4
Rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ne ra nda̱hi núꞌa̱ rá ncontra ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo
Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, oxqui camfrihʉ gatho núꞌa̱ da siꞌahʉ. Pa̱dihʉ xá hño ua go gueꞌa̱ xi majua̱ni xa ma̱ Ajua̱, pa go gueꞌa̱ gui camfrihʉ. Ngueꞌa̱ ndunthi ya hyate ba̱di ꞌyo ja ra ximhai, nuꞌʉ́ ꞌyobʉ ma̱ gue ña̱ co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, pe nuya noya ma̱ñꞌʉ hingo mahyɛgui ngu núꞌa̱ ma̱ Ajua̱. Ma ga xiꞌahʉ hanja da za gui pa̱dihʉ núꞌa̱ toꞌo ña̱ co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nuto ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá Tꞌʉ Ajua̱ bi ꞌñe bi nja̱ꞌi, núꞌʉ́ go gueꞌʉ ha̱mpa rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Pe nu toꞌo ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo hingo rá Tꞌʉ Ajua̱ bi ꞌñe bi nja̱ꞌiua ja ra ximhai, núꞌʉ́ hingui ha̱mpa rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Núꞌʉ́ ha̱mpa rá tsꞌɛdi núꞌa̱ toꞌo ma da ꞌñehe da ncontraui ra zi Hmu Jesucristo. Ya xcá ꞌyødehʉ ma da ꞌñehe ja ra ximhai núꞌa̱ ra ncontraꞌa̱, y ya ꞌyo rí mpɛfi núꞌʉ toꞌo ha̱mpa rá tsꞌɛdiꞌa̱.
Ma zi cuꞌihʉ, yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, ne ya stá nta̱tehʉ de ya hyate ja̱ꞌi, ngueꞌa̱ Ajua̱ toꞌo ꞌbʉi con guecjʉ maꞌna ja rá tsꞌɛdiꞌa̱ que nurá ncontraꞌa̱ toꞌo di manda ya tsꞌoꞌmʉi ja̱ꞌi ja ra ximhai. Nuya hyate ja̱ꞌi pɛpabi núꞌa̱ toꞌo di manda ya tsꞌoꞌmʉi ja̱ꞌi ja ra ximhai, hangue ma̱ de núꞌa̱ ja ja ra ximhai, ne ya tsꞌoꞌmʉi ja̱ꞌi de ra ximhai øde núꞌa̱ te ma̱ñꞌʉ. Pe nujʉ́ yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, y gatho núꞌʉ toꞌo pa̱diꞌa̱, nuꞌʉ́ øtcaguihʉ núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ. Ha nuꞌʉ tóꞌo hingyá ba̱tsi Ajua̱, hingui ne da ꞌyøtcaguihʉ. Hangue ringueꞌa̱ tsa ga pa̱hʉ toꞌo ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni, ne toꞌo ma̱nga núꞌa̱ hinga majua̱ni.
Ajua̱ xi ra ma̱te
Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, ga má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, ngueꞌa̱ Ajua̱ ri ma̱caguihʉ. Nuꞌa̱ tóꞌo ma̱di rá miquꞌeiui, go gueꞌa̱ ya rá ba̱tsi Ajua̱, ne nuꞌá̱ pa̱di xá hño Ajua̱. Nuꞌa̱ tóꞌo ʉtsa rá miquꞌeiui, nuꞌá̱ hingui pa̱di Ajua̱, ngueꞌa̱ rá ꞌmʉi Ajua̱ xi ra ma̱te nza̱ntho. Ajua̱ bi ꞌñutcaguihʉ gue xi majua̱ni nuꞌá̱ ma̱diguihʉ ngueꞌa̱ bá pɛhna rá ꞌra Tꞌʉ ja ra ximhai pa da ꞌracjʉ ra ꞌraꞌyo te. 10 Ma ga xiꞌahʉ ndaꞌa̱ ra hma̱te majua̱ni: Nujʉ hinstí ma̱dihʉ Ajua̱, pe nuꞌá̱ xi ma̱diguihʉ, hangue bá pɛncahʉ rá Tꞌʉ núꞌa̱ bi unga rá te pa bi gutca ma tsꞌoquihʉ.
11 Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, Ajua̱ xi bi ma̱diguihʉ asta habʉ bi za. Hangue nujʉ́ dí ꞌñepcaguihʉ ga má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna. 12 Ni ꞌnara ja̱ꞌi hinhyaꞌmʉ xa hyanda Ajua̱. Pe ꞌbʉ ga má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, nuꞌbʉ́ ha̱, Ajua̱ ꞌbʉi con guecjʉ, y njabʉ maꞌna ga pa̱hʉ tengu rá hma̱teꞌa̱. 13 Nujʉ dí pa̱hʉ gue dí ꞌbʉhʉ co Ajua̱ ne Ajua̱ ꞌbʉi con guecjʉ nguetho nuꞌá̱ xa ꞌracjʉ rá Ma̱ca Nda̱hi. 14 Nuje stá hanthe rá Tꞌʉ Ajua̱ bá pɛhna Ajua̱ ra Dada pa da pøhø ya meximhai, ne dí damajua̱nihe njabʉ. 15 ꞌBʉ ꞌna toꞌo da damajua̱ni gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱, Ajua̱ ꞌbʉi con gueꞌa̱ ne nuꞌá̱ ꞌbʉi co Ajua̱.
16 Ya dí pa̱hʉ gue ri ma̱cjʉ Ajua̱, ne gueꞌa̱ dí camfrihʉ ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ꞌbʉi con guecjʉ. Nurá ꞌmʉi Ajua̱ xi ra ma̱te nza̱ntho, y nuꞌa̱ tóꞌo ma̱di rá miquꞌeiui, go gueꞌa̱ ꞌbʉi co Ajua̱ ne Ajua̱ ꞌbʉi con gueꞌa̱. 17 Dí ma̱dihʉ Ajua̱ ne dí ma̱dihʉ ma miquꞌeihʉ, hangue hinga ntsuhʉ núꞌa̱ ra paꞌa̱ de ra nsʉca uɛnda, ngueꞌa̱ numa ꞌmʉihʉua ja ra ximhai gueꞌa̱ ngu rá ꞌmʉi ma zi Hmuhʉ ra Jesu. 18 ꞌBʉ dí ma̱dihʉ Ajua̱ con gatho ma mʉihʉ, hinga ntsuhʉ núꞌa̱ da ꞌyøtcahʉꞌa̱. Ngueꞌa̱ nura ntsu go gueꞌa̱ rá ꞌñoui ra castigo, y nuꞌa̱ tóꞌo tsu ra nsʉca uɛnda, tsu ngueꞌa̱ hinxa ma̱di Ajua̱.
19 Ajua̱ go rá mʉdi bi ma̱diguihʉ, hangue nujʉ́ go dí ma̱dihʉbyaꞌa̱. 20 Nuꞌa̱ tóꞌo ena gue ri ma̱di Ajua̱, pe nuꞌá̱ ʉtsa rá cu, nuꞌá̱ go ꞌnara cꞌuamba. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ ꞌna ʉtsa rá cu núꞌa̱ xa nhyandahmiui, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za da ma̱di Ajua̱ núꞌa̱ hinxa hyandi? 21 Nuna go guehna ra hmanda xa xicjʉ Ajua̱ ga øthʉ: Nuꞌa̱ tóꞌo ma̱di Ajua̱, mahyoni nehe da ma̱di rá cu.