5
Stá nta̱tehʉ de ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai
Nuꞌa̱ tóꞌo camfri gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gueꞌa̱ ra Cristo núꞌa̱ bá pɛhna Ajua̱, núꞌá̱ go gueꞌa̱ rá ba̱tsi Ajua̱. Y nuꞌa̱ tóꞌo ri ma̱di Ajua̱ ra Dada, go gueꞌa̱ da ma̱di núꞌʉ toꞌo yá ba̱tsi Ajua̱ nehe. ꞌBʉ majua̱ni dí ma̱dihʉ Ajua̱, ne ꞌbʉ dí øꞌtuahʉ yá hmandaꞌa̱, nuꞌbʉ́ dí pa̱dihʉ gue dí ma̱tuahʉ yá ba̱tsi Ajua̱. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ dí øꞌtuahʉ yá hmanda Ajua̱, nuꞌbʉ́ xi majua̱ni dí ma̱dihʉꞌa̱, ne nuyá hmanda Ajua̱ hingui hei ga øtꞌehʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo rá ba̱tsi Ajua̱ xa da̱pa gatho ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai. Nujʉ́ stá nta̱tehʉ de ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai ngueꞌa̱ dí camfrihʉ Ajua̱. ¿Toꞌo xa da̱pa ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai? Nuꞌa̱ tóꞌo camfri gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱, go gueꞌa̱ xa da̱pa ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai.
Núꞌʉ toꞌo damajua̱ni de rá Tꞌʉ Ajua̱
Ra Zidada Jesucristo bá eheua ja ra ximhai, bi nxistehe ne bi na̱ꞌma rá ji bi du. Hingue hønsɛ bi nxistehe, pe nehe bi duꞌa̱. Ha nura Ma̱ca Nda̱hi xicjʉ de gueꞌa̱ ne nuꞌá̱ ma̱nga majua̱ni. Nuni mahetsꞌi ꞌbʉi hñu núꞌʉ toꞌo ꞌnatꞌa ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go rá Tꞌʉ Ajua̱. ꞌNa go ra Dada, maꞌna go gueꞌa̱ núꞌa̱ toꞌo xa thuꞌmbabi gue go gueꞌa̱ ra Noya, ha nu maꞌna go rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. Gathoꞌʉ ꞌnatꞌa ma̱. Nehe nuua ja ra ximhai rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ utcaguihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱. Y nu mi nxisteheꞌa̱, Ajua̱ bi ma̱ gue go rá Tꞌʉꞌa̱. Ne dí ma̱ñhʉ gue go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱, ngueꞌa̱ bi na̱ꞌma rá ji ne bi du po rá nguecjʉ. Gatho dí ma̱ñhʉ mahyɛgui gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱. ꞌBʉ ga camfrihʉ núꞌa̱ damajua̱ni ya ja̱ꞌi, maꞌna mathoni ndunthi ga camfrihʉ núꞌa̱ ma̱nga Ajua̱ ra Dada, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ go guesɛꞌa̱ ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gueꞌa̱ rá Tꞌʉꞌa̱. 10 Nuto camfribi rá Tꞌʉ Ajua̱, nuꞌá̱ ya xa ba̱di ja rá coraso núꞌa̱ majua̱ni. Pe nuꞌa̱ tóꞌo hingui camfri Ajua̱, ja ra uɛnda ecꞌuambaꞌa̱, ngueꞌa̱ hinxa gamfri núꞌa̱ bi ma̱ñꞌa̱ de rá Tꞌʉ. 11 Ne nuna guehna núꞌa̱ xa xicaguihʉ Ajua̱, gue bi ꞌracjʉ ꞌnara ꞌraꞌyo te núꞌa̱ da nja pa nza̱ntho. Dí pɛꞌtshʉ nura ꞌraꞌyo teꞌa̱ ngueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱ ꞌbʉi ja ma corasohʉ. 12 Nuꞌa̱ tóꞌo ꞌbʉi co rá Tꞌʉ Ajua̱, pɛꞌtsa ra ꞌraꞌyo te; pe nuꞌa̱ tóꞌo hingui ꞌbʉi co rá Tꞌʉ Ajua̱, hingui pɛꞌtsa ra ꞌraꞌyo te.
Ya nga̱xa noya dega tsꞌofo
13 Dí opꞌaꞌihʉ pa da za gui pa̱dihʉ gue guí pɛꞌtshʉ ra te pa nza̱ntho nguetho guí camfrihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱.
14 Y nújʉ dyá gamfrihʉ da za ga aphʉ Ajua̱ núꞌa̱ ga ne ga aphʉ, y nuꞌbʉ gueꞌa̱ rá pahaꞌa̱, nuꞌbʉ́ da ꞌyøde ma ntꞌadihʉ. 15 Y ꞌbʉ øde ma ntꞌadihʉ, nuꞌbʉ́ da ꞌracaguihʉ núꞌa̱ dí aphʉ.
16 ꞌBʉ gui pa̱hʉ gue ꞌnara cu xa ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui, ne ꞌbʉ núꞌa̱ ra tsꞌoquiꞌa̱ hinda japi da ꞌmɛdi pa nza̱ntho, da za gui ꞌyapabihʉ Ajua̱ por gueꞌa̱, y Ajua̱ da japi da ñobri. Ja ꞌnara tsꞌoqui núꞌa̱ japi da ꞌmɛdi pa nza̱ntho núꞌa̱ toꞌo øtꞌeꞌa̱. Núꞌá̱ hindí xiꞌahʉ gue gui ꞌyaphʉ Ajua̱ por gueꞌa̱. 17 Cada ra ꞌmiꞌqui ꞌnara ja̱ꞌi øtꞌe núꞌa̱ hingo rá paha Ajua̱, nuꞌá̱ øtꞌa ꞌnara tsꞌoqui. Pe hinga gatho ya tsꞌoqui japi da ꞌmɛdi pa nza̱ntho núꞌa̱ toꞌo øtꞌe.
18 Dí pa̱dihʉ gue nuꞌa̱ tóꞌo rá ba̱tsi Ajua̱, hingui sigui øtꞌa ya tsꞌoqui, ngueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱ suꞌa̱ pa hinte da za da ꞌyøꞌtuabi ra tsꞌonda̱hi.
19 Ne dí pa̱dihʉ gue nujʉ yá mɛtiguihʉ Ajua̱, ha nuya tsꞌoja̱ꞌi ja ra ximhai o ja rá ꞌyɛ ra tsꞌonda̱hi.
20 Ne dí pa̱dihʉ gue rá Tꞌʉ Ajua̱ xa ꞌñeheua ja ra ximhai. Y nuꞌá̱ bi ꞌñutcaguihʉ pa ga pa̱dihʉ toꞌo gueꞌa̱ Ajua̱ majua̱ni. Dí ꞌbʉhʉ co Ajua̱ núꞌa̱ majua̱ni ngueꞌa̱ dí ꞌbʉhʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nurá Tꞌʉꞌa̱. Núꞌá̱ gueꞌa̱ Ajua̱ majua̱ni ne ꞌracaguihʉ ra te pa nza̱ntho. 21 Ma zi ba̱tsiꞌihʉ, oxqui ma gui camfrihʉ ni ꞌnara cꞌoi núꞌʉ tꞌembi gue go gueꞌʉ Ajua̱, nixi gui xøcambenihʉꞌʉ. Hønsɛ Ajua̱ bí ꞌbʉi mahetsꞌi go gueꞌa̱ gui xøcambenihʉ. Njabʉ gueꞌa̱.