8
Ya hñuni núꞌʉ thoqui pa da hña̱ꞌtua ya cꞌoi
Nubyá ma ga xiꞌahʉ de nuya hñuni thoqui pa da hña̱ꞌtua ya cꞌoi. Dí pa̱hʉ gue gathoguihʉ ja ma mfa̱dihʉ. Pe nura mfa̱di nsinque ra hma̱te ri jacjʉ ga ꞌñetsꞌihʉ, pe nura hma̱te xa ꞌracjʉ Ajua̱ go gueꞌa̱ ri jacjʉ ga tetuahʉ yá jamfri ma miquꞌeihʉ. Nuꞌa̱ tóꞌo beni gue xi ja rá mfa̱di, go gueꞌa̱ hingui pa̱di gatho núꞌa̱ rí ꞌñepi da ba̱di. Pe nuꞌa̱ tóꞌo ri ma̱di Ajua̱, Ajua̱ ma̱ gue xá hño rá ꞌmʉi.
Nuya hñuni hña̱ꞌtua ya cꞌoi ꞌbʉcua ja ra ximhai, hinte ri muui, ngueꞌa̱ dí pa̱hʉ gue nuya cꞌoiꞌʉ hinte ri muui. Ngueꞌa̱ nujʉ dí pa̱hʉ gue ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, hingui ꞌbʉi maꞌra. Masque tꞌena gue nuni mahetsꞌi ne nuua ja ra ximhai ꞌbʉi ndunthi núꞌʉ tꞌembabi gue go gueꞌʉ Ajua̱, pe masque tꞌembi njabʉ, nuꞌʉ́ hini mandaguihʉ. Ngueꞌa̱ pa guecaguihʉ dí pa̱hʉ gue ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, y go gueꞌa̱ ma Dadahʉ. Núꞌá̱ go gueꞌa̱ bi hyoca gatho ya tꞌøtꞌe, ne dí ꞌbʉhʉua pa ga nsundahʉꞌa̱. Nehe ꞌnatꞌa ma zi Hmuhʉ ꞌbʉi, y go gueꞌa̱ ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bi tꞌɛntꞌua ja rá ꞌyɛ pa go bi hyoca gatho ya tꞌøtꞌe, ne go gueꞌa̱ bi ꞌracjʉ ꞌnara ꞌraꞌyo te.
Pe hinga gatho ya cu xa ba̱di xá hño gue ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi. ꞌRa astabya hinxa pumfritho yá nza̱i mi pɛꞌtsi nu de mi camfri ya cꞌoi, ne ora da zi núꞌa̱ ra hñuni xa hña̱ꞌtuabi ya cꞌoi, beni gue go gueꞌa̱ ꞌnara tsꞌoqui, ngueꞌa̱ bentho gue nehe ya cꞌoi ja yá tsꞌɛdi, pe hina. Pe hingue po ra hñuni da za maꞌna ga ꞌbʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. ꞌBʉ ga ñunihʉ, hinte ja, y nuꞌbʉ hinga ñunihʉ, nehe hinte ja. Pe masque dí pɛꞌtshʉ ra nsɛqui pa ga øthʉ ꞌna de guehya, mahyoni ga jamasuhʉ pa hinga japhʉ da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui núꞌʉ otho ndunthi yá jamfri. 10 ꞌBʉ ꞌnara cu otho ndunthi rá jamfri, ne da hyantꞌaꞌi gri hudi gri ñuni ja ꞌnará ngo ꞌnara cꞌoi, nuꞌbʉ́ núꞌa̱ ra cuꞌa̱ ꞌna tʉi rá jamfri, grí cadi pa da thogui da ñuni neheꞌa̱. 11 Y njabʉ masque pa ja ri mfeni hingrá tsꞌoqui ngueꞌa̱ guí pa̱di núꞌa̱ guí øtꞌe, pe njabʉ guí japa nuri cu da menga ja ra tsꞌoqui. Y guí pa̱di gue nehe po nura cuꞌa̱ bi du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12 Hangue nuꞌbʉ njabʉ núꞌi guí tsꞌocua rá mfeni ꞌnara cu núꞌa̱ othotho ndunthi rá jamfri, pa̱di gue numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ guí øꞌtua núꞌa̱ ra tsꞌocateꞌa̱. 13 Hangue ꞌbʉ po ꞌnara hñuni ga tsi, ga japi da ntsꞌoca ꞌnama cu, nuꞌbʉ́ maꞌna xá hño hinhyaꞌmʉ ga tsi nura hñuniꞌa̱.