15
Ra ꞌbai gá obxi ne yá mai
Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabi yá nxadi: Nuga dí nja ngu ꞌnara hoga ꞌbai gá obxi, ha numa Dada nja ngu núꞌa̱ toꞌo pɛ ra ua̱ꞌobxi. Nuꞌʉ tóꞌo ꞌbʉi con gueque go gueꞌʉ nja ngu ya mai de nura hoga ꞌbai gá obxiꞌa̱. Ne gatho ya mai núꞌʉ hingui unga yá fruta, núꞌa̱ toꞌo pɛ ra ua̱ꞌobxi da zɛquiꞌʉ. Pe nuꞌʉ di unga yá fruta, nuꞌá̱ da moquiꞌʉ pa maꞌna da unga yá fruta. Nuꞌahʉ ya xá ntꞌaxiꞌihʉ po nura noya stá xiꞌahʉ. ꞌBʉhʉ con gueque, ne nuga ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ. Ngu ꞌnara mai hingui tsa da unsɛ yá fruta ꞌbʉ hingui tøgue ja rá ꞌbai, guí njahʉbʉ nehe, hinda za gui uñhʉ ri frutahʉ ꞌbʉ hingui ꞌbʉhʉ con gueque.
Nuga go guecagui drá ꞌbai gá obxi, ha nuꞌahʉ go gyá maihʉ. Nuꞌa̱ tóꞌo ꞌbʉi con gueque, ne nuga con gueꞌa̱, go gueꞌa̱ da unga ndunthi ya fruta, ngueꞌa̱ nsinque de gueque hinda za te gui ꞌyøthʉ. Nuꞌʉ tóꞌo ya hingui ꞌbʉi con gueque, nja ngu ya mai xa tsꞌɛqui, da ꞌyotꞌi, nepʉ da hmuntsꞌi gatho pa dra thøtꞌa ja ra tsibi, da nzø.
ꞌBʉ xi gui ꞌbʉhʉ con gueque, ne ꞌbʉ ma noya da ꞌyoda ja ri mfenihʉ, nuꞌbʉ́ ꞌyaphʉ Ajua̱ gatho núꞌa̱ go gui nehʉ ne nuꞌá̱ da ꞌraꞌahʉ. ꞌBʉ gui uñhʉ ndunthi ra fruta, nuꞌbʉ́ da hnequi rá nsunda ma Dada, ne njabʉ ma go dua nxadiꞌihʉ. Ngu ma Dada ma̱cagui, njabʉ nehe dí ma̱ꞌaꞌihʉ. Oxqui ꞌueguehʉ de ma hma̱te. 10 Nuꞌbʉ gui ꞌyøthʉ nuya hmanda dí ꞌbɛpꞌahʉ, nuꞌbʉ́ guí ꞌbʉhʉ ja ma hma̱te, ngu nuga stá øꞌtua yá hmanda ma Dada ne dí ꞌbʉ ja rá hma̱teꞌa̱.
11 Dí xiꞌahʉ njabʉ pa da nja ma johya ja ri corasohʉ, ne pa hinhyaꞌmʉ da ꞌmɛ ri johyahʉ. 12 Nuꞌa̱ ma hmanda dí ꞌbɛpꞌahʉ: Má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna ngu stá ma̱ꞌaꞌihʉ. 13 Nuꞌa̱ tóꞌo da du po rá ngue yá amigo, go gueꞌa̱ maꞌna ja rá hma̱te ra da̱ngui de gatho. 14 Ha nuꞌbʉ gui ꞌyøthʉ núꞌa̱ dí ꞌbɛpꞌahʉ, nuꞌbʉ́ go ma amigoꞌihʉ. 15 Hangue ya hindí hantꞌahʉ ngu ꞌnara ꞌbɛgo, ngueꞌa̱ ꞌnara ꞌbɛgo hingui pa̱di te pɛ rá hmu. Y nubyá dí hantꞌahʉ ngu ma amigoꞌihʉ, ngueꞌa̱ stá xiꞌahʉ gatho núꞌa̱ xa xicagui ma Dada. 16 Nuꞌahʉ hingo xcá huancahʉ, nuga go stá huanꞌaꞌihʉ, ne stá huxꞌaꞌihʉ pa gui maha habʉ ga pɛnꞌaꞌihʉ, ne pa gui uñhʉ ra fruta núꞌa̱ hinhyaꞌmʉ da thegue. Ne núꞌa̱ te gatho gui ꞌyapabihʉ ma Dada de ja ma thuhu, nuꞌá̱ da ꞌraꞌaꞌihʉ. 17 Hangue nuꞌa̱ dí ꞌbɛpꞌaꞌihʉ, má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna.
Núꞌʉ hingyá gamfri ʉtsa ra Jesu, nehe ʉtsa núꞌʉ toꞌo camfriꞌa̱
18 ꞌBʉ da ʉtsaꞌihʉ ya ja̱ꞌi, beñhʉ gue go ꞌmɛtꞌo bi ʉtsaguigaꞌʉ. 19 Nuꞌbʉ dyá mɛtiꞌihʉ hma̱ha̱ ra ximhai, nuꞌbʉ́ ya meximhai di ma̱ꞌaꞌihʉ ngu ma̱di yá mimeximhaiui. Pe nuꞌahʉ hingyá mɛtiꞌihʉ ra ximhai ngueꞌa̱ nuga stá huanꞌaꞌihʉ ne stá ꞌuecꞌaꞌihʉ de ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai. Hangue por gueꞌa̱ ya ja̱ꞌi di ʉtsaꞌihʉ. 20 Oxqui ma gui pumfrihʉ núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, gue ꞌnara ꞌbɛgo hingo maꞌna ja rá nsu que rá hmu. Nuꞌʉ tóꞌo xa ʉtsagui da ʉtsaꞌihʉ nehe, ha nuꞌʉ tóꞌo xa ꞌyøtca núꞌa̱ stá ma̱, nehe da ꞌyøꞌtꞌaꞌihʉ núꞌa̱ gui ma̱ñhʉ. 21 Pe núꞌʉ toꞌo ma da ʉtsaꞌihʉ ngueꞌa̱ guí camfriguihʉ, nuꞌʉ́ ma da ꞌyøꞌtꞌaꞌihʉ njabʉ ngueꞌa̱ hingui pa̱diꞌʉ núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui.
22 ꞌBʉ hinstá ehehma̱ ne hinstá zofohma̱ ya ja̱ꞌi, nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ hinte ma tsꞌoqui di tuhma̱ꞌʉ. Pe nuga dá ehe, ne dá zofoꞌʉ. Hangue nubyá nuꞌʉ́ tu ya tsꞌoqui ne hinda za te ma da da̱diꞌʉ. 23 Nuꞌa̱ tóꞌo ʉtsagui, ʉtsa ma Dada nehe. 24 Nuga dá øtꞌa ya da̱nga ntꞌudi ja yá thandiꞌʉ, núꞌʉ hinhyaꞌmʉ toꞌo maꞌna xa ꞌyøtꞌe. Pe masque njabʉ nuꞌʉ́ himbi ne bi gamfrigui, hangue nubyá tu yá tsꞌoqui. Ne masque bi hyanda nuya da̱nga ntꞌudiꞌʉ, bi ʉtsagui ne bi ʉtsa ma Dada nehe. 25 Bi njabʉ pa da nja ngu núꞌa̱ xqui tꞌofo ja yá nda̱xjua leyꞌʉ: “Masque hinte ma tsꞌoqui stá øtꞌe, pe nuꞌʉ́ bi ʉtsagui.”
26 Pe ma ga pɛnꞌaꞌihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa da ꞌmʉi con gueꞌahʉ ne da hñupꞌa ri mʉihʉ. Nuꞌá̱ ma da ꞌñehe de Ajua̱ ra Dada, ne ma̱nga majua̱ni, ne ma da xiꞌahʉ de gueque. 27 Neꞌahʉ ma gui xiphʉ maꞌra ya ja̱ꞌi de gueque ngueꞌa̱ desde rá mʉdi xcá ꞌbʉhʉ con gueque.