11
Rá du ra Lasaro
Y de mi ꞌbʉhni ra Jesu riꞌnandi ra da̱the Jordá, gueꞌbʉ mri hñenga ꞌnara ꞌñøhø mrá thuhu ra Lasaro mrá me Betania nuni habʉ mrá mengu nehe ra Maria ne ra Marta núꞌʉ myá njuꞌa̱. Núꞌa̱ ra Maria mrá nju nura Lasaro go gueꞌa̱ bi goꞌtsuabi ra hoga ñʉni ja yá ua ra Jesu, nepʉ bi oꞌtuabi co yá sta̱ꞌa̱. Núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ mri ncu bi mɛmpa ra noya ra Jesu gue da tꞌembi:
―Ma zi Hmuꞌi, núꞌa̱ ri hma̱di di hñeni.
Ha nu mi sipabi ra Jesu njabʉ, bi ꞌñenaꞌa̱:
―Núꞌa̱ ra hñeniꞌa̱ hingue xi pa da duꞌa̱. Xa njabʉ pa da hnequi rá nsunda Ajua̱, ne da hnequi rá nsunda rá Tꞌʉ Ajua̱ po rá ngueꞌa̱.
Ha nura Jesu xi mri ma̱di gatho núꞌʉ hñu mri ncu. Masque myá hma̱diꞌʉ ne bi ꞌyøde gue ra Lasaro mri hñeni, pe ra Jesu hinga ꞌbestho bi ma, bá ꞌbʉhnitho má yo pa habʉ mi ꞌbʉiꞌa̱. Nepʉ ja ꞌmɛfa nuꞌá̱ bi ꞌñembabi yá nxadi:
―Maha pa Judea maꞌnaꞌqui.
Ha nuyá nxadi bi ꞌñembabi:
―Xahnate, guí nu ya nda̱ gá xodyo de guehni ja mahaꞌmʉ mi ne xa hyoꞌaꞌi dega ncꞌahni. ¿Ha nuꞌi guí ne gui yopa mani maꞌnaꞌqui?
Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha hinguí pa̱hʉ pɛꞌtsa ꞌrɛtꞌamayoho ora cada ra pa? Y nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌño dega pa hinda hña̱xa ꞌnara mfeꞌtse, ngueꞌa̱ zø ra ñotꞌi ja ra ximhai, go gueꞌa̱ núꞌa̱ toꞌo øꞌtua rá paha Ajua̱ ne hinxa juatatho ra ꞌbɛfi núꞌa̱ bi umbi. 10 Pe nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌño dega xuui da hña̱xa ra mfeꞌtse ngueꞌa̱ otho ra ñotꞌi, go gueꞌa̱ núꞌa̱ toꞌo hingui øꞌtuabi rá paha Ajua̱.
11 Mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ma amigohʉ ra Lasaro bí a̱ha̱, pe nuga ma ga mani pa ga a de rá tꞌa̱ha̱.
12 Ha nuya nxadi bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌihe, ꞌbʉ a̱ha̱, nuꞌá̱ ma da ña̱ni.
13 Pe nura Jesu mi ma̱ gue xqui du ra Lasaro, ha nuꞌʉ́ mi hu yá mʉi gue mi ma̱ de ra tꞌa̱ha̱tho. 14 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi xipabiꞌʉ de núꞌa̱ xqui nja ne bi ꞌñena:
―Ra Lasaro xa du. 15 Ne nuga xi drí johya ngueꞌa̱ dá njoꞌoni ora mi hñeni, ngueꞌa̱ go ꞌnara hño pa gueꞌahʉ, ngueꞌa̱ po rá ngueꞌa̱ maꞌna ma gui camfriguihʉ. Maha, ma ga cꞌa̱ꞌtshʉꞌa̱.
16 Nepʉ nura Toma núꞌa̱ mi tꞌembi ra Go, bi ꞌñemba yá minxadiui:
―Maha nehe pa grá tuhʉ mahyɛgui con guehni.
Ra Jesu da gʉxa núꞌʉ xa du ne da umba ra te
17 Ha nu mi zønga ra Jesu ja ra hnini Betania, bi sipabi gue ya mi pɛꞌtsa goho ma pa xqui tꞌagui ra Lasaro. 18 Ha nura zi hnini Betania mi guetbʉ Jerusale mi pɛꞌtsa ngu hñu kilometro rá ñabʉ. 19 Ha xi ndunthi yá mixodyoui xqui ma da cꞌa̱ꞌtsa ra Marta ne ra Maria pa da hñuꞌmba yá mʉi ngueꞌa̱ xqui du yá cuꞌʉ. 20 Ha nu mi ꞌyøde ra Marta gue ya mi ma da zønga ra Jesu ja yá nguꞌʉ, bi ma bá tha̱di, pe nura Maria bi gotritho ja rá ngu. 21 Nepʉ ra Marta bi ꞌñembabi ra Jesu:
―Ma zi Hmuꞌi, nuꞌbʉ gri ꞌbʉhma̱ua hinxa duhma̱ ma cu. 22 Pe masqué, nuga dí pa̱di gue gatho núꞌa̱ te gui apabi Ajua̱, nuꞌá̱ da ꞌraꞌaꞌi.
23 Ha ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Ri cu ma da nangui de rá du.
24 Nepʉ nura Marta bi ꞌñembabi:
―Dí pa̱di gue ma da nangui de rá du núꞌa̱ ra pa de ra nga̱xhmai stí nanga gatho núꞌʉ maꞌra xa du.
25 Nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Nuga ga jʉxa núꞌʉ xa du ne ga umbabiꞌʉ ra te. Nuꞌa̱ tóꞌo da gamfrigui, masque xa du, nuꞌá̱ ma da nja rá te. 26 Ne nuꞌa̱ tóꞌo ꞌbʉi ne camfrigui, hinhyaꞌmʉ da du. Xiꞌi, ¿ha gue guí camfri njabʉ?
27 Nepʉ nura Marta bi ꞌñembabi:
―Ha̱ha̱, ma zi Hmuꞌi, nuga dí camfri gue go gueꞌe grá Cristo, rá Tꞌʉꞌi Ajua̱, go gueꞌe ndí tøpꞌaꞌihe pa gui ꞌñehe nuua ja ra ximhai.
Ra Jesu bi nzoni habʉ mi tꞌagui ra Lasaro
28 Ha ngu mi ma̱nga njabʉ ra Marta, ꞌbestho bi mengui pa bá umba ntꞌøde ra Maria rá cu, ne bi xipi zi njante pa hinto da ꞌyøde maꞌra, ne bi ꞌñembabi:
―Xa zø ra Xahnate bí tøpꞌaꞌi ꞌna̱.
29 Ha nu mi ꞌyødeꞌa̱ bi da̱ma ꞌmai ne bi ma bá cꞌa̱ꞌtsiꞌa̱. 30 Ne nura Jesu hinxqui yʉtꞌatho mbo ra hnini, ja bi gotritho habʉ xqui ma da da̱di hma̱ha̱ ra Marta. 31 Ha nuya xodyo núꞌʉ mi ꞌbʉhni ja rá ngu ra Maria mi huꞌmba rá mʉi, ngu xi bi hyandiꞌʉ gue ra Maria bi da̱ma ꞌmai ne bi bøni de rá ngu, nuꞌʉ́ bi dɛni ne mri ꞌñémbabiꞌʉ ꞌna ngu ꞌna:
―Nuni rí ma da nzoni habʉ bí tꞌagui rá cu.
32 Nepʉ ra Maria bi zøni habʉ mi ꞌbʉ ra Jesu, y ngu bi hyandi bi ndandiña̱hmu ja yá uaꞌa̱ ne bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, nuꞌbʉ gri ꞌbʉhma̱ua hinxa duhma̱ ma cu.
33 Ha nu mi hyanda ra Jesu gue ra Maria xi mi zoni ne núꞌʉ ya xodyo mbra ꞌñoui mi zoniꞌʉ nehe, nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ntsøꞌmi ne bi du rá mʉi. 34 Nepʉ bi ꞌñenaꞌa̱:
―¿Habʉ xcá aguihʉꞌa̱?
Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌihe, maha ma ga uꞌtꞌahe.
35 Nepʉ ra Jesu bi nzoni. 36 Ha nuya xodyo bi ꞌñémsɛꞌʉ:
―A, xi mri ma̱dihma̱.
37 Pe ꞌra de gueꞌʉ bi ꞌñena:
―Nuni go guehni bi xocua yá da núꞌa̱ ra goda. ¿Ha hinxa zahma̱ xa ꞌyøtꞌe nehe pa hinxa duhma̱ ra Lasaro?
Ra Jesu bi gʉxa ra Lasaro de rá du
38 Ha nura Jesu bi yopa du rá mʉi, nepʉ bi zøni habʉ xqui tꞌagui ra Lasaro. Xqui thiꞌtsi ja ꞌnara cʉtsꞌi, ne mi jotꞌi co ꞌnara xingdo. 39 Ha ra Jesu bi ꞌñena:
―Hña̱cjʉ ra do.
Ha nura Marta núꞌa̱ mrá cu núꞌa̱ xqui du bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, ya strá nxa̱ ngueꞌa̱ ya pɛꞌtsa goho ma pa de xa du.
40 Ha ra Jesu bi ꞌñembabi ra Marta:
―¿Ha gue hinstá xiꞌaꞌi gue nuꞌbʉ gui camfri ma gui hyandua rá nsunda Ajua̱?
41 Nepʉ nuya ja̱ꞌi bi hña̱ca núꞌa̱ ra do xqui jotꞌa ra ntꞌagui. Nepʉ nura Jesu bi nøtsꞌe pa mahetsꞌi ne bi ꞌñena:
―Ma Dadaꞌi, dí ꞌraꞌaꞌi ra jama̱di ngueꞌa̱ xcá ꞌyøde núꞌa̱ stá aꞌaꞌi. 42 Nuga dí pa̱di nza̱ntho guí øde núꞌa̱ dí aꞌaꞌi. Pe dá ma̱nga njabʉ po rá ngue ya ja̱ꞌi ꞌbʉcua con gueque, pa njabʉ da za da gamfriyʉ gue go gueꞌe xcá pɛncagui.
43 Ha mi uadi bi ꞌyapa Ajua̱ njabʉ, nepʉ bi ña̱ ntsꞌɛdi bi ꞌñena:
―¡Lasaro, bá pøni!
44 Ha ra Lasaro ꞌbestho bá pøni mi ꞌbantꞌa yá ꞌyɛ ne yá ua co ꞌraya xʉni dutu, ne mi ꞌbantꞌa rá ña̱xu co maꞌna ra dutu. Ha ra Jesu bi ꞌñembabi ya ja̱ꞌi:
―Xoꞌtuahʉ ya xʉni dutu.
Ya nda̱ gá xodyo bi ꞌñʉꞌti pa hanja da za da gʉ ra Jesu
(Mt. 26:1-5; Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2)
45 Nuꞌbʉ́ núꞌʉ ya xodyo mri ꞌñoui ra Maria mi hyanda núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ra Jesu, ndunthi de gueꞌʉ bi gamfriꞌa̱. 46 Pe ꞌra bi ma bá xipabi ya fariseo núꞌa̱ te xqui ꞌyøtꞌeꞌa̱. 47 Nuꞌbʉ́ nuya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo bi ꞌyøtꞌa ꞌnara hmuntsꞌi ne bi ꞌñena:
―¿Te ga øthʉ? Ngueꞌa̱ nura ꞌñøhøꞌa̱ xi øtꞌa ndunthi ya da̱nga ntꞌudi. 48 Nuꞌbʉ ga hoptahʉ njabʉ, gatho ya ja̱ꞌi da gamfriꞌa̱, ne ꞌmɛfa da ꞌñehe ya me Nroma da hña̱nga ma nija̱hʉ ne da zinga ma ja̱ꞌihʉ.
49 Pe ꞌna de gueꞌʉ mrá thuhu ra Caifá mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ núꞌa̱ ra jɛyaꞌa̱, nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌahʉ hinte ri fa̱dihʉ. 50 ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue maꞌna xá hño da du ꞌnada ra ꞌñøhø pa hinda du gatho ya ja̱ꞌi, pa njabʉ hinda ꞌmɛdi ya ja̱ꞌi mengu ma haihʉ?
51 Pe núꞌa̱ ra Caifá himbi bensɛ núꞌa̱ bi ma̱. Pe ngueꞌa̱ mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ núꞌa̱ ra jɛyaꞌa̱, Ajua̱ bi umbabi nuya ya noya, hangue bi ma̱ gue ra Jesu mi ma da du po rá ngue ya me Judea. 52 Y hingue hønsɛ po rá ngue ya menguni, pe nehe pa gatho yá ba̱tsi Ajua̱ núꞌʉ xa nxani habʉraza de ra ximhai, pa da ꞌnathoꞌʉ. 53 Hangue de gueꞌbʉ bi ꞌñʉꞌtiꞌʉ pa hanja da hyohma̱ꞌʉ ra Jesu.
54 Hangue ra Jesu ya himbi sigui bi ꞌño habʉraza pa bi ña̱ ja yá thandi ya xodyo, ne bi ma de guehni Judea pa ja ꞌnara tꞌʉca hnini rá thuhu Efraí, guetbʉ habʉ ja ꞌnara ꞌyoꞌmtha, ne ja bá ꞌbʉhuini yá nxadi.
55 Ha ya mi ma da datꞌa ra pa de ra pascua ꞌnará ngo ya xodyo, y ndunthi ya ja̱ꞌi de habʉraza ya zi tꞌʉhnini bi ma Jerusale ante ra ngo pa da ntꞌaxqui ngu myá nza̱iꞌʉ. 56 Ne go gueꞌʉ mi ꞌyo mi honga ra Jesu, y de mi ꞌbʉhni ja ra nda̱nija̱, mri ꞌñémsɛꞌʉ:
―¿Te guí beñhʉ? ¿Ha gue hinda ꞌñecua ja ra ngoꞌa̱ ꞌbʉ?
57 Ha ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo xqui manda gue nuꞌbʉ toꞌo da ba̱di habʉ di ꞌyoꞌa̱ da xipabiꞌʉ, pa da gʉ ntsꞌa̱hniꞌa̱.