2
Nubyá, dí ne gui pa̱hʉ gue nugui xi dí apabi Ajua̱ con gatho ma tsꞌɛdi por gueꞌahʉ ne por núꞌʉ ya cu bí ꞌbʉi ja ra nija̱ Laodicea, ne por gatho núꞌʉ maꞌra ya cu hinstá mpa̱diꞌbe. Dí apabi Ajua̱ gue da nupꞌa ri mfenihʉ, ne pa gui ꞌbʉhʉ co ꞌnada ra hma̱te, ne pa da ꞌraꞌahʉ ra hoga mfa̱di pa maꞌna gui pa̱hʉ xá hño ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ bi ꞌñe bi ꞌyøtꞌa núꞌa̱ xqui beni Ajua̱ ne hinxqui fa̱dihma̱, ne ja dá pa̱dihʉ. Ngueꞌa̱ ja guehni ja ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja jani gatho ra hoga mfa̱di ne ra hoga mfeni. Dí xiꞌahʉ njabʉ pa hinda za to da hyaꞌahʉ co ꞌraya noya núꞌʉ xi ri ntꞌøde mahotho pe hinga majua̱ni. Masque nugui hindí ꞌbʉibya con gueꞌahʉ, pe dí ja ra uɛnda dí ꞌbʉi con gueꞌahʉ ngueꞌa̱ oda ma mfeni de gueꞌahʉ, y xi drí johya ngueꞌa̱ dá øde gue guí øthʉ gatho núꞌa̱ xá hño, ne xi xcá zɛdi ri jamfrihʉ núꞌa̱ guí pɛꞌtsuahʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo.
Hangue ꞌbʉhʉ xá hño co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ngu núꞌa̱ xa tꞌuꞌtꞌahʉ nu ngá camfrihʉ. Njahʉ ngu ya ꞌyʉza xa cʉna mbo ra hai, xi da ntꞌʉthʉ con gueꞌa̱, ne dá zɛ ri jamfrihʉ ngu núꞌa̱ xa tꞌuꞌtꞌahʉ. Ne umfʉ njama̱di Ajua̱ nza̱ntho.
Dí pɛꞌtshʉ ꞌnara ꞌraꞌyo te ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo
Xi da nsuhʉ, oxqui hophʉ da hyaꞌahʉ núꞌʉ ya cꞌuamba ja̱ꞌi ꞌyobʉ xiꞌahʉ núꞌa̱ te bensɛ de yá mfeni hønsɛ pa da hyaꞌahʉ, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hingui udi ngu núꞌa̱ bi ꞌñudi ra Zidada Jesucristo, nuꞌʉ́ udi hønsɛ núꞌa̱ xa bensɛ yá mija̱ꞌiui de yá mfenisɛ ne xa ꞌñudi.
Ja ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja bi hnequini gatho tengu rá ꞌmʉi Ajua̱ ngueꞌa̱ nuꞌá̱ mahyɛguiui rá ꞌmʉiꞌa̱. 10 Y nuꞌahʉ ya xcá tsʉhʉ gatho ra te maxøgue, ngueꞌa̱ ya guí ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ ri manda gatho núꞌʉ toꞌo pɛꞌtsa ra tsꞌɛdi ne núꞌʉ toꞌo pɛꞌtsa ra tsꞌʉtbi. 11 Nu ngá ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, gueꞌbʉ gá ha̱ñhʉ ra seña ja ri corasohʉ ngueꞌa̱ Ajua̱ bi ꞌuecꞌaꞌihʉ de ja ra tsꞌoqui. Y núꞌa̱ ra seña gá ha̱ñhʉ hingue ngu núꞌa̱ ra seña øtꞌa ya xodyo gue hønsɛ ri señabitho rá ndoꞌyo ꞌna. Nuna ra seña gá ha̱ñhʉ, gá ha̱ñhʉ ja ri corasohʉ ngueꞌa̱ gá camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12 Ngueꞌa̱ nu ngá nxistehehʉ, ja ra uɛnda gá ntꞌaguihʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne gá yopa ntehʉ maꞌnaꞌqui con gueꞌa̱, ngueꞌa̱ xcá camfrihʉ gue Ajua̱ ja rá tsꞌɛdi pa bi japi bi yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo de ra du. 13 Nuꞌahʉ maꞌmɛtꞌo xqui ꞌmɛhma̱hʉ ja ra tsꞌoqui, mi ja ra uɛnda ya xcá tuhma̱hʉ, ne hinguí pɛꞌtshma̱hʉ núꞌa̱ ra seña ja ri corasohʉ, pe nubyá Ajua̱ bi ꞌyøtꞌe pa gá yopa ntehʉ maꞌraꞌyo ngueꞌa̱ ya guí ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne bi punꞌaꞌihʉ gatho ri tsꞌoquihʉ. 14 Ajua̱ ya xa putca gatho ma tsꞌoquihʉ, ngueꞌa̱ xi ꞌnandyá ꞌyøtꞌatsꞌoquihʉ hindá øtehʉ ngu núꞌa̱ manda ja rá leyꞌa̱, hangue ma xa mɛncahma̱hʉ ja ra nidu. Pe gatho nuya tsꞌoqui ndí tuhʉ, go ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi gutꞌa gatho ja ra pontꞌi. 15 Ne mi du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja ra pontꞌi, gueꞌbʉ bi nta̱te de gatho yá tsꞌɛdi ya tsꞌonda̱hi ne yá hmandaꞌʉ, ne njabʉ bi ꞌbɛtua yá tsaꞌʉ ja yá thandi gatho ya ja̱ꞌi, ne bi zixa ntsꞌa̱hniꞌʉ.
Hyoñhʉ ya hoga hño bí ja nuni mahetsꞌi
16 Ostí ma da du ri mʉihʉ ꞌbʉ nøñꞌahʉ ya ja̱ꞌi ngueꞌa̱ hinguí øthʉ ngu yá nza̱iꞌʉ, o de núꞌa̱ guí tsihʉ, o ngueꞌa̱ hinguí øthʉ ya ngo ngu yá nza̱i ya xodyo, ne ngueꞌa̱ hinguí øthʉ ya ngo dega tatꞌa za̱na̱ ne de ya pa dega tsaya. 17 Ngueꞌa̱ gatho núꞌa̱ mi øtꞌa ya xodyo go ꞌnara ntꞌuditho de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo hinxqui zøtho, pe nu mi zøhøꞌa̱, ja bi uahni gatho yá tsꞌɛdi de núꞌa̱ mi øtꞌa ya xodyo. 18 Oxqui hophʉ toꞌo da hyaꞌahʉ da xiꞌahʉ gue hinte ma gui ta̱ha̱hʉ ngueꞌa̱ hinguí øthʉ ngu øtꞌʉ, ngueꞌa̱ núꞌʉ ya hyate ja̱ꞌi ri ꞌñetꞌa hoja̱ꞌi ne asta ri nsunda ya ɛnxɛ nehe, ne ma̱ te gatho xa hyandi dega thedi, ha ne gue hinte xa hyandi, ne xi ri ꞌñetsꞌi de yá mfenisɛ. 19 Nuꞌʉ́ hingui camfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo ra ña̱xu de rá nija̱ꞌa̱. Y nurá nija̱ꞌa̱ gueꞌa̱ rá ndoꞌyo, ha nujʉ́ go dyá xɛnihʉ de rá ndoꞌyoꞌa̱ ne dí ha̱mphʉ rá tsꞌɛdiꞌa̱ pa ga ntehʉ, y njabʉ rí te rá nija̱ꞌa̱ ngu núꞌa̱ xa benga Ajua̱.
20 Nuꞌahʉ ja ra uɛnda xcá tuhʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne xcá ꞌueguehʉ de núꞌa̱ ri bensɛ de ja yá mfeni ya ja̱ꞌi. Nuꞌbʉ́ ¿hanja guí øthʉ ngu yá nza̱iꞌʉ, ꞌñena hingyá gamfrihʉ? ¿Hanja guí øthʉ ngu núꞌa̱ ri ꞌbɛpꞌaꞌihʉꞌʉ? 21 Ngu núꞌa̱ eñꞌʉ: “Oguí thañhʉ núná, oguí tsihʉ núꞌá̱, oguí jʉxhʉ co ri ꞌyɛhʉ.” 22 Gatho nuya ya hmandaya ma̱ hønsɛ de núꞌʉ ma da uadi da thogui, ne hinte ri muui ngueꞌa̱ go ꞌraya hmandatho núꞌʉ xa zansɛ ya ja̱ꞌi pa da ꞌñudiꞌʉ. 23 Nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌyøtꞌa nuya ya hmanda, ri hnequi ngu øtꞌa xá hño ngueꞌa̱ øtꞌe co ra hñoja̱ꞌi ne ndunthi ra søcambeni, ne asta da japi da sufri rá ndoꞌyo, pe nuya ya hmanda hinte ma tsꞌɛdi umbi pa da za̱ma rá ndoꞌyo.