9
Ra Jesu bi ꞌyøthe ꞌnara ꞌñøhø mrá goda ya de mi ꞌmʉi
Ra Jesu mi ꞌyo ja ꞌnara ꞌñu, ne de guehni bi hyanda ꞌnara ꞌñøhø ya mrá goda desde rá ꞌbʉi. Ha nuyá nxadi bi ꞌyambabi ne bi ꞌñena:
―Xahnate, ¿toꞌo bi ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui pa bi ꞌmʉi njani, nuni o rá dada o rá na̱na̱?
Nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Hingo xa ꞌyøtꞌa ra tsꞌoquini, ni rá dada nixi rá na̱na̱ pa bi ꞌmʉi njani mrá goda. Xa njabʉ hønsɛ pa da hnequi rá tsꞌɛdi Ajua̱ de núꞌa̱ ma da tꞌøꞌtuabini. Núbya ma patho mahyoni ga pɛpa rá ꞌbɛfi núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, ngueꞌa̱ ma da zø ra xuui, ne nuꞌbʉ́ ya hinda za to da mpɛfi. De núbya dí ꞌbʉcua ja ra ximhai go guecagui drá ñotꞌi dí yoꞌtua yá mfeni ya ja̱ꞌi.
Nu mi uadi bi ma̱nga njabʉꞌa̱, bi zo rá jihni ja ra hai ne bi mantꞌa tsꞌʉ ra zi hai pa bi goꞌtsuabi ja yá da ra goda. Ne bi ꞌñembabi:
―Grí ma bá nxʉca ja ra mothe Siloé. ―Nura thuhuꞌa̱ pøni da ꞌñena, xa ꞌbɛhni.
Nepʉ nuꞌá̱ bi ma bá nxʉqui, ha nu mi mengui ya mi handi. Nepʉ yá ꞌnangu ne núꞌʉ toꞌo xqui hyanda maꞌmɛtꞌo gue mrá godaꞌa̱ bi ꞌñémbabiꞌʉ:
―Go guehni mi hudi mi pɛti, ¿ha ngue ha̱?
Ha ꞌra mi ena:
―Go guehni.
Ha nu maꞌra mi ena:
―Hina. Pøde rí hña̱tsꞌi ha̱, pe hingo guehni.
Ha nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Majua̱ni go guecaguihma̱.
10 Nuꞌbʉ́ nuya ja̱ꞌi bi ꞌyambabi ne bi ꞌñembi:
―¿Hanja tsa guí handbya?
11 Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Núꞌa̱ ra ꞌñøhø rá thuhu ra Jesu go gueꞌa̱ bi gosca ra bøhai ja ma da ne bi ꞌñengagui: “Grí ma bá nxʉca Siloé.” Nepʉ nuga dá ma dá nxʉqui, hangue ꞌbestho ra oraꞌa̱ dá handi.
12 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌyambabi ne bi ꞌñembi:
―¿Habʉ bí ꞌbʉꞌa̱?
Ne nuꞌá̱ bi ꞌñena:
―Hindí pa̱di.
Ya fariseo bi ꞌyøꞌtua ya ntꞌani núꞌa̱ mrá goda
13 Nepʉ nuya ja̱ꞌiꞌʉ bi ziꞌtsua ya fariseo núꞌa̱ ra ꞌñøhø mrá goda. 14 Ha núꞌa̱ ra paꞌa̱ ra Jesu bi mantꞌa tsꞌʉ ra hai co rá jihni pa bi goꞌtsua yá da núꞌa̱ ra goda pa bi umba rá thandi, go mrá pa dega tsaya. 15 Nehe ya fariseo bi ꞌyambabi ra goda hanja xqui nja pa ya mi handi. Ne nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Núꞌa̱ ra ꞌñøhø rá thuhu ra Jesu bi gosca ra bøhai ja ma da, ne dá nxʉqui, y hangue dí handbya.
16 Ha nu ꞌraya fariseo bi ꞌñena:
―Núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱ hinxqui ꞌñehe de Ajua̱ ngueꞌa̱ hingui jamasu ra pa dega tsaya.
Pe nu maꞌra mi ena:
―Nuꞌbʉ ꞌnadra ꞌyøtꞌatsꞌoquihma̱, hinda za da ꞌyøtꞌa nuya ya da̱nga ntꞌudi nguna̱.
Ne ꞌramaꞌnaꞌño mi ma̱ñꞌʉ. 17 Hangue nuꞌʉ́ bi yopa ꞌyøꞌtua ya ntꞌani ra goda ne bi ꞌñembabi:
―Xiꞌaꞌi, ¿te go guí ma̱ngue de núꞌa̱ toꞌo bi xocꞌa ri da?
Nuꞌá̱ bi ꞌñena:
―Nuga dí ena gue go gueꞌa̱ ꞌnará ꞌmɛhni Ajua̱.
18 Pe nuya nda̱ gá xodyoꞌʉ himi camfri gue go mi gueꞌa̱ mrá goda ne ya xqui xo yá da, hangue nuꞌʉ́ bi zompa rá dada ne rá na̱na̱. 19 Nepʉ bi ꞌyambabiꞌʉ ne bi ꞌñena:
―¿Ha go gueꞌa̱ ri tꞌʉhʉ guí ma̱ñhʉ gue ya mrá goda desde mi ꞌmʉi? ¿Hanja handbya ꞌbʉ?
20 Ha nurá dada ne rá na̱na̱ꞌa̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Dí pa̱he xá hño gue go gueꞌa̱ ma tꞌʉhe, ne desde mi ꞌmʉi ya mrá goda. 21 Pe hindí pa̱he hanja xa za xa hyandibya, nixi dí pa̱he toꞌo bi xocua yá da. Ya tsøxa yá jɛyaꞌa̱, go da ꞌyamfʉꞌa̱, nuꞌá̱ da za da xiꞌasɛhʉ.
22 Gueꞌa̱ bi da̱di rá dada ne rá na̱na̱ nguetho mi tsu yá nda̱ꞌʉ, ngueꞌa̱ nuyá nda̱ꞌʉ ya xqui go ꞌnara cohi gue nuꞌa̱ tóꞌo da ma̱ gue ra Jesu go gueꞌa̱ majua̱ni ra Cristo rá ꞌmɛhni Ajua̱ pa e da nda̱, núꞌá̱ da tꞌɛni de ja ra nija̱. 23 Hangue nurá dada ne rá na̱na̱ xqui ꞌñena: “Ya tsøxa yá jɛyaꞌa̱, ne da za gui ꞌyambasɛhʉ.”
24 Ha nuya nda̱ gá xodyo bi yopa zohna núꞌa̱ mrá goda ne bi ꞌñembabi:
―Xøcambeni Ajua̱ ne xicje núꞌa̱ majua̱ni. Ngueꞌa̱ nuje dí pa̱he gue núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱ toꞌo xa xocꞌa ri da, go gueꞌa̱ ꞌnara ꞌyøtꞌatsꞌoqui.
25 Ha nura goda bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuga hindí pa̱di ua ra ꞌyøtꞌatsꞌoqui o hina. Hønsɛ núꞌa̱ dí pa̱di, gue ndrá goda, ha nubyá ya dí handi.
26 Ha nuꞌʉ́ bi yopa ꞌyambabiꞌa̱ ne bi ꞌñembi:
―¿Te bi ꞌyøꞌtꞌaꞌi núꞌa̱ ra ꞌñøhø mri xocꞌa ri da?
27 Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ya stá xiꞌahʉ ne hinguí ne gui camfrihʉ. ¿Hanja guí ne ga yopa xiꞌahʉ maꞌnaꞌqui? ¿Ha guí nehʉ gue neꞌaꞌihʉ dyá nxadiꞌihʉꞌa̱?
28 Ha nuꞌʉ́ bi zaniꞌa̱ ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi go rá nxadiꞌiꞌa̱, ha nuje yá nxadiguihe ra Moise. 29 Nuje dí pa̱he gue Ajua̱ mi ña̱ui ra Moise, pe nura ꞌñøhøꞌa̱ guí ena, hindí pa̱he habʉ xqui ꞌñeheꞌa̱.
30 Ha nura goda bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¡Tengu gue nuꞌahʉ hinguí pa̱hʉ habʉ xqui ꞌñehe, ha nuꞌá̱ bi xoga ma da! 31 Ngueꞌa̱ dí pa̱hʉ gue Ajua̱ øtuabi yá tꞌadi núꞌa̱ toꞌo tsuꞌa̱ ne øꞌtuabi rá pahaꞌa̱, pe nuyá tꞌadi ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui hingui øtuabi. 32 Ngueꞌa̱ hinhyaꞌmʉ stá øhʉ to xa xocua yá da ꞌnara ja̱ꞌi núꞌa̱ ya mrá goda desde mi ꞌmʉi. 33 ꞌBʉ núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱ hinxqui ꞌñehma̱ de Ajua̱, hinda za da ꞌyøthma̱ njabʉꞌa̱.
34 Ha nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi desde ngá ꞌbʉi ya ngrá ꞌyøtꞌatsꞌoqui, y njabʉ ¿xi nguí ne gui xancaguihe?
Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌyɛnga de ja ra nija̱.
Ra ngoda de rá mfeni ꞌna
35 Ha nura Jesu bi ꞌyøde gue xqui tꞌɛnga de ja ra nija̱ núꞌa̱ mrá goda, bi hyoni, y nu mi yopa zʉdi bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi, ¿ha guí camfribi rá Tꞌʉ Ajua̱?
36 Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ndada, ¿toꞌoꞌa̱ pa da za ga camfri?
37 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Ya xcá hyandi, ne núꞌa̱ toꞌo guí ña̱uibya go guesɛꞌa̱.
38 Nuꞌbʉ́ núꞌa̱ mrá goda bi ꞌñena:
―Ma zi Hmuꞌi, dí camfriꞌi.
Ne ꞌbestho bi ndandiña̱hmu pa bi nsundaꞌa̱. 39 Ne ra Jesu bi ꞌñena:
―Nuga stá eheua ja nuna ra ximhai pa ga øtꞌa ra tsꞌʉtbi, pa nuꞌʉ tóꞌo xa ngoda ja yá mfeni, ga xocua yá mfeni pa da ba̱di, ha nuꞌʉ tóꞌo beni gue ja yá mfa̱di, nja ngu núꞌʉ toꞌo xa xo yá da, ga japi da ngodaꞌʉ.
40 Ha ꞌraya fariseo núꞌʉ mi ꞌbahuiniꞌa̱ bi ꞌyøde núꞌa̱ te mi ma̱ñꞌa̱, ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue necje dyá godahe?
41 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉ gri godahma̱ha̱hʉ, nuꞌbʉ́ hingri tuhma̱ ri tsꞌoquihʉ. Pe nuꞌahʉ́ guí eñhʉ gue guí hanthʉ, hangue grí tuhʉ ri tsꞌoquihʉ.