10
Ra Jesu bi ma̱nga ꞌnara ꞌbede de ꞌnara nguꞌño
Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌa̱ tóꞌo hingui cʉtꞌa ja ra gosthi nguꞌño, ne tontsꞌa maꞌna lado pa da yʉtꞌi, go gueꞌa̱ ꞌnara be ne ꞌnara dacate. Núꞌa̱ toꞌo taca ya dɛti, go gueꞌa̱ ra maꞌyo, ne go gueꞌa̱ cʉtꞌa po ja ra gosthi. Nura nsugosthi xoca ra gosthi pa da yʉtꞌa ra maꞌyo, ha nuya dɛti pa̱tuatho rá noya, ha nuꞌá̱ da zopa yá thuhu núꞌʉ yá mɛtiꞌa̱ pa da pøniꞌʉ. Ha nu stí pønga gatho nuyá mɛtiꞌa̱, nuꞌá̱ di ꞌbɛtꞌo ne maꞌtiꞌʉ, ne nuyá dɛti di dɛniꞌa̱ ngueꞌa̱ pa̱tuatho rá noya. Ngueꞌa̱ nuya dɛti hingui tɛna maꞌnaꞌño ra maꞌyo, nuꞌʉ́ da neꞌtsua ra ꞌrihi da ma, ngueꞌa̱ hingui pa̱tua rá noyaꞌa̱.
Ra Jesu bi xipabiꞌʉ nuna ra ꞌbede, pe nuꞌʉ́ himbi zo yá mfeni te mri bønga núꞌa̱ bi xipabiꞌʉ.
Ra Jesu go ra hoga maꞌyo
Nepʉ ra Jesu bi yopa ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuga go guecagui drá gosthi habʉ thogui ya dɛti. Gatho núꞌʉ toꞌo bá ꞌbɛtꞌo de gueque go gueꞌʉ myá be ne myá dacate ngueꞌa̱ mi ne da hyatꞌa ma dɛti pa da dɛniꞌʉ. Pe numa dɛti himbi ꞌyøtuabi núꞌa̱ mi ma̱ñꞌʉ, ngueꞌa̱ hingo myá mɛtiꞌʉ. Nuga go guecagui drá gosthi. Nuꞌa̱ tóꞌo da yʉtꞌa ja nuna ra gosthina̱ da mpøhø, ne nuꞌá̱ da nja ngu ꞌnara zi dɛti di cʉtꞌi di pøni pa da ñuni.
10 ꞌNara be bí ehe hønsɛ pa da mpe, ne pa da hñote, ne pa da huata ra taxo. Pe nuga stá ehe pa ga umba yá te ya ja̱ꞌi, ne nura teꞌa̱ go ꞌnara hoga te pa nza̱ntho. 11 Nuga go guecagui drá hoga maꞌyo, ngueꞌa̱ ꞌnara hoga maꞌyo da unga rá te po rá ngue yá dɛti. 12 Pe ꞌnara maꞌyo ꞌmɛgo núꞌa̱ su ya dɛti hønsɛ pa da hña̱nga rá tha̱ha̱, nuꞌá̱ ꞌbʉ da hyanda ꞌnara miꞌño bra ꞌñehe pa e da za ya dɛti, nuꞌá̱ da neꞌtsua ra ꞌrihi da ma ne da zopʉ ya dɛti ngueꞌa̱ hingo yá mɛti y hingo xi majua̱ni yá maꞌyoꞌʉ. Ha nura miꞌño da pɛntꞌi ꞌraya dɛti, ha nu maꞌra habʉraza da nxaniꞌʉ. 13 Njabʉ núꞌa̱ ra maꞌyo ꞌmɛgo da nestꞌihi da ma ngueꞌa̱ hingui tu rá mʉi de ya dɛti ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ꞌnara ꞌbɛgotho.
14-15 Nuga go guecagui drá hoga maꞌyo. Ngu pa̱cagui ma Dada ne dí pa̱caꞌa̱, njabʉ nehe dí pa̱di ma dɛti ne nuꞌʉ́ pa̱cagui nehe, ngueꞌa̱ ma mɛtigaꞌʉ, ne ma ga unga ma te po rá ngueꞌʉ. 16 Nehe ꞌbʉi maꞌra ma dɛti núꞌʉ hingyá mengu de nuna ra nguꞌño, ne nuꞌʉ́ mahyoni ga tsi nehe. Ne nuꞌʉ́ da ꞌyøscagui nu xcrá zofo, ne da ꞌñeheꞌʉ, ne njabʉ da ꞌnadra taxo ne da ꞌnadra maꞌyo, y nura maꞌyoꞌa̱ go guecsɛgui.
17 Ajua̱ ma Dada xi ri ma̱cagui ngueꞌa̱ ma ga unga ma te pa ga tu, ha nu xcrá tu, ma ga yopa nte maꞌnaꞌqui. 18 Pe hinto ma da hña̱ga ma te, ma ga tusɛ. Dí ha̱ ra tsꞌɛdi pa ga tusɛ, ne dí ha̱ ra tsꞌɛdi pa ga yopa nte maꞌnaꞌqui. Njabʉ bá ꞌbɛpcagui ma Dada.
19 Ha nuya xodyo ꞌramaꞌnaꞌño mi ma̱nga maꞌnaꞌquiꞌʉ ngueꞌa̱ bi ꞌyøde te mi ma̱nga ra Jesu. 20 Ndunthi de gueꞌʉ bi ꞌñena:
―Nuní ꞌñoui ra tsꞌonda̱hi ne xa ꞌbɛ rá mfeni. ¿Hanja guí øxhʉ núꞌa̱ te ma̱?
21 Ha nu maꞌra mi ena:
―Nuya noya ma̱ni hingyá noya dega tsꞌonda̱hi. ¿Ha gue ra tsꞌonda̱hi da za da xocuahma̱ yá da ꞌnara goda?
Ya nda̱ gá xodyo himbi ne bi gamfri ra Jesu
22 Ne nuni Jerusale ja bi tꞌøtꞌni ꞌnara ngo, ne núꞌa̱ ra ngoꞌa̱ gueꞌa̱ ꞌnara feni de núꞌa̱ ra pa bi yopa ꞌnaꞌyo maꞌnaꞌqui ra nda̱nija̱ núꞌa̱ xqui yopa tha̱ni. Ha nuya paꞌʉ myá pa dega tsɛ. 23 Ha ra Jesu mi ꞌyoni ja ra porta núꞌa̱ mrá thuhu Salomó, go ꞌnamrá porta núꞌa̱ ra nda̱nija̱ꞌa̱. 24 Ha nuya nda̱ gá xodyo bi ꞌyɛntꞌa madethoꞌa̱ ne bi ꞌyambabi:
―¿Haꞌmʉ ma gui hñubga ma mʉihe? ꞌBʉ xi majua̱ni go gueꞌe grá Cristo rá ꞌmɛhniꞌi Ajua̱ pa gui nda̱, xi da xicje majua̱ni pa ga pa̱he.
25 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱tuabiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―Ya stá xiꞌaꞌihʉ ne nuꞌahʉ́ hinxcá camfrihʉ. Nuya ꞌbɛfi dí pɛfi de rá thuhu ma Dada, go gueꞌʉ udi toꞌogui. 26 Pe nuꞌahʉ hinguí camfrihʉ nguetho hingo ma dɛtiꞌihʉ, ngu ya stá xiꞌahʉ. 27 Numa dɛtiga øde núꞌa̱ dí ma̱, ne nuga dí pa̱caꞌʉ, ne nuꞌʉ́ tɛngagui. 28 Nuga dí umbabiꞌʉ ra te pa nza̱ntho, ne hinhyaꞌmʉ da ꞌmɛdi, nixi hinto da zingagui de ma ꞌyɛ. 29 Numa Dada núꞌa̱ toꞌo xa ꞌracaguiꞌʉ, maꞌna ja rá tsꞌɛdi de gatho, ne hinda za to da zinbabiꞌʉ de rá ꞌyɛꞌa̱. 30 Nuga ne ma Dada dí ꞌnathoꞌbe.
31 Nu mi ña̱ njabʉ nura Jesu, nuya nda̱ gá xodyo bi yopa gʉxa ya do pa xa hyohma̱ dega ncꞌahniꞌa̱. 32 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ndunthi ya hoga ꞌbɛfi stá øtꞌe ja ri thandihʉ núꞌʉ xpá ꞌñehe de ma Dada. ¿Ndaꞌa̱ de gue núꞌʉ ya ꞌbɛfi stá øtꞌe hinxá hño pa guí ne gui cꞌancahʉ?
33 Nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Hinga po rá ngue ꞌnara hoga ꞌbɛfi dí ne ga cꞌanꞌahe, hønsɛ ngueꞌa̱ guí ha̱cuabi rá nsu Ajua̱, ngueꞌa̱ nuꞌi ꞌnagrá ꞌñøhø nguje ne grí nhyɛcuaui Ajua̱.
34 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Xa tꞌofo ja ri leyhʉ gue Ajua̱ bi zofo ya nzaya núꞌʉ xqui hñutsꞌiꞌa̱, ne bi ꞌñembiꞌʉ: “Nuꞌahʉ gyá ajua̱hʉ.” 35 Y núꞌa̱ xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo hingui tsa to da ma̱ gue hinga majua̱ni. Ya gue Ajua̱ bi ꞌñembabi gue go ya ajua̱ núꞌʉ toꞌo bi hña̱ni rá noyaꞌa̱, 36 xihma̱ núꞌa̱ toꞌo bi hñuxa Ajua̱ ne bá pɛhniua ja ra ximhai, ¿hanja guí ma̱ñhʉ gue ha̱cua rá nsu Ajua̱ ngueꞌa̱ bi ꞌñena gue rá Tꞌʉꞌa̱? 37 Nuga dí øtꞌa ya tꞌøtꞌe ngu øtꞌa ma Dada. Pe nuꞌbʉ hindí øtꞌa ngu øtꞌa ma Dada, oguí camfriguihʉ. 38 Pe nuga dí øtꞌa ya tꞌøtꞌe núꞌʉ bí ehe ja ma Dada, hangue masque hingo gui camfriguihʉ gue go gueque ngu núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, go da camfrihʉ gue núꞌʉ ya tꞌøtꞌe dí øtꞌe bí ehe de Ajua̱, pa njabʉ nehe xi da hñu ri mʉihʉ gui pa̱hʉ gue Ajua̱ ma Dada ꞌbʉi con gueque ne nuga dí ꞌbʉi con gueꞌa̱.
39 Nuꞌbʉ́ ya nda̱ gá xodyo maꞌnaꞌqui bi ꞌramanu pa xa gʉhma̱ꞌa̱, pe nuꞌá̱ bi maꞌa̱, himbi za te bi ꞌyøꞌtuaꞌʉ.
40 Nepʉ nura Jesu bi mengui pa riꞌnandi ra da̱the Jordá habʉ mi øtꞌa ra sistehe ra Xuua maꞌmɛtꞌo, ne ja bá ꞌbʉhniꞌa̱. 41 Ne ndunthi ya mengu de guehni bi ma bá cꞌa̱ꞌtsi ne mi eñꞌʉ:
―Nura Xuua hinte ma da̱nga ntꞌudi bi ꞌyøtꞌe, pe gatho núꞌa̱ bi xicjʉ de ra Jesu, majua̱ni xa njabʉ.
42 Y ja guehni ndunthi ya ja̱ꞌi bi gamfri gue ra Jesu go mi gueꞌa̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱.