3
Ma Zidadahʉ ya ma da zøhø
Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, nuna guehna rá ñoho ra carta dí opꞌaꞌihʉ. Nuꞌa̱ rá mʉdi ra carta dá opꞌahʉ ja guehni dá benꞌahʉ núꞌa̱ xcá pa̱dihʉ, ne dá nupꞌa ri mfenihʉ. Y nepya dí yopa benꞌahʉ de gueꞌa̱ pa njabʉ hingui pumfrihʉ núꞌa̱ xcá pa̱dihʉ. Dí benꞌahʉ núꞌa̱ bi ma̱nga yá ma̱ca ꞌmɛhni Ajua̱ mayaꞌbʉ, nehe dí benꞌahʉ núꞌa̱ bi ma̱nga ma Zidadahʉ núꞌa̱ toꞌo bi pøhøguihʉ. Y núꞌá̱ go gueꞌa̱ bá pɛncahe núje dyá apostolhe pa dá xiꞌaꞌihe núꞌa̱ bi ma̱ñꞌa̱.
Pa̱hʉ gue nuyá nga̱tsꞌi ya pa ma da ꞌmʉ ꞌraya ꞌyøtbuhla gá ja̱ꞌi núꞌʉ dya zistema ne di øtꞌa núꞌa̱ go da neꞌʉ. Nuꞌʉ́ ma da ꞌñena: “¿Habʉ ja núꞌa̱ bi ma̱nga ra Jesu gue ma da yopa ꞌñehe?” Nuꞌʉ́ ma da ꞌñena gue ya hinda ma da ꞌñehe ma Zidadahʉ, ngueꞌa̱ ma da ꞌñeñꞌʉ gue desde mi ꞌbʉ ndu ma xitahʉ asta mapaya, desde mi thoca ra ximhai guetꞌatho ngu nza̱i. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ ya hinda ma da ne da gamfri gue Ajua̱ go gueꞌa̱ bi hyoca mahetsꞌi ne ra ximhai desde mayaꞌbʉ, ne hindi camfri gue hønsɛ co rá noya Ajua̱ bi ma̱ bi nja ꞌbestho ra ximhai, mi o mbo ja ra dehe, ne ja bi bøhøni. Nepʉ nura ximhaiꞌa̱ ꞌnara pa bi goꞌma ra dehe ne bi nhuatiꞌa̱. Pe nubyá nura ximhai ne mahetsꞌi ja mapaya, Ajua̱ xa ꞌyɛꞌmbabi da tsøgue. Y de da zø ra ora da nzø, Ajua̱ ri su hma̱ha̱, y núꞌa̱ ra paꞌa̱ da nja ra nsʉca uɛnda ne dra huata gatho ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi.
Pe nuꞌahʉ́, ma zi hma̱di cuꞌihʉ, oxqui pumfrihʉ gue pa ma Zidadahʉ, nuꞌa̱ ꞌna pa gueꞌa̱ ngu ꞌna ꞌmo njɛya, ha nuꞌa̱ ꞌna ꞌmo njɛya pa gueꞌa̱ ngu ꞌna patho. Ra Zidada hinxa pumfri da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ xa ña̱tcahʉ gue ma da yopa ꞌñehe, ngu ma̱nga ꞌra gue ya xa pumfri. Hina, hinxa pumfri. Pe nuꞌá̱ pɛscahʉ ra pacencia, ne hingui neꞌa̱ gue ni ꞌnara ja̱ꞌi hinda ꞌmɛdi. Núꞌá̱ ne gue gatho da ñobri.
10 Pe dí pa̱hʉ gue nura Zidada ma da yopa ꞌñehe, y sta da̱mfri ya ja̱ꞌi ma da zø ra pa de rá yoꞌehe ngu ra ora tsøhø ꞌnara be. Nuꞌbʉ́ mahetsꞌi ne gatho núꞌʉ te bí jani ma da nhuati co ra tsibi asta dri ñʉni. Nehe nuna ximhai ma da za̱tꞌi con gatho núꞌʉ te jaua.
11 Hangue nuꞌahʉ́, mahyoni gui ꞌyohʉ xá hño ne gui pɛpabihʉ Ajua̱, ngueꞌa̱ gatho núꞌa̱ jaua ja ra ximhai ne mahetsꞌi ma da nhuati gatho. 12 Hangue xi da ndøꞌmhʉ, ne gui da̱ma mpɛfihʉ ja rá ꞌbɛfi Ajua̱ pa ꞌnihi dua yopa pengui ma Zidadahʉ. Y núꞌa̱ ra paꞌa̱ gueꞌbʉ ma da za̱tꞌa mahetsꞌi ne da nhuati, nehe gueꞌbʉ ma da za̱tꞌa gatho núꞌʉ te jaua. 13 Pe Ajua̱ xa ma̱ gue ma da yopa hyoca mahetsꞌi ne ra ximhai maꞌraꞌyo núꞌa̱ habʉ ma da nja hønsɛ ra hño, ne hinhyaꞌmʉ ma da nja ra tsꞌoqui. Hangue nujʉ́ dí tøꞌmhʉ gue ma da njabʉ.
14 Hangue ma zi hma̱di cuꞌihʉ, de gui tøꞌmhʉ da zø ra ora da yopa ꞌñehe ra Zidada, ꞌyøthʉ ra tsꞌɛdi pa strá ntꞌaxiꞌihʉ pa hinto da ña̱pꞌahʉ nu sta ꞌyøtꞌa ra nsʉca uɛnda ra Zidada, pa njabʉ gui ꞌbʉhʉ xá hño ja rá thandiꞌa̱. 15 Pa̱hʉ gue ma Zidadahʉ pɛscahʉ ndunthi ra pacencia, hangue hinxa ꞌñehetho ngueꞌa̱ tøꞌmi gue da mpøhø ndunthi ya ja̱ꞌi. Nehe ma zi cuhʉ ra Pablo co nura mfa̱di xa umbabi Ajua̱, ya xa ꞌyopꞌahʉ de rá yoꞌehe ma Zidadahʉ, ngu núna dí opꞌahʉ nehe. 16 Y ja núꞌa̱ ra carta bi ꞌyopꞌaꞌihʉꞌa̱, ne gatho núꞌʉ maꞌra ya carta xa ꞌyofoꞌa̱, mahyɛgui núꞌa̱ ma̱. Y ꞌraya xɛni de nuya tꞌofoꞌʉ xi xá hñei pa da zo rá mfeni ꞌna. Hangue núꞌʉ hingui pa̱tua rá noya Ajua̱ ne núꞌʉ ri yohna yá mfeni, ꞌnaꞌño ra mfeni beniꞌʉ de núꞌa̱ ma̱nga yá tꞌofo ra cu Pablo, nehe de núꞌa̱ ma̱nga núꞌʉ maꞌra ya xɛni de ra Ma̱ca Tꞌofo. Hangue nuꞌʉ́ pɛꞌtsi te da ꞌmɛdi.
17 Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, ya gá pa̱hʉ núꞌa̱ stá xiꞌahʉ te ma da nja. Hangue nsuhʉ pa hinda caꞌahʉ núꞌʉ ya tsꞌoja̱ꞌi, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ da caꞌahʉ, ma gui ꞌueguehʉ de ri jamfrihʉ. 18 ꞌYøthʉ ra tsꞌɛdi pa maꞌna gui pa̱dihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bi pøhøguihʉ, ne pa gui pɛꞌtshʉ maꞌna ndunthi rá hma̱te ja ri corasohʉ. ¡Nuꞌá̱ rí ꞌñepi ga nsundahʉ nubya ne pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.