16
Dí xiꞌahʉ njabʉ pa hingui ꞌueguehʉ de gueque nu xcrí thohʉ ya ntꞌʉtsate. Ma da tꞌɛñꞌaꞌihʉ de ja ya nija̱. Nehe ma da nja ra pa gue ꞌbʉ toꞌo da hyoꞌahʉ da beni gue supa rá ꞌbɛfi Ajua̱. Nuꞌʉ́ ma da ꞌyøꞌtꞌahʉ njabʉ ngueꞌa̱ hinxa ba̱caguiꞌʉ nixi xa ba̱ ma Dada. Dí xiꞌahʉ njabʉ pa nu stí zø ra pa da njabʉ, da za gui beñhʉ gue ya stá xiꞌahʉ.
Rá ꞌbɛfi ra Ma̱ca Nda̱hi
Nurá mʉdi hindá xiꞌahʉ núꞌa̱ te ma da nja ngueꞌa̱ mi ꞌbɛtho pa ga ma. Pe nubyá ma ga yopa pengui ga ꞌbʉꞌbe núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui, ne ni ꞌna de gueꞌahʉ hinguí angahʉ habʉ drá ma. Pe go guí tu ri mʉihʉ ngueꞌa̱ dí xiꞌahʉ njabʉ. Pe dí xiꞌahʉ majua̱ni gue pa gueꞌahʉ maꞌna xá hño ga ma, ngueꞌa̱ ꞌbʉ hinga ma, hinda ꞌñe ra Ma̱ca Nda̱hi pa da ꞌmʉi con gueꞌahʉ ne da hñupꞌa ri mʉihʉ, pe nu xcrá ma, ma ga pɛnꞌahʉuaꞌa̱. Ha nu stí zøꞌa̱ ma da zopa yá mfeni ya ja̱ꞌi pa da ba̱diꞌʉ gue xi tu ya tsꞌoqui, ne hanja da za da ꞌmʉ xá hño, nehe da ba̱diꞌʉ gue Ajua̱ ma da ꞌyøtꞌa ra tsꞌʉtbi. Núꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hiꞌa̱ ma da ꞌñutuabiꞌʉ gue xi tu ya tsꞌoqui ngueꞌa̱ hingui camfriguiꞌʉ. 10 Nehe nuꞌá̱ ma da ꞌñutuabiꞌʉ hanja da ꞌmʉiꞌʉ xá hño, ngueꞌa̱ nuga ya ma ga ma pa ga ꞌbʉꞌbe ma Dada ne nuꞌahʉ ya hingui ma gui hyandgahʉ. 11 Y nuꞌá̱ ma da ꞌñutuabiꞌʉ gue Ajua̱ ma da ꞌyøtꞌa ra tsꞌʉtbi, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ya xa hña̱cua rá tsꞌɛdi ra tsꞌonda̱hi núꞌa̱ di nda̱ ja nuna ra ximhai.
12 Ja maꞌra te ga xiꞌahma̱hʉ, pe nubyá hinga ma ga xiꞌahʉ ngueꞌa̱ hinda za gui pa̱dihʉ gatho. 13 Pe nu stí zø ra Ma̱ca Nda̱hi, ma da ꞌñuꞌtꞌahʉ pa gui pa̱hʉ gatho núꞌa̱ majua̱ni, nguetho nuꞌá̱ ma̱nga majua̱ni, ne hinda ma da ma̱nsɛ núꞌa̱ da ma̱, nuꞌá̱ ma da xiꞌahʉ gatho núꞌa̱ ma da xipabi Ajua̱ ma Dada, ne ma da xiꞌahʉ núꞌa̱ te ma da nja. 14 Ne ma da ꞌyøtꞌe pa da hneca ma nsunda, ngueꞌa̱ ma da xiꞌahʉ ngu núꞌa̱ te ga xipabi. 15 Nuga, nuꞌa̱ dí ma̱, dí ma̱ ngu núꞌa̱ xica ma Dada, hangue dí eñꞌahʉ gue ra Ma̱ca Nda̱hi ma da xiꞌahʉ ngu núꞌa̱ ga xipi.
Nura dumʉi da mpʉnga johya
16 Ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hintsꞌʉ yaꞌa̱ ma gui yopa hyandgahʉ maꞌnaꞌqui, ngueꞌa̱ ma ga yopa pengui habʉ bí ꞌbʉ ma Dada.
17 Nepʉ ꞌrayá nxadi bi ꞌñémsɛꞌʉ ꞌna ngu ꞌna:
―¿Te rí bønga núꞌa̱ bi xicjʉni nu mi ma̱: “Ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hintsꞌʉ yaꞌa̱ ma gui yopa hyandgahʉ maꞌnaꞌqui, ngueꞌa̱ ma ga yopa pengui habʉ bí ꞌbʉ ma Dada”?
18 Ne nuꞌʉ́ mi ꞌñémsɛꞌʉ:
―¿Te rí bønga nuya ya noya xicjʉni: “Ya ma da zø ra ora”, ne “hintsꞌʉ yaꞌa̱”? Hingui tso ma mfenihʉ núꞌa̱ bi ma̱ni.
19 Ha nura Jesu bi ba̱tho gue mi neꞌʉ da ꞌyambabi hma̱ha̱, hangue nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha gue grí ꞌñánbahʉ te rí bønga núꞌa̱ stá eñꞌahʉ gue ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hintsꞌʉ yaꞌa̱ ma gui yopa hyandgahʉ maꞌnaꞌqui? 20 Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, nuꞌahʉ ma gui nzoñhʉ ne ma gui tu ri mʉihʉ, pe ya ja̱ꞌi núꞌʉ hingyá gamfri da johyaꞌʉ. Ma da du ri mʉihʉ, pe nuri dumʉihʉ ma da mpʉnga johya nu xcrí yopa hyandgahʉ maꞌnaꞌqui. 21 Ma gui njahʉ ngu ꞌnara ꞌbɛhña̱ ma da ꞌmʉ rá ba̱tsi pɛꞌtsa xica ʉgui ngueꞌa̱ ya xa datꞌa rá pa, pe nu stí uadi da ꞌmʉ rá ba̱tsi, nuꞌá̱ ya da pumfri yá ʉgui ne da johyaꞌa̱ ngueꞌa̱ ya bi dá nximhai ꞌnara ba̱tsi. 22 Guí njahʉbʉ nehe, guí tu ri mʉihʉ, pe nuga ma ga yopa pengui ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ, ne njabʉ ma xi gui johyahʉ, ne hinto da hña̱cꞌahʉ nura johyaꞌa̱.
23 Ha nuya paꞌʉ ya hinte ma ntꞌani ma gui ꞌyangahʉ. Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ, núꞌa̱ te gatho gui ꞌyapabihʉ ma Dada de ja ma thuhu, nuꞌá̱ ma da ꞌraꞌahʉ. 24 Hinte xcá ꞌyapthohʉ Ajua̱ ma Dada de ja ma thuhu. ꞌYaphʉ y nuꞌá̱ da ꞌraꞌahʉ, pa njabʉ nza̱ntho xi da nja ri johyahʉ.
Ra Jesu bi nta̱te de ra ximhai
25 Núꞌa̱ stá xiꞌahʉ, stá xiꞌahʉ ngu ꞌnara ꞌbede. Pe ma da zø ra pa gue ya hinga ma ga xiꞌahʉ njabʉ, pe ma ga xiꞌahʉ de ma Dada co ya noya núꞌʉ ꞌbestho da za gui pa̱dihʉ. 26 Ha nuya paꞌʉ ma gui ꞌyaphʉ ma Dada de ja ma thuhu, y hinga mathoni go ga api pa da ꞌraꞌahʉ núꞌa̱ te gui ꞌyaphʉ. 27 Ngueꞌa̱ ma Dada xi ma̱ꞌaꞌihʉ, ngueꞌa̱ guí ma̱caguihʉ ne xcá camfriguihʉ gue stá ehe de habʉ ndí ꞌbʉꞌbeꞌa̱. 28 Ndí ꞌbʉꞌbe ma Dada ne stá ehe pa guecua ja ra ximhai, ne nubyá ma ga ma de guecua ja ra ximhai pa ga yopa pengui maꞌnaꞌqui nuni habʉ bí ꞌbʉ ma Dada.
29 Nuꞌbʉ́ nuyá nxadi bi ꞌñembabi:
―Nubyá ha̱, ya tso ma mfenihe xá hño núꞌa̱ guí ma̱, ngueꞌa̱ ya hinte grí hyɛcuabi núꞌʉ ya noya guí ma̱. 30 Nubyá ha̱, dí pa̱he gue guí pa̱tho gatho, hangue hinga mahyoni to da ꞌyanꞌaꞌi ꞌnara ntꞌani. Hangue dí camfrihe gue Ajua̱ bá pɛñꞌaꞌi.
31 Ha nura Jesu bi da̱tuabi ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue ya guí camfrihʉ? 32 Pa̱hʉ gue ma da zø ra pa ne majua̱ni nubya ya xa zøhø, ma gui nxanihʉ ne ma gui penjʉ ja ri nguhʉ ꞌna ngu ꞌna, ne ma gui hyɛgasɛhʉ, pe nuga hinga ma ga ꞌbʉsɛga, ngueꞌa̱ dí ꞌbʉꞌbe ma Dada. 33 Dí xiꞌahʉ njabʉ pa da za gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho nsi ra dumʉi ngueꞌa̱ guí camfriguihʉ. Nuua ja ra ximhai ma gui thohʉ ya thogui, pe oxqui tu ri mʉihʉ, dá nja ri tsꞌɛdihʉ pa gui tsɛtihʉ, ngueꞌa̱ nuga ya stá nta̱te de nuna ra ximhai.