7
Yá høcu ra Jesu himbi gamfriꞌʉ gue mi gueꞌa̱ rá ꞌmɛhni Ajua̱
ꞌMɛfa ra Jesu bi ꞌñonitho ja ra hai Galilea, himbi ne ma bá ꞌbʉhni Judea ngueꞌa̱ nuya nda̱ gá xodyo de guehni mi honi hanja da za da hyoꞌa̱. Ha ya mi ma da datꞌa ꞌnará ngo ya xodyo go mrá ngo dega nthøja̱ꞌtsi. Hangue yá høcu ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Grí ma pa Judea, pa nuya ja̱ꞌi mri dɛñꞌaꞌi de guehni da za da hyandiꞌʉ nehe núꞌʉ ya da̱nga ntꞌudi guí øtꞌe. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi ne toꞌo da hyandua rá ꞌbɛfi, nuꞌá̱ hinda ꞌyøtꞌa rá ꞌbɛfi mantꞌa̱gui. Ya gue guí øtꞌa nuya da̱nga tꞌøtꞌe, ꞌyøtꞌeꞌʉ ja yá thandi gatho ya ja̱ꞌi pa da hyanda núꞌa̱ guí øtꞌe.
Nuyá høcuꞌa̱ bi xipabi njabʉ ngueꞌa̱ nixi gueꞌʉ himi camfri ua go mi gueꞌa̱ rá ꞌmɛhni Ajua̱. Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Pa gueque hinxa zøta ma ora pa ga mani, pe nuꞌahʉ́, otho ri orahʉ. Ya ja̱ꞌi hingui tsa da ʉtsaꞌihʉ, pe nuga ha̱, di ʉtsagui, ngueꞌa̱ dí xipabi de yá tsꞌoꞌbɛfiꞌʉ. Nuꞌahʉ́, go da rí maha ra ngo. Nuga hinga ma, asta hinda zø ma ora pa ga ma.
Ha nu mi xipabi njabʉ, bi maꞌʉ, ha nura Jesu bi gotritho Galilea.
Ra Jesu bi ma ra ngo dega nthøja̱ꞌtsi
10 Nepʉ ra Jesu bi ma nehe ja ra ngo, pe asta ꞌmɛfa. Bi ma pe mantꞌa̱guitho pa hinto da hyandi. 11 Ha nuya nda̱ gá xodyo núꞌʉ mi ne da hyohma̱ꞌa̱ xi mi honiꞌʉ de guehni ja ra ngo ne mi eñꞌʉ:
―¿Habʉ di ꞌyouaꞌa̱ ꞌbʉ?
12 Ha ndunthi de nuya ja̱ꞌi mi ꞌyoni ja ra ngo xi mi ña̱ de gueꞌa̱. ꞌRa mi ena: “Núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱ xi ra hoja̱ꞌi”; ha nu maꞌra mi ena: “Hinga majua̱ni, hønsɛ hatꞌatho ya ja̱ꞌi.”
13 Pe nuꞌʉ́ mi ña̱ zi njante pa hinto da ꞌyøde, ngueꞌa̱ mi tsu yá mixodyoui núꞌʉ myá nda̱ de gueꞌʉ.
14 Tsꞌa mi ꞌyo made ra ngo ra Jesu bi yʉtꞌa ja ra nda̱nija̱ pa bi nxahnate. 15 Ha nuya nda̱ gá xodyo xi bi ꞌyø ne bi ꞌñémsɛꞌʉ:
―¿Hanja nuni ra Jesu ntsꞌɛdi ja rá mfa̱di ha hinxa nxadi?
16 Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Núꞌa̱ dí udi, hingo dí ma̱nsɛga. Nuꞌá̱ bí ehe de Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui. 17 Nuꞌa̱ tóꞌo da ne da ꞌyøꞌtuabi rá paha Ajua̱, ma da ba̱di de núꞌa̱ ma ntꞌutuate ua bí ehe de Ajua̱ o ua go dí bensɛga núꞌa̱ dí ma̱. 18 Nuꞌa̱ tóꞌo bensɛ núꞌa̱ ma̱, núꞌá̱ go gueꞌa̱ ne da tꞌeꞌtsua rá nsu. Pe nuꞌa̱ tóꞌo ne da ꞌñeꞌtsuabi rá nsu nuto bá pɛhniꞌa̱, nuꞌá̱ ma̱nga majua̱ni ne hingui hate.
19 Ra Moise xa ꞌraꞌaꞌihʉ ra ley, pe ni ꞌna de gueꞌahʉ hinxcá ꞌyøtehʉ nura leyꞌa̱. Nuꞌbʉ gri øthma̱hʉ núꞌa̱ ma̱, nuꞌbʉ́ ¿hanja guí beñhʉ gui hyogaguihʉ?
20 Ha nura hmuntsja̱ꞌi bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuꞌi pø guí ꞌñoui ra tsꞌonda̱hi. ¿Toꞌo xa beni da hyoꞌague?
21 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Hønsɛ ngueꞌa̱ dá pɛ ꞌnara ꞌbɛfi núꞌa̱ ra pa dega tsaya dá japi bi ña̱ni ꞌnara daꞌthi, hangue por gueꞌa̱ grí ꞌyøhʉ. 22 Pe xi nuꞌahʉ nehe, núꞌa̱ ra pa dega tsaya guí huꞌtsuahʉ ra seña ja yá ndoꞌyo ri ba̱tsihʉ ngu bi ꞌyøtꞌa ndu ri dadahʉ, desde rá mʉdi bi hñuxa nura seña ja yá ndoꞌyo, ne ꞌmɛfa ra Moise mi manda da tꞌøtꞌa njabʉ nehe, masque hingo bi mʉti. Hangue ringueꞌa̱ nuꞌahʉbya, ngu da datꞌa rá hña̱to ma pa de xa ꞌmʉi ri tꞌʉba̱tsihʉ guí huꞌtsuahʉ ra seña, masque ra pa dega tsaya. 23 ꞌBʉ nuꞌahʉ guí huꞌtsuahʉ ra seña ri ba̱tsihʉ ra pa dega tsaya hønsɛ pa hingui tsꞌocuahʉ rá ley ra Moise, nuꞌbʉ́ xi ¿hanja guí pø ri cuɛhʉ con gueque ngueꞌa̱ stá øthebi maxøgue rá ndoꞌyo ꞌnara ꞌñøhø nura pa dega tsaya? 24 Guí beñhʉ gue hinxá hño núꞌa̱ dá øtꞌe, ngueꞌa̱ dá øtꞌe ra pa dega tsaya. Oguí da̱ma beñhʉ ua hingui ho ꞌnara tꞌøtꞌe asta hingo ꞌmɛtꞌo gui pa̱hʉ ua majua̱ni hingui ho o hina, pa njabʉ da za gui beñhʉ ngu rí ꞌñepi núꞌa̱ ra tꞌøtꞌe.
Ra Jesu bi ma̱ de habʉ xqui ꞌñehe
25 Ha nu ꞌraya me Jerusale bi ꞌñena:
―¿Ha hingo guehni thoni pa da tho? 26 Xini ꞌbahni ña̱ ja yá thandi ya ja̱ꞌi ne hinte sipabi. ¿Ha gue camfri ma nda̱hʉ gue xi majua̱ni go guehni ra Cristo rá ꞌmɛhni Ajua̱ pa e da nda̱? 27 Pøde hina, ngueꞌa̱ nujʉ dí pa̱hʉ habʉ ra menguni. Ngueꞌa̱ nu stí zø ra Cristo hinto ma da ba̱di habʉ dra menguꞌa̱.
28 Ra Jesu bi ꞌyøde te mi ma̱nga ya ja̱ꞌi, hangue nu mi nxahnateꞌa̱ ja ra nda̱nija̱ bi ña̱ ntsꞌɛdi bi ꞌñena:
―¡Guí pa̱caguihʉ ne guí pa̱hʉ habʉ drá mengu! Nuga hinstá esɛhɛ. Núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui go guesɛꞌa̱ Ajua̱ núꞌa̱ xi majua̱ni, ne nuꞌahʉ́ hinguí pa̱hʉꞌa̱. 29 Nuga dí pa̱caꞌa̱ ngueꞌa̱ stá ehe de gueꞌa̱, ne go gueꞌa̱ bá pɛncagui.
30 Hangue nu mi ꞌyøde ya nda̱ gá xodyo bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, maꞌna mi neꞌʉ da gʉꞌa̱ pa da zixhma̱ꞌa̱ ntsꞌa̱hni, pe hinto bi gʉ ngueꞌa̱ himi tsøta rá ora. 31 Pe ndunthi ya ja̱ꞌi de guehni bi gamfriꞌa̱ ne mi eñꞌʉ:
―Xi nu sta zøhø nura Cristo pa da nda̱, ¿ha gue ma da ꞌyøtꞌa maꞌra ya da̱nga ntꞌudi que núꞌa̱ øtꞌni?
Ya fariseo bi mɛhna ya gʉntsꞌa̱hni pa da gʉhma̱ ra Jesu
32 Y nuya fariseo mi ꞌyøde bi ma̱nga njabʉ ya ja̱ꞌi, nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ ne ya nda̱ gá macja̱ bi mɛhna ꞌraya gʉntsꞌa̱hni pa da gʉhma̱ ra Jesu. 33 Hangue ra Jesu bi ꞌñena:
―Ya tsꞌʉtho ya pa ma ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ, nepʉ ma ga yo pengui habʉ bí ꞌbʉi núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui. 34 Ma gui hyongaguihʉ pe hingui ma gui tsʉcaguihʉ, ne hinda za gui mahani habʉ ma ga ꞌbʉca.
35 Nuꞌbʉ́ ya nda̱ gá xodyo mi ꞌbʉhni bi ꞌñémbabi ꞌna ngu ꞌna:
―¿Habʉ ma dí mani ꞌbʉ pa ena gue ya hinda za ga tsʉhʉ? ¿Ha gue ma da ma pa ja yá hai ya me Grecia habʉ bí ꞌbʉi ma mixodyohʉ núꞌʉ xa nxani, ne ma dí xahna nehe ya me Grecia? 36 ¿Te rí bønga nuya noya xa ma̱ni ꞌbʉ, ena: “Ma gui hyongaguihʉ pe hingui ma gui tsʉcaguihʉ, ne hinda za gui mahani habʉ ma ga ꞌbʉca”?
Ra dehe dega te pa nza̱ntho da nja ngu ꞌnara da̱the
37 Nurá nga̱tsꞌi ra pa de ra ngo go gueꞌa̱ maꞌna ra da̱ngo núꞌa̱ ra paꞌa̱, ra Jesu bi ꞌmai bi ña̱ ntsꞌɛdi ne bi ꞌñena:
―Nuꞌa̱ tóꞌo tsʉ ra nduthe dá ꞌñehe da zʉcagui pa da ntsithe. 38 Ngu ma̱nga ja ra Ma̱ca Tꞌofo, nuꞌa̱ tóꞌo da gamfrigui ma da bøhø ra dehe dega te ja rá coraso ne da nja ngu ꞌnara da̱the.
39 Ra Jesu bi ma̱ de ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ mi ma da tꞌumba nuto mi ma da gamfriꞌa̱. Pe nura Ma̱ca Nda̱hi hinxqui ꞌbɛhnitho, ngueꞌa̱ ra Jesu hinxqui menguitho ja rá nsunda nuni mahetsꞌi.
Ya ja̱ꞌi ꞌramaꞌnaꞌño mi ma̱ñꞌʉ
40 Ha ya ja̱ꞌi mi ꞌyøde nuya ya noya, ꞌra mi ena:
―Xi majua̱ni go guehni rá da̱nga ꞌmɛhni Ajua̱ núꞌa̱ mi hma̱ da ꞌñehe.
41 Ha nu maꞌra mi ena:
―Go guehni ra Cristo rá ꞌmɛhni Ajua̱ bá e pa da nda̱.
Ha nu maꞌra mi ena:
―¿Pe hanja? ¿Ha dra menguni Galilea ra Cristo? 42 Hina. Ngueꞌa̱ ja ra Ma̱ca Tꞌofo ma̱ gue nura Cristo ma da ꞌñehe de yá ja̱ꞌi ndu ra Davi, ne ma dra me Belé nuni ja ra tꞌʉhnini habʉ mrá mengu ndu ra Davi.
43 Ne njabʉ ya ja̱ꞌi ꞌramaꞌnaꞌño mi ma̱ñꞌʉ de gueꞌa̱. 44 Ha nu ꞌra mi ne da zixhma̱ ntsꞌa̱hni, pe hinto bi gʉꞌa̱.
Ya da̱nga nda̱ gá xodyo himbi gamfriꞌʉ ra Jesu
45 Ha nuya gʉntsꞌa̱hni xqui ꞌbɛhni da gʉhma̱ ra Jesu bi mengui habʉ mi ꞌbʉ ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo, ne bi tꞌembabi:
―¿Hanja hinguá tsihʉ?
46 Ha nuya gʉntsꞌa̱hni bi da̱di ne bi ꞌñena:
―¡Hindá tsihe ngueꞌa̱ dá ødehe ya hoga noya bi ma̱ núꞌa̱ hinhyaꞌmʉ stá øhe toꞌo xa ma̱ njabʉ!
47 Nuꞌbʉ́ nuya fariseo bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha gue neꞌahʉ ya xa hyaꞌahʉꞌa̱? 48 Guí pa̱hʉ gue ni ꞌna de guecje núje dyá nda̱he de ma nija̱hʉ ne dyá fariseohe hinstá camfrihe núꞌa̱ xa ma̱ñꞌa̱. 49 Núꞌʉ xa gamfriꞌa̱ go gueꞌʉ núꞌʉ hingui pa̱ ra ley, y go gueꞌʉ ya xa tꞌeque pa ra ꞌñʉ.
50 Ha nura Nicodemo mi ꞌbʉhni nehe xqui muntsꞌui yá mifariseoui, ne go gueꞌa̱ xqui ma dega xuui pa bá cꞌa̱ꞌtsa ra Jesu. Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ꞌñembabi gatho núꞌʉ mi ꞌbʉhni:
51 ―Pe numa leyhʉ ma̱ gue hinto tsa ga tsa̱mhʉ ntsꞌa̱hni ꞌbʉ hinda nja ra nthanthya̱ ꞌmɛtꞌo pa ga pa̱hʉ te ꞌbɛꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe. ¿Ha gue njabʉ ma̱, o hina?
52 Nepʉ nuꞌʉ́ bi da̱tuabi ra Nicodemo ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue neꞌi go grá me Galilea pa guí ne gui camfriꞌa̱? Hñeꞌta ra Ma̱ca Tꞌofo pa gui pa̱di gue joꞌo ni ꞌnará ꞌmɛhni Ajua̱ núꞌa̱ dra me Galilea.
ꞌNara ꞌbɛhña̱ ra zinga medintha̱ti
53 Nepʉ gatho ya ja̱ꞌi bi ma yá nguꞌʉ.