12
ꞌNara ꞌbɛhña̱ bi goꞌtsua ꞌnara njotsꞌi ja yá ua ra Jesu nuni Betania
(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)
Y mri ꞌbɛ ꞌrato ma pa pa da datꞌa ra ngo de ra pascua, nura Jesu bi ma pa Betania habʉ mi ꞌbʉ ra Lasaro núꞌa̱ xqui gʉtsꞌi de rá du. Y ja bi tꞌøꞌtuani ꞌnara ntꞌoxi ra Jesu. Ra Marta go mrá møxmexa, ne nura Lasaro mi huhuini ra Jesu ja ra mexa co maꞌra ya ja̱ꞌi. Nepʉ ra Maria mri hña̱ nde litro ra hoga ñʉni mi ꞌraꞌta ra nardo ne xi mri muui ndunthi, ne bi goꞌtsuabi ja yá ua ra Jesu, nepʉ bi oꞌtuabi co yá sta̱, ne bi mfontꞌa núꞌa̱ ra ñʉni gatho mbo ra ngu. Nuꞌbʉ́ ra Juda Iscariote núꞌa̱ mrá tꞌʉ ra Simu ne ꞌnamrá nxadi ra Jesu, ne go gueꞌa̱ mi ma da daꞌa̱, bi ꞌñena:
―¿Hanja himbi ꞌba núꞌa̱ ra hoga ñʉniꞌa̱ xi xá ma̱di? Xa za xa ꞌbahma̱ po hñu nthebe denario, ne nura boja̱ꞌa̱ xa thecuahma̱ ya zi hyoya.
Nura Juda bi ma̱ njabʉ ngueꞌa̱ mrá be, ne ngueꞌa̱ go mi pɛꞌtsa ra ncʉboja̱ ne mi jʉ núꞌa̱ go mi ne de ja ra buxa, ne hingue xi majua̱ni mri hueca ya hyoyaꞌa̱. Pe nura Jesu bi ꞌñembabi ra Juda:
―Ote guí xipabi. Nuní bi goscagui nuna ñʉni ja ma ua pa nura paꞌa̱ de ma ntꞌagui. Ngueꞌa̱ nuya hyoya nza̱ntho ma da ꞌmʉi con gueꞌahʉ, pe nuga hinga nza̱ntho ma ga ꞌbʉiua con gueꞌahʉ.
Ra ntꞌʉꞌti pa dra thohma̱ ra Lasaro
Nepʉ xi ndunthi ya xodyo bi sipabi gue ra Jesu mi ꞌbʉhni Betania, ne bi maꞌʉ pa bá cꞌa̱ꞌtsiꞌa̱, y hingue hønsɛ pa da cꞌa̱ꞌtsa ra Jesu, nehe pa bá handa ra Lasaro núꞌa̱ xqui gʉxa ra Jesu de rá du. 10 Nuꞌbʉ́ nuya nda̱ gá macja̱ bi ꞌñʉꞌti pa da hyohma̱ ra Lasaro nehe. 11 Ngueꞌa̱ po rá ngue ra Lasaro ndunthi ya xodyo xqui ꞌuegue de gueꞌʉ ne bi gamfriꞌʉ ra Jesu.
Ra Jesu bi yʉtꞌi ja ra hnini Jerusale
(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)
12 Ha nurá hyaxꞌa̱ gatho ya ja̱ꞌi núꞌʉ xqui ma ra ngo de ra pascua nuni Jerusale bi ꞌyøde gue ra Jesu mi ma da zøni de guehni. 13 Ne nuꞌʉ́ bi doca ya dɛnthi ne bi ma bá tha̱di ra Jesu ne mi mantaꞌʉ mi ena:
―¡Xá nsunda Ajua̱! ¡Ajua̱ da ja̱pi nuni toꞌo bá ehe de rá thuhuꞌa̱! ¡Ajua̱ da ja̱pi nuni ma Nda̱hʉ nújʉ dyá me Israelhʉ!
14 Ha nura Jesu bi zʉdi ꞌnara zi tꞌʉbru ne bi tøgueꞌa̱ pa bi nja ngu núꞌa̱ xqui tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena:
15 Oxqui ntsuhʉ, núꞌahʉ gyá menguhʉ Sión;
ndi, hyanthʉ, xa ꞌñepʉ ri Nda̱hʉ,
bra tøgue ꞌnara zi tꞌʉbru.
16 Ha nuyá nxadi hinga ꞌbestho ra oraꞌa̱ bi zo yá mfeni hanja xqui njabʉ. Pe núꞌbʉ mi yopa nte ra Jesu ne bi yopa menga mahetsꞌi, nuꞌbʉ́ ha̱, bi beni yá nxadi gue xqui tꞌofo njabʉ de gueꞌa̱, ne xqui njabʉ ngu núꞌa̱ xqui tꞌofo.
17 Núꞌʉ ya ja̱ꞌi mi ꞌbʉhni nura oraꞌa̱ ra Jesu bi xipa ra Lasaro da bøni de ra ntꞌagui ne bi gʉtsꞌi de ra du, nuꞌʉ́ xqui ꞌyonga ra ꞌbede de núꞌa̱ xqui hyantꞌʉ. 18 Hangue ndunthi ya ja̱ꞌi xqui bøni de ra hnini pa bá tha̱di ra Jesu ngueꞌa̱ xqui ꞌyøde de núꞌa̱ ra da̱nga ntꞌudi xqui nja. 19 Nepʉ ya fariseo mri ꞌñémsɛꞌʉ:
―¡Ha ngue dí xiꞌahʉ gue hinda za te gui ꞌyøthʉ! Ndi, gatho ya ja̱ꞌi di dɛnini, hinda za to da za̱miyʉ.
ꞌRaya me Grecia mi honga ra Jesu
20 Nehe ꞌraya me Grecia xqui ma Jerusale ja núꞌa̱ ra ngo pa da xøcambeniꞌʉ Ajua̱. 21 Y núꞌʉ ya me Grecia bi ma bá tsʉdi ra Lipe núꞌa̱ mrá me Betsaida de ra hai Galilea, ne bi ꞌñembabi:
―Ndada, dí nehma̱he ga ña̱he co ra Jesu.
22 Nepʉ bi ma nura Lipe bá xipabi ra Andre, ne ri yohoꞌʉ bi ma bá xipa ra Jesu. 23 Ha ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ya bi zø ra ora pa da du Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi ne da yopa menga pa mahetsꞌi. 24 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, ꞌbʉ ꞌnara nda dega trigo ꞌbɛꞌtsitho ne hinda ꞌbotꞌa ja ra hai, hinda nxa̱ndi. Pe nuꞌbʉ xa ꞌbotꞌi, ma da unga ndunthi ra sofo. 25 Nuꞌa̱ tóꞌo da ma̱di rá te, ma da ꞌbɛdi, pe nuꞌa̱ tóꞌo hingui ma̱di rá te nuua ja ra ximhai, núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma da mɛꞌtsa rá te pa nza̱ntho. 26 Nuꞌa̱ tóꞌo da mɛpcagui, mahyoni da dɛngagui, y nu habʉ ga ꞌbʉiga da ꞌmʉhni nehe. Ha nuꞌa̱ tóꞌo da mɛpcagui, ma Dada ma da ꞌñeꞌtsua rá nsu.
Ra Jesu bi ma̱ de rá du
27 Nubyá xi dí tu ma mʉi. ¿Te ma ga apa Ajua̱ ma Dada? ¿Ha ga xipa njaua: “Ma Dadaꞌi, ña̱ngagui de núꞌa̱ ma ga thogui nuna ra orabya”? Pe hinda za ga embi njabʉ, ngueꞌa̱ pa guehna stá ehe. 28 Ma Dadaꞌi, ꞌyøtꞌe núꞌa̱ go ri paha pa dra nsundaꞌi ri thuhu.
ꞌBestho ra oraꞌa̱ bi ntꞌøde ꞌnara noya de mahetsꞌi núꞌa̱ bi ꞌñena:
―Ya stá øtꞌe ne ma ga yopa øtꞌa maꞌnaꞌqui.
29 Ha nura hmuntsja̱ꞌi mi ꞌbahni ra oraꞌa̱ bi ꞌyøde núꞌa̱ ra noya de mahetsꞌi, ne ꞌra bi ꞌñena gue mi ꞌnara ngani, ha nu maꞌra mi ena gue ꞌnara ɛnxɛ bi zofoꞌa̱.
30 Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Hingo po rá ngueque xa ntꞌøde núꞌa̱ ra noya, hønsɛ po rá ngueꞌahʉ. 31 Nubyá núꞌʉ ya meximhai hinda ne da gamfrigui ma dra tꞌɛꞌmbabi pa dra castigaꞌʉ, ne ma dra tha̱cuabi rá tsꞌɛdi ra tsꞌonda̱hi núꞌa̱ ri nda̱ ja nuna ra ximhai. 32 Nuga ma dra tsꞌʉtcagui maña̱ ja ꞌnara ponza pa da thogagui, y nu sta tꞌøtque njabʉ, ma da gamfrigui ndunthi ya ja̱ꞌi po rá ngue ma du.
33 Nuꞌá̱ bi ma̱nga njabʉ pa da fa̱di te ma du mi ma da duꞌa̱. 34 Nepʉ nuya ja̱ꞌi bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuꞌi guí ena gue go gueꞌe Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi, ne nuje ndí hu ma mʉihe gue go guetꞌa̱ ra Cristo núꞌa̱ mi ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱. Pe nuꞌi guí ena gue mahyoni ma dra tsꞌʉta maña̱ ja ra ponza Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi. Pe nura ley ma̱ gue ra Cristo ma da ꞌmʉi pa nza̱ntho. Nuꞌbʉ́ ¿te rá ꞌbɛfi Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi? ¿Ha go gueꞌa̱ núꞌa̱ mi ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱?
35 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga drá ñotꞌi dí yoꞌtꞌa ri mfenihʉ. Pe ya tsꞌʉtho ya pa dí ꞌbʉi con gueꞌahʉ. Hangue mientra dí ꞌbʉi con gueꞌahʉ, tɛngaguihʉ, pa hingui njahʉ ngu núꞌa̱ toꞌo bi zʉ ra ꞌbɛxuui, ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo ꞌyo ja ra ꞌbɛxuui hingui pa̱di habʉ rí ma. 36 De dí ꞌbʉiua pa ga yoꞌtꞌaꞌihʉ, camfriguihʉ, pa njabʉ dyá mɛtiꞌihʉ ra ñotꞌi.
Ha nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu, bi ꞌuegue de gueꞌʉ bi ma bá ꞌbʉi habʉ hinda ba̱diꞌʉ.
Hanja ya xodyo himbi gamfri ra Jesu
37 Masque ra Jesu xqui ꞌyøtꞌa ndunthi ya da̱nga ntꞌudi ja yá thandi nuya xodyo, pe nuꞌʉ́ himbi gamfri. 38 Bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ꞌyofo ra ba̱di Isaía habʉ ena:
Ma zi Hmuꞌi, ¿to ja gueꞌa̱ xa gamfri ma noyahʉ?
¿To ja gueꞌa̱ xa gamfriꞌi ngueꞌa̱ xcá ꞌyøtꞌa ya da̱nga ntꞌudi?
39 Nuꞌʉ́ himi tsa da gamfri ngueꞌa̱ bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ꞌyofo ra ba̱di Isaía ja maꞌna ra xɛni habʉ ena:
40 Ajua̱ bi goꞌtua yá daꞌʉ ne bi japi bi megui yá mfeni,
pa himbi hyandi co yá da,
nixi bi ba̱di co yá mfeni,
pa himbi ñobriꞌʉ ne pa njabʉ nuga himbi za dá pøhøꞌʉ.
41 Ra Isaía bi ma̱nga njabʉ de ra Jesu ngueꞌa̱ xqui hyandua rá nsundaꞌa̱, hangue mi ma̱ de gueꞌa̱.
42 Masque njabʉ, pe asta ꞌraya nda̱ gá xodyo nehe bi gamfri gue ra Jesu go gueꞌa̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, pe nuꞌʉ́ hinto bi xipabi ngueꞌa̱ mi tsu ya fariseo da ꞌyɛniꞌʉ de ra nija̱. 43 Ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ maꞌna mi ne da pønga yá hmi ja yá thandi ya ja̱ꞌi que ja rá thandi Ajua̱.
Ya ja̱ꞌi tuda yá tsꞌoqui ngueꞌa̱ himbi gamfri núꞌa̱ bi ma̱nga ra Jesu
44 Ra Jesu bi ña̱ ntsꞌɛdi ne bi ꞌñena:
―Nuꞌa̱ tóꞌo camfrigui, hingue hønsɛ camfriguiga, nehe camfri núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui. 45 Ne nuꞌa̱ tóꞌo handga ma ꞌmʉi, ja ra uɛnda handua rá ꞌmʉi núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui. 46 Nuga go guecagui drá ñotꞌi stá eheua ja ra ximhai pa nuto gatho da gamfrigui ga pøni de ja ra ꞌbɛxuui. 47 Nuꞌa̱ tóꞌo øde núꞌa̱ dí ma̱, ne hinda ne da ꞌyøtꞌe, nuga hingo ma ga ɛꞌmbi pa da ma ja ra nidu, ngueꞌa̱ nuga stá ehe pa ga pøhø ya ja̱ꞌi, hingue pa ga ɛꞌmbi da ma ja ra nidu. 48 Nuꞌa̱ tóꞌo hingui numansugui ne hingui ne da gamfri núꞌa̱ dí ma̱, go gueꞌa̱ ma da tꞌɛꞌmbi pa ja ra nidu, ne numa noya go gueꞌa̱ ma da ꞌyɛꞌmbi núꞌa̱ ra pa de ra nga̱xhmai. 49 Ngueꞌa̱ nuga hinstá bensɛ núꞌa̱ dí ma̱. Ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui go gueꞌa̱ xa ꞌbɛpcagui pa ga xiꞌahʉ núꞌa̱ bi xiqui. 50 Ne dí pa̱di gue núꞌʉ ya noya xa ꞌbɛpqui ga ma̱ go gueꞌʉ unga ra te pa nza̱ntho. Hangue dí xiꞌahʉ ngu núꞌa̱ xa xicagui ma Dada.