RÁ MɄDI RA XUUA
RA MɄDI CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA APOSTOL NSANJUA
1
Ya noya dega te
Ma ga xiꞌahʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo go guesɛ rá Noya Ajua̱ ne ri unga ra ꞌraꞌyo te. Núꞌá̱ ya mi ꞌbʉi desde rá mʉdi, y go guetꞌa̱ dá hanthe ne dá ødehe núꞌa̱ te bi ma̱, dá nhyandahmihe con gueꞌa̱ ne dá thaniheꞌa̱. Núꞌá̱ mbi ꞌbʉhui Ajua̱ ra Dada, nepʉ bá e bi nja̱ꞌiua ja ra ximhai ne bi za to bi hyandi. Y go guecsɛhe dá hanthe, ne nubyá dí damajua̱nihe de gueꞌa̱ núꞌa̱ toꞌo nza̱ntho ja rá te. Núꞌa̱ dá hanthe, ne núꞌa̱ dá øtuahe rá noya, go gueꞌa̱ dí xiꞌahe, pa nuꞌahʉ nehe gui pa̱dihʉꞌa̱ ngu nuje dá pa̱heꞌa̱, ne pa njabʉ ga ꞌbʉhʉ mahyɛgui co ꞌnada ra mfeni co Ajua̱ ma Dadahʉ ne ra zi Hmu Jesucristo rá Tꞌʉ. Hangue dí opꞌaꞌihʉ nuya noyaya pa xi ga johyahʉ mahyɛgui.
Ajua̱ go gueꞌa̱ ra ñotꞌi
Nuje dí xiꞌahe núꞌa̱ bi xicje ma Zidadahʉ ra Jesucristo, gue Ajua̱ xá ntꞌaxi nja ngu ꞌnara hyatsꞌi ri yotꞌi, ne habʉ ꞌbʉiꞌa̱ otho ra ꞌbɛxuui. ꞌBʉ dí eñhʉ gue dí ꞌnada ra mfenihʉ co Ajua̱, pe ꞌbʉ dí ꞌyohʉ ja ra ꞌbɛxuui ne dí øthʉ ya tsꞌoqui, nuꞌbʉ́ ꞌnadyá cꞌuambahʉ ngueꞌa̱ hindí øthʉ núꞌa̱ xá hño. Pe ꞌbʉ dí ꞌyohʉ ja ra hyatsꞌi ngu njaꞌa̱ ꞌbʉi ja ra hyatsꞌi, nuꞌbʉ́ dí pɛꞌtshʉ ꞌnada ra mfeni, y co rá ji ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá Tꞌʉ Ajua̱ xʉgaguihʉ gatho ma tsꞌoquihʉ.
ꞌBʉ dí eñhʉ gue hindyá ꞌyøtꞌatsꞌoquihʉ, dí nhyatꞌasɛhʉ ne hinxa yʉtꞌa ja ma mfenihʉ núꞌa̱ majua̱ni. ꞌBʉ ga daphʉ ma tsꞌoquihʉ Ajua̱, nuꞌá̱ da pungaguihʉ, ne da xʉgaguihʉ gatho ma tsꞌoquihʉ, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ øtꞌe gatho núꞌa̱ xá hño ne øtꞌe gatho núꞌa̱ ma̱. 10 ꞌBʉ dí eñhʉ gue hinstá øthʉ ya tsꞌoqui, nuꞌbʉ́ ja ra uɛnda dí ecꞌuambahʉ Ajua̱, y rá noyaꞌa̱ hinxa yʉtꞌa ja ma mfenihʉ.