13
Ra Jesu bi xʉcua yá ua yá nxadi
Nura pa ante ra ngo de ra pascua, ra Jesu mi pa̱di gue ya xqui zø ra ora pa da ma de guecua ja ra ximhai pa da yopa mengui habʉ bí ꞌbʉ Ajua̱ rá Dada. Nuꞌá̱ nza̱ntho bi ma̱di núꞌʉ toꞌo yá mɛtiꞌa̱, ne xi ra da̱ngui rá hma̱te bi mɛꞌtsuabiꞌʉ.
Ha ra Jesu bi ntꞌoxiui yá nxadi. Ha ra tsꞌonda̱hi ya xqui yʉtꞌa ja rá mfeni ra Juda Iscariote núꞌa̱ mrá tꞌʉ ra Simu, pa da da ra Jesu. Ha ra Jesu mi pa̱di gue bá ehe de habʉ mi ꞌbʉhui Ajua̱ rá Dada pa da ꞌmʉcua ja ra ximhai, ne mi pa̱di nehe gue ya mi ma da yopa mengui pa da ꞌmʉhuiꞌa̱. Nehe mi pa̱di gue Ajua̱ rá Dada ya gatho xqui ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛꞌa̱. Hangue nuꞌá̱ bi ꞌmai de ja ra mexa habʉ mri ntꞌoxiꞌʉ ne bi hña̱ca rá patꞌi ne bi ngʉtꞌa ꞌnara ntꞌotꞌyɛ. Ne bi xitꞌa ra dehe ja ꞌnara nsʉꞌyɛ, ne bi mʉdi bi xʉcua yá ua yá nxadi. Nepʉ mi oꞌtuabi co núꞌa̱ ra ntꞌotꞌyɛ mri ngʉtꞌiꞌa̱.
Ha nu mi ma da xʉcuabi yá ua ra Pedro, ra Pedro bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, ¿ha gue go ma gui xʉga ma uaga?
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nubyá hingui tsa da zo ri mfeni núꞌa̱ dí øtꞌe, pe ꞌmɛfa ha̱, ma gui pa̱di.
Nura Pedro bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi hinhyaꞌmʉ ma gui xʉga ma uaga.
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ hinga xʉcꞌa ri ua, hinte guí pɛꞌtsi de gueque.
Nuꞌbʉ́ ra Pedro bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, nuꞌbʉ́, hingue hønsɛ ma ua gui xʉgagui, xʉga ma ꞌyɛ ne ma ña̱xu nehe.
10 Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Núꞌa̱ toꞌo ya xa nxaha, ya hinga mahyoni da yopa ntꞌaxca maꞌnaꞌqui, hønsɛ da sʉcua yá ua, ngueꞌa̱ ya xá ntꞌaxi gatho rá ndoꞌyo. Ha nuꞌahʉ ya xá ntꞌaxiꞌihʉ, masque hinga gathoꞌihʉ.
11 Nuꞌá̱ mi pa̱di toꞌo mi ma da daꞌa̱, hangue bi ꞌñena gue hinxmá ntꞌaxi gathoꞌʉ.
12 Ha nu mi uadi bi xʉcua yá uaꞌʉ, bi yopa hñuxa rá patꞌi ne bi hñudi maꞌnaꞌqui ja ra mexa ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha tso ri mfenihʉ núꞌa̱ stá øꞌtꞌaꞌihʉ? 13 Nuꞌahʉ guí enjʉ go gueque ri Xahnateguihʉ ne ri Hmuguihʉ. Núꞌa̱ guí enjʉ gueꞌa̱ majua̱ni, ngueꞌa̱ ha̱, go guecagui. 14 Hangue ngueꞌa̱ núga ri Hmuguihʉ ne ri Xahnateguihʉ ne stá xʉcꞌa ri uahʉ, hangue nuꞌahʉ́ nehe rí ꞌñepꞌahʉ gui nxʉcua uahʉ ꞌna ngu maꞌna. 15 Dí uꞌtꞌaꞌihʉ njabʉ pa neꞌahʉ da za gui ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ stá øꞌtꞌaꞌihʉ. 16 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, ꞌnara ꞌbɛgo hingo maꞌna ri mandaꞌa̱ que rá hmu, nixi ꞌnara ꞌmɛhni hingo ri mandaꞌa̱ que núꞌa̱ toꞌo xa mɛhni. 17 Nuꞌbʉ gui pa̱hʉ núꞌa̱ dí xiꞌahʉ, ne ꞌbʉ gui ꞌyøthʉ, nuꞌbʉ́ gui nja̱pihʉ.
18 Pe hindí ma̱ de gathoꞌihʉ, ngueꞌa̱ dí pa̱ꞌaꞌihʉ núꞌahʉ stá huanꞌaꞌihʉ pa dua nxadiꞌihʉ, ne stá huanꞌahʉ pa da njabʉ ngu núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Xa gʉgui dega ncontra núꞌa̱sɛ toꞌo stá ñuꞌme.” 19 ꞌBɛdi da njabʉ ngu núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, pe nubyá dí xiꞌahʉ núꞌa̱ te ma da nja, pa nu stí njabʉ, da za gui camfrihʉ gue go gueque ngu núꞌa̱ stá xiꞌahʉ. 20 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌa̱ tóꞌo da numansu ma ꞌmɛhni, go gueque numansugui; ne nuꞌa̱ tóꞌo da numansugui, go numansu núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui.
Ra Jesu bi ma̱ gue ra Juda ma da daꞌa̱
(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)
21 Ha nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, bi du rá mʉi, ne bi xipabi yá nxadi te mri bønga núꞌa̱ mi ma̱, ne bi ꞌñena:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, ꞌna de gueꞌahʉ ma da dagagui.
22 Ha nuya nxadi bi nʉꞌtua daꞌʉ ngueꞌa̱ himi pa̱di toꞌo ꞌna de gueꞌʉ núꞌa̱ mi ma̱ñꞌa̱. 23 Ha ꞌnara nxadi núꞌa̱ xi mrá hma̱di ra Jesu, ja mi huhni ja rá hyoꞌa̱. 24 Y nura Pedro bi ꞌñutua ra seña núꞌa̱ ra hma̱ca nxadi pa da ꞌyambabi ra Jesu toꞌoꞌa̱. 25 Nepʉ nuꞌá̱ xqui ncahma guetbʉ ja rá tiña̱ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―¿Toꞌo ꞌna de guecje, ma zi Hmuꞌihe?
26 Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Núꞌa̱ toꞌo ga umba ra cꞌathuhme go gueꞌa̱.
Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi poꞌmba ra thuhme ne bi umbabi ra Juda Iscariote núꞌa̱ mrá tꞌʉ ra Simu. 27 Ha nura Juda mi hña̱nga núꞌa̱ ra cꞌathuhme gueꞌa̱ ra ora bi yʉtꞌa ra Satá ja rá mfeniꞌa̱ pa da ꞌyøꞌtua rá ꞌbɛfi. Nepʉ nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Núꞌa̱ guí beni gui ꞌyøtꞌe, ꞌyøtꞌe ꞌbestho.
28 Pe ni ꞌna de gue núꞌʉ mi huhni ja ra mexa himbi zo yá mfeni hanja bi xipabi njabʉꞌa̱. 29 Ngueꞌa̱ nura Juda go mi pɛꞌtsa ra ncʉboja̱, hangue ꞌra de gueꞌʉ mi hu yá mʉi gue ra Jesu xqui xipabi gue da ma da danga te mahyoni pa ja ra ngo, o pa da umbi te da umba ya hyoya. 30 Ne ngu xi bi hña̱nga nura cꞌathuhme, ꞌbestho bi bøni. Ne ya xmá ꞌmɛxuui ra oraꞌa̱.
Ra ꞌraꞌyo hmanda
31 Ha nu mi bønga ra Juda, bi ꞌñenga ra Jesu:
―Nubyá ma da hnequi rá nsunda Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi po núꞌa̱ ma da thogui. Ne po rá ngueꞌa̱ ma dra nsunda Ajua̱. 32 Nepʉ Ajua̱ ma da umba rá nsu pa di mahyɛguiui yá nsu, ne ma da ꞌyøtꞌe ꞌbestho. 33 Ma zi tꞌʉꞌihʉ, ya hinga ma ga ꞌbʉi ndunthi con gueꞌahʉ. Ma gui hyongaguihʉ, ne ngu stá xipa ya nda̱ gá xodyo, njabʉ nehe dí xiꞌahʉbya: Hinda za gui mahani habʉ grá maga. 34 Nubyá ꞌnara ꞌraꞌyo hmanda dí tsocꞌahʉ: Má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, nja ngu stá ma̱ꞌaꞌihʉ, njabʉ nehe gui má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna. 35 ꞌBʉ gui má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, nuꞌbʉ́ njabʉ da ba̱di gatho ya ja̱ꞌi gue majua̱ni ma nxadiꞌihʉ.
Ra Jesu bi ma̱ gue ra Pedro ma da gøniꞌa̱
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)
36 Ha nura Pedro bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, ¿habʉ ma gui ma?
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Hinda za ga mɛuibya habʉ grá maga. ꞌMɛfa ha̱, ma gui mani.
37 Ha nura Pedro bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, ¿hanja hinda za ga mɛuibya? Nuga masque ga tu por gueꞌe.
38 Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue ma gui tugue po rá nguecagui? Xi majua̱ni dí xiꞌaꞌi, ma gui cøngagui hñuꞌqui ante da mafi ra menja̱.