6
Ra Jesu bi ꞌuinga thogui cʉtꞌa ꞌmo ya ja̱ꞌi
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)
Nepʉ de gueꞌa̱ ra Jesu bi ꞌranga riꞌnandi ra ndehe Galilea, núꞌa̱ rá thuhu nehe Tiberia. Ha mri dɛna ndunthi ya ja̱ꞌi ngueꞌa̱ mi handa ya da̱nga ntꞌudi núꞌʉ mi øꞌtua ya daꞌthi mi ña̱ni. Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi bøxa ja ꞌnara tꞌøhø ne ja bá huhuini yá nxadi. Ne ya mi ma da datꞌa ra pa de ra pascua ꞌnará ngo ya xodyo. Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi hyanda núꞌʉ ya ja̱ꞌi mi ndunthi xqui dɛniꞌa̱, nepʉ nuꞌá̱ bi ꞌñemba ra Lipe:
―¿Habʉ ga tañhʉ ra thuhme ꞌbʉ, pa ga ꞌuiñhʉ gatho nuya ja̱ꞌiyʉ?
Ra Jesu xa bi ne bi ma̱nga njabʉ pa bi nu te xa da̱di hma̱ha̱ ra Lipe, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ya mi pa̱disɛ te mi ma da ꞌyøtꞌe. Ha nura Lipe bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Pøde nixi co yo nthebe denario ra thuhme ga tañhʉ, hinda uadi, ua ꞌra ꞌna zi xɛni da ziyʉ.
Nepʉ ꞌnará nxadi ra Jesu mrá thuhu ra Andre, go gueꞌa̱ mrá cu ra Simu Pedro, bi ꞌñembabi ra Jesu:
―ꞌBʉcua ꞌnara tsꞌʉntꞌʉ ha̱ cʉtꞌa ya thuhme dega cebada ne yoho ya zi hua̱, ¿pe te ri ma̱ña?
10 Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi ꞌñembabi yá nxadi:
―Xiphʉ gatho ya ja̱ꞌi da hñudi.
Y mi jani ꞌnara ꞌbotꞌɛi, ne ja bi hñuhniꞌʉ, ne ngu mi cʉtꞌa ꞌmo sɛhɛ ya ꞌñøhø. Ya ꞌbɛhña̱ ne ya ba̱tsi himi pa ꞌmede. 11 Nepʉ nura Jesu bi gʉ núꞌʉ ya thuhme, ne bi umba njama̱di Ajua̱ de núꞌa̱ ra thuhme ma da ziꞌʉ, ne ja ngá umba yá nxadi nepʉ ya nxadi bi umba nuya ja̱ꞌi mi huhni. Ne guetꞌatho bi ꞌyøtꞌe co nuya zi hua̱, ne bi ziꞌʉ asta xi bi niña̱. 12 Ha nu mi uadiꞌʉ, ra Jesu bi ꞌñembabi yá nxadi:
―Bá muntshʉ gatho ya zi xɛni núꞌʉ bi bongui, pa hinte da ꞌmɛdi.
13 Ha nuꞌʉ́ bi muntsꞌa gatho ya zi xɛca thuhme xqui ꞌbonguabiꞌʉ de núꞌʉ cʉtꞌa ya thuhme dega cebada. Ne bi ñuxa ꞌrɛtꞌamayoho ya ꞌbøtsꞌe co nuya xɛca thuhme bi bongui. 14 Ha nu mi hyanda ya ja̱ꞌi núꞌa̱ ra da̱nga ntꞌudi xqui ꞌyøtꞌa ra Jesu, nuꞌʉ́ bi ꞌñena:
―Xi majua̱ni go guehni rá da̱nga ꞌmɛhni Ajua̱ núꞌa̱ mi hma̱ da ꞌñecua ja ra ximhai.
15 Pe ra Jesu mi pa̱tho gue mi neꞌʉ da zixhma̱ha̱ pa da nda̱hma̱ꞌa̱ de gueꞌʉ, hangue nuꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe, bi ma de guehni bi yopa bøxa maꞌnaꞌqui ja núꞌa̱ ra tꞌøhøꞌa̱ ri sɛhɛ.
Ra Jesu bi ꞌño maña̱ ra ndehe
(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)
16 Y de mi nde, yá nxadiꞌa̱ bi ma pa ja ra ndehe. 17 Nepʉ de guehni bi yʉtꞌa ja ꞌnara motsa pa bi maꞌʉ Ncapernau de riꞌnandi ra ndehe. Ha ya xmá ꞌmɛxuui, ha ra Jesu hinxqui mengtho de ja ra tꞌøhø. 18 Ne bi mʉdi bi ꞌño ꞌnara bʉnthi xi mri a̱nga ra dehe. 19 Y ya xqui ꞌño ngu cʉtꞌa o ꞌrato kilometro de ja ra dehe, nepʉ bi hyantꞌʉ ra Jesu mbra ꞌyotho maña̱ de ra dehe pa da e da zʉdiꞌʉ, ne nuꞌʉ́ xi bi ntsu. 20 Pe nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¡Nuga go guecagui, oguí tsuhʉ!
21 Nepʉ nuꞌʉ́ co ra johya bi pøꞌtsa ja ra motsa ne bi zitsꞌi, ne ꞌbestho bi zøñꞌʉ co ra motsa ja ra hai habʉ mri maꞌʉ.
Ya ja̱ꞌi bi hyonga ra Jesu
22 Ha nurá hyaxꞌa̱ núꞌʉ ya ja̱ꞌi xqui gohni riꞌnandi ra ndehe ne xqui hyandi gue ꞌnada ra motsa mi ꞌbahni, ne xqui ba̱di gue nuyá nxadi ra Jesu bi masɛꞌʉ ja núꞌa̱ ra motsa, ne ra Jesu himbi mɛuiꞌʉ. 23 Ne guetbʉ habʉ xqui zi ra thuhmeꞌʉ nu mi umba njama̱di Ajua̱ nura Jesu, ja bi zøhni maꞌra ya motsa xqui ꞌñehe Tiberia. 24 Hangue nu mi hyandiꞌʉ gue ya mi joꞌoni ra Jesu nixi yá nxadi, nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ ꞌbestho bi yʉtꞌa ja núꞌʉ ya motsa ne bi ma pa Ncapernau pa da hyonga ra Jesu.
Ra Jesu go ra thuhme dega te
25 Y ja bá tsʉhniꞌʉ ra Jesu riꞌnandi ra ndehe ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xahnate, ¿haꞌmʉ gá tsøhø de guecua, desde manxuui o ja nubya?
26 Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, guí hongaguihʉ ngueꞌa̱ dá ꞌuiñꞌaꞌihʉ ne gá niña̱hʉ, hingue ngueꞌa̱ gá hyanthʉ ya da̱nga ntꞌudi. 27 Guí øthʉ ra tsꞌɛdi pa gui tsʉhʉ núꞌa̱ te gui tsihʉ, pe nuꞌá̱ ꞌbestho da thegue. Maꞌna xá hño ꞌyøthʉ ra tsꞌɛdi gui tsʉhʉ núꞌa̱ ra nzaqui unga ra te pa nza̱ntho, y nuꞌá̱ hinhyaꞌmʉ da thegue. Go gueꞌa̱ ra nzaqui da ꞌraꞌahʉ Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi. Ne Ajua̱ ra Dada xa ꞌñuꞌtꞌaꞌihʉ gue xa umba ra tsꞌɛdiꞌa̱ pa da ꞌraꞌahʉ núꞌa̱ ra nzaquiꞌa̱.
28 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ́ ¿te mahyoni ga øthe pa njabʉ da za ga øthe ngu núꞌa̱ xa ꞌbɛpcahe Ajua̱, pa njabʉ da za ga tsʉhe núꞌa̱ ra nzaqui guí engaguihe?
29 Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌa̱ mahyoni gui ꞌyøthʉ pa da za gui ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ xa ꞌbɛpꞌahʉ Ajua̱, camfrihʉ núꞌa̱ toꞌo xpá mɛhniꞌa̱.
30 Ha nuya ja̱ꞌi bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nuꞌbʉ́ ¿te ma da̱nga ntꞌudi da za gui ꞌyøtꞌe pa ga hanthe ne ga camfriꞌihe? ¿Ndaꞌa̱ ra da̱nga tꞌøtꞌe ma gui ꞌyøtꞌegue? 31 Mayaꞌbʉ ndu ma dadahʉ ra Moise mri zi núꞌʉ maꞌra ndu ma dadahʉ ja ra ꞌyoꞌmtha, y ja bi ziniꞌʉ ra thuhme rá thuhu ra maná, ngu xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Nuꞌá̱ bá pɛmpabi ra thuhme de mahetsꞌi pa bi ziꞌʉ.”
32 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ: Hingo ra Moise bi umbabiꞌʉ núꞌa̱ ra thuhme bá ehe de mahetsꞌi núꞌa̱ bi ziꞌʉ. Numa Dada go gueꞌa̱ bi mɛmpabiꞌʉ. Y go guetꞌa̱ bá pɛnꞌahʉbya ra thuhme de mahetsꞌi núꞌa̱ unga ra te pa nza̱ntho. 33 Núꞌa̱ ra thuhme bá pɛnꞌahʉ Ajua̱, go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ bá ca̱i de mahetsꞌi, ne go gueꞌa̱ umba ra meximhai ra te pa nza̱ntho.
34 Nuꞌbʉ́ nuya ja̱ꞌi bi ꞌñembabi:
―Ndada, oxqui ma gui ꞌbɛtcahe núꞌa̱ ra thuhmeꞌa̱.
35 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga go guecagui drá thuhme dega te pa nza̱ntho. Nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌñe da zʉcagui hinhyaꞌmʉ da zʉ ra thuhu, ha nuꞌa̱ tóꞌo da gamfrigui hinhyaꞌmʉ da zʉ ra nduthe. 36 Pe nuga ya stá xiꞌahʉ gue masque ya xcá hyandgaguihʉ pe hinguí camfriguihʉ. 37 Gatho núꞌʉ toꞌo xa ꞌracagui Ajua̱ ma Dada da ꞌñehe da zʉcagui, ha nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌñehe da zʉcagui hinga coꞌtsi. 38 Ngueꞌa̱ nuga stá ca̱i de mahetsꞌi pa ga øꞌtua rá paha núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, hingue núꞌa̱ go ma pahasɛ. 39 Nurá paha ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui gue núꞌʉ to gatho xa ꞌracagui ni ꞌna de gueꞌʉ hinga ꞌbɛdi, ne nura pa de ra nga̱xhmai, ma ga jʉtsꞌiꞌʉ pa rí nja yá te pa nza̱ntho. 40 Ne nurá paha núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui gue da nja yá te pa nza̱ntho nuto da ba̱di toꞌogui ne da gamfrigui, ne nura pa de ra nga̱xhmai, ma ga jʉtsꞌiꞌʉ pa rí nja yá te pa nza̱ntho.
41 Nuꞌbʉ́ nuya xodyo bi nønga ra Jesu ngueꞌa̱ mi ena: “Nuga go guecagui drá thuhme stá ca̱i de mahetsꞌi.” 42 Ne mi eñꞌʉ:
―Go guehni ra Jesu rá tꞌʉ ra Jose, ¿ha ngue ha̱? Nujʉ dí pa̱dihʉ toꞌo rá dada ne rá na̱na̱ni. Nuꞌbʉ́ ¿hanja ena gue bá ca̱i de mahetsꞌi?
43 Ha ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Oguí nøntehʉ de núꞌa̱ stá xiꞌahʉ. 44 Ngueꞌa̱ ni ꞌna hinto tsa da ꞌñe da zʉcagui ꞌbʉ hingo Ajua̱ ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui da zopa rá mfeni pa e da zʉcagui, ne go gueꞌʉ ma ga jʉtsꞌi nura pa de ra nga̱xhmai pa rí nja yá te pa nza̱ntho. 45 Njaua xa tꞌofo ja yá tꞌofo yá ꞌmɛhni Ajua̱ habʉ ena: “Ajua̱ ma da ꞌñuta gatho ya ja̱ꞌi,” ena njabʉ. Hangue gatho núꞌʉ toꞌo da hñuxa ntꞌøde te ma̱nga ma Dada ne da zo ja yá mfeni, núꞌʉ́ go gueꞌʉ da ꞌñe da zʉcagui.
46 Hingo dí xiꞌahʉ gue toꞌo xa hyanda Ajua̱ ra Dada, ngueꞌa̱ hønsɛgui stá handiꞌa̱, ngueꞌa̱ stá ehe de gueꞌa̱. 47 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌa̱ tóꞌo camfrigui pɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho. 48 Nuga go guecagui drá thuhme dega te pa nza̱ntho. 49 Mayaꞌbʉ núꞌʉ ndu ri dadahʉ bi zi ra maná nu mi ꞌbʉi ja ra ꞌyoꞌmtha, pe nuꞌʉ́ bi duꞌʉ. 50 Pe núꞌa̱ ra thuhme dí ma̱ngá, hingue ngu núꞌa̱ ra thuhme bi zi núꞌʉ bi du. Núꞌa̱ ra thuhme dí ma̱ngá bá ehe de mahetsꞌi pa nutoꞌo da zi hinhyaꞌmʉ da du. 51 Nuga go guecagui drá thuhme dí te, dá ehe de mahetsꞌi. Nuꞌa̱ tóꞌo da zi núꞌa̱ ra thuhme dí ma̱ngá, da nja rá te pa nza̱ntho. Ha núꞌa̱ ra thuhme dí ma̱ngá, go guehna ma ndoꞌyo núꞌa̱ ma ga da pa da nja yá te pa nza̱ntho ya meximhai.
52 Ha nuya xodyo bi ꞌñémbabiꞌʉ ꞌna ngu maꞌna:
―¿Hanja da za da ꞌracjʉ rá ndoꞌyosɛni pa ga tsihʉ?
53 Ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, ꞌbʉ hingui tsipabihʉ rá ngø ne rá ji Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi, hinda nja ri tehʉ pa nza̱ntho. 54 Nuꞌa̱ tóꞌo da zicagui ma ngø ne ma ji, gueꞌa̱ da nja rá te pa nza̱ntho, ne nura pa de ra nga̱xhmai nuga ga jʉtsꞌiꞌa̱ pa rí nja rá te pa nza̱ntho. 55 Ngueꞌa̱ ma ngø nja ngu ra nzaqui, ne ma ji nja ngu ra dehe núꞌa̱ tsꞌi pa da nte ꞌna. Pe numa ngø ne ma ji hingue ngu nuya nzaquiꞌʉ, ngueꞌa̱ numa ngø ne ma ji unga ra te pa nza̱ntho. 56 Nuꞌa̱ tóꞌo da zicagui ma ngø ne ma ji, go gueꞌa̱ da ꞌmʉi con gueque, ha nuga ga ꞌbʉi con gueꞌa̱. 57 Ajua̱ ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, nuꞌá̱ te, hangue nuga dí te nehe ngueꞌa̱ nuꞌá̱ teꞌa̱. Njabʉ nehe nuꞌa̱ tóꞌo da zigágui, nuꞌá̱ ma da nja rá te ngueꞌa̱ dí tega. 58 Nuga go guecagui drá thuhme stá ehe de mahetsꞌi. Pe hingo dí nja ngu núꞌa̱ ra maná núꞌa̱ bi zi ndu ri dadahʉ ne bi du. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo da zigágui núga drá thuhme, da nja rá te pa nza̱ntho.
59 Njabʉ bi ma̱nga ra Jesu nu mi xahnate ja ra nija̱ nuni Ncapernau.
Ya noya núꞌʉ unga ra te pa nza̱ntho
60 Ha ndunthi de núꞌʉ toꞌo mi ꞌñouiꞌa̱ ne myá nxadihma̱, mi ꞌyødeꞌʉ bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, bi ꞌñenaꞌʉ:
―Xi hindrí hohʉ núꞌa̱ ma̱ni. ¿To ja gueꞌa̱ da gamfribini?
61 Ha nura Jesu bi ba̱tho gue nuꞌʉ́ mi nønte de núꞌa̱ xqui ma̱ñꞌa̱, hangue nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha gue hingrí hohʉ núꞌa̱ stá ma̱? 62 ¿Xi te gui beñhʉ núꞌbʉ xcrí hyanthʉ da yo menga pa mahetsꞌi Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi? 63 Núꞌa̱ ra nzaqui dí ma̱, go gueꞌa̱ ra nzaqui pa ri nda̱hihʉ, hingo pa ri ndoꞌyohʉ. Ngueꞌa̱ núꞌa̱ ra nzaqui guí tsihʉ pa ri ndoꞌyohʉ hinte di muui pa gui tsʉhʉ ra te pa nza̱ntho. Y nuya noya stá xiꞌahʉ go gueꞌʉ ra nzaqui pa ri nda̱hihʉ, ne go gueꞌʉ di ꞌraꞌahʉ ra te pa nza̱ntho. 64 Pe ꞌra de gueꞌahʉ hinguí camfrihʉ.
Ra Jesu bi ma̱nga njabʉ ngueꞌa̱ desde rá mʉdi ya mi pa̱tho núꞌʉ toꞌo himi camfriꞌa̱, ne ya mi pa̱tho toꞌo mi ma da daꞌa̱. 65 Nehe bi ꞌñena:
―Xa njabʉ ngu núꞌa̱ ya stá xiꞌahʉ gue hinda za to da ꞌñesɛ da zʉqui ꞌbʉ hingo Ajua̱ ma Dada da zopa rá mfeni pa da e da zʉcagui.
66 Nepʉ ndunthi de núꞌʉ toꞌo mri ꞌñoui ne myá nxadihma̱ bi ꞌuegueꞌʉ, ya himbi dɛniꞌa̱. 67 Hangue nura Jesu bi ꞌñembabi núꞌʉ ꞌrɛtꞌamayoho yá nxadi xqui huahni:
―Xiꞌahʉ, ¿ha gue ma gui ꞌueguehʉ nehe?
68 Ha nura Simu Pedro bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Ma zi Hmuꞌihe, ¿toꞌo ja ga tɛñhe? gue hønsɛꞌi guí ma̱nga ya noya de ra te pa nza̱ntho. 69 Ha nuje stá camfrihe ne stá pa̱he gue go gueꞌe grá Cristo, rá Tꞌʉꞌi Ajua̱ núꞌa̱ te, xpá mɛnꞌaꞌi pa gui nda̱.
70 Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌahʉ guí ꞌrɛtꞌamayohohʉ stá huanꞌahʉ, ¿ha ngue ha̱? Pe ꞌyobʉ ꞌna de gueꞌahʉ ri ꞌñoui ra tsꞌonda̱hi.
71 Nuꞌá̱ bi ma̱ de ra Juda Iscariote rá tꞌʉ ra Simu, ngueꞌa̱ go mi gueꞌa̱ mi ma da daꞌa̱, masque go mi gueꞌa̱ ꞌna de núꞌʉ ꞌrɛtꞌamayoho ya nxadi.