19
Hangue ra Pilato bi manda bri fɛtꞌa ra Jesu. Nepʉ nuya soldado mi ꞌbʉhni bi metꞌa ꞌnara corona dega ꞌbini, ne bi hñuꞌtsuabi ja rá ña̱xu ra Jesu ne bi hyete ꞌnara thɛnga dutu. Nepʉ bi ꞌñembabiꞌa̱:
―¡ꞌBʉi pa nza̱ntho nuꞌi ri tꞌequꞌei rá Nda̱ꞌi ya xodyo!
Nepʉ nuꞌʉ́ mi umba ya mpɛꞌtiꞌa̱.
Ha nura Pilato bi bønga møte maꞌnaꞌqui ne bi ꞌñembabi ya xodyo:
―Ndi, dra zinꞌaꞌihʉua pa gui pa̱hʉ gue hinte ma tsꞌoqui dí tsʉtuabini.
Ha ra Jesu bi bønga møte mi huꞌtsa núꞌa̱ ra corona dega ꞌbini ne mi he núꞌa̱ ra thɛnga dutu. Nepʉ ra Pilato bi ꞌñemba ya xodyo:
―¡Xi ꞌbacua nuna ꞌñøhø!
Ha nuya nda̱ gá macja̱ ne ya gʉntsꞌa̱hni mi manthoꞌʉ nu mi hyanda ra Jesu, ne mi eñꞌʉ:
―Nuní drá pontꞌi, drá pontꞌi pa da du.
Nuꞌbʉ́ ra Pilato bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Tsixhʉ, go da bá ponthʉ, ngueꞌa̱ nuga hinte ma tsꞌoqui dí tsʉtuabini.
Nepʉ nuya xodyo bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuje dí pɛꞌtshe ꞌnara ley, ne nura leyꞌa̱ ma̱ gue nuní dí ꞌñepi da du, ngueꞌa̱ xa ꞌñetꞌa Tꞌʉ de Ajua̱.
Ha nu mi ꞌyøde ra Pilato núꞌa̱ mi ma̱ñꞌʉ, maꞌna bi ntsuꞌa̱. Hangue bi zixa ra Jesu maꞌnaꞌqui mbo ja ra tsꞌʉtbi ne bi ꞌyambabi bi ꞌñembi:
―¿Toꞌo rá ꞌmɛhniꞌi?
Pe nura Jesu hinte bi da̱di.
10 Hangue ra Pilato bi ꞌñembabiꞌa̱:
―¿Ha gue hinte guí tha̱di? ¿Ha gue hinguí pa̱di gue dí ha̱ ra tsꞌɛdi pa ga pontꞌaꞌi o pa ga hɛcꞌaꞌi?
11 Nuꞌbʉ́ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ni ꞌnara tsꞌɛdi hinguí ha̱ pa da za te gui ꞌyøtcagui ꞌbʉ hingo Ajua̱ da ꞌraꞌa ra tsꞌɛdi. Hangue núꞌa̱ toꞌo xa dagagui ja ri ꞌyɛ, núꞌá̱ go gueꞌa̱ maꞌna tu ra tsꞌoqui que nuꞌi.
12 Hangue desde ra oraꞌa̱, ra Pilato mi ne da hyɛguihma̱ꞌa̱, pe nuya xodyo himi tsaya ra hmafi ne mi enaꞌʉ:
―¡Nuꞌbʉ nuꞌi gui hyɛgui núꞌa̱ ra ꞌñøhøꞌa̱, nuꞌbʉ́ hingrí amigo ra da̱nga nda̱ Cesa, ngueꞌa̱ gatho núꞌa̱ toꞌo da ꞌñetꞌa nda̱ gueꞌa̱ rá ncontra ra Cesa!
13 Ha nu mi ꞌyøde ra Pilato núꞌa̱ mi ma̱ñꞌʉ, nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi manda da tsꞌixa ra Jesu pa møte, nepʉ neheꞌa̱ bi bøni pa bá hudi ja rá hudi dega tsꞌʉtbi ja ra luga mrá thuhu Gabata dega ebreo, rí bøni da ꞌñena rá thuhu ra Tꞌʉtꞌado. 14 Y núꞌa̱ ra paꞌa̱ mrá pa dega nthoqui de ra ngo dega pascua, ne ngu mi nzʉnga ꞌrato xudi. Nepʉ ra Pilato bi ꞌñembabi ya xodyo:
―¡Ndi, ꞌbacua ri Nda̱hʉ!
15 Pe nuꞌʉ́ bi yopa mafiꞌʉ maꞌnaꞌqui ne bi ꞌñena:
―¡Tsitsꞌi, bá pontꞌi, ne ja dí duni!
Nepʉ ra Pilato bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha gue guí nehʉ ga pontꞌa nuna ri Nda̱hʉ?
Nepʉ nuya nda̱ gá macja̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nura Cesa hønsɛ go gueꞌa̱ ma nda̱he, y joꞌo maꞌna.
16 Hangue ra Pilato bi ꞌyɛntꞌua ja yá ꞌyɛ ya xodyo pa dra pontꞌiꞌa̱. Hangue nuꞌʉ́ bi zinga ra Jesu ne bi zitsꞌi pa da pontꞌi ngu mi neꞌʉ.
Ra Jesu bri pontꞌa ja ra ponza
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)
17 Ne ra Jesu bi bøni mi ndude rá ponza. Ne bi tsꞌitsꞌi pa ja ra tꞌøhø rá thuhu Ña̱xmadu, dega ebreo rá thuhu Golgota. 18 Ne ja brá pontꞌiniꞌa̱ co má yoho ya ꞌñøhø, ꞌna cada rá hyo, ha ra Jesu bi ꞌyoda madetho de gueꞌʉ. 19 Y ja ra ponza habʉ bri pontꞌa ra Jesu xqui thøta ꞌnara xithɛ ne mi huxni ꞌraya noya núꞌa̱ bi manda ra Pilato da tꞌofo. Mi ena njabʉ: “Ra Jesu ra me Nasare, rá Nda̱ ya xodyo.” 20 Ne ndunthi ya xodyo bi hñeꞌta núꞌʉ ya noya, ngueꞌa̱ habʉ bri pontꞌa ra Jesu mi guetbʉ ra hnini Jerusale, y núꞌʉ ya noyaꞌʉ xqui tꞌofo dega ebreo, ne dega griego, ne dega lati. 21 Ne nuyá nda̱ gá macja̱ ya xodyo bi ma bá embabi ra Pilato:
―¿Hanja gá ofo njabʉ gue go gueꞌa̱ rá Nda̱ ya xodyo? ꞌYofo gue nuꞌá̱ mi ma̱nsɛ gue rá Nda̱ ya xodyo.
22 Ha nura Pilato bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuꞌa̱ stá ofo, ya stá ofo.
23 Ha nu mi uadi bi pontꞌa ra Jesu nuya soldado, bi gʉmpa yá dutu ra Jesu núꞌʉ xqui ꞌbøcuabi. Mi goho ya soldado, ne bi hñegue ꞌra ꞌna xɛni nuya dutuꞌʉ. Ne bi gʉmpa rá mahe núꞌa̱ himi pɛꞌtsa ni ꞌnará ntꞌɛdi, mi xøgue ra xʉni. 24 Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌñémbabiꞌʉ ꞌna ngu ꞌna:
―Hinga ma ga tʉñhʉ, ma ga rifahʉ pa ga nuhʉ toꞌo drá mɛti.
Hangue bi njabʉ ngu ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Bi nhyegue ꞌra ꞌna xɛni ma dutu, ne bi rifagui núꞌa̱ maꞌna ma he.” Ne gueꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ya soldado.
25 Y guetbʉ ja ra ponza mi ꞌbahni rá na̱na̱ ra Jesu, ne ꞌnara ꞌbɛhña̱ núꞌa̱ mrá cu rá na̱na̱ ra Jesu, ne ra Maria rá ꞌbɛhña̱ ra Cleofa, ne ra Maria Magdalena. 26 Ha nu mi hyanda ra Jesu rá na̱na̱ mi ꞌbahuini núꞌa̱ rá hma̱ca nxadiꞌa̱, nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ꞌñembabi rá na̱na̱:
―Nubyá ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue núꞌa̱ guí ꞌbahuibʉ go gueꞌa̱ dri tꞌʉbyaꞌa̱.
27 Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabi nehe núꞌa̱ rá hma̱ca nxadi:
―Neꞌi, ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue núꞌa̱ guí ꞌbahuibʉ go gueꞌa̱ dri na̱na̱byaꞌa̱.
Y desde gueꞌbʉ, nura hma̱ca nxadi bi zitsꞌiꞌa̱ ja rá ngu pa bi japamasu.
Ra Jesu bi du
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28 Y ra Jesu mi pa̱di gue ya bi uadi gatho, nepʉ pa bi nja ngu núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo, nuꞌá̱ bi ꞌñena:
―Tsʉca ra nduthe.
29 Ha mi jani ꞌnara mohi mi po ra juꞌtsa vinu. Nepʉ bri ꞌboꞌmba ꞌnara sponja co nura juꞌtsa vinu ne bri thøta ja ꞌnara tsꞌʉtꞌo dega isopo, nepʉ bi ꞌbøꞌtse asta ja rá ne ra Jesu. 30 Ha nu mi zi nura juꞌtsa vinu ra Jesu bi ꞌñena:
―Ja xa uadiua gatho núꞌa̱ xra ꞌbɛpcagui.
Ne ꞌbestho ra oraꞌa̱ bi ñeꞌmi ne bi du.
ꞌNara soldado bi umba ꞌnara nsʉni ja rá hyo rá tiña̱ ra Jesu co ꞌnara lansa
31 Ha mrá pa ra nthoqui de ra ngo dega pascua, hangue nuya nda̱ gá xodyo bi ma bá ba̱ntebi ra Pilato pa da manda dra thempa yá ua núꞌʉ xqui ꞌbontꞌi ne da ja̱ꞌmba yá ndoꞌyo de guehni, pa njabʉ ni ꞌnara anima hinda gohi ja ra ponza nura pa dega tsaya, ngueꞌa̱ núꞌa̱ ra pa dega tsaya gueꞌa̱ ra da̱ngo. 32 Hangue nuya soldado bi uatꞌi habʉ mi zʉdi ꞌna de núꞌʉ ya be xqui ꞌbontꞌi mahyɛgui co ra Jesu pa bi thempabi yá ua, nepʉ bri jabʉ nehe núꞌa̱ maꞌna ra be. 33 Pe nu mi uatꞌi habʉ xqui ꞌbontꞌa ra Jesu, nuꞌá̱ ya himbi thempa yá ua ngueꞌa̱ bi hyandiꞌʉ gue ya xqui duꞌa̱.
34 Pe ꞌnara soldado bi umba ꞌnara nsʉni ja rá hyo rá tiña̱ co ꞌnara lansa, nepʉ ꞌbestho bi bønga ra ji ne ra dehe. 35 Ha núꞌa̱ toꞌo pedena̱, go ꞌna toꞌo bi hyandi, y núna ma̱ go guehna majua̱ni, pa gui camfrihʉ nehe. 36 Bi njabʉ pa bi nja ngu ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Hindra thempabi ni ꞌnará ndoꞌyoꞌa̱.” 37 Y nehe bi njabʉ ngu ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Ya ja̱ꞌi bi hyandi núꞌa̱ bi sʉnsɛꞌʉ.”
Ra Jesu bri tꞌagui
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)
38 Nepʉ ra Jose mrá me Arimatea bi ma bá ba̱ntebi ra Pilato pa da ꞌyapa nsɛqui da ca̱ꞌmba rá zi ndoꞌyo ra Jesu de ja ra ponza ne da dutsꞌiꞌa̱. Ra Jose xqui gamfri ra Jesu, masque mantꞌa̱guitho ngueꞌa̱ mi tsu yá mixodyoui. Ne ra Pilato bi umba nsɛqui, hangue bi ma bá ca̱ꞌmba rá ndoꞌyo ra Jesu de ja ra ponza ne bi dutsꞌi. 39 Nehe ra Nicodemo núꞌa̱ xqui ma da cꞌa̱ꞌtsa ra Jesu dega xuui, nehe bi mani habʉ xqui ꞌbontꞌiꞌa̱. Nuꞌá̱ mi hña̱ ra mirra mi ntha̱ntsꞌi co ra aloe, mi pɛꞌtsa ꞌnatemaꞌrɛtꞌa kilo rá hñʉ. 40 Nepʉ nuꞌʉ́ bi duꞌtsua rá zi ndoꞌyo ra Jesu, ne bi mantꞌi co ya xʉni dutu núꞌʉ xqui tꞌʉxa núꞌa̱ ra mirra ne ra aloe, ngueꞌa̱ mi njabʉ yá nza̱i yá ntꞌagui ya xodyo. 41 Y nu habʉ bri pontꞌiꞌa̱, mi jʉmpa guetbʉ ꞌnara ua̱za habʉ mi ja ꞌnara cʉtsꞌi pa ra ntꞌagui, ne hinto xqui ntꞌaguitho ja nura cʉtsꞌiꞌa̱. 42 Hangue ja bá aguiniꞌʉ ra Jesu ngueꞌa̱ guehni bi gʉmpa guetbʉꞌʉ de habʉ xqui ꞌbontꞌiꞌa̱, ne ngueꞌa̱ ya mi ma da mʉdi ra pa dega tsaya de ya xodyo.