5
Ra Jesu bi ꞌyøthe ꞌnara tsꞌonate nuni Betesda
Nepʉ ꞌmɛfa bi nja ꞌnará ngo ya xodyo nuni Jerusale, ne ra Jesu bi mani. Y de guehni Jerusale mi ja ꞌnara mothe xqui thuꞌmbabi rá thuhu Betesda de ra hña̱qui ebreo, habʉ mi ja cʉtꞌa ya porta, ne mi gueta ra gosthi hnini habʉ mi thuꞌmbabi ra ꞌÑu gá Maꞌyo. Ha mi ꞌboni ndunthi ya daꞌthi, ya goda, ya doua, ne maꞌra ya tsꞌonate mi tøꞌmi rá nhua̱tꞌi ra dehe. Ngueꞌa̱ ja ra ora mi ca̱ini ꞌnará ɛnxɛ Ajua̱ ja ra mothe pa mi ua̱ntꞌa ra dehe. Ne nuꞌa̱ tóꞌo rá mʉdi mi cʉtꞌa mbo ra dehe ora dra hua̱ntꞌi, núꞌá̱ go gueꞌa̱ mi ña̱ni de nuꞌa̱raza ra hñeni mi pɛꞌtsi. Ha mi ꞌbʉhni ꞌnara ꞌñøhø ya mi pɛꞌtsa ꞌnatemaꞌrɛtꞌa ma hña̱to njɛya de mri hñeni. Ha nura Jesu bi hyandi mi ꞌbɛni ne bi ba̱di gue yaꞌbʉ xqui njabʉ, ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha guí ne gui ña̱ni?
Ha nura daꞌthi bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Ndada, joꞌo toꞌo da cʉtcagui mbo ra mothe nura ora sta hua̱tꞌa ra dehe, ha nura ora ga nehma̱ ga cʉtꞌi nu maꞌna da da̱ma ꞌmɛtꞌo de gueque.
Hangue ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Nangui, jʉxa ri mfidi ne ꞌyo.
Nuꞌbʉ́ nura ꞌñøhøꞌa̱ ꞌbestho bi ña̱ni, ha bi gʉxa rá mfidi ne bi ꞌño. Ha nura paꞌa̱ mrá pa dega tsaya. 10 Hangue ya nda̱ gá xodyo bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Núbya rapaña go ra pa dega tsaya, ne ma leyhʉ hingui unga nsɛqui gui hña̱xa ri mfidibya.
11 Ha núꞌa̱ ra ꞌñøhø xqui ña̱ni bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Núꞌa̱ toꞌo bi ꞌyøthegui go gueꞌa̱ bi xicagui gue ga jʉxa ma mfidi ne ga ꞌyo.
12 Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌyambabi:
―¿Toꞌo bi xiꞌaꞌi gui jʉxa ri mfidi ne gui ꞌyo?
13 Ha núꞌa̱ ra ꞌñøhø xqui ña̱ni himbi ba̱di toꞌo xqui ꞌyøtheꞌa̱, ngueꞌa̱ mi ꞌbʉhni ndunthi ya ja̱ꞌi y nura Jesu ya xqui ma.
14 ꞌMɛfa ra Jesu bi hyonga núꞌa̱ ra daꞌthi mbo ra nda̱nija̱ ne bi nthɛui maꞌnaꞌqui ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi ya xcá ña̱ni. Ya oxqui ma gui yopa ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui maꞌnaꞌqui, pa hingui thogui maꞌra ya tsꞌothogui maꞌna strá ntsꞌo.
15 Nepʉ nura ꞌñøhøꞌa̱ bi ma bá xipa ya nda̱ gá xodyo gue go mi gueꞌa̱ ra Jesu xqui ꞌyøtheꞌa̱. 16 Hangue por gueꞌa̱ ya nda̱ gá xodyo xi mi ʉtsa ra Jesu, ne xi mi ne da hyohma̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ mi øtꞌa ya da̱nga ntꞌudi de nuya pa dega tsaya. 17 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñena:
―Ajua̱ ma Dada hingui tsaya di mpɛfi, njabʉthogui nehe hindí tsaya.
18 Hangue nuya nda̱ gá xodyo maꞌna xi mi ꞌramanu da hyohma̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ himi øta ra ley núꞌa̱ mi ma̱ de ra pa dega tsaya, ne ngueꞌa̱ mi ma̱ gue Ajua̱ mrá Dadaꞌa̱, y njabʉ mri nhyɛcuaui Ajua̱.
Ra Jesu ma̱ de rá tsꞌɛdi xa umba Ajua̱ rá Dada ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ rá Tꞌʉꞌa̱
19 Hangue ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, hinda za te da ꞌyøtꞌasɛ rá Tꞌʉ Ajua̱. Ngueꞌa̱ nuꞌá̱ handi te gatho øtꞌa Ajua̱ rá Dada, y núꞌa̱ handi gueꞌa̱ øtꞌe nehe, ngueꞌa̱ te gatho øtꞌa rá Dada, gueꞌa̱ øtꞌa ra Tꞌʉ nehe. 20 Ajua̱ ra Dada xi ma̱di rá Tꞌʉ, ne utuabi te gatho øtꞌeꞌa̱. Ne ma da ꞌñutuabi yá ꞌbɛfi maꞌna dya da̱ngui que núꞌʉ xcá hyanthʉ, pa xi gui ꞌyøhʉ. 21 Ajua̱ ra Dada jʉxa gatho núꞌʉ xa du ne umbabiꞌʉ ra te. Njabʉ nehe rá Tꞌʉꞌa̱ umbabi ra te toꞌoraza núꞌa̱ go da neꞌa̱. 22 Ajua̱ ra Dada hingui ha̱ꞌmba nguɛnda ni ꞌnara ja̱ꞌi, nguetho gatho xa ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛ rá Tꞌʉ pa go da hña̱ꞌmba nguɛndaꞌa̱, 23 pa njabʉ gatho ya ja̱ꞌi da numansu ra Tꞌʉ ngu di numansuꞌʉ Ajua̱ rá Dada. ꞌBʉ toꞌo hingui numansu ra Tꞌʉ, nehe hingui numansubi rá Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛhni.
24 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ: Nuꞌa̱ tóꞌo huxa ntꞌøde núꞌa̱ dí ma̱ ne camfri Ajua̱ núꞌa̱ bá pɛncagui, pɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho, ne hinda ꞌbɛhna ja ra nidu, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ja ra uɛnda ya xa du ne xa yopa nte pa da mɛꞌtsa rá te pa nza̱ntho. 25 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, ma da zø ra pa ne majua̱ni nubya ya ja, gue núꞌʉ xa du da ꞌyøde núꞌa̱ ma̱nga rá Tꞌʉ Ajua̱, ha nuꞌʉ tóꞌo da hñuxa ntꞌøde ma da nja yá te pa nza̱ntho. 26 Ngueꞌa̱ Ajua̱ ra Dada ha̱sɛ ra tsꞌɛdi pa da unga ra te pa nza̱ntho. Njabʉ nehe rá Tꞌʉ bi umba ra tsꞌɛdi pa da unga ra te pa nza̱ntho nehe. 27 Ne xa ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛ rá Tꞌʉ pa go da hña̱ꞌmba nguɛnda gatho ya ja̱ꞌi de ja ra ximhai, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi. 28 Oguí ꞌyøhʉ ngueꞌa̱ dí xiꞌaꞌihʉ njabʉ. Ngueꞌa̱ ma da zø ra pa nuto gatho xa du ma da ꞌyøde sta ña̱ rá Tꞌʉ Ajua̱. 29 Y núꞌʉ toꞌo gatho xa ꞌyøtꞌa núꞌa̱ xá hño ma da nangui pa da nja yá te pa nza̱ntho, ha nuꞌʉ tóꞌo xa ꞌyøtꞌa núꞌa̱ hingui ho ma da nangui pa da ꞌbɛhna ja ra nidu.
ꞌBʉi toꞌo damajua̱ni de ra Jesu
30 Nuga hingui tsa te ga øtꞌasɛ. Núꞌa̱ xicagui ma Dada, gueꞌa̱ dí øtꞌe, ne dí øtꞌa ra tsꞌʉtbi ngu di ꞌbɛpqui, ne nura tsꞌʉtbiꞌa̱ go gueꞌa̱ xá hño ngueꞌa̱ dí øꞌtua rá paha ma Dada núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, hingo dí øtꞌa núꞌa̱ go ma pahasɛga. 31 ꞌBʉ nuga gra ma̱nsɛ toꞌogui, hinte da muui núꞌa̱ ga ma̱. 32 Pe ꞌbʉi ꞌna toꞌo damajua̱ni toꞌogui, ne dí pa̱di gue núꞌa̱ ma̱ñꞌa̱ xi di muui. 33 Nuꞌahʉ xcá pɛnhʉ ya ꞌmɛhni pa da ꞌyambabi ra Xuua de gueque, y nuꞌá̱ bi damajua̱ni toꞌogui ne bi xiꞌahʉ núꞌa̱ majua̱ni. 34 Pe pa gueque ni ꞌnara ja̱ꞌi hindí honi toꞌo da da̱di por gueque. Nuga hønsɛ dí benꞌahʉ núꞌa̱ bi ma̱nga ra Xuua, qué pa gui mpøhøhʉ. 35 Ra Xuua gueꞌa̱ mi nja ngu ꞌnara ñotꞌi, mi yoꞌtꞌa ri mfenihʉ de núꞌa̱ mi xiꞌahʉ. Ha nuꞌahʉ́, gá ꞌyødehʉ co ra johya núꞌa̱ te mi ma̱, pe hønsɛ ꞌraya zi patho. 36 Nuga dí pɛ ya ꞌbɛfi ngu xa ꞌracagui Ajua̱ ma Dada ga juadi ga pɛfi, y nuya ꞌbɛfi dí pɛfi go gueꞌʉ damajua̱ni gue go Ajua̱ xpá mɛncagui. Y nuya ꞌbɛfiꞌʉ maꞌna ya da̱ngui pa da fa̱di toꞌogui que núꞌa̱ bi ma̱nga ra Xuua de gueque. 37 Ma Dada toꞌo bá pɛncagui go gueꞌa̱ damajua̱ni toꞌogui, masque hinhyaꞌmʉ xcá ꞌyøhʉ xa ña̱ꞌa̱ nixi xcá hyanthʉ tenguꞌa̱. 38 Ne nurá noyaꞌa̱ hinxa zoda ri mfenihʉ, nguetho nuꞌahʉ hinxcá camfriguihʉ gue nuga go rá ꞌmɛhniguiꞌa̱. ꞌBʉ xcá camfriguihʉhma̱, nuꞌbʉ́ gri pa̱hma̱hʉ te rí bønga ra Ma̱ca Tꞌofo. 39 Nuꞌahʉ hinhyaꞌmʉ guí hɛhʉ ra Ma̱ca Tꞌofo, xi guí heꞌthʉ pa xahma̱ ja gui tsʉhma̱hʉni ra te pa nza̱ntho, pe hingui tso ri mfenihʉ de núꞌa̱ guí heꞌthʉ, ngueꞌa̱ ja nura Tꞌofoꞌa̱ ja ma̱ni de gueque. 40 Ha nuꞌahʉ́ hinguí ne gui camfriguihʉ pa da za gui tsʉhma̱hʉ núꞌa̱ ra te pa nza̱ntho.
41 Nuga hindí ma̱nga njabʉ pa da ꞌñesca ma nsu ya ja̱ꞌi. 42 Dí ma̱nga njabʉ ngueꞌa̱ dí pa̱di gue nuꞌahʉ hingrí ma̱dihʉ Ajua̱. 43 Masque stá ehma̱ de rá thuhu Ajua̱ ma Dada, pe nuꞌahʉ hinxcá numansuguihʉ. Pe nuꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi da ꞌñehe de rá thuhusɛ, nuꞌbʉ́ ha̱, go guí numansuhʉꞌa̱. 44 Hinguí ne gui camfriguihʉ ngueꞌa̱ go ꞌmɛtꞌo guí ꞌñeꞌtsua nsusɛhʉ ꞌna ngu maꞌna, hingo guí hoñhʉ da ꞌñeꞌtsꞌa ri nsuhʉ Ajua̱ núꞌa̱ ꞌnatho. 45 Oguí beñhʉ gue go nuga ma ga ña̱pꞌaꞌihʉ ja rá thandi Ajua̱ ma Dada. Nurá ley ra Moise go gueꞌa̱ ma da ña̱pꞌaꞌihʉ, núꞌa̱ tsꞌa guí camfrihʉ da ña̱ñꞌaꞌihʉ. 46 ꞌBʉ gri camfrihma̱hʉ núꞌa̱ bi ꞌyofo ra Moise, nuꞌbʉ́ gri camfriguihʉ hma̱ha̱ nehe, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ bi ꞌyofo de gueque. 47 Ha nuꞌbʉ hinguí camfrihʉ núꞌa̱ bi ꞌyofoꞌa̱, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za gui camfrihʉ núꞌa̱ dí ma̱ngá?