3
Ra Jesu ne ra Nicodemo
Ha mi ꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø mrá thuhu ra Nicodemo mrá nda̱ de ra hmuntsꞌa nda̱ gá xodyo, ne mrá fariseo. Nuꞌá̱ bi ma dega xuui pa bá cꞌa̱ꞌtsa ra Jesu ne bi ꞌñembabi:
―Xahnate, dí pa̱he gue Ajua̱ xpá mɛñꞌaꞌi pa gui xancaguihe, ne guí ꞌbʉi con gueꞌa̱, ngueꞌa̱ ꞌbʉ hingrí ꞌbʉhma̱ con gueꞌa̱ hinda za gui ꞌyøthma̱ nuya da̱nga ntꞌudi guí øtꞌe.
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Xi majua̱ni dí xiꞌaꞌi, nuꞌa̱ tóꞌo hinda yopa ꞌmʉi maꞌraꞌyo hinda za da ꞌmʉ ja rá hmanda Ajua̱.
Nuꞌbʉ́ ra Nicodemo bi ꞌñembabi:
―¿Hanja da za ꞌnara nda̱xjua ja̱ꞌi da yopa ꞌmʉi maꞌraꞌyo? ¿Ha gue da za da yopa yʉtꞌa ja rá mʉi rá na̱na̱ ne da yopa ꞌmʉi?
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Xi majua̱ni dí xiꞌaꞌi, nuꞌa̱ tóꞌo hinda ꞌmʉi de ra dehe ne de ra Ma̱ca Nda̱hi, hinda za da yʉtꞌa ja rá hmanda Ajua̱. Nuto gatho bi mba̱tsi dega ja̱ꞌi, gueꞌa̱ ꞌnara ja̱ꞌi, ha nuꞌa̱ tóꞌo bi yopa ꞌmʉi maꞌraꞌyo dega Ma̱ca Nda̱hi, gueꞌa̱ ꞌbʉi dega hoga nda̱hi. Oguí ꞌyø ngueꞌa̱ dí xiꞌaꞌi gue mahyoni gui yopa ꞌbʉhʉ maꞌraꞌyo. Nura nda̱hi ꞌyo habʉraza, ne guí øde bʉ, pe hinguí pa̱di habʉ brí ꞌñehe nixi habʉ rí ma. Njabʉ nehe ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ ri mpɛfi ja yá mfeni nuto gatho xa ꞌmʉi maꞌraꞌyo de gueꞌa̱.
Nuꞌbʉ́ bi da̱di ra Nicodemo ne bi ꞌñembabi:
―¿Pe hanja da za da njabʉ?
10 Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―¡Conque grá xahnate de Israel ne hinguí pa̱di nuya ya tꞌøtꞌe! 11 Xi majua̱ni dí xiꞌaꞌi, dí ma̱ñhe núꞌa̱ dí pa̱he, ne dí damajua̱nihe de núꞌa̱ stá hanthe, pe nuꞌahʉ́ hinguí ne gui camfrihʉ núꞌa̱ dí damajua̱nihe. 12 ꞌBʉ hinguí camfrihʉ núꞌa̱ dí xiꞌahʉ de núꞌa̱ jaua ja ra ximhai, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za gui camfrihʉ ꞌbʉ ga xiꞌahʉ ya tꞌøtꞌe de mahetsꞌi?
13 Ni ꞌnara meximhai hinxa ma mahetsꞌi pa bá ha̱ ra noya de ya tꞌøtꞌe de guehni, hønsɛ núꞌa̱ toꞌo bá ca̱i de mahetsꞌi, go gueꞌa̱ Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi, go gueꞌa̱ ma̱ de ya tꞌøtꞌe de mahetsꞌi ngueꞌa̱ ja ra menguni. 14 Y Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi ma da tꞌøꞌtuabi ngu bi ꞌyøtꞌa ra Moise bi pøꞌtsa ra quꞌeña̱ dega bøja̱ maña̱ ja ꞌnara za nu de mi ꞌbʉi ja ra ꞌyoꞌmtha, njabʉ nehe mahyoni dra ꞌbøꞌtse maña̱ ja ꞌnara za Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi. 15 Pa njabʉ nuto gatho da gamfriꞌa̱ hinda ꞌmɛdi, ma da mɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho.
Ajua̱ ma̱di gatho ya ja̱ꞌi de ra ximhai
16 Ajua̱ xi bi ma̱di ntsꞌɛdi gatho ya ja̱ꞌi de ra ximhai, hangue bá pɛhna rá ꞌra Tꞌʉ, pa nuto gatho da gamfriꞌa̱ hinda ꞌmɛdi, núꞌʉ́ ma da mɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho. 17 Ajua̱ bá pɛhna rá Tꞌʉ pa guecua ja ra ximhai pa da pøhø ya ja̱ꞌi, hingue pa da mɛhniꞌʉ ja ra nidu.
18 Nuꞌa̱ tóꞌo camfriꞌa̱ hinda ꞌbɛhna ja ra nidu, pe nuꞌa̱ tóꞌo hingui camfriꞌa̱, gueꞌa̱ ya xa tꞌɛꞌmbi pa dra ꞌbɛhna ja ra nidu, ngueꞌa̱ hinxa gamfribi rá thuhu rá ꞌra Tꞌʉ Ajua̱. 19 Nuꞌʉ́ ma dra ꞌbɛhna ja ra nidu ngueꞌa̱ ra ñotꞌi bi zøhø ja ra ximhai, pe nuꞌʉ́ maꞌna ri ho da ꞌmʉta ja ra ꞌbɛxuui ngueꞌa̱ hingui ho núꞌa̱ øtꞌeꞌʉ. 20 Nuto gatho øtꞌa ya tꞌøtꞌe hingui ho, ri ʉtsa ra ñotꞌi ne hingui cuatꞌa ja ra ñotꞌi ngueꞌa̱ tsu da hnequi yá tsꞌoꞌbɛfi. 21 Pe nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌa ngu núꞌa̱ ma̱nga majua̱ni, gueꞌa̱ cuatꞌa ja ra ñotꞌi pa da hnequi gue núꞌa̱ øtꞌe, øtꞌe co rá tsꞌɛdi Ajua̱.
Ra Xuua Xiꞌtsate bi yopa ma̱ de ra Jesu
22 Nepʉ ꞌmɛfa ra Jesu bi ma pa ra hai Judea co yá nxadi, ne ja bá ꞌbʉiniꞌʉ ꞌraya pa, ne bá øtꞌa ra sistehe de guehni. 23 Ne nura Xuua mi øtꞌa ra sistehe nuni Enón gueta Salim, ngueꞌa̱ xi mi ja ndunthi ra dehe de guehni, ne mi pa ya ja̱ꞌi pa mri nxisteheꞌʉ. 24 Ne ra Xuua hinxqui jotꞌatho ja ra fadi.
25 Ha nuyá nxadi ra Xuua mi ntsanoyaui ꞌrayá mixodyoui de ra sistehe pa ra ntꞌaxqui. 26 Nepʉ bi ma ya nxadi bá cꞌa̱ꞌtsa ra Xuua ne bi ꞌñembabi:
―Xahnate, nuꞌi gá damajua̱ni de núꞌa̱ ra ꞌñøhø gá nuui riꞌnandi ra da̱the Jordá, ha nubyá bí øtꞌa ra sistehe nehe, y gatho ya ja̱ꞌi pa ja rí mani.
27 Nuꞌbʉ́ ra Xuua bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Hinda za te da mɛsɛ ꞌna ꞌbʉ Ajua̱ hingo da ꞌbɛpa ꞌna. 28 Nuꞌahʉ ya xcá ꞌyøhʉ stá ma̱ gue hingo guecagui drá Cristo núꞌa̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda, hønsɛ bá pɛncagui pa go ga ꞌmɛtꞌo de gueꞌa̱. 29 Nja ngu ꞌnara ꞌñøhø toꞌo ri ntha̱tui ꞌnara ꞌbɛhña̱, go gueꞌa̱ rá ꞌbɛhña̱ꞌa̱. Ne nurá amigo núꞌa̱ ra ꞌñøhø ra medintha̱ti di ꞌbahui ne øtsꞌe te ma̱, ne da johyaꞌa̱ nu stí ꞌyøtua rá noya ne sta hyandi da mɛui rá ꞌbɛhña̱. Njabʉ nehe xi drí johya ngueꞌa̱ dí øde de núꞌa̱ bí øtꞌa ra Jesu, ne ngueꞌa̱ dí øde gue ndunthi ri dɛniꞌa̱. 30 Ngueꞌa̱ nuꞌá̱ mahyoni maꞌna go da nja rá nsuꞌa̱, ha nuga da uadi ma nsu.
Rá Tꞌʉ Ajua̱ núꞌa̱ bá ehe de mahetsꞌi
31 Ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xqui ꞌñehe de mahetsꞌi, hangue maꞌna ja rá nsu de gatho, pe nu ngugui drá ja̱ꞌitho de ra ximhai, hangue dí pa̱di nsøcta núꞌʉ ya tꞌøtꞌe jaua ja ra ximhai. 32 Y núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma̱ de núꞌa̱ te xpá hyandi ne de núꞌa̱ te xpá ꞌyøde nuni mahetsꞌi, pe masque njabʉ, hinto camfribi núꞌa̱ ma̱ñꞌa̱. 33 Pe nuꞌa̱ tóꞌo da gamfribi núꞌa̱ ma̱ñꞌa̱, nehe ma̱ gue Ajua̱ ma̱nga majua̱ni. 34 Ngueꞌa̱ nurá Tꞌʉ Ajua̱ xpá mɛhni ma̱nga núꞌʉ ya noya bá xipabi Ajua̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xa umba maxøgue rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 35 Ajua̱ ra Dada xi di ma̱di rá Tꞌʉ, hangue xa ꞌyɛntꞌua gatho ja rá ꞌyɛꞌa̱. 36 Nuꞌa̱ tóꞌo camfri ra Tꞌʉ, go gueꞌa̱ pɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho, pe nuꞌa̱ tóꞌo hingui ne da gamfri ra Tꞌʉ, hinhyaꞌmʉ da zʉ ra te pa nza̱ntho, hønsɛ rá cuɛ Ajua̱ ma da zʉdiꞌa̱.