4
Ra Jesu bi zofo ꞌnara ꞌbɛhña̱ me Nsamaria
Ha nura Jesu bi ba̱di gue nuya fariseo xqui ꞌyødeꞌʉ gue maꞌna mi ndunthi yá nxadiꞌa̱ ne maꞌna mi øtꞌa ra sisteheꞌa̱ que ra Xuua. Masque ra Jesu hingo mi øtꞌa ra sisteheꞌa̱, pe nuyá nxadi ha̱. Y nu mi ꞌyøde ra Jesu gue mi hma̱nga njabʉ, bi bøni de guehni Judea pa bi mengui Galilea.
Ne mi pɛꞌtsi da ꞌranda Nsamaria. Ne bi zønga ja ra tꞌʉca hnini Sicar de Nsamaria guetbʉ habʉ mi o rá hai ndu ra Cobo núꞌa̱ xqui zocua ndu ra Jose rá tꞌʉ. Ne ja mi jani ꞌnara poso núꞌa̱ bi gohui rá thuhu ra Cobo. Nepʉ nura Jesu ja bi ntsayani ngueꞌa̱ xqui zabi ja ra ꞌñu. Y ya mi ngu nzʉnga ꞌrato nde. Nepʉ de guehni bi zøhø ꞌnara ꞌbɛhña̱ mrá me Nsamaria, e da ꞌyatꞌa ra dehe ja ra poso. Ha nura Jesu bi ꞌyadi ne bi ꞌñembabi:
―ꞌRaca tsꞌʉ ra zi dehe ga tsi.
Ha nuyá nxadiꞌa̱ xqui ma tai pa da dai te da ziꞌʉ. Y núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ me Nsamaria bi ꞌñembabi ra Jesu:
―¿Hanja guí acagui ra dehe, gue nuꞌi grá xodyo ha nuga drá me Nsamaria?
(Bi ꞌñembi njabʉ ngueꞌa̱ ya xodyo himi tsa nixi da ña̱ui ya me Nsamaria.) 10 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ gri pa̱hma̱ núꞌa̱ unga Ajua̱, ne ꞌbʉ gri pa̱hma̱ núꞌa̱ toꞌo aꞌaꞌi ra dehe, nuꞌbʉ́ go xcá ꞌyacagui, ne nuga stá ꞌraꞌaꞌi ra dehe dega te pa nza̱ntho.
11 Ha nura ꞌbɛhña̱ bi ꞌñembabi:
―Ndada, hingrí hña̱ con te gui ꞌyatꞌa ra dehe, ha nura poso xá hñe. Nuꞌbʉ́, ¿habʉ ja núꞌa̱ ra dehe dega te guí engagui? 12 ¿Ha gue maꞌna ja ri nsugue que ndu ma dadahʉ ra Cobo, núꞌa̱ toꞌo bi zogahe nuna poso? Y nuꞌá̱ ja mi tsitheua co yá tꞌʉ ne co yá mboꞌoni.
13 Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nuto gatho da zi nuni ra dehe da yopa zʉ ra nduthe. 14 Ha nuꞌa̱ tóꞌo da zi núꞌa̱ ra dehe dí ungá, hinhyaꞌmʉ da yopa zʉ ra nduthe, ngueꞌa̱ núꞌa̱ ra dehe ga umbabi, da nja ngu ꞌnara pøthe ja rá coraso, di pøhø pa da umba ra te pa nza̱ntho.
15 Nuꞌbʉ́ nura ꞌbɛhña̱ bi ꞌñembabi:
―Ndada, ꞌraca tsꞌʉ de núꞌa̱ ra zi dehe pa hinhyaꞌmʉ da yopa zʉca ra nduthe, ne pa hinhyaꞌmʉ ga eheua maꞌnaꞌqui ga ꞌñai.
16 Ha ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Gue da rí ma ua tsi ri da̱me.
17 Nuꞌbʉ́ núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Joꞌo ma da̱me.
Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Majua̱ni núꞌa̱ guí ma̱ gue joꞌo ri da̱me. 18 Pe xcá pɛꞌtsa cʉtꞌa ri da̱me ne núꞌa̱ ra ꞌñøhø guí ꞌbʉhuibya, hingo ri da̱meꞌa̱. Hangue majua̱ni núꞌa̱ guí ma̱ gue joꞌo ri da̱me.
19 Nuꞌbʉ́ nura ꞌbɛhña̱ bi ꞌñembabi:
―Ndada, pøde go gueꞌe ꞌnará ꞌmɛhniꞌi Ajua̱. 20 Nuꞌbʉ́ te xi guí ma̱ngue de ndu ma dadahʉ bi xøcambeni Ajua̱ nuni ja ra tꞌøhøni, ha nuꞌahʉ gyá xodyohʉ guí ma̱ñhʉ gue mahyoni dra søcambeni Ajua̱ nsøctho de guehni Jerusale.
21 Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Na̱ná̱, camfri núꞌa̱ dí xiꞌaꞌi, gue ma da zø ra pa gui xøcambenihʉ Ajua̱ ra Dada pe ya hinga nuni ja ra tꞌøhø, nixi de guehni Jerusale. 22 Nuꞌahʉ hinguí pa̱hʉ núꞌa̱ guí xøcambenihʉ. Pe nuje ha̱, dí pa̱he núꞌa̱ dí xøcambenihe, ngueꞌa̱ ra pøhøte bá ehe de ja ya xodyo. 23 Mi ma da zø ra pa y ya bi zøhø gue nuꞌʉ tóꞌo xi majua̱ni da xøcambeni Ajua̱ ra Dada, ma da xøcambeni dega jamfri ne ngu rí ꞌñehe. Ne Ajua̱ ra Dada ri ho dra søcambeniꞌa̱ njabʉ. 24 Ajua̱ go gueꞌa̱ dega Nda̱hi ne hingui hnequi, hangue nuꞌa̱ tóꞌo da xøcambeniꞌa̱, mahyoni da xøcambeni dega jamfri ne ngu rí ꞌñehe.
25 Nuꞌbʉ́ nura ꞌbɛhña̱ bi ꞌñembabi:
―Nuga dí pa̱di gue ma da ꞌñehe ra Mesía go ra Cristo núꞌa̱ ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱. Ne nu stí zøꞌa̱ gatho go ma da xicjʉꞌa̱.
26 Ha ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Nuga go guecsɛ dí ña̱uibya.
27 Y nura oraꞌa̱ bi zøhø yá nxadi, ne nuꞌʉ́ bi ꞌyø ngueꞌa̱ ra Jesu mi ña̱ui ꞌnara ꞌbɛhña̱. Pe nuꞌʉ́ hinte bi ꞌyambabi ra Jesu te mi ambabi nixi hanja mi ña̱uiꞌa̱. 28 Nuꞌbʉ́ nura ꞌbɛhña̱ bi zopʉ rá xøni ne bi menga ja ra hnini ne bi ꞌñembabi núꞌʉ mi ꞌbʉhni:
29 ―Maha ma gui hyanthʉ núꞌa̱ toꞌo xa xictho te gatho stá øtꞌe. ¿Ha hingo di gueꞌa̱ ra Cristo ꞌbʉ, núꞌa̱ mi ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱?
30 Nepʉ nuya ja̱ꞌiꞌʉ bá ehe pa e da cꞌa̱ꞌtsa ra Jesu. 31 Ha nu mi ma núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱, nuyá nxadi ra Jesu bi ba̱ntebi ne bi ꞌñembabi:
―Xahnate, bá e gui ñuni.
32 Pe nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Dí pɛꞌtsa ꞌnara hñuni ma ga tsi, núꞌa̱ nixi guí pa̱hʉ.
33 Ne nuyá nxadi bi ꞌñémbabiꞌʉ ꞌna ngu ꞌna:
―¿Ua to xpá hña̱mpi te da zi ꞌbʉ?
34 Ha ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Numa hñuniga gueꞌa̱ ga øꞌtuabi rá paha núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui ne ga pɛpa rá ꞌbɛfi asta hinga juati. 35 Guí ma̱ñhʉ gue di ꞌbɛ goho nza̱na̱ pa da nja ra sofo, ¿ha ngue ha̱? Pe nuga dí xiꞌahʉ: Ndi, hyanthʉ ya ꞌbotꞌi ya xa ña̱tsꞌi pa da sofo. 36 Nuya xofo ha̱ni yá tha̱ha̱ ne jʉtsꞌi ꞌnara hoga sofo. Hangue nuya xofo ma da johyaui ya motꞌi. Njabʉtho nehe núꞌʉ toꞌo da tʉnga ma noya, ma da hña̱nga yá tha̱ha̱ ne da muntsꞌa ya ja̱ꞌi pa da mɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho. 37 Nja ngu enga ya ja̱ꞌi: “ꞌNaꞌño toꞌo potꞌi, ꞌnaꞌño toꞌo xofo.” 38 Hangue nuga stá pɛñꞌaꞌihʉ pa gui muntshʉ ya ja̱ꞌi, ngu ꞌnara sofo núꞌa̱ hinxcá pɛfihʉ. Maꞌra xa mpɛfi, ha nuꞌahʉ́ guí xopabihʉ yá ꞌbotꞌiꞌʉ.
39 Ne ndunthi ya mengu núꞌa̱ ra hniniꞌa̱ de Nsamaria bi gamfri gue ra Jesu go mi gueꞌa̱ xqui mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, ngueꞌa̱ nura ꞌbɛhña̱ xqui damajua̱ni ne xqui ꞌñena gue nuꞌá̱ xa xiptho gatho núꞌa̱ te xqui ꞌyøtꞌe. 40 Hangue nu mi zøhni ya me Nsamaria habʉ mi ꞌbʉ ra Jesu, bi ba̱ntebi gue da ꞌmʉhuiꞌʉ, hangue nuꞌá̱ bi ꞌmʉhuiꞌʉ yo pa. 41 Ne xi ndunthi maꞌra bi gamfri ra Jesu ngueꞌa̱ go mi zofosɛꞌa̱. 42 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱:
―Nubyá dí camfrihe hingue hønsɛ ngueꞌa̱ go gá xicje, dí camfrihe ngueꞌa̱ ya stá øsɛhe te xa ma̱, ne dí pa̱he gue xi majua̱ni go guehni ra Pøhøte de ya ja̱ꞌi gatho rá ngʉni ra ximhai.
Ra Jesu bi ꞌyøthebi rá tꞌʉ ꞌnará da̱nga maste ra nda̱
43 Ha nu mi thogui núꞌʉ yo pa, ra Jesu bi ma pa ja rá hai Galilea. 44 Ne nuꞌá̱ xqui ma̱nsɛ ne xqui ꞌñena: “Ni ꞌnará ꞌmɛhni Ajua̱ hingui hnumansu ja rá hai.” 45 Ha nu mi zønga Galileaꞌa̱ nuya mengu de guehni bi umba ntsaya ngueꞌa̱ xqui hyandiꞌʉ gatho ya da̱nga ntꞌudi xqui ꞌyøtꞌeꞌa̱ nuni ja ra ngo Jerusale, ngueꞌa̱ nehe nuya mengu rá hai xqui ma ja núꞌa̱ ra ngoꞌa̱.
46 Nepʉ nura Jesu bi yopa zønga maꞌnaꞌqui nuni Ncaná de Galilea habʉ xqui ꞌyøtꞌe da mvinu ra dehe. Y nuni Ncapernau mi ꞌbʉhni ꞌnará da̱nga maste ra nda̱ ne mri hñenga rá tꞌʉ. 47 Y nuꞌá̱ bi ꞌyøde gue ra Jesu xqui menga de Judea ne ya xqui zønga Galilea, hangue bi ma há mi ꞌbʉꞌa̱ pa bá ba̱ntebi da mɛui ja rá ngu pa da ꞌyøthebi rá tꞌʉ ngueꞌa̱ ya mi nedu hma̱ha̱. 48 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ hingui hyanthʉ ya da̱nga ntꞌudi ne ya da̱nga tꞌøtꞌe, hingui camfrihʉ.
49 Ha nura da̱nga maste bi ꞌñembabi:
―Ndada, maha, pa hinda du ma zi tꞌʉ.
50 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Grí ma, ya ꞌbʉi xá hño ri tꞌʉ.
Ha nuꞌá̱ bi gamfri núꞌa̱ bi xipa ra Jesu, ne bi gʉ rá ꞌñu bi ma. 51 Y de mri ne ra ꞌñu bi ꞌñe yá ꞌbɛgo bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Ya ꞌbʉi xá hño ri tꞌʉ.
52 Hangue nuꞌá̱ bi ꞌyambabiꞌʉ ne bi ꞌñembabi:
―¿Te ma ora bi mʉdi bi tsayabi ra hñeni?
Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Mande ngu nzʉnga yoto bi tsayabi ra nzø.
53 Nuꞌbʉ́ nura dada bi beni gue mi gueꞌa̱ ra ora xqui xipabi ra Jesu gue ya mi ꞌbʉi xá hño rá tꞌʉ. Hangue nuꞌá̱ ne gatho núꞌʉ mi ꞌbʉi ja rá ngu bi gamfri gue ra Jesu go mi gueꞌa̱ xqui mɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 54 Go gueꞌa̱ rá ñoho ra da̱nga ntꞌudi bi ꞌyøtꞌa ra Jesu nuni Galilea ne go bi ꞌyøtꞌeꞌa̱ de bá penga Judea.