13
Ra hma̱te
ꞌBʉ nugui gra ña̱ co ꞌraya noya xi mahotho, o gra ña̱ ngu ꞌnara ɛnxɛ, pe ꞌbʉ hindí pɛꞌtsa ra hma̱te, nuꞌbʉ́ gra nja ngu ꞌnara ꞌbixfani nsøctho ri ꞌnohni o ngu ꞌnara tꞌɛgui nsøctho zʉni. O ꞌbʉ gra pɛꞌtsa gatho ra tsꞌɛdi pa ga ma̱nba rá noya Ajua̱, ne gra pa̱di gatho núꞌʉ ya tꞌøtꞌe xi xá hñei de rá noyaꞌa̱, ne gra pɛꞌtsa gatho ra mfa̱di, ne xi gra pɛꞌtsa ndunthi ra jamfri asta da za ga japi da mponga ꞌnara tꞌøhø, pe ꞌbʉ hindí pɛꞌtsa ra hma̱te, nuꞌbʉ́ hinte rá ꞌmɛcagui. Nehe ꞌbʉ ga umbabi ya hyoya gatho núꞌa̱ dí pɛꞌtsi, ne asta ga unga ma ndoꞌyo da tsꞌa̱tꞌi, pe nuꞌbʉ hindí pɛꞌtsa ra hma̱te, nuꞌbʉ́ hinte ri muui núꞌa̱ dí øtꞌe.
Nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa ra hma̱te, tsɛta gatho núꞌa̱ da ꞌñepabi; xi ra hoja̱ꞌi co yá miquꞌeiui, ne hini hyøcua núꞌa̱ te pɛꞌtsiꞌʉ; hingrá ꞌñetsꞌi, ha nixi hini nda̱ngui de maꞌra. Nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa ra hma̱te hinto xaxi, hini nsu sɛhɛ, hingrá cuɛ ne hingui ɛte. Nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa ra hma̱te hini johya ꞌbʉ ri ntsꞌoca ꞌnará miquꞌeiui, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ nza̱ntho ri johya hønsɛ de ra hño. Nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa ra hma̱te tsɛta gatho núꞌa̱ tꞌøꞌtuabi, camfri gatho núꞌa̱ xá hño, nza̱ntho tøꞌmi de ra hño, ne tsɛta gatho ya tsꞌothogui.
Nura hma̱te hinhyaꞌmʉ ma da uadi, pe nura mfa̱di dí pɛꞌtshʉ pa dí ma̱mfʉ rá noya Ajua̱, nuꞌá̱ ha̱, ma da zø ra pa da ꞌñotho. Nehe ma da uadi ra mfa̱di dí pɛꞌtshʉ pa xa za stá ña̱hʉ de maꞌra ya hña̱qui hingui fa̱di. Ne ma da zø ra pa ya hinda ꞌyøtcahʉ ra ꞌbɛdi gatho núꞌa̱ ra mfa̱di dí pɛꞌtshʉ. Ngueꞌa̱ ꞌna tʉi núꞌa̱ stá pa̱dihʉ hangue hinxa za stá ma̱ñhʉ gatho núꞌa̱ xa ma̱ Ajua̱. 10 Pe nu xcrá ꞌbʉhʉ co núꞌa̱ toꞌo rá mɛti ra mfa̱di, nuꞌbʉ́ ha̱, ja ma ga pa̱hʉni gatho núꞌa̱ hinxa za stá pa̱hʉua.
11 Núꞌbʉ ndrá notsi ndí ña̱ ngu ña̱ ya ba̱tsi, ha ndí pɛꞌtsa ya mfeni ngu rá mfeni ya ba̱tsi, pe ya de ndá nda̱nga ja̱ꞌi, ya dá tsopʉ núꞌa̱ ra ꞌmʉi ndí pɛꞌtsi dega ba̱tsi. 12 Hangue njabʉtho nehe numa mfa̱di dí pɛꞌtshʉ de guecua ja ra ximhai hini xøgue, nja ngu núꞌa̱ toꞌo ri yotꞌa rá hmi dega xuui ja ra hñe, pe hini hnequi xá hño. Pe nu xcrá ꞌbʉhʉ mahyɛgui co Ajua̱, gueꞌbʉ ma xi ga pa̱hʉ xá hño gatho, njabʉ ngu xa ba̱caguihʉ xá hño Ajua̱. 13 Nura jamfri ne ra hoga nthøꞌmate ne ra hma̱te, guehya ri hñu ma da nja pa nza̱ntho. Pe nuꞌa̱ maꞌna xi ra da̱ngui de gatho, ra hma̱te.