21
Ra Jesu bi cꞌa̱ꞌtsa yoto yá nxadi ja ra ña̱nthe
ꞌMɛfa ra Jesu bi yopa hnequi habʉ mi ꞌbʉi yá nxadi ja ra ndehe rá thuhu Tiberia. Ne bi yopa hnequi njaua: Ra Simu Pedro mi ꞌbʉhui ꞌnadbʉ ra Toma núꞌa̱ mi tꞌembi ra Go, ne ra Natanael núꞌa̱ ra me Ncaná de Galilea, ne yá tꞌʉ ra Sebedeo, ne má yoho yá nxadi ra Jesu, gathoꞌʉ ꞌnadbʉ mi ꞌbʉi. Ha ra Simu Pedro bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ma ga ma ra ꞌbɛhua̱.
Ha núꞌʉ maꞌra nehe bi ꞌñena:
―Ga maha nehe.
Nepʉ bi maꞌʉ ne bi yʉtꞌa ja ꞌnara motsa, pe nura xuuiꞌa̱ hinte bi gʉꞌʉ. Ha nu mi hyatsꞌi mi ꞌbahni ra Jesu ja rá hyo ra ndehe, pe nuya nxadi himi pa̱di ua go mi gueꞌa̱ ra Jesu. Nepʉ nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Tsꞌʉntꞌʉhʉ, ¿ha hinte xcá jʉhʉ?
Nuꞌʉ́ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Otho.
Ha nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ca̱thʉ ra xitꞌa̱ po ja ra ꞌñɛi de ja ra motsa ne njabʉ da za gui jʉhʉ.
Hangue nuꞌʉ́ bi ga̱tꞌa ra xitꞌa̱, ne nu mi gʉtsꞌi xi mi ñuxa ya hua̱ asta himi tsɛdi da pøꞌtseꞌʉ co yá hñʉ ya hua̱ mi cʉ. Nuꞌbʉ́ núꞌa̱ rá hma̱ca nxadi ra Jesu bi ꞌñembabi ra Pedro:
―¡Go guehni ma zi Hmuhʉ!
Ha ngu mi ꞌyøde ra Pedro gue go mi gueꞌa̱ ra zi Hmu, nuꞌbʉ́ bi da̱ma hñuxa rá he núꞌa̱ xqui hña̱qui, ne bi hñøtꞌa ja ra ndehe pa bi zønga ja ra ña̱nthe habʉ mi ꞌba ra Jesu. Ne nu maꞌra ya nxadi bi ꞌyɛtꞌa ra motsa pa ja ra ña̱ni, mri gʉtꞌathoꞌʉ ra xitꞌa̱ núꞌa̱ mi ñuxa ya hua̱, ngueꞌa̱ himi yabʉ pa ja ra ña̱ni, ngu mi ꞌna nthebe metro rá yabʉ. Ha nu mi bøniꞌʉ de ra motsa, bi hyanda ꞌraya dɛspi mi zøni, ne ja mi oxni ꞌnara hua̱ mi ntha̱xi, nehe mi jani ꞌraya thuhme. 10 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Bá ha̱hʉ ꞌraya hua̱ núꞌʉ ja juadi gá jʉhʉ.
11 Nuꞌbʉ́ ra Simu Pedro bi yʉtꞌa ja ra motsa ne bi pønga ra xitꞌa̱ ja ra ña̱nthe núꞌa̱ mi ñuxa ya da̱nga hua̱, mi ꞌna nthebe made ne hñu yá ndunthiꞌʉ. Y masque mi ndunthi ya hua̱ pe ra xitꞌa̱ himbi ntʉni. 12 Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Bá e gui ntacohʉ.
Ha nuya nxadi mri ntsapabi da ꞌyambi toꞌoꞌa̱, ngueꞌa̱ mi pa̱diꞌʉ gue go mi gueꞌa̱ ra zi Hmu. 13 Nepʉ nura Jesu bi joni ja ra tsibi bi hña̱ca ya thuhme ne bi umbabiꞌʉ; njabʉ nehe bi ꞌyøtꞌe co ra hua̱.
14 Ya rá hñuꞌquiꞌa̱ xqui ꞌñudi ra Jesu ja yá nxadi nu de ya xqui yopa nte de ra du.
Ra Jesu bi ña̱ui ra Simu Pedro
15 Nu mi ua ntacoꞌʉ ra Jesu bi ꞌyambabi ra Simu Pedro ne bi ꞌñembi:
―Nugue Simu, rá tꞌʉꞌi ra Joná, ¿ha gue maꞌna go grí ma̱cagui de guehyʉ maꞌra?
Ha nuꞌá̱ bi ꞌñembabi:
―Ha̱ha̱, ma zi Hmuꞌi, nuꞌi guí pa̱di gue drí ma̱ꞌi.
Ne nuꞌá̱ bi ꞌñembabi:
―Supca ma zi tꞌʉca dɛti.
16 Nepʉ rá ñoꞌqui ra Jesu bi ꞌyambabi maꞌnaꞌqui, bi ꞌñembabi:
―Nugue Simu, rá tꞌʉꞌi ra Joná, ¿ha grí ma̱cagui?
Ra Pedro bi da̱di ne bi ꞌñembi:
―Ha̱ha̱, ma zi Hmuꞌi, nuꞌi guí pa̱di gue drí ma̱ꞌi.
Ne nuꞌá̱ bi ꞌñembabi:
―Supca xá hño ma zi dɛti.
17 Nepʉ rá hñuꞌqui bi ꞌyambabi maꞌnaꞌqui, ne bi ꞌñembabi:
―Nugue Simu, rá tꞌʉꞌi ra Joná, ¿ha grí ma̱cagui?
Ra oraꞌa̱ bi du rá mʉi ra Pedro ngueꞌa̱ ya rá hñuꞌqui bi ꞌyambabi ua mi ma̱diꞌa̱, ne bi ꞌñembabi:
―Ma zi Hmuꞌi, nuꞌi gatho go guí pa̱di, ne guí pa̱di gue xi drí ma̱ꞌi.
Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Supca xá hño ma zi dɛti. 18 Xi majua̱ni dí xiꞌaꞌi, núꞌbʉ nguí ntsꞌʉntꞌʉ nguí hesɛ ri he ne nguí ꞌyo habʉ go nguí ne. Pe nu xcrí nda̱xjua ma gui tʉnga ri ꞌyɛ, ne maꞌna to ma da hyeꞌtꞌaꞌi ri he, ne da zixꞌaꞌi habʉ hingo gui negue.
19 Bi ma̱nga njabʉꞌa̱ pa bi xipi te ma du mi ma da du ra Pedro pa da hnequi rá nsunda Ajua̱. Ne nu mi ma̱nga njabʉ bi ꞌñembabi:
―¡Tɛngagui!
Ra hma̱ca nxadi
20 Nepʉ nura Pedro bi ñegui ne bi hyandi gue mi dɛna núꞌa̱ rá hma̱ca nxadi ra Jesu, núꞌa̱ xqui hñudi ja rá hyo ra Jesu núꞌbʉ mi ntꞌoxiꞌʉ ne xqui ꞌyambabi toꞌo mi ma da daꞌa̱. 21 Ne nuꞌbʉ́ ra Pedro nu mi hyantꞌa̱ bi ꞌyambabi ra Jesu:
―Ma zi Hmuꞌi, xi nuni, ¿te go ma da jani?
22 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di:
―Nuꞌbʉ go ga negá nuni da ꞌmʉi asta ra pa ga pengui, ¿te go grí ꞌñanigue? Nuꞌi go da tɛngagui.
23 Hangue nuna ra ꞌbedena̱ bi ꞌño ja gatho ya gamfri, ne bi beniꞌʉ gue nura nxadiꞌa̱ himi ma da du. Pe ra Jesu himbi ꞌñena gue himi ma da du, hønsɛ bi ꞌñena: “Nuꞌbʉ go ga negá nuni da ꞌmʉi asta ra pa ga pengui, ¿te go grí ꞌñanigue?”
24 Núꞌa̱ ra hma̱ca nxadiꞌa̱ go gueꞌa̱ di damajua̱ni de nuya ya tꞌøtꞌe bi nja, ne bi ꞌyofo ja nuna ra tꞌofo. Ne dí pa̱he gue núꞌa̱ bi ꞌyofo gueꞌa̱ majua̱ni.
25 Nehe ja ndunthi maꞌra ya tꞌøtꞌe núꞌʉ bi ꞌyøtꞌa ra Jesu. ꞌBʉ to da ꞌyofo gathoꞌʉ dí beni gue nuya tꞌofoꞌʉ hinda ꞌñɛni gatho maxøgue rá ngʉni ra ximhai. Njabʉ gueꞌa̱.