18
Bri jʉ ntsꞌa̱hni ra Jesu
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)
Ha nu mi uadi bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, bi ma de guehni co yá nxadi ne bi ꞌrani ja ꞌnara hñe rá thuhu Cedró, pa bi zøniꞌʉ ja ꞌnara ua̱za, nepʉ ja bi yʉtꞌiniꞌʉ. Ha nura Juda núꞌa̱ bi da ra Jesu, ya mi pa̱di núꞌa̱ ra ua̱za, ngueꞌa̱ ndunthi ya ꞌmiꞌqui xqui maniꞌa̱ co ra Jesu ne maꞌra yá nxadi, mi muntsꞌiniꞌʉ. Nuꞌbʉ́ ra Juda bi zixa ꞌna hmuntsꞌi ya soldado ne ꞌraya gʉntsꞌa̱hni núꞌʉ xqui mɛhna ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo, ne ja bi maniꞌʉ ja ra ua̱za mri hña̱ ya ñotꞌi ne con te da hñotehma̱. Pe nura Jesu gatho mi pa̱tho núꞌa̱ te mi ma da tꞌøꞌtuabiꞌa̱, hangue bá pøni de ja ra ua̱za pa bi nthɛuiꞌʉ, ne bi ꞌyambabiꞌʉ:
―¿Toꞌo guí hoñhʉ?
Ha nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ra Jesu núꞌa̱ ra me Nasare.
Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Go guecagui.
Ne ra Juda núꞌa̱ toꞌo bi daꞌa̱ mi ꞌbahuini ya soldado ne ya gʉntsꞌa̱hni. Ha ngu bi uadi bi ma̱nga ra Jesu gue go mi gueꞌa̱, nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi mengui dega xʉtha ne bi dagui ja ra hai. Nepʉ nura Jesu bi yopa ꞌyambabiꞌʉ ne bi ꞌñembabi:
―¿Toꞌo guí hoñhʉ?
Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñena:
―Ra Jesu núꞌa̱ ra me Nasare.
Ha ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ya stá xiꞌahʉ gue go guecagui. ꞌBʉ go gueque guí hongaguihʉ, oxqui jʉhʉ ni ꞌna de núyʉ drí ꞌñoꞌbe.
Ra Jesu bi ma̱nga njabʉ pa da nja ngu nura noya xqui ma̱ñꞌa̱: “Ni ꞌna hindá ꞌbɛdi de núyʉ xcá ꞌracagui.” 10 Nuꞌbʉ́ nura Simu Pedro mri hña̱ ꞌnara mahuai, ha bi cꞌoꞌtsi ne bi dacua rá gu de ra ꞌñɛi rá ꞌbɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱. Y núꞌa̱ ra ꞌbɛgoꞌa̱ mrá thuhu ra Malco. 11 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabi ra Pedro:
―Oguí øtꞌa njabʉ, pɛꞌtsa ri huai. Majua̱ni ma ga tho ra thogui, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ rá paha Ajua̱ ma Dada.
Ra Jesu bi tsꞌixa ja rá thandi ra da̱nga nda̱ gá macja̱
(Mt. 26:57-58; Mr. 14:53-54; Lc. 22:54)
12 Nepʉ nuya soldado co yá nda̱ ne co ya gʉntsꞌa̱hni núꞌʉ xqui mɛhna ya nda̱ gá xodyo bi mihiꞌʉ ra Jesu ne bi duꞌti. 13 Rá mʉdi bi tsꞌitsꞌiꞌa̱ habʉ mi ꞌbʉ ra Anás, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ go mrá ndøhña̱ ra Caifá núꞌa̱ toꞌo mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ de núꞌa̱ ra jɛyaꞌa̱. 14 Nura Caifá go gueꞌa̱ xqui ma̱ ne xqui xipa ya nda̱ gá xodyo gue mri ꞌñepi hønda ꞌna da du po rá ngue ya ja̱ꞌi.
Ra Pedro bi ncøni gue himi pa̱di ra Jesu
(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)
15 Ha nura Simu Pedro ne maꞌna ra nxadi mri ꞌbɛfa zi yabʉtho mi dɛnga ra Jesu. Núꞌa̱ rá ñoho ra nxadi mrá mpa̱di núꞌa̱ toꞌo mrá da̱nga nda̱ gá macja̱, hangue nuꞌá̱ bi yʉtꞌa ja ra patio de rá nguꞌa̱ habʉ xqui jʉꞌta ra Jesu. 16 Pe nura Pedro bi gohi møte de ra gosthi. Nepʉ núꞌa̱ ra nxadi mrá mpa̱di núꞌa̱ toꞌo mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ bi bøni ne bi ña̱ui ra ꞌbɛhña̱ núꞌa̱ mrá nsugosthi pa bi thoca ra Pedro mbo. 17 Nepʉ núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ mrá nsugosthi bi ꞌyambabi ra Pedro ne bi ꞌñembi:
―¿Ha hingo gueꞌe gá ꞌñoui dega nxadi nura da̱meꞌa̱?
Nepʉ nura Pedro bi da̱di bi ꞌñena:
―Hina, nuga hina.
18 Ha nuya ꞌbɛgo ne ya gʉntsꞌa̱hni xqui ꞌñu ra tsibi ngueꞌa̱ xmá tsɛ, ne mi ꞌbahni mri mpaꞌti, ha nehe ra Pedro mi ꞌbahuiniꞌʉ mri mpaꞌtiꞌa̱.
Ra da̱nga nda̱ gá macja̱ bi ꞌyøꞌtua ya ntꞌani ra Jesu
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)
19 Ha núꞌa̱ ra da̱nga nda̱ gá macja̱ bi ꞌyambabi ra Jesu de yá nxadi ne de rá ntꞌutuate. 20 Ne nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuga stá ña̱ ja yá thandi gatho ya ja̱ꞌi, nza̱ntho stá udi ma ntꞌutuate ja ya nija̱ ne ja ra nda̱nija̱ habʉ di muntsꞌa gatho ya xodyo, ne hinstá ña̱ mantꞌa̱gui. 21 ¿Hanja go guí angagui? ꞌYambabi toꞌo gatho xa ꞌyøde te stá ma̱. Núꞌʉ́ ha̱, pa̱di xá hño te stá ma̱.
22 Ha nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, ꞌnara gʉntsꞌa̱hni mi ꞌbahni bi umba ꞌnara mpɛꞌtiꞌa̱, ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue njabʉ guí tha̱tuabi ra da̱nga nda̱ gá macja̱?
23 Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ stá ña̱maꞌñʉhma̱, da za gui xiqui te rá ꞌbɛꞌa̱ stá ma̱ xá ntsꞌo. Xiꞌa̱ gue dá ña̱ xá hño, ¿hanja guí nabgagui?
24 Nepʉ de gueꞌa̱ ra Anás bi mɛhni mi tha̱tꞌitho pa habʉ mi ꞌbʉ ra Caifá núꞌa̱ mrá da̱nga nda̱ gá macja̱.
Ra Pedro bi yopa ncøni gue himi pa̱di ra Jesu
(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)
25 Ha nura Pedro mi ꞌbahni mri mpaꞌti bi tꞌambabi maꞌnaꞌqui:
―¿Ha hingo gueꞌe gá ꞌñoui dega nxadi núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱?
Ha nuꞌá̱ bi ncøni ne bi ꞌñena:
―Hina, nuga hina.
26 Ha mi ꞌbahni ꞌnará ꞌbɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱, ne nuꞌá̱ mi ja te mrá njaui núꞌa̱ xqui thacua rá gu, ne nura Pedro go xqui ꞌyøtꞌa njabʉ. Nura ꞌbɛgoꞌa̱ bi ꞌñembabi ra Pedro:
―¿Ha gue hindá hantꞌaꞌini ja ra ua̱za con gueꞌa̱?
27 Ha nura Pedro bi ncøni maꞌnaꞌqui, ne ꞌbestho nura oraꞌa̱ bi mafi ra menja̱.
Ra Jesu bri ꞌbaꞌma ja rá thandi ra Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)
28 Hamxuditho bi tsꞌixa ra Jesu de ja rá ngu ra Caifá pa habʉ mi ja rá tsꞌʉtbi ra Pilato núꞌa̱ mrá gobierhnu, ha nuya xodyo himbi yʉtꞌa mbo ra tsꞌʉtbi pa njabʉ hinda ntsꞌoquiꞌʉ, ne pa njabʉ da za da zi ra hñuni de ra ngo dega pascua. 29 Nuꞌbʉ́ ra Pilato bi bønga møte habʉ mi ꞌbaiꞌʉ pa bi ꞌyambabiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―¿Te ꞌbɛ guí ne gui ma̱mbabihʉni?
30 Nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―ꞌBʉ hinte ma tsꞌoqui xa ꞌyøthma̱, nixi stá tsinꞌahma̱he.
31 Ha nura Pilato bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Tsixhʉ ne go da ꞌyøꞌtuahʉ ra tsꞌʉtbi ngu núꞌa̱ ma̱nga ri leyhʉ.
Ha nuya xodyo bi ꞌñena:
―Núje dyá xodyohe hindí pɛꞌtshe ra nsɛqui pa ga hohe ꞌnara ja̱ꞌi.
32 Bi ma̱nga njabʉꞌʉ pa ra Jesu da ꞌyo ja yá ꞌyɛ ya me Nroma, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ ha̱, mi pɛꞌtsa ra nsɛqui pa da nhyoteꞌʉ ja ꞌnara ponza. Hangue bi njabʉ ngu xqui ma̱nga ra Jesu te ma du mi ma da duꞌa̱. 33 Nepʉ nura Pilato bi yopa yʉtꞌi maꞌnaꞌqui habʉ mi ja rá tsꞌʉtbi, ne bi zohna ra Jesu pa bi ꞌyambabi ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha go gueꞌe grá Nda̱ de ya xodyo?
34 Ha ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―¿Ha gue to xa xiꞌaꞌi, o go guí ma̱nsɛ?
35 Ha ra Pilato bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue drá xodyoga? Nuya mengu ri hai ne ya nda̱ gá macja̱ go gueꞌʉ bá tsiꞌaꞌi de guecua. ¿Te xcá ꞌyøtꞌe?
36 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ma nsu dega nda̱ hingo xa ꞌraca ya meximhai. Nuꞌbʉ go xa ꞌracjhma̱ꞌʉ, nuꞌbʉ́ núꞌʉ toꞌo gra manda xa ña̱njhma̱ha̱ de ja yá ꞌyɛ ya nda̱ gá xodyo. Pe numa hmandaga hingo mahyɛgui ngu núꞌʉ jaua ja ra ximhai.
37 Hangue nura Pilato bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ́ nuꞌi ꞌnagrá nda̱gueꞌbʉ.
Ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ha̱ha̱, drá nda̱ ngu ja juadi gá ma̱. Pa gueꞌa̱ dá e dá ꞌbʉiua ja ra ximhai pa ga xipa ya ja̱ꞌi núꞌa̱ majua̱ni. Nuto gatho camfri núꞌa̱ majua̱ni, go gueꞌʉ øde núꞌa̱ dí ma̱.
38 Nuꞌbʉ́ ra Pilato bi ꞌñembabi:
―¿To ja gueꞌa̱ pa̱di núꞌa̱ majua̱ni?
Ra Jesu bi sɛcuabi gue da tho
(Mt. 27:15-31; Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25)
Ha nu mi ma̱nga njabʉ bi bønga møte pa bá yopa ña̱ui ya xodyo ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga hinte ma tsꞌoqui dí tsʉtuabi nuna ra ꞌñøhø. 39 Numa nza̱ihʉ dí pɛꞌtshʉ dí hɛcꞌahʉ ꞌnara ꞌyofadi núbya de ra ngo dega pascua. Nuꞌbʉ́, ¿ha guí nehʉ ga hɛcꞌahʉ nuni ri Nda̱hʉ núꞌahʉ gyá xodyohʉ?
40 Ha nuꞌʉ́ bi mʉdi bi mafi gatho ne bi ꞌñena:
―¡Nuní hina, nura Barraba ha̱!
Ha núꞌa̱ ra Barraba mrá dacateꞌa̱.