌʉ, nehe dí øtꞌa ngu yá nza̱i núꞌʉ ꞌbʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley pa da za ga zofo neheꞌʉ, masque nugui ya hindí ꞌbʉi de ja ra nda̱xjua ley. 21 Nehe dí øtꞌa ngu yá nza̱i núꞌʉ hingui ꞌbʉi ja rá hmanda ra nda̱xjua ley pa njabʉ da za ga zofoꞌʉ nehe. Pe nugui hinstá ꞌuegue de ja rá ley Ajua̱, ngueꞌa̱ nugui dí ꞌbʉi de ja rá hmanda ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 22 Nehe dí øtꞌa ngu yá nza̱i núꞌʉ ya cu tsꞌʉtho yá jamfri, pa da za maꞌna ga zofoꞌʉ. Nugui stá nza̱i ga tɛmbabi yá nza̱i gatho ya ja̱ꞌi pa da mpøhø ꞌra de gueꞌʉ, ngueꞌa̱ cada ꞌna de gueꞌʉ, ꞌramaꞌnaꞌño hanja gra zofogaꞌʉ. 23 Dí øtꞌa njabʉ ngueꞌa̱ dí ne gue maꞌna da ntʉnga ra ma̱ca hoga noya, ne pa njabʉ da za ga ha̱ni ndunthi ya ja̱pi bra hña̱ nura ma̱ca noyaꞌa̱.
24 Ha gue hinguí pa̱hʉ gue gatho núꞌʉ ri ntsaꞌrihi, da ma mahyɛgui, pe ꞌmɛfa ꞌnatho núꞌa̱ toꞌo ma da da̱ha̱. Nujʉ nehe ma ga øthʉ njabʉ, ga ꞌyohʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱ pa njabʉ ga ha̱nga ma tha̱ha̱hʉ nehe núꞌa̱ ma da ꞌracjʉꞌa̱. 25 Dí pa̱hʉ gue gatho núꞌʉ toꞌo ri ntsaꞌrihi xi ri su rá ndoꞌyo pa da nja rá tsꞌɛdi. Nuꞌʉ́ øtꞌa njabʉ hønsɛ pa da da̱ha̱ ꞌnara tha̱ha̱ núꞌa̱ ma da thegue. Pe nujʉ dí pa̱hʉ gue ma ga ha̱ñhʉ ꞌnara tha̱ha̱ núꞌa̱ hinhyaꞌmʉ ma da thegue. 26 Hangue nugui drí hña̱ ra ꞌrihi nehe, pe drá ma manjua̱ntho pa nuni habʉ ma ga tsøni, ne co rá tsꞌɛdi Ajua̱ drí ntuhni pa ga nta̱te, hingue hønsɛ dí ꞌñenitho. 27 Nugui xi drí su ma ndoꞌyo nehe pa hinte da ꞌyøtꞌe, y drí japi da ꞌyøtꞌe núꞌa̱ go dí ne, ngueꞌa̱ hindí ne ga ꞌbɛ ma tsa ja rá thandi Ajua̱, masque stá zofohma̱ ndunthi ya ja̱ꞌi.