3
Nuꞌahʉ ja ra uɛnda gá yopa ntehʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nu mi yopa nteꞌa̱ de ra du, hangue hyoñhʉ núꞌʉ ya hoga hño bí ja nuni mahetsꞌi habʉ bí ꞌbʉꞌa̱ ne bí hudi ja rá ꞌñɛi Ajua̱ rá Dada. Dá ꞌyoda ri mfenihʉ de ya tꞌøtꞌe núꞌʉ bí ja nuni mahetsꞌi, hingue de núꞌʉ ya tꞌøtꞌe jaua ja ra ximhai. Ngueꞌa̱ nujʉ́ ngu ꞌñena dá tuhʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne dá yopa ntehʉ con gueꞌa̱, hangue ja ra uɛnda ya dí ꞌbʉhʉ ꞌnadbʉ con gueꞌa̱ nuni habʉ bí ꞌbʉ Ajua̱ ra Dada. Ne nu stua yopa pengui, ma ga hnequihʉ mahyɛgui con gueꞌa̱ strá nsunda ngueꞌa̱ ꞌnada ma tehʉ con gueꞌa̱.
ꞌUeguehʉ de ri nda̱xjua ꞌmʉihʉ ngueꞌa̱ ya guí pɛꞌtshʉ ra ꞌraꞌyo ꞌmʉi
Hangue ꞌuehʉ de gatho ya tsꞌoqui núꞌʉ jaua ja ra ximhai. Oxqui ntsinga medintha̱tihʉ, ne oxqui pɛꞌtshʉ ra tsꞌoncꞌatꞌaja̱ꞌi, nixi maꞌra ya tsꞌoncꞌatꞌi, nixi oxqui øthʉ maꞌra ya tsꞌoꞌbɛfi. Ne oxqui cꞌatꞌihʉ ra boja̱ ne maꞌra ya hño de ra ximhai, ngueꞌa̱ ꞌbʉ guí øthʉ njabʉ, nuꞌbʉ́ go grí nsundahʉꞌʉ, hingo grí nsundahʉ Ajua̱. Por nuya tsꞌotꞌøtꞌeya ma da zʉtua rá cuɛ Ajua̱ gatho núꞌʉ toꞌo ya tsꞌoꞌyøde. Neꞌahʉ ja nguí ohʉnihma̱ ja núꞌʉ ya tsꞌotꞌøtꞌeꞌʉ. Pe nubyá ya guí pɛꞌtshʉ maꞌna ra ꞌraꞌyo ꞌmʉi, hangue nehe hyɛhʉbʉ gatho núꞌʉ maꞌra ya tsꞌotꞌøtꞌe, ngu ra ntꞌʉtsate, ra cuɛ, ra ntsꞌoꞌmʉi, ra tsꞌante ne maꞌra ya tsꞌonoya. Oguí mpetua ncꞌuambahʉ ꞌna ngu maꞌna, ngueꞌa̱ núꞌa̱ ri nda̱xjua ꞌmʉihʉ ya xcá hɛhʉbʉ. 10 Nubyá ya xa mpata ri ꞌmʉihʉ, ne ꞌyo grí pa̱tuahʉ rá ꞌmʉi Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo xa ꞌraꞌahʉ ra ꞌraꞌyo te, asta xi ma gui ꞌbʉhʉ ngu rá ꞌmʉiꞌa̱. 11 Y ja núꞌa̱ ri ꞌraꞌyo ꞌmʉihʉ xcá pɛꞌtshʉ, nuni hingui fa̱di ua ra griego ua ra xodyo, ua pɛꞌtsa ra seña ja rá ndoꞌyo o hina, ua ra mengu ua ra nzøhø ja̱ꞌi, ua ra ꞌbɛgo ua hingrá ꞌbɛgo, ngueꞌa̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo gatho o ja rá ꞌyɛꞌa̱, ne nuꞌá̱ ꞌbʉi mahyɛgui con gatho.
12 Ajua̱ xi ri ma̱ꞌaꞌihʉ ne xa huahnꞌahʉ pa dyá mɛtiꞌihʉꞌa̱. Hangue nubyá dá nja ri nthecatehʉ, ne ꞌyøthʉ ra hñoja̱ꞌi, ogyá ꞌñetsꞌihʉ, dá nja ri tꞌequꞌeihʉ, ne ri pacenciahʉ. 13 Ntsɛtuahʉ ꞌna ngu maꞌna, ha nuꞌbʉ ꞌna de gueꞌahʉ toꞌo da ꞌyøꞌtꞌahʉ ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi, pumbahʉ, ngu bi punꞌahʉ nehe ra Zidada. 14 Pe nuꞌa̱ maꞌna mahyoni, nura hma̱te gui pɛꞌtshʉ, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ ri jacjʉ ga ꞌnathohʉ pa ga ꞌbʉhʉ co ꞌnada ra mfeni. 15 ꞌBʉhʉ co núꞌa̱ ra hogaꞌmʉi xa ꞌraꞌahʉ Ajua̱ ja ri corasohʉ, ngueꞌa̱ Ajua̱ bi zohnꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ co ꞌnara hogaꞌmʉi ngueꞌa̱ guí ꞌnada ra ndoꞌyohʉ co ma Zidadahʉ. Ne nza̱ntho umfʉ njama̱di Ajua̱ de gatho núꞌa̱ da ꞌñeꞌahʉ.
16 Dá ꞌyoda ri mfenihʉ rá noya ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. ꞌÑutuahʉ ne nupa mfenihʉ ꞌna ngu maꞌna co núꞌa̱ ra hoga mfa̱di xa tꞌaꞌahʉ. Ne tuthʉ ya salmo ne ya ja̱hña̱ ne maꞌra ya ma̱ca thuhu. Tutuahʉ Ajua̱ ne umfʉ njama̱diꞌa̱ con gatho ri corasohʉ. 17 Gatho núꞌa̱ gui ꞌyøthʉ o núꞌa̱ gui ma̱ñhʉ, ꞌyøthʉ gatho pa rá nsunda ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne ja rá thuhuꞌa̱ umfʉ njama̱di Ajua̱ ra Dada.
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya gamfri pa da ꞌmʉi xá hño co yá miquꞌeiui
18 Nuꞌahʉ ꞌbɛhña̱hʉ, ꞌyøta ri da̱mehʉ ngu rí ꞌñepi gui ꞌyøthʉ ngueꞌa̱ gyá gamfrihʉ de ma Zidadahʉ. 19 Nuꞌahʉ ꞌñøhøhʉ, ma̱di ri ꞌbɛhña̱hʉ ne ogyá tsꞌoꞌmʉihʉ con gueꞌʉ. 20 Nuꞌahʉ ba̱tsihʉ, ꞌyøta gatho núꞌa̱ da xiꞌa ri dada ri na̱na̱hʉ, ngueꞌa̱ guehna ri ho ra Zidada. 21 Ha nuꞌahʉ dadahʉ, oguí tsʉihʉ ntsꞌɛdi ri ba̱tsihʉ pa hinda du yá mʉiꞌʉ. 22 Ha nuꞌahʉ ꞌbɛgohʉ, ꞌyøtehʉ ri hmuhʉ nuua ja ra ximhai gatho núꞌa̱ da ꞌbɛpꞌaꞌihʉ, ne hingue hønsɛ ra ora hantꞌahʉ xi grí mpɛhʉ pa gui pønga ri hmihʉ con gueꞌʉ, pɛphʉ con gatho ri mʉihʉ ngueꞌa̱ guí tsuhʉ Ajua̱. 23 Ne gatho núꞌa̱ guí pɛhʉ, pɛhʉ con gatho ri pahahʉ, jahʉ ra uɛnda go guí pɛphʉ ra Zidada, hingue nuya ja̱ꞌi. 24 Ya guí pa̱hʉ gue numa Zidadahʉ ra Jesucristo ma da ꞌraꞌa ri tha̱ha̱hʉ ngueꞌa̱ go guí pɛphʉꞌa̱. 25 Pe nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌa ra ntsꞌoꞌmʉi, ra Zidada da guꞌtuabi ngu tengu núꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe, ne hinda ma da nja ra nsʉqui.