4
Nuꞌahʉ hmuhʉ, manda ri ꞌbɛgohʉ ngu rí ꞌñepi, ngueꞌa̱ guí pa̱hʉ gue neꞌahʉ guí pɛꞌtshʉ ꞌnari Hmuhʉ nehe nuni mahetsꞌi.
Oguí tsaya gui ꞌyapabihʉ Ajua̱ con gatho ri mʉihʉ, ne umfʉ njama̱diꞌa̱ ngueꞌa̱ øꞌtꞌaꞌihʉ ri ntꞌadihʉ. ꞌYapabihʉ por guecje, pa da xogahe ya gosthi pa da za ga ma̱ñhe de gatho núꞌa̱ xa ꞌyøtꞌa ra Zidada Jesucristo ngu núꞌa̱ xqui beni Ajua̱ ne hinxqui fa̱dihma̱, pe Ajua̱ ya xa ꞌñutcahʉ. Ne ngueꞌa̱ go dí ma̱ de gueꞌa̱, hangue dí jotꞌua fadi. ꞌYapabihʉ Ajua̱ pa da za ga ma̱nga xá hño de gueꞌa̱ ngu rí ꞌñepcagui ga ma̱.
Jamasuhʉ hanja gui ꞌyohʉ, ꞌyohʉ co ndunthi ra mfa̱di ja yá thandi núꞌʉ hingyá gamfri. Ogrí ꞌbɛta ri orahʉ, zofohʉꞌʉ de rá noya Ajua̱. Ña̱hʉ co ndunthi ra tꞌequꞌei ne ra hma̱te, ne beñhʉ xá hño hanja grí tha̱tuahʉ cada ꞌna núꞌʉ grí ña̱uihʉ.
Ya nzɛnjua pɛhna ra apostol Pablo mi uadi ra carta
Nuni ma hma̱ca cuhʉ ra Tiquico guehni ꞌnará hoga mɛfi Ajua̱ stá mpɛhe mahyɛgui, y nu sta zømbʉ dua cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ, ma da xiꞌahʉ gatho núꞌa̱ te dí thoguiua. Hangue pa gueꞌa̱ dí pɛhnꞌahʉbʉ pa da xiꞌahʉ tengu gra ꞌmʉihe de guecua ne pa da nupꞌa ri mfenihʉ. Ma da mɛui nehe ma zi hoga cuhʉ Onesimo, nuni ja ra mengu de guepʉ ngu guí pa̱hʉ. Nuyʉ́ ma da xiꞌahʉ gatho núꞌa̱ dí thoguihe de guecua.
10 Ne ri fatꞌajua̱ꞌihʉ ra zi cu Aristarco nuni drí ncompaꞌbeua ja ra fadi, ne ri fatꞌajua̱ꞌihʉ ra zi cu Marco nuni rá primo ra cu Berhna. Nuꞌahʉ ya xa siꞌahʉ gue ma da mabʉ da cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ ra cu Marco, ne sta zømbʉ umfʉ ra tsaya co ndunthi ra hma̱te. 11 Nehe ri fatꞌajua̱ꞌihʉ nuni ra cu Jesu xa thuꞌmbabi nehe ra Justo. De gatho ya xodyo núꞌʉ xa gamfri hønsɛ nuyʉ ya cuyʉ faxcagui pa dí ma̱mbahe rá noya Ajua̱ de guecua, pa njabʉ ndunthi toꞌo xa yʉtꞌi ja rá hmanda Ajua̱, y go guehyʉ xi ri hubga ma mʉi. 12 Ne ri fatꞌajua̱ꞌihʉ ra cu Epafra, guehni ꞌnará mɛfi nehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nehni ra mengu de guepʉ. Nuni nza̱ntho apabi Ajua̱ con gatho rá mʉi pa hingui ꞌueguehʉ de ri jamfrihʉ ne pa gui ꞌyohʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱ ne gui ꞌyøꞌtuahʉ nza̱ntho ngu núꞌa̱ go rá pahaꞌa̱. 13 Nugui go dí damajua̱ni xá hño de guehni, ngueꞌa̱ nza̱ntho tagui tu por gueꞌahʉ, ne por ya cu ya me Laodicea, ne núꞌʉ ya me Yerapoli. 14 Ri fatꞌajua̱ꞌihʉ nehe ra cu Luca, nuni ra medico xi ra hma̱di, ne ra cu Dema.
15 Fatꞌajua̱hʉbʉ tsꞌʉ gatho ya cu núꞌʉ ya me Laodicea, ne fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Nimfa, ne gatho núꞌʉ ya cu ri muntsꞌi ja rá nguꞌa̱ pa ri xøcambeni Ajua̱. 16 Nu xcrí juahʉ gui hñeꞌthʉ nuna ra carta, pɛmpabihʉ núꞌʉ ya cu ya me Laodicea, pa da hñeꞌti neheꞌʉ. Ha núꞌa̱ dá pɛmpabiꞌʉ da mɛnꞌaꞌihʉ pa gui hñeꞌthʉ nehe. 17 Nehe xipabihʉ ra cu Arquipo gue da mɛfi xá hño núꞌa̱ ra ꞌbɛfi xa umbabi ra Zidada, asta hinda juatbi gatho.
18 Núgui drá Pablo de ma ꞌyɛsɛ dí opꞌahʉ nuna ra nzɛnjua. Oxqui pumfriguihʉ gue dí oua ja ra fadi. Ha nubyá, Ajua̱ da ja̱pꞌaꞌihʉ. Njabʉ gueꞌa̱.