2
Ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ ña̱ngaguihʉ
Ma zi ba̱tsiꞌihʉ, dí opꞌaꞌihʉ nuya ya noya pa hingui ꞌyøthʉ ni ꞌnara tsꞌoqui. Pe ꞌbʉ ꞌna de guecjʉ ga øthʉ ꞌnara tsꞌoqui, ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ña̱ngaguihʉ ja rá thandi Ajua̱ ra Dada, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ hinte ma tsꞌoqui tu. Nuꞌá̱ bi unsɛ rá te ngu ꞌnara hña̱ꞌti pa bi gutca ma tsꞌoquihʉ; y hingue hønsɛguihʉ, nehe gatho ya ja̱ꞌi de ra ximhai bi guꞌtua yá tsꞌoqui.
ꞌBʉ dí øtehʉ núꞌa̱ ri manda Ajua̱, nuꞌbʉ́ ha̱, majua̱ni stá pa̱hʉꞌa̱. Nuꞌa̱ tóꞌo ena gue pa̱di Ajua̱, pe hønsɛ ma̱ntho, ne hingui øtꞌe núꞌa̱ ri manda Ajua̱, nuꞌbʉ́ núꞌá̱ go gueꞌa̱ ꞌnara cꞌuamba, ne hingui pa̱di núꞌa̱ majua̱ni. Pe ꞌbʉ nújʉ dí øtehʉ núꞌa̱ ma̱nga Ajua̱, nuꞌbʉ́ xi majua̱ni dí ma̱dihʉꞌa̱, ne njabʉ dí pa̱dihʉ gue dí ꞌbʉhʉ xá hño con gueꞌa̱. ꞌBʉ dí eñhʉ gue dí ꞌbʉhʉ co ra Zidada Jesucristo, nuꞌbʉ́ rí ꞌñepcahʉ ga tɛmbahʉ rá ꞌmʉi.
Ra ꞌraꞌyo hmanda
Ma zi cuꞌihʉ, nura hmanda dí opꞌaꞌihʉ hinga ꞌnara ꞌraꞌyo hmanda. Gueꞌa̱ ꞌnara nda̱xjua hmanda núꞌa̱ xcá pa̱dihʉ desde ra mʉdi gá camfrihʉ, gue gui má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna. Go guetꞌatho rá hmanda Ajua̱ dí yopa xiꞌahʉ, pe nubyá gueꞌa̱ ngu ꞌnara ꞌraꞌyo hmanda, ngueꞌa̱ rá hma̱te ra Zidada Jesu himi fa̱di maꞌmɛtꞌo, ne nixi ri hma̱tehʉ himi fa̱di. Nubyá dí pa̱di gue guí má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna ngu bi ma̱caguihʉ ra Zidada Jesu, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ya ꞌyo rí yotꞌa ri mfenihʉ ne ya hinguí ꞌbʉhʉ ja ra ꞌbɛxuui.
Nuꞌa̱ tóꞌo ena gue ꞌbʉi ja ra ñotꞌi pe ʉtsa rá cu, gueꞌa̱ ꞌbʉta ja ra ꞌbɛxuui. 10 Nuꞌa̱ tóꞌo ma̱di rá cu ꞌbʉi ja rá ñotꞌi Ajua̱, ne ni ꞌnara tꞌøtꞌe hinda zʉ rá tsꞌɛdi pa da ꞌueque de rá ꞌñu Ajua̱. 11 Pe nuꞌa̱ tóꞌo ʉtsa rá cu, gueꞌa̱ ꞌbʉi ja ra ꞌbɛxuui. Núꞌá̱ ꞌyo ja ra ꞌbɛxuui ne hingui pa̱di habʉ ꞌyo ngueꞌa̱ ra ꞌbɛxuui xa puꞌtua rá mfeni.
12 Nuꞌahʉ ba̱tsihʉ, dí opꞌaꞌihʉ pa ga benꞌaꞌihʉ gue Ajua̱ ya xa punꞌahʉ ri tsꞌoquihʉ. Xa punꞌahʉ ri tsꞌoquihʉ ngueꞌa̱ xcá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 13 Nuꞌahʉ dadahʉ, dí opꞌaꞌihʉ nguetho xcá pa̱dihʉ núꞌa̱ ꞌbʉi nza̱ntho. Nuꞌahʉ ba̱tsaꞌñøhøhʉ, dí opꞌaꞌihʉ nguetho xcá nta̱tehʉ de ra tsꞌonda̱hi.
Nuꞌahʉ ba̱tsihʉ, dí opꞌaꞌihʉ nguetho xcá pa̱dihʉ ra Dada. 14 Nuꞌahʉ dadahʉ, dí opꞌaꞌihʉ nguetho ya xcá pa̱dihʉ núꞌa̱ ꞌbʉi nza̱ntho. Nuꞌahʉ ba̱tsaꞌñøhøhʉ, dí opꞌaꞌihʉ nguetho ja ri tsꞌɛdihʉ ne guí pa̱dihʉ xá hño rá noya Ajua̱, ne xcá nta̱tehʉ de ra tsꞌonda̱hi.
15 Oxqui ma̱dihʉ ya tꞌøtꞌe núꞌʉ ja ja ra ximhai, nixi gui ne gui ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ øtꞌa ya tsꞌoja̱ꞌi. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo ri ma̱di núꞌa̱ ja ja ra ximhai, nuꞌá̱ hingui ma̱di Ajua̱ ra Dada. 16 Oxqui ma̱dihʉ ya tꞌøtꞌe de ra ximhai, ngueꞌa̱ gatho núꞌa̱ ja ja ra ximhai, ngu gatho ya tsꞌoncꞌatꞌi núꞌa̱ benga ya ja̱ꞌi ne núꞌa̱ handi, ne ra ntꞌetsꞌi, gathoꞌʉ go gueꞌʉ yá hmanda ra tsꞌoximhai, hingo gueꞌa̱ rá hmanda Ajua̱. 17 Ra ximhai ma da uadi da thogui, nehe yá tsꞌoncꞌatꞌi ya meximhai. Pe nuꞌa̱ tóꞌo øꞌtuabi rá paha Ajua̱ gueꞌa̱ ma da ꞌmʉi pa nza̱ntho.
Núꞌa̱ majua̱ni ne núꞌa̱ go ra ncꞌuamba
18 Ma zi ba̱tsiꞌihʉ, ya xa zøhø ra ora de yá nga̱tsꞌi ya pa. Y ngu núꞌa̱ xa siꞌahʉ gue ma da ꞌñehe ꞌna toꞌo ma da ncontraui ra Zidada Jesucristo, hangue nubyá dí hanthʉ gue ya ꞌbʉi ndunthi de gueꞌʉ. Hangue por gueꞌa̱ dí pa̱hʉ gue ya xa zøhø ra ora de yá nga̱tsꞌi ya pa. 19 Núꞌʉ́ go gueꞌʉ xa ꞌuegue de guecjʉ ngueꞌa̱ himbi gamfri xi majua̱ni ngu stá camfrihʉ. ꞌBʉ núꞌʉ xqui gamfrihma̱ xi majua̱ni ngujʉ, nuꞌbʉ́ hinxa ꞌuehma̱ꞌʉ de guecjʉ. Núꞌʉ́ bi ꞌuegue, y por gueꞌa̱ stá pa̱hʉ gue majua̱ni hingyá gamfri ngu nújʉ dyá gamfrihʉ.
20 Pe nuꞌahʉ xa tꞌaꞌahʉ rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ngu xa tꞌacje nehe, hangue guí pa̱hʉ gatho núꞌa̱ majua̱ni. 21 Dí opꞌaꞌihʉ, hingue dí ena gue hinguí pa̱dihʉ núꞌa̱ majua̱ni. Xi majua̱ni guí pa̱dihʉ xá hño. Ne guí pa̱dihʉ gue ni ꞌnara ncꞌuamba hingui ma̱nga majua̱ni. 22 ¿Toꞌo ra cꞌuamba? ¿Ha gue hingue núꞌa̱ toꞌo ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu hingo ra Cristo núꞌa̱ bá pɛhna Ajua̱? Nuꞌa̱ tóꞌo ri ncontraui ra zi Hmu Jesucristo go gueꞌa̱ ma̱ gue Ajua̱ hingo rá Dada ra zi Hmu Jesucristo, ne ma̱ gue nuꞌá̱ hingo rá Tꞌʉ Ajua̱. 23 Nuꞌa̱ tóꞌo ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu hingo rá Tꞌʉ Ajua̱, nuꞌá̱ nehe hingui camfri núꞌa̱ bi ma̱nga ra zi Hmu Jesu de rá Dada. Ha nuꞌa̱ tóꞌo damajua̱ni gue ra zi Hmu Jesu go rá Tꞌʉ Ajua̱, nuꞌá̱ ha̱, go gueꞌa̱ xa ba̱tuabi rá Dada.
24 Hangue nuꞌahʉ dá ꞌyoda ri mfenihʉ xá hño de núꞌa̱ xcá pa̱dihʉ desde rá mʉdi. ꞌBʉ da ꞌyoda ri mfenihʉ xá hño, nuꞌbʉ́ ma gui ꞌbʉhʉ xá hño co ra Tꞌʉ ne co ra Dada. 25 Y ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ xa ña̱tcaguihʉ da ꞌracjʉ ra te pa nza̱ntho.
26 Dí opꞌaꞌihʉ ngueꞌa̱ dí ne ga xiꞌahʉ te øtꞌe núꞌʉ toꞌo ne da hyaꞌaꞌihʉ. 27 Pe nuꞌahʉ xcá ha̱nihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ xa ꞌraꞌahʉ ra Zidada Jesucristo, ne nuꞌá̱ ꞌbʉi con gueꞌahʉ, y hingue mahyoni maꞌna to da ꞌñuꞌtꞌaꞌihʉ núꞌa̱ majua̱ni, ngueꞌa̱ nura Ma̱ca Nda̱hi go gueꞌa̱ uꞌtꞌaꞌihʉ. Go gueꞌa̱ ma̱nga majua̱ni, hingui ma̱nga ra ncꞌuamba. Hangue ꞌbʉhʉ xá hño co ma Zidadahʉ ngu núꞌa̱ uꞌtꞌaꞌihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi.
28 Hangue nubyá ma zi cuꞌihʉ, ꞌbʉhʉ xá hño co ma Zidadahʉ pa nu stí ꞌñehe xi da ꞌñesca ma nsuhʉ dí gathohʉ ne hinga ꞌbɛ ma tsahʉ. 29 Dí pa̱hʉ gue nuꞌá̱ øtꞌe núꞌa̱ xá hño, hangue nehe dí pa̱hʉ gue gatho núꞌʉ toꞌo yá mɛtiꞌa̱ øtꞌe xá hño nehe.