7
Ya hoga tsꞌofo pa núꞌʉ ꞌbʉ yá ꞌbɛhña̱ ne pa núꞌʉ joꞌo
Nubyá ma ga xiꞌahʉ de nuya ntꞌani grí ꞌñanihʉ nu ngá ꞌyopcahʉ: Xá hñohma̱ ꞌbʉ ra ꞌñøhø hinda mɛꞌtsa rá ꞌbɛhña̱, pe ndunthi ya ꞌñøhø hinda za da ꞌmʉsɛ nsinque rá ꞌbɛhña̱. Hangue por gueꞌa̱, pa hinda hñuxui ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ hingue xi yá ꞌbɛhña̱, maꞌna xá hño ꞌnara ꞌñøhø dá ntha̱tui ꞌnara ꞌbɛhña̱ pa gueꞌa̱ drá mɛti. Ha ꞌnara ꞌbɛhña̱ maꞌna xá hño dá ntha̱tui ꞌnara ꞌñøhø pa gueꞌa̱ xi drá da̱me. Ra ꞌñøhø mahyoni da ꞌyøtꞌe co rá ꞌbɛhña̱ núꞌa̱ rí ꞌñepi, nehe njabʉ da ꞌyøtꞌa ra ꞌbɛhña̱ co rá da̱me núꞌa̱ rí ꞌñepi. Y nura ꞌbɛhña̱ ya hingo da mandasɛ rá ndoꞌyo, ngueꞌa̱ nurá da̱me go ri mandabi rá ndoꞌyoꞌa̱. Njabʉ nehe ra ꞌñøhø ya hingo ri mandasɛ rá ndoꞌyo, ngueꞌa̱ nurá ꞌbɛhña̱ go ri mandabi rá ndoꞌyoꞌa̱. Hangue ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ rí ꞌñepꞌaꞌihʉ de gueꞌasɛhʉ, odi ꞌraꞌahʉ ra mfada ꞌna ngu maꞌna. Pe ꞌbʉ xcá cohihʉ ꞌnara cohi pa gui ꞌyaphʉ Ajua̱, nuꞌbʉ́ ha̱, da za gui ꞌueguehʉ ꞌraya pa. Nepʉ de gueꞌa̱ da za gui ꞌbʉhʉ ꞌnadbʉ mahyɛgui maꞌnaꞌqui pa njabʉ hinda za da hyaꞌahʉ ra Satá gui hñuxhʉ co maꞌna ra ja̱ꞌi.
Stá xiꞌahʉ gue xá hño gui honga ri ꞌbɛhña̱hʉ, pe hingo drí jaꞌahʉ, go da huanhʉ núꞌa̱ gui ꞌyøthʉ. Pa guequi ga nehma̱ gue gatho da nja ngu dí nja hinstá ntha̱ti joꞌo ma ꞌbɛhña̱, pe cada ꞌna ꞌramaꞌnaꞌño yá mfeni xa umbabi Ajua̱.
Núꞌahʉ viudahʉ, ne gatho núꞌahʉ hinxcá ntha̱tihʉ, joꞌo ri ꞌbɛhña̱hʉ nixi ri da̱mehʉ, dí xiꞌahʉ ga nehma̱ gui njahʉ ngu dí nja hinstá ntha̱ti joꞌo ma ꞌbɛhña̱. Pe nuꞌbʉ guí hanthʉ gue Ajua̱ hinxa ꞌraꞌahʉ ra tsꞌɛdi pa gui ꞌbʉsɛhʉ, maꞌna xá hño gui ntha̱tihʉ, ngueꞌa̱ hingui ho gui ꞌbʉhʉ hønsɛ co ra ncꞌatꞌi.
10 Y núꞌahʉ ꞌbʉ ri ꞌbɛhña̱hʉ, ha núꞌahʉ ꞌbɛhña̱hʉ ꞌbʉ ri da̱mehʉ, dí ꞌbɛpꞌahʉ ngu núꞌa̱ bi ma̱nga ra Zidada, gue ni ꞌna de gueꞌahʉ hinda za gui nhyɛguihʉ. Hingo de guecsɛhɛ dí ꞌbɛpꞌahʉ gui ꞌyøthʉ njabʉ, nura Zidada go gueꞌa̱ ri ꞌbɛpꞌaꞌihʉ. 11 Nuꞌbʉ ra ꞌbɛhña̱ da hyɛpʉ rá da̱me, odi jʉ maꞌna ra ꞌñøhø pa drá da̱me, y nuꞌbʉ ra ꞌñøhø da hyɛpʉ rá ꞌbɛhña̱, odi jʉ maꞌna ra ꞌbɛhña̱ pa da ꞌyøtꞌe drá ꞌbɛhña̱. Nuꞌa̱ da ꞌyøtꞌe, maꞌna xá hño dá mpumbabi ri yoho ne da yopa ꞌmʉi ꞌnadbʉ maꞌnaꞌqui.
12 Nubya nugui go ma ga xiꞌahʉ núꞌa̱ dí beni gui ꞌyøthʉ, hingo ra Zidada ri ꞌbɛpꞌahʉbya. Nuꞌbʉ ꞌnara cu pɛꞌtsa rá ꞌbɛhña̱ hingrá gamfri, ne nuꞌbʉ núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ hini ʉtsa rá da̱me ngueꞌa̱ ra gamfri, osti hɛpʉ. 13 Y nuꞌbʉ ꞌnara nju di pɛꞌtsa rá da̱me hindra gamfri pe nuꞌbʉ núꞌa̱ ra ꞌñøhø hini ʉtsa rá ꞌbɛhña̱ ngueꞌa̱ ra gamfri, osti hɛpʉ rá da̱meꞌa̱. 14 Ngueꞌa̱ nuꞌbʉ ꞌnara ꞌbɛhña̱ ra gamfri ne rá da̱me hingrá gamfri, núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱ ha̱ni rá ja̱pi Ajua̱ po rá ꞌbɛhña̱, ngueꞌa̱ rá ꞌbɛhña̱ rá ba̱tsi Ajua̱. Y nuꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø ra gamfri ne rá ꞌbɛhña̱ hingrá gamfri, núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ꞌa̱ ha̱ni rá ja̱pi Ajua̱ po rá da̱me, ngueꞌa̱ nurá da̱me rá ba̱tsi Ajua̱. Nuꞌbʉ hindi njabʉ co ra ꞌñøhø o ra ꞌbɛhña̱ hingrá gamfri, nuꞌbʉ́ nixi yá ba̱tsi hingá nja̱pi. Pe nuꞌbʉ njabʉ ha̱, nja̱pi yá ba̱tsi. 15 Pe nuꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø hingrá gamfri ne da hyɛpʉ rá ꞌbɛhña̱ ngueꞌa̱ ra gamfri, o nuꞌbʉ ꞌnara ꞌbɛhña̱ hingrá gamfri ne da hyɛpʉ rá da̱me ngueꞌa̱ ra gamfri, dá ꞌuegue, ngueꞌa̱ núꞌa̱ ra cu o núꞌa̱ ra nju pɛꞌtsa ra nsɛqui da ꞌuegue de núꞌa̱ hingrá gamfri, ngueꞌa̱ Ajua̱ bi zoncahʉ pa ga ꞌbʉhʉ ꞌnara hogaꞌmʉi. 16 Xi nuꞌi zi nju, ¿ha gri pa̱di ua da mpøhø ri da̱me po rá ngueꞌi? Nehe nuꞌi zi cu ¿ha gri pa̱di ua da mpøhø ri ꞌbɛhña̱ po rá ngueꞌi?
17 Cada ꞌna de gueꞌahʉ ꞌbʉhʉ ngu núꞌa̱ xa ꞌyɛpꞌahʉ ra Zidada ante da zohnꞌahʉꞌa̱ pa gá camfrihʉ. Nuna guehna drí ꞌbɛpabi da ꞌyøtꞌa gatho ya cu de habʉraza ya nija̱. 18 Nuꞌbʉ ꞌnara cu ya xa gamfri Ajua̱ ne xqui thuꞌtsua ra seña ja rá ndoꞌyo, hinte ja. O ꞌbʉ ꞌbʉi ꞌnara cu xa gamfri Ajua̱ ne hingui pɛꞌtsa ra seña ja rá ndoꞌyo, ya odi huxa núꞌa̱ ra señaꞌa̱. 19 Hinte ri muui ꞌbʉ toꞌo pɛꞌtsa ra seña o hingui pɛꞌtsi. Nuꞌa̱ maꞌna ri muui, núꞌa̱ ga øthʉ núꞌa̱ ri manda Ajua̱. 20 Cada ꞌna dá sigui dá mpɛfi habʉ mri mpɛfi de ante da gamfri Ajua̱. 21 Nuꞌbʉ xi ngrá nza̱iꞌbɛgo de ngá camfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, hini japi. Pe nuꞌbʉ da za gui pøni dega ꞌbɛgo, pøni ꞌbestho. 22 Núꞌa̱ mi ꞌbʉi dega ꞌbɛgo ante da gamfri ra Zidada, ya nubyá hingrá ꞌbɛgo de ꞌnara ja̱ꞌi ja rá thandi Ajua̱ ngueꞌa̱ ya rá ꞌbɛgo ra Zidada. Nehe nuꞌa̱ ra ja̱ꞌi bi gamfri ra Zidada ne himi ꞌbʉi dega ꞌbɛgo, nuꞌá̱ go gueꞌa̱ ꞌnara ꞌbɛgobya de ra Zidada Jesucristo. 23 Ajua̱ bi gutcꞌaguihʉ xá ma̱di, hangue nubyá ma ga pɛphʉꞌa̱, hingo ma ga pɛpabihʉ ya ja̱ꞌi. 24 Zi cuhʉ, sigui gui mpɛhʉ há ngrí mpɛhʉ de gá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, y Ajua̱ ja da ꞌmʉhni con gueꞌahʉ.
25 Y gatho núꞌahʉ joꞌo ri ꞌbɛhña̱hʉ, ha núꞌahʉ ꞌbɛhña̱hʉ joꞌo ri da̱mehʉ, hinte xa ꞌbɛpcagui ra Zidada ga xiꞌahʉ, hønsɛ dí ꞌraꞌahʉ ꞌnara tsꞌofo de ma mfenisɛ. Y nura tsꞌofoꞌa̱ gueꞌa̱ majua̱ni ngueꞌa̱ Ajua̱ po rá nthecate xa hñuxcagui pa ga ma̱nbabi rá noyaꞌa̱, hangue dí ꞌraꞌahʉ ꞌnara hoga tsꞌofo. 26 Nugui dí beni gue xá hño gui ꞌbʉthʉ nsi ri ꞌbɛhña̱hʉ nsi ri da̱mehʉ ngu guí ꞌbʉhʉ, ngueꞌa̱ xi ja ya tsꞌothogui nuya pabya dí ꞌbʉhʉ. 27 Nuꞌbʉ ꞌbʉ ri ꞌbɛhña̱, oxqui hɛpʉ. Ha nuꞌbʉ joꞌo, oxqui honi. 28 Ha nuꞌbʉ gui honga ri ꞌbɛhña̱, hingrá tsꞌoqui. Ha nuꞌbʉ ꞌnara nxutsi da hyonga rá da̱me, hingrá tsꞌoqui nehe. Pe nuꞌa̱ tóꞌo da hyonga rá ꞌbɛhña̱, o nura ꞌbɛhña̱ da hyonga rá da̱me, ma da thogui ndunthi ya dumʉi, hangue nugui ga nehma̱ gue hingui thohʉ ya dumʉi.
29 Zi cuhʉ, dí ne ga xiꞌahʉ gue ya hinga ndunthi ya pa dí ꞌbʉhʉua. Hangue nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa rá ꞌbɛhña̱, dá ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue hingui pɛꞌtsi, pa da za da mɛpabi Ajua̱. 30 Nuꞌa̱ tóꞌo zoni, odi oda rá mfeni nsøcta ra tsꞌoni, ne nuꞌa̱ tóꞌo ri johya, odi oda rá mfeni nsøcta ra johya. Nuꞌa̱ tóꞌo ri ntai, dá ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue hinte pɛꞌtsi. 31 Ha nuꞌa̱ tóꞌo ri johya co nuna ra ximhai, dá ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue hini johya, ngueꞌa̱ nuna ximhai ꞌyo rí uadi rí thogui.
32 Nugui ga nehma̱ hingui jamasu ya tꞌøtꞌe de nuna ra ximhai, ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo joꞌo rá ꞌbɛhña̱ xi ri jamasubi rá ꞌbɛfi ra Zidada, ne ꞌbʉi pa da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ri ho ra Zidada. 33 Pe nuꞌa̱ tóꞌo ꞌbʉ rá ꞌbɛhña̱ mahyoni da jamasu ya tꞌøtꞌe de nuna ra ximhai, ne da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ri ho rá ꞌbɛhña̱. 34 Ha nuya ꞌbɛhña̱, hinga mahyɛgui núꞌa̱ ꞌbʉ rá da̱me co núꞌa̱ joꞌo rá da̱me. Nuꞌa̱ joꞌo rá da̱me, maꞌna ri jamasubi rá ꞌbɛfi ra Zidada, ne ꞌbʉi pa da mɛpabi Ajua̱ con gatho rá tsꞌɛdi ne con gatho rá mfeni. Pe nuꞌa̱ tóꞌo ꞌbʉ rá da̱me, mahyoni da jamasu ya tꞌøtꞌe de nuna ra ximhai, ne da ꞌyøtꞌa ngu núꞌa̱ ri ho rá da̱me.
35 Núna dí xiꞌahʉ guehna pa go ri hñohʉ. Dí zoꞌahʉ pa gui ꞌyøthʉ ra hño ngu rí ꞌñepi gui ꞌyøthʉ pa da za gui pɛpabihʉ Ajua̱ con gatho ri mʉihʉ ne hinte da hyʉꞌtsꞌahʉ. Nugui hindí eñꞌahʉ gue ꞌbʉ gui honga ri ꞌbɛhña̱hʉ hingui ꞌyøꞌtuahʉ rá paha Ajua̱.
36 Nuꞌbʉ ꞌnara cu di ꞌbʉ rá tꞌixu, y handi gue ya da za da ntha̱tiꞌa̱, dá ꞌyøtꞌa ngu núꞌa̱ xa benga rá dada ante sta tho rá mba̱tsja̱ꞌi. Hingo ꞌnara tsꞌoqui núꞌa̱ xa beni da ntha̱ta rá tꞌixu. 37 Pe nuꞌbʉ ꞌnara cu ꞌbʉ rá tꞌixu, ne nura dadaꞌa̱ xa beni gue hinda tha̱ta rá tꞌixu, ne ꞌbʉ ꞌnadra mfeni xa beni gue hinhyaꞌmʉ da umba nsɛqui da ntha̱ta rá tꞌixu, núꞌa̱ ra cuꞌa̱ øtꞌe xá hño nehe. 38 Hangue nuꞌa̱ tóꞌo ri unga rá tꞌixu pa da ntha̱ti, xá hño øtꞌe. Nehe nuꞌa̱ tóꞌo hingui ne da tha̱ta rá tꞌixu, maꞌna xá hño núꞌa̱ øtꞌe.
39 Nuꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ xa ntha̱ti, hingui tsa da ꞌuegue de rá da̱me núbya te rá da̱me, ngueꞌa̱ njabʉ ma̱nga ra ley. Pe nuꞌbʉ ya da du rá da̱me, núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ꞌa̱ ꞌbʉ da beni da ntha̱ti, da za da ntha̱ti co núꞌa̱ da neꞌa̱, hønsɛ gue drá gamfri ha̱, ne ꞌbʉ go rá paha Ajua̱. 40 Pe nuꞌa̱ go dí ma̱ngá, maꞌna xá hño hinda yopa ntha̱tihma̱. Guehna dí bengá, y dí camfri gue dí ha̱npabi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱.