6
Ya gamfri ri nhyanthya̱ ja ya nzaya hingyá gamfri
ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ guí pɛꞌtshʉ ꞌnara tsʉi co maꞌna ra cu, ¿hanja guí paha ꞌbestho ja ra tsꞌʉtbi pa guí ña̱tehʉ co núꞌʉ hingyá gamfri? ¿Ha gue hingue ꞌnara ꞌbɛtsaꞌa̱? ¿Hanja hingo guí paha guí ña̱tehʉ ja ya cu? ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue nújʉ dyá gamfrihʉ ma go ga ha̱ꞌmbahʉ nguɛnda núꞌʉ hingyá gamfri? Nuꞌbʉ nújʉ ma ga ha̱ꞌmbahʉ nguɛnda yá da̱nga tꞌøtꞌeꞌʉ, nuꞌbʉ́ ¿ha gue hingo da za ga ha̱ñhʉ nguɛnda de nuya tꞌøtꞌe xi ya tꞌʉqui? ¿Ha hinguí pa̱hʉ nehe gue ma ga ha̱ꞌmbahʉ nguɛnda asta ya ɛnxɛ? ¡Xihma̱ de nuya tꞌøtꞌe de ra ximhai! Nuꞌbʉ nuꞌahʉ guí pɛꞌtshʉ ya tsʉi co nuya tꞌøtꞌe de nuua ja ra ximhai, ꞌbestho guí paha guí ña̱tehʉ co núꞌʉ hingyá gamfri ne hinte dri ꞌñɛntꞌi con gueꞌahʉ. Hingui ho njabʉ ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hingui pa̱di da hña̱ꞌmba nguɛnda ya cu. Dí xiꞌahʉ njabʉ pa gui ꞌbɛ ri tsahʉ ne pa ya hingui sigui gui ꞌyøthʉ. Xi de grí gathohʉ ¿ha gue joꞌo ni ꞌna de gueꞌahʉ núꞌa̱ di ja rá mfa̱di pa da za da hña̱pꞌahʉ nguɛnda de núꞌa̱ guí øthʉ? Ha nuꞌahʉ́ ora guí pɛꞌtshʉ ya tsʉi co ꞌnara cu, ꞌbestho guí paha guí ña̱tehʉ co núꞌʉ hingyá gamfri.
Hiní ꞌñepꞌaꞌihʉ gui ña̱pabihʉ ꞌna ngu maꞌna co núꞌʉ hingyá gamfri. ¿Hanja hinguí tsɛtathohʉ nura ora tꞌøꞌtꞌahʉ ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi, ne ora te fepꞌaꞌihʉ? Pe nuꞌahʉ go gueꞌasɛhʉ guí øꞌtuahʉ ra ntsꞌoꞌmʉi ri cuhʉ, y asta guí pephʉ.
¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue ya tsꞌoja̱ꞌi hinda ma da yʉtꞌa nuni mahetsꞌi habʉ bí manda Ajua̱? Odi haꞌahʉ ri mfenihʉ. Ngueꞌa̱ gatho núꞌʉ ri hñuxui ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ hingue xi yá ꞌbɛhña̱, ne gatho núꞌʉ camfri ya cꞌoi, ne núꞌʉ ya zinga medintha̱ti, ne núꞌʉ ya ꞌñøhø ri hñuxui yá miꞌñøhøui, o ya ꞌbɛhña̱ ri hñuxui yá miꞌbɛhña̱ui, gatho núyá hinda ma da yʉtꞌa nuni mahetsꞌi habʉ bí manda Ajua̱. 10 Nixi ya be, nixi ya nduste, nixi ya tixfani, nixi ya zante, nixi núꞌʉ ri mpe co ra nthate, ni ꞌna de gueꞌʉ hinda ma da yʉtꞌa nuni mahetsꞌi habʉ bí manda Ajua̱. 11 Ante gui camfrihʉ Ajua̱ nguí njahʉbʉ nehe ꞌra de gueꞌahʉ. Pe nubyá ya xa tꞌaxca ri mfenihʉ, ne ya xa tꞌecꞌaꞌihʉ de gatho nuya ya tsꞌoqui, ha nubyá ya hinte ma tsꞌoqui guí tuhʉ ja rá thandi Ajua̱ po rá tsꞌɛdi ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne po rá tsꞌɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱.
Ga nsuhʉ xá hño pa strá ntꞌaxi ma ndoꞌyohʉ
12 Da za ga beñhʉ gue dí pɛꞌtshma̱hʉ ra nsɛqui ga øthʉ núꞌa̱ go ga nehʉ. Pøde ha̱ da za, pe hingue gatho rí ꞌñepi ga øthʉ. Masque ja ra nsɛqui ga øthʉ núꞌa̱ go ga nehʉ, pe hinga hophʉ ni ꞌnara tꞌøtꞌe da da̱cjʉ pa ga øthʉ. 13 Ra hñuni thoqui pa da ma mbo ra mʉi, ha nura mʉi ja pa ra hñuni. Pe gatho núꞌʉ yoho, Ajua̱ ma da hña̱cua yá ꞌbɛfiꞌʉ. Numa ndoꞌyohʉ hinxa thoqui pa ga hñuxhʉ co ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ hingue xi ma ꞌbɛhña̱hʉ, nixi ra ꞌbɛhña̱ hinda hñuxui maꞌna ra ꞌñøhø núꞌa̱ hingue xi rá da̱me. Numa ndoꞌyohʉ xa hoca Ajua̱ pa ga pɛpabihʉꞌa̱, y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ supca ma ndoꞌyohʉ. 14 Nu Ajua̱ bi japi bi yopa nte rá ndoꞌyo ma Zidadahʉ ra Jesucristo, njabʉ nehe ma da japi da yopa nte ma ndoꞌyohʉ po rá tsꞌɛdiꞌa̱.
15 ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue numa ndoꞌyohʉ xa ꞌnatho co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ngueꞌa̱ stá camfrihʉꞌa̱? Nujʉ́ ya dí ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za ga hñuxhʉ co ꞌnara tsꞌoꞌbɛhña̱ ne ga ꞌnathohʉ con gueꞌa̱ nehe? Ni tsꞌʉ hinda za. 16 O ¿ha gue hinguí pa̱hʉ gue nuꞌa̱ tóꞌo da hñuxui ꞌnara tsꞌoꞌbɛhña̱ ya bi ꞌnatho rá ndoꞌyo con gueꞌa̱? Ngueꞌa̱ enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo njaua: “Ra ꞌñøhø co rá ꞌbɛhña̱, gueꞌʉ ya ri ꞌnatho.” 17 Pe nuꞌa̱ tóꞌo ya ri ꞌnatho co ma Zidadahʉ ra Jesu, ya ri ꞌnatho con gueꞌa̱ pe dega Ma̱ca Nda̱hi.
18 Hangue oguí hñuxhʉ co ya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ hingue xi ri ꞌbɛhña̱hʉ. Gatho ya tsꞌoqui hingui ho, pe hinga gatho ya tsꞌoqui ri tsꞌocua rá ndoꞌyo ꞌna. Pe núꞌa̱ ra ja̱ꞌi da hñuxui ꞌnara ꞌbɛhña̱ hingue xi rá ꞌbɛhña̱, nuꞌá̱ ha̱, ri tsꞌocsɛ rá ndoꞌyo. 19 ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue numa ndoꞌyohʉ gueꞌa̱ rá nija̱ ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ ꞌbʉi ja ma corasohʉ? Ajua̱ go gueꞌa̱ xa ꞌracaguihʉꞌa̱. Hangue ya hingo drí mandasɛhʉ. 20 Ngueꞌa̱ Ajua̱ bi gutcꞌaguihʉ xá ma̱di co rá ji rá hma̱ca Tꞌʉ. Hangue ꞌyøthʉ ra tsꞌɛdi gue da hneca rá nsunda Ajua̱ ja ri ndoꞌyohʉ ne ja ri corasohʉ, ngueꞌa̱ numa ndoꞌyohʉ ne ma corasohʉ go rá mɛti Ajua̱.