20
Ra Jesu bi yopa nte de ra du
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)
ꞌNitho núꞌa̱ ndomingo, tobya himi hatsꞌitho, ra Maria Magdalena bi ma habʉ xqui tꞌagui ra Jesu, ne bi hyandi gue xqui tꞌentꞌa ra do núꞌa̱ xqui jotꞌa ra ntꞌagui. Hangue nuꞌá̱ bi ma hnestꞌihi pa habʉ mi ꞌbʉi ra Simu Pedro ne núꞌa̱ maꞌna ra nxadi núꞌa̱ xi mrá hma̱di ra Jesu ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xa tha̱i ra zi Hmu de habʉ mi tꞌagui ne xa thutsꞌi, y nubyá nixi hindí pa̱he habʉ xá tsꞌoguiꞌa̱.
Nepʉ nura Pedro bi ma ꞌbestho pa da cꞌa̱ꞌtsa ra ntꞌagui co núꞌa̱ maꞌna ra nxadi. Bi ma hnestꞌihi ri yoho, pe núꞌa̱ maꞌna ra nxadi maꞌna bi ꞌmɛtꞌo de ra Pedro, hangue ꞌmɛtꞌo bi zønga ja ra ntꞌaguiꞌa̱. Ngu bi zøni bi ndoqui ne bi ncꞌa̱tsꞌi, nepʉ bi hyanda ya xʉni dutu mi ꞌbøni, pe nuꞌá̱ himbi yʉtꞌi. Nepʉ hinga yaꞌa̱ ꞌbestho bi zønga ra Simu Pedro núꞌa̱ mri ꞌbɛfa, ne nuꞌá̱ ha̱, bi yʉtꞌa mbo ra ntꞌagui ne bi hyanda ya xʉni dutu mi ꞌbøni. Ne bi hyanda núꞌa̱ ra dutu xqui thuꞌtuahma̱ rá ña̱xu ra Jesu xqui ꞌbantsꞌi ne ꞌnambʉ xqui thutsꞌi. Nehe núꞌa̱ xqui zønga ra mʉdi, bi yʉtꞌi mbo habʉ bi tꞌagui ra Jesu pa bi hyandi, ne bi gamfri gue ra Jesu xqui yopa nte ngu xqui xipiꞌʉ. Nuꞌʉ́ hinxqui zo yá mfeni de núꞌa̱ mi ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena gue mi pɛꞌtsi da nangui de ja ra du, ne asta nura oraꞌa̱ ja bi zo yá mfeniꞌʉ. 10 Nepʉ ri yoho bi mengui pa ja yá nguꞌʉ.
Ra Maria Magdalena bi hyanda ra Jesu xqui nangui de ra du
(Mr. 16:9-11)
11 Pe nura Maria mi ꞌbahni møte guetbʉ ra ntꞌagui mi zoni, ne ra ora mi zoñꞌa̱ bi ndoqui pa bi ncꞌa̱xa mbo ra ntꞌagui. 12 Ne bi hyanda yoho ya ɛnxɛ mri hñe tꞌaxi, ꞌna mi hudi habʉ xqui nja rá ña̱xu, ha nuꞌa̱ maꞌna habʉ xqui nja yá ua nuni habʉ xqui ꞌbɛgui hma̱ha̱ rá zi ndoꞌyo ra Jesu. 13 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Na̱ná̱, ¿hanja guí zoni?
Nuꞌá̱ bi ꞌñena:
―Ngueꞌa̱ xa tha̱i ma zi Hmu ne xa thutsꞌi, ne hindí pa̱di habʉ xá tsꞌoguiꞌa̱.
14 Ne nu mi ma̱nga njabʉꞌa̱, bi ñegui nepʉ bi hyanda ra Jesu mi ꞌbahni, pe nuꞌá̱ himbi ba̱di ua go mi gueꞌa̱ ra Jesu. 15 Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―Na̱ná̱, ¿hanja guí zoni? ¿Toꞌo guí honi?
Ha nura Maria mi hu rá mʉi gue go mi gueꞌa̱ ra nsu ua̱za, hangue bi ꞌñembabi:
―Ndada, ꞌbʉ xcá tutsꞌigue, xicagui habʉ xcá tsogui pa ga ma ga tutsꞌi.
16 Ha nura Jesu bi ꞌñembabi:
―¡Maria!
Ra oraꞌa̱ ra Maria bi mpʉntsꞌi ne bi ꞌñembabi dega ebreo:
―¡Raboni! ―Núꞌa̱ ra noyaꞌa̱ rí bøni da ꞌñena Xahnate.
17 Ha ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Oguí thangagui ngueꞌa̱ hinstá matho habʉ bí ꞌbʉ ma Dada, pe rí ma bá xipabi núꞌʉ maꞌra ma cu ne gui ꞌñembabiꞌʉ gue ma ga ma habʉ bí ꞌbʉ ma Dada ne ri Dadahʉ, ma Ajua̱ ne ri Ajua̱hʉ.
18 Nuꞌbʉ́ ra Maria Magdalena bi ma bá xipabi ya nxadi gue xqui hyanda ra zi Hmu, ne bi xipabiꞌʉ ngu núꞌa̱ xqui xipabiꞌa̱.
Ra Jesu bi ꞌmai madetho de yá nxadi
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)
19 Ne nura domingoꞌa̱ de mi nxuui ya nxadi xqui muntsꞌi ne xqui gotꞌa ya gosthi ngueꞌa̱ mi tsu ya nda̱ gá xodyo. Nepʉ bi zønga ra Jesu ne bi ꞌmai madetho de gueꞌʉ ne bi zɛngua bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉhʉ te rá ꞌñentho.
20 Ne nu mi xipabi njabʉꞌʉ, bi ꞌñutuabi yá ꞌyɛ ne rá hyo rá tiña̱. Hangue ya nxadi xi bi johya ngueꞌa̱ bi yopa hyanda ra zi Hmu. 21 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi yopa ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉhʉ te rá ꞌñentho. Ngu bá pɛncagui Ajua̱ ma Dada, njabʉ nehe dí pɛnꞌahʉ.
22 Ne nu mi ma̱nga njabʉ bi huiꞌtiꞌʉ ne bi ꞌñembabi:
―Hña̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 23 Nuto gatho gui pumbahʉ yá tsꞌoqui, gueꞌʉ dra pumbabi, ne nuto gatho hingui pumbahʉ, gueꞌʉ di tuda yá tsꞌoqui.
Ra Toma bi hyanda ra zi Hmu gue xqui yopa nte de ra du
24 Pe nura ora mi zønga ra Jesu mi joꞌoni ra Toma ꞌna de núꞌʉ ya ꞌrɛtꞌamayoho ya nxadi, núꞌa̱ mi tꞌembi ra Go. 25 Hangue nu maꞌra ya nxadi bi ꞌñembabi ra Toma:
―Stá hanthe ra zi Hmu.
Nepʉ nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉ hinga handua yá ꞌyɛ habʉ bi mfoxa ya clavo, ne ꞌbʉ hinga thintꞌa ma dedo habʉ bi mfoxa ya clavo, ne ꞌbʉ hinga thintꞌa ma ꞌyɛ ja rá hyo rá tiña̱, hinga camfri.
26 Rá hña̱to ma paꞌa̱ bi yopa muntsꞌa ya nxadi maꞌnaꞌqui, ne nuꞌbʉ́ ha̱, mi ꞌbʉhni nehe ra Toma. Nepʉ bi zønga ra Jesu mi jotꞌa ya gosthi ne bi ꞌmai madetho de gueꞌʉ ne bi zɛngua bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉhʉ te rá ꞌñentho.
27 Nepʉ nuꞌá̱ bi ꞌñembabi ra Toma:
―Ha̱ua ri dedo ne thintꞌa ja ma ꞌyɛ, ne ha̱ua ri ꞌyɛ ne thintꞌa ja rá hyo ma tiña̱. Ográ ꞌña̱gamfri, camfrigui.
28 Nuꞌbʉ́ ra Toma bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―¡Ma zi Hmuꞌi, ne ma Ajua̱ꞌi!
29 Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue ya xcá camfri ngueꞌa̱ xcá hyandgagui, nugue Toma? Dá nja̱pi nuto gatho camfrigui masque hinxa hyandgagui.
Nuna ra tꞌofo bi tꞌofo pa gui camfrihʉ
30 Ndunthi maꞌra ya da̱nga ntꞌudi bi ꞌyøtꞌa ra Jesu ja yá thandi yá nxadi, pe nuꞌʉ́ hinxa tꞌofo ja nuna ra tꞌofo. 31 Pe nuyá bi tꞌofo pa da za gui camfrihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gueꞌa̱ ra Cristo rá Tꞌʉ Ajua̱, ne pa ꞌbʉ gui camfrihʉ, da nja ri tehʉ pa nza̱ntho po rá ngueꞌa̱.