14
Ya hña̱qui hingui fa̱di
Hangue xi da ꞌyøthʉ ꞌnara tsꞌɛdi pa gui pɛꞌtshʉ ra hma̱te, nehe hyoñhʉ núꞌʉ ya mfa̱di ne ra tsꞌɛdi ri unga ra Ma̱ca Nda̱hi. Y de gatho nuya mfa̱diꞌʉ, maꞌna go gui hyoñhʉ ra mfa̱di pa gui ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱. Ora ña̱ ꞌnara cu de ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hingui fa̱di, pa̱dihʉ gue núꞌa̱ ra cuꞌa̱ ña̱ co Ajua̱, hingui ña̱ co yá mija̱ꞌiui ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hingui pa̱di núꞌa̱ ma̱ñꞌa̱. Nuꞌá̱ ña̱ co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, ne ma̱ de núꞌa̱ hingui pa̱di ya ja̱ꞌi. Pe nura ora ma̱nba rá noya Ajua̱ ꞌnara cu de rá hña̱quiꞌa̱, ña̱ njabʉ pa da zofo ya cu, pa da te yá jamfri, ne pa da nupabi yá mfeni, ne pa da hñuꞌmba yá mʉi. Nura ora ña̱ ꞌnara cu co ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hingui fa̱di, nusɛꞌa̱ maꞌna rí te rá jamfri. Pe nu ꞌnara cu ma̱nbabi rá noya Ajua̱ de rá hña̱quiꞌa̱, núꞌá̱ ri japi maꞌna da te yá jamfri gatho ya cu.
Nugui ga nehma̱ ga øde gui ña̱hʉ de maꞌna ra hña̱qui núꞌa̱ hingui fa̱di. Pe maꞌna dí ne ga øde gui ña̱hʉ de rá noya Ajua̱. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo ma̱nba rá noya Ajua̱, maꞌna ri muui núꞌa̱ ma̱ que núꞌa̱ toꞌo ña̱ co ꞌnara hña̱qui hingui fa̱di. Xá hño toꞌo da ña̱ co ꞌnara hña̱qui hingui fa̱di, pe núꞌbʉ di ꞌbʉi toꞌo da ꞌraꞌtsa núꞌʉ ya noya de núꞌa̱ ra hña̱quiꞌa̱, pa njabʉ maꞌna da te yá jamfri ya cu. Zi cuhʉ, nuꞌbʉ nugui ga mabʉ pa ga zoꞌahʉ co ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hinguí pa̱hʉ, ¿te ꞌbɛ da za gui pa̱hʉ njabʉ? Nuꞌa̱ maꞌna xá hño pa gueꞌahʉ, ga uꞌtꞌahʉ ngu núꞌa̱ xa ꞌñutcagui Ajua̱, ne maꞌra ya tꞌøtꞌe mahyoni gui pa̱hʉ, ne ga zoꞌahʉ de rá noya Ajua̱, ne maꞌra ya hoga ntꞌudi.
Nuya ꞌbida ngu ra thʉza o ra arpa, ꞌbʉ hingui zʉni xá hño, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za da fa̱di te ma thuhuꞌa̱ pɛi? O nuꞌbʉ ra corneta hinda ña̱ xá hño pa da tꞌumbabi ra seña ya soldado ꞌyo ja ra tuhni, ¿ha di ba̱diꞌʉ te ra ora da mʉdi da ntuhni? Dí njahʉbʉ nehe, ꞌbʉ nujʉ hindí ña̱hʉ ngu yá hña̱qui núꞌʉ toꞌo dí zofohʉ, hinda za da ba̱diꞌʉ núꞌa̱ te dí ma̱ñhʉ, ne hinte ri muui núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ. 10 De guecua ja ra ximhai xi ja ndunthi ya hña̱qui, y cada ꞌna toꞌo pa̱di núꞌʉ ya hña̱quiꞌʉ, pa̱di xá hño te ma̱. 11 Nuꞌbʉ nugui ga øde ꞌnara ja̱ꞌi da ña̱ de maꞌna ra hña̱qui núꞌa̱ hindí pa̱di, nuꞌbʉ́ pa guequi ga beni gue núꞌa̱ ra ja̱ꞌiꞌa̱ hingrá mengu, ngueꞌa̱ hindí pa̱di núꞌa̱ ra hña̱qui gra ña̱ꞌa̱. Ne pa gueꞌa̱ da beni gue hindrá mengu nehe, ngueꞌa̱ nixi gueꞌa̱ hingui pa̱di núꞌa̱ te dí ma̱. 12 Dí pa̱di gue xi guí hoñhʉ ya mfa̱di ne ra tsꞌɛdi núꞌʉ ri unga ra Ma̱ca Nda̱hi, hangue ꞌyøthʉ ra tsꞌɛdi gui hoñhʉ núꞌʉ ya mfa̱di ne ra tsꞌɛdi núꞌʉ da za da japi da te yá jamfri ya cu.
13 Hangue nuꞌa̱ tóꞌo ña̱ de maꞌna ra hña̱qui núꞌa̱ hingui fa̱di, dá ꞌyapabi Ajua̱ da umbabi ra mfa̱di pa da za da ꞌraꞌtsi núꞌa̱ ma̱ pa da fa̱di te ma̱. 14 Nuꞌbʉ nugui dí apabi Ajua̱ co ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hindí pa̱di, njabʉ dí xøcambeni Ajua̱, pe hingui tsa maꞌna dí te ma mfa̱di ngueꞌa̱ nixi dí pa̱di núꞌa̱ dí ma̱. 15 Nuꞌbʉ́, ¿te da za ga øthʉ? Da za ga aphʉ Ajua̱ co ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hindí pa̱hʉ, pe nehe da za ga apabihʉ Ajua̱ co ma hña̱quisɛhɛhʉ pa da zo ma mfenihʉ xá hño núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ. Ga tutuabihʉ Ajua̱ co ꞌnara hña̱qui núꞌa̱ hindí pa̱hʉ, pe nehe ga tutuabihʉ Ajua̱ co ma hña̱quisɛhɛhʉ pa da zo ma mfenihʉ xá hño núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ. 16 Ngueꞌa̱ ꞌbʉ ga xøcambenihʉ Ajua̱ co nuya hña̱qui hindí pa̱hʉ, nuꞌbʉ́ nuꞌa̱ tóꞌo hingui øde nuya hña̱quiꞌʉ hingui tsa da xøcambeni Ajua̱ mahyɛgui con guecjʉ, ngueꞌa̱ hingui pa̱di te rí bøni núꞌa̱ te dí ma̱ñhʉ. 17 Nuꞌbʉ dí xøcambenihʉ Ajua̱ njabʉ, nujʉ́ dí ma̱ñhʉ ra hño, pe nuꞌʉ tóꞌo øcaguihʉ hindí tetuahʉ yá jamfri ngueꞌa̱ hingui pa̱di te rí bøni núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ. 18 Nugui dí umba njama̱di Ajua̱ ngueꞌa̱ maꞌna dí ña̱ ndunthi que gueꞌahʉ co ya hña̱qui núꞌʉ hingui fa̱di. 19 Pe de ja ya hmuntsꞌi, maꞌna xá hño ga ma̱nga cʉtꞌa ya noya de ma hña̱qui pa da fa̱di te dí ma̱, pa njabʉ da za ga utuabi ya cu de rá noya Ajua̱, que ga ma̱nga ꞌrɛtꞌa ꞌmo ya noya de maꞌna ra hña̱qui hingui fa̱di ne hinda za da zo yá mfeni ni ꞌnara noya núꞌʉ ya cu.
20 Zi cuhʉ, nuri mfenihʉ odi nja ngu yá mfeni ya ba̱tsi. Njahʉ ha̱ ngu ya zi ba̱tsi hingui øtꞌa ya tsꞌoqui. Pe dá nja ndunthi ri mfenihʉ ngu rí ꞌñepꞌahʉ, ngueꞌa̱ ya gyá da̱nga ja̱ꞌihʉ. 21 Ajua̱ bi zofo ya ja̱ꞌi de Israel co nuya ya noya xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena njaua: “Ma ga pɛhnꞌahʉbʉ ꞌraya ja̱ꞌi hindya mengu pa da zoꞌahʉ de maꞌnaꞌño ra hña̱qui ngueꞌa̱ hindri ña̱ ngu grí ña̱hʉ, pe masque njabʉ hingui ma gui ꞌyøtcaguihʉ ma tsꞌofo.” 22 Hangue nura ora dí ña̱hʉ co ya hña̱qui hingui fa̱di, gueꞌa̱ ngu ꞌnara ntꞌudi pa núꞌʉ hingyá gamfri. Pe nura ora dí ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱, dí umfʉ ra tsꞌofo de rá hma̱te Ajua̱ núꞌʉ toꞌo camfri, pe nuꞌʉ tóꞌo hingui ne da gamfri, hingui ne nehe da hña̱nga núꞌa̱ ra tsꞌofoꞌa̱. 23 Nuꞌbʉ ja ri hmuntsꞌihʉ gathoꞌihʉ guí ña̱hʉ co ya hña̱qui núꞌʉ hingui fa̱di, nepʉ da zøhø ꞌra núꞌʉ hintsꞌa di pa̱tua rá noya Ajua̱, o da zøhø ꞌra núꞌʉ hindya gamfri, ¿ha gue hinda ꞌñenaꞌʉ gue xcá ꞌbɛ ri mfenihʉ? 24 Pe nuꞌbʉ nújʉ dí muntshʉ ne dí ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱ ne da zøhø ꞌna hindra gamfri, o ꞌna hintsꞌa di pa̱tua rá noya Ajua̱, nuꞌbʉ́ co núꞌa̱ da ꞌyøde di hma̱, da unsɛ nguɛnda de yá tsꞌoqui. 25 Nuꞌbʉ́ núꞌʉ ya ja̱ꞌiꞌʉ da ba̱di te gra ꞌmʉi yá coraso, ne nuꞌʉ́ ꞌbestho da ndandiña̱hmu ne da xøcambeni Ajua̱. Nepʉ nuꞌʉ́ da ꞌñeñꞌaꞌihʉ, xi majua̱ni Ajua̱ ꞌbʉi con gueꞌahʉ.
Beñhʉ gui ꞌyøthʉ gatho xá hño ngu rí ꞌñehe
26 Nuꞌbʉ́ zi cuhʉ, ¿te da za gui ꞌyøthʉ ora grí muntshʉ? ꞌRa de gueꞌahʉ gui tuthʉ ya ja̱hña̱, nu maꞌra de gueꞌahʉ gui nxahnatehʉ, nu maꞌra de gueꞌahʉ gui ma̱ñhʉ núꞌa̱ xa ꞌñuꞌtꞌahʉ Ajua̱. Nu maꞌra de gueꞌahʉ gui ña̱hʉ de ya hña̱qui núꞌʉ hingui fa̱di, ha nu maꞌra de gueꞌahʉ gui ma̱ñhʉ te rí bønga núꞌʉ ya noyaꞌʉ. ꞌYøthʉ gatho pa maꞌna da te ri jamfrihʉ. 27 Nuꞌbʉ gui ña̱hʉ de ya hña̱qui hingui fa̱di, da za gui ña̱hʉ hønsɛ yoho o hñu de gueꞌahʉ, pe ꞌramaꞌna gui ña̱hʉ, ne da ꞌmʉhni ꞌna núꞌa̱ toꞌo da ꞌraꞌtsi pa da fa̱di te rí bønga núꞌʉ ya noyaꞌʉ. 28 Y nuꞌbʉ di joꞌoni toꞌo da ꞌraꞌtsa núꞌʉ ya noyaꞌʉ, nuꞌbʉ́ núꞌʉ toꞌo ne da ña̱ de ꞌnara hña̱qui hingui fa̱di, odi ña̱ ja ra hmuntsꞌi, maꞌna xá hño dá ña̱sɛui Ajua̱. 29 Y núꞌʉ toꞌo ma̱nbabi rá noya Ajua̱, dá ña̱ hønsɛ yoho o hñu, y núꞌʉ toꞌo øde núꞌa̱ te ma̱ñꞌʉ, dá hñuxa ntꞌøde xá hño pa da ba̱di ua gueꞌa̱ ma̱ o hina. 30 O nuꞌbʉ ꞌnara cu ma̱nbabi rá noya Ajua̱, ne ꞌbʉ Ajua̱ da umbabi ra mfa̱di maꞌna ra cu di ꞌbʉhni, nuꞌbʉ́, núꞌa̱ toꞌo mi ña̱ ra mʉdi, ya odi sigui da ña̱, pa njabʉ da za da ña̱ nehe núꞌa̱ maꞌna ra cu. 31 Nuꞌʉ tóꞌo xa tꞌumba ra mfa̱di pa da ma̱nbabi rá noya Ajua̱, da za da ma̱nbabi, hønsɛ gue ꞌramaꞌna da ña̱ ha̱, pa njabʉ gatho núꞌʉ ya cu di øde da za da ba̱tua xá hño rá noya Ajua̱, ne maꞌna da za da te yá jamfri. 32 Nuꞌa̱ tóꞌo ma̱nba rá noya Ajua̱, go pa̱disɛ ua rí ꞌñepi da ña̱ o hina. 33 Ngueꞌa̱ Ajua̱ ri ho ga øthʉ ma hmuntsꞌihʉ ngu rí ꞌñehe, ne di o rá ꞌñu núꞌa̱ ga øthʉ.
Mahyoni ga øthʉ ngu xa nza̱i øtꞌa ja yá hmuntsꞌi gatho núꞌʉ maꞌra ya cu. 34 Oguí hopabihʉ ya ꞌbɛhña̱ da ꞌmai ne da ma̱nba rá noya Ajua̱ ja ya hmuntsꞌi, ngueꞌa̱ pa gueꞌʉ otho ra nsɛqui da ꞌyøtꞌa njabʉ. Dá hñogaꞌñøde ha̱, ngu ma̱nga rá ley Ajua̱. 35 Nuꞌbʉ ya ꞌbɛhña̱ ne da ꞌyøtꞌa ꞌnara ntꞌani, dá ꞌyamba yá da̱me ja yá ngusɛ, ngueꞌa̱ hini hnequi xá hño ꞌbʉ ꞌnara ꞌbɛhña̱ da ꞌmai ne da ña̱ madetho de ja ra hmuntsꞌi.
36 Bensɛhʉ gue nurá noya Ajua̱ hingo pa gueꞌasɛhʉ, ne hingo ja xa nexpʉ pa go gui ꞌyøtꞌasɛhʉ núꞌa̱ guí nehʉ. 37 Nuꞌbʉ nuꞌahʉ xi majua̱ni guí ha̱npahʉ rá tsꞌɛdi ne rá mfa̱di ra Ma̱ca Nda̱hi pa gui ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱, nuꞌbʉ́ ma gui pa̱dihʉ xá hño gue nuya noya dí opꞌahʉ go guehya ꞌraya hmanda xa ꞌbɛpcagui ma Zidadahʉ ga xiꞌahʉ. 38 Pe nuꞌa̱ tóꞌo hinda ne da gamfri núna dí ma̱, nixi gueꞌa̱ hinda ma da jamfribi núꞌa̱ da ma̱ nehe.
39 Hangue ma zi cuꞌihʉ, ꞌyøthʉ ꞌnara tsꞌɛdi pa gui ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱, ne oguí ha̱cuahʉ núꞌʉ ya cu ña̱ de ya hña̱qui núꞌʉ hingui fa̱di. 40 Ne ꞌyøthʉ gatho xá hño ngu rí ꞌñehe.