8
Ha ra Jesu bi ma ja ra tꞌøhø ꞌbo Olivo. Nepʉ rá hyaxꞌa̱ bi menguiꞌa̱ maꞌnaꞌqui pa ja ra nda̱nija̱, ne ja bi muntsꞌuini gatho ya ja̱ꞌi, ne bi hñuhniꞌa̱ pa mi xahniꞌʉ. Nepʉ nuya xahnate de ra ley ne ya fariseo bá tsimpabi ꞌnara ꞌbɛhña̱ xqui tsꞌʉdi mri hñuxui ꞌnara medintha̱ti, ne bri ꞌbaꞌma madetho habʉ mi ꞌbʉ ra Jesu co ya ja̱ꞌi. Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Xahnate, nuna ꞌbɛhña̱ bi tsꞌʉdi mri hñuxui ꞌnara medintha̱ti. Nura Moise ꞌbɛpcahʉ ja rá ley gue ga hohʉ co ya ncꞌahni nuya ꞌbɛhña̱ ga tsʉhʉ di øtꞌa njabʉ. Xiꞌi, ¿te go xi guí ma̱ngue?
Núꞌʉ́ bi ma̱nga njabʉ hønsɛ pa xa ꞌyødeꞌʉ te xa da̱di hma̱ha̱ ra Jesu, pa njabʉ xa za xa ña̱pahma̱. Ha nura Jesu bi ndoqui ne bi ꞌyofo ꞌraya noya ja ra hai co rá dedo. Pe nuꞌʉ́ mi sigui mi ambabiꞌa̱, nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ꞌmai ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌa̱ tóꞌo hinxa ꞌyøtꞌa ni ꞌnara tsꞌoqui, dá føtua ꞌnara mʉdi ncꞌahni nuna ra ꞌbɛhña̱.
Ne bi yopa ndoquiꞌa̱ ne bi sigui bi ꞌñofo ja ra hai co rá dedo. Ha nu mi ꞌyødeꞌʉ núꞌa̱ bi ma̱ñꞌa̱, bi zosɛ yá mfeni de yá tsꞌoquiꞌʉ, ne bi mʉdi bi maꞌʉ ꞌramaꞌna, rá mʉdi bi ma núꞌʉ maꞌna mi tsøxa yá jɛya, nepʉ gatho maꞌra, ne ra Jesu bi gosɛuini núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ mi ꞌbahni madetho. 10 Nepʉ nura Jesu bi ꞌmai ne bi hyandi ya mi joꞌoni ni ꞌna, hønsɛ núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ mi ꞌbʉhni, ne bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Na̱ná̱, ¿habʉ ꞌba núꞌʉ toꞌo mi ña̱pꞌaꞌi? ¿Ha gue ya hinto ne da hyoꞌi dega ncꞌahni?
11 Ha nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ya joꞌo, Ndada.
Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nixi gueque hinte ma ga øꞌtꞌaꞌi. Grí ma, ne ya oxqui yopa øtꞌa maꞌra ya tsꞌoqui.
Ra Jesu go ra ñotꞌi núꞌa̱ yoꞌtua yá mfeni ya ja̱ꞌi
12 Nepʉ ra Jesu bi yopa zofo ya ja̱ꞌi ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga go guecagui drá ñotꞌi dí yoꞌtua yá mfeni ya ja̱ꞌi. Nuꞌa̱ tóꞌo da dɛngagui hinda ꞌño ja ra ꞌbɛxuui, nuꞌá̱ da mɛꞌtsa ra ñotꞌi dega te pa nza̱ntho.
13 Nepʉ nuya fariseo bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nuꞌi guí ma̱nsɛ gue toꞌoꞌigue, hangue hinga majua̱ni núꞌa̱ guí ma̱.
14 Nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Masque dí ma̱nsɛ toꞌogui, pe gueꞌa̱ majua̱ni núꞌa̱ dí ma̱, ngueꞌa̱ nuga dí pa̱di habʉ stí ꞌñehe ne habʉ grá ma, pe nuꞌahʉ hinguí pa̱hʉ habʉ stí ꞌñehe ni habʉ grá ma. 15 Nuꞌahʉ gyá meximhaithohʉ, ne guí ha̱ nguɛndahʉ ngu núꞌa̱ guí bensɛhʉ. Pe nuga hinstá ehe pa to ga ha̱ꞌmba nguɛnda. 16 Pe nuꞌbʉ toꞌo dí ha̱ꞌmba nguɛnda, nuꞌbʉ́ núꞌa̱ dí ma̱ gueꞌa̱ majua̱ni, ngueꞌa̱ hingo dí ha̱nsɛ nguɛnda, go dí ha̱ꞌbe nguɛnda ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui. 17 Nehe xa tꞌofo ja ri leyhʉ, nuꞌbʉ yoho ya ja̱ꞌi da damajua̱ni ne ꞌnada núꞌa̱ da ma̱ñꞌʉ, go gueꞌa̱ majua̱ni. 18 Nuga dí ma̱nsɛ toꞌogui, ne ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, neꞌa̱ damajua̱ni toꞌogui.
19 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―¿Habʉ bí ꞌbʉ ri Dada?
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuꞌahʉ hinguí pa̱cjʉ, hangue nixi ma Dada hinguí pa̱hʉ. ꞌBʉ gri pa̱hma̱hʉ toꞌoguiga, nehe gri pa̱hma̱hʉ ma Dada.
20 Ra Jesu bi ma̱nga njabʉ nu de mi xahna ya ja̱ꞌi mbo ra ꞌmɛꞌtsboja̱ ja ra nda̱nija̱, pe hinto bi gʉ ntsꞌa̱hni ngueꞌa̱ mri ꞌbɛta rá oraꞌa̱.
“Hinda za gui mahani habʉ grá maga”
21 Ha nura Jesu bi yopa ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga ma ga maga, ha nuꞌahʉ ma gui hyongaguihʉ pe ya gra joꞌo, ne ma gui tuhʉ gri nduda ri tsꞌoquihʉ, hangue njabʉ hinda za gui mahani habʉ grá maga.
22 Ha nuya nda̱ gá xodyo bi ꞌñémsɛꞌʉ:
―¿Ha gue ma da hñosɛ ꞌbʉ? Hanja ena, “Hinda za gui mahani habʉ grá maga.”
23 Nepʉ nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌahʉ gyá meximhaihʉ, ha nuga drá mengu mahetsꞌi. Nuꞌahʉ yá mɛtiꞌihʉ nuna ra ximhai, ha nuga hingo rá mɛtigui nuna ra ximhai. 24 Hangue dí xiꞌahʉ gue ma gui tuhʉ gri nduda ri tsꞌoquihʉ. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ hingui camfriguihʉ gue go gueque ngu núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, ma gui tuhʉ gri nduda ri tsꞌoquihʉ.
25 Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Xicje, ¿toꞌoꞌigue?
Nepʉ nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ya stá xiꞌahʉ desde rá mʉdi toꞌogui. 26 Nuga masque jahma̱ maꞌra te ga xiꞌahʉ de ri ꞌmʉihʉ ne de núꞌa̱ xcá øthʉ, pe hønsɛ dí xiꞌahʉ ngu núꞌa̱ bi xicagui núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, y nuꞌá̱ ma̱nga majua̱ni.
27 Pe núꞌʉ mi øde, himbi ba̱di gue ra Jesu mi ña̱ de Ajua̱ ra Dada. 28 Hangue nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nu xcrí pøꞌtshʉ Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi pa gui hyohʉ, gueꞌbʉ ma gui pa̱hʉ gue go gueque ngu núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, ne ma gui pa̱hʉ gue hingo de ma tsꞌɛdi sɛhɛ núꞌa̱ dí øtꞌe, ngueꞌa̱ ngu núꞌa̱ xa xica ma Dada gueꞌa̱ dí ma̱. 29 Ha numa Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui ꞌbʉi con gueque, hinxa hyɛgasɛ, ngueꞌa̱ nza̱ntho dí øtꞌa núꞌa̱ di hoꞌa̱.
30 Nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, bi gamfribiꞌa̱ ndunthi ya ja̱ꞌi.
Núꞌʉ toꞌo yá ba̱tsi Ajua̱ ne núꞌʉ toꞌo o ja rá ꞌyɛ ra tsꞌoqui
31 Ha nura Jesu bi xipabi nuya xodyo xqui gamfriꞌa̱, ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ gui sigui gui camfrihʉ ma noya, nuꞌbʉ́ xi majua̱ni go ma nxadiꞌihʉ. 32 Ne ma gui pa̱hʉ núꞌa̱ majua̱ni, ha nuꞌbʉ gui pa̱hʉ núꞌa̱ majua̱ni, ya hingui ma gui ꞌmɛgohʉ.
33 Ha nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nuje go guecje yá ja̱ꞌiguihe ndu ra Abrá, ha hinhyaꞌmʉ stá ꞌmɛgohe. ¿Hanja guí ena gue ya hinga ma ga ꞌmɛgohe?
34 Nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌa ya tsꞌoqui go gueꞌa̱ rá ꞌbɛgo ra tsꞌoqui. 35 ꞌNara tꞌʉ cohi pa nza̱ntho ja rá ngu, pe ꞌnara ꞌbɛgo da nja ra pa da bøni da ma. 36 Njabʉtho nehe Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi, ꞌbʉ da pøñꞌaꞌihʉ de ja rá ꞌyɛ ra tsꞌoqui, nuꞌbʉ́ dyá ba̱tsiꞌihʉ Ajua̱ ne ya hindyá ꞌbɛgoꞌihʉ ra tsꞌoqui. 37 Nuga dí pa̱di gue nuꞌahʉ yá ja̱ꞌiꞌihʉ ndu ra Abrá. Pe nuꞌahʉ guí ne gui hyogaguihʉ ngueꞌa̱ hingrí hohʉ núꞌa̱ dí ma̱. 38 Nuga dí ma̱nga núꞌa̱ xa xicagui ma Dada, ha nuꞌahʉ guí øthʉ ngu núꞌa̱ xa ma̱nga ri dadahʉ.
39 Ha nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Pe nuje ma dadahe ndu ra Abrá.
Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉ xi majua̱ni go dri dadahma̱hʉ ndu ra Abrá, nuꞌbʉ́ gri øthma̱hʉ ngu mi øtꞌa̱. 40 Pe nuꞌahʉ guí ne gui hyogaguihʉ masque nuga go stá xiꞌahʉ núꞌa̱ ra noya xa xicagui Ajua̱. ¡Pe ndu ra Abrá himi øtꞌe ngu guí øthʉbya! 41 Nuꞌahʉ guí øthʉ ngu núꞌa̱ øtꞌa ri dadahʉ.
Nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi ra Jesu:
―Nuje hingue toꞌoraza ma dadahe, ꞌnada núꞌa̱ ma dadahe, go gueꞌa̱ Ajua̱.
42 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉ Ajua̱ go dri dadahma̱hʉꞌa̱, nuꞌbʉ́ gri ma̱cjhma̱hʉ, ngueꞌa̱ stá ehe de habʉ ndí ꞌbʉꞌbeꞌa̱. Ngueꞌa̱ hinstá esɛ, nuꞌá̱ go bá pɛncaguiꞌa̱. 43 ¿Hanja hingui tso ri mfenihʉ núꞌa̱ dí xiꞌahʉ? Nuꞌahʉ hingui tso ri mfenihʉ ngueꞌa̱ hinguí ne gui ꞌyøhʉ núꞌa̱ dí ma̱. 44 Ra tsꞌonda̱hi go gueꞌa̱ ri dadahʉ, ha nuꞌahʉ́ go yá ba̱tsiꞌihʉꞌa̱, ne nuꞌahʉ go guí nesɛhʉ gui ꞌyøꞌtuabihʉ núꞌa̱ di hoꞌa̱. Ne nuꞌá̱ go gueꞌa̱ ra hyote desde ra mʉdi. Nuꞌá̱ hønsɛ hatꞌa ya ja̱ꞌi ne hinhyaꞌmʉ xa ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni. Nuya ncꞌuamba ma̱ñꞌa̱ go xa zansɛ, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xi ra cꞌuamba ne go gueꞌa̱ ra dada de ya ncꞌuamba. 45 Nuꞌahʉ hinguí camfriguihʉ ngueꞌa̱ dí ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni. 46 ¿Toꞌo ꞌna de gueꞌahʉ da zʉtca ꞌnara tsꞌoqui? Joꞌo. Nuga dí xiꞌahʉ núꞌa̱ majua̱ni. Nuꞌbʉ́ ¿hanja hinguí ne gui camfriguihʉ? 47 Nuꞌa̱ tóꞌo rá mɛti Ajua̱ di ho da ꞌyøde núꞌa̱ ma̱nga Ajua̱. Nuꞌahʉ hingo yá mɛtiꞌihʉ Ajua̱, hangue hingrí hohʉ gui ꞌyøhʉ núꞌa̱ ma̱.
Ra Jesu ya mi ꞌbʉi ante de ra Abrá
48 Nepʉ ya xodyo bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ́, majua̱ni núꞌa̱ dí ma̱ñhe gue grá me Nsamaria, ne grí ꞌñoui ra tsꞌonda̱hi.
49 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Hindrí ꞌñoꞌbe ra tsꞌonda̱hi. Nuga dí numansu ma Dada, pe nuꞌahʉ hinguí numansuguihʉ. 50 Pe nuga hindí ma̱nga njabʉ pa gui esca ma nsuhʉ, ngueꞌa̱ ꞌbʉi ꞌna toꞌo esca ma nsu, ne go ha̱ nguɛndaꞌa̱. 51 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌa̱ tóꞌo øtcagui núꞌa̱ dí ma̱, hinhyaꞌmʉ da duꞌa̱.
52 Nuꞌbʉ́ ya xodyo bi ꞌñembabi:
―Nubyá ha̱, dá pa̱he gue xi majua̱ni grí ꞌñoui ra tsꞌonda̱hi, ngueꞌa̱ nuꞌi guí ena gue nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌyøꞌtꞌaꞌi núꞌa̱ guí ma̱, hinhyaꞌmʉ da du. Conque ra Abrá ne yá ꞌmɛhni Ajua̱ bi du. 53 ¿Ha gue go maꞌna ja ri nsugue que ndu ma dadahe ra Abrá ne ndu yá ꞌmɛhni Ajua̱? Xiꞌaꞌigue ¿toꞌo go grí nhyɛcuaui?
54 Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuꞌbʉ gra exasɛ ma nsu, nuꞌbʉ́ hinte dri muui. Numa Dada go gueꞌa̱ esca ma nsu, núꞌa̱ guí emfʉ gue go gueꞌa̱ ri Ajua̱hʉ. 55 Pe nuꞌahʉ́ nixi xcá pa̱hʉꞌa̱. Nuga ha̱, dí pa̱caꞌa̱. ꞌBʉ gra ena gue hindí pa̱caꞌa̱, nuꞌbʉ́ gra cꞌuambahma̱ ngu nuꞌahʉ. Nuga dí pa̱caꞌa̱, ne dí øte núꞌa̱ ma̱. 56 Ndu ri dadahʉ ra Abrá mi ne co ꞌnara johya da hyandgagui ma ꞌmʉi nuya pa de ga ꞌyoua ja ra ximhai, ne xi bi johya mi hyandgaꞌa̱.
57 Ha nuya xodyo bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nixi made nthebe njɛya hinguí pɛꞌtstho, ¿ne guí ena gue gá hyanda ndu ra Abrá?
58 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, desde ante da ꞌmʉi ra Abrá, nuga ya ndí ꞌbʉi.
59 Hangue nuꞌʉ́ bi gʉxa ya do pa da cꞌanhma̱ꞌa̱ ngueꞌa̱ mi nhyɛcuaui Ajua̱. Pe nura Jesu bi ꞌbampiꞌʉ bi ꞌranga madetho de gueꞌʉ ne bi bøni de ra nda̱nija̱ bi maꞌa̱.