11
Ajua̱ bi huahna ꞌraya me Israel hangue nuꞌʉ́ bi mpøhø
Nuꞌbʉ́, ¿ha gue ga beñhʉ gue Ajua̱ xa hyɛpʉ rá hnini? ¡Hina, hinhyaꞌmʉ! Ngueꞌa̱ nequi drá me Israel stí ꞌñehe de yá ja̱ꞌi ra Benjami de rá ji ra Abrá. Ajua̱ hinxa zogui rá hnini núꞌa̱ bi ꞌñembi gue go rá hniniꞌa̱ de rá mʉdi. ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ te ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ma̱ de ra Elía, gue nuꞌá̱ mi ma̱nbabi ra hnini de Israel co Ajua̱? Ne bi ꞌñena njaua: “Ma zi Hmuꞌi, nuna hninina̱ xa hyopꞌaꞌi gatho ri ꞌmɛhni, ne xa huata gatho ri ata. Y de gatho núꞌʉ toꞌo mi camfriꞌi hønsɛgui dí pongui, y nuꞌʉ́ xi honi hanja da hyogaguihma̱.” Nuꞌbʉ́ Ajua̱ bi da̱tuabi njaua: “Dí pɛꞌtsitho yoto ꞌmo ya ꞌñøhø pa da nsundagui, núꞌʉ hinxa ndandiña̱hmu ja rá thandi ra cꞌoi Baal.” Nehe njabʉ nuya pabya xa gohi hønsɛ ꞌna zi tʉi ya me Israel núꞌʉ xa huahna Ajua̱ co rá hñoja̱ꞌi. Y ꞌbʉ bi huahni co rá hñoja̱ꞌi, nuꞌbʉ́ hingue po yá ꞌbɛfi øtꞌeꞌʉ. ꞌBʉ di gueꞌa̱ dega ꞌbɛfi hma̱, nuꞌbʉ́ Ajua̱ hindi øtꞌe co rá hñoja̱ꞌi.
Xibya ¿te ga beñhʉ de núꞌa̱ thogui ya me Israel? Nuꞌʉ ya me Israel mi ndunthi, himbi zʉdi hanja da za da ꞌmʉi xá hño co Ajua̱, pe nuꞌʉ ꞌna tʉi xqui thahni, nuꞌʉ́ ha̱, bi za bi ꞌmʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y nuꞌʉ ya me Israel mi ndunthi, bi meguibi yá mfeni, y himbi ne bi gamfri núꞌa̱ bi ma̱nga Ajua̱. Ngu xa ntꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo: “Ajua̱ bi japiꞌʉ bi mpumfri, bi japi bi ngoda pa hinda hyandi, nehe bi japi bi ngogu pa hinda ꞌyøde asta mapaya.” Y ra Davi bi ma̱ de ya ja̱pi xqui tꞌumba ya me Israel, bi tꞌɛntsꞌua ra ꞌñʉ ne bi ꞌñena njaua:
Nuyá mexa da ꞌbøꞌtsuabi gueꞌa̱ da ngu ꞌnara xitꞌa̱ ne ꞌnara trampa habʉ da zoꞌʉ,
y ja da japini da gutꞌi núꞌa̱ tuꞌʉ.
10 Dá njotꞌa yá daꞌʉ pa hinda hyandi,
y dá ndoqui nza̱ntho co yá ꞌbatsꞌi ri du.
Ajua̱ hinxa ꞌmɛdi pa nza̱ntho nurá hma̱te co ya xodyo, hangue núꞌʉ hingyá xodyo rí ꞌñepi da su yá jamfri
11 Nuꞌbʉ́, xi núꞌʉ́, ¿ha gue xa ꞌbɛtuabi rá hma̱te Ajua̱ pa nza̱ntho po yá ꞌña̱jamfri? ¡Hina, hinhyaꞌmʉ! Pe po yá ntsꞌoꞌyødeꞌʉ bi zʉ ra mpøhø gatho maꞌra ya hnini, pa njabʉ da nuhu yá mfeni ya me Israel pa da yopa hña̱niꞌʉ ra ja̱pi ngu núꞌa̱ xa hña̱nga maꞌra ya hnini hingyá xodyo. 12 Ya gue po rá ntsꞌoꞌyøde ra hnini Israel bi nja ra hño pa gatho ya meximhai, ne bi nja ꞌnara da̱nga ja̱pi pa nu maꞌra ya hnini hingyá xodyo, nuꞌbʉ́ ¡tengu hma̱ ra ja̱pi da hña̱nga núꞌʉ hingyá xodyo núꞌa̱ ra pa ya xodyo da gamfri Ajua̱!
13 Núꞌahʉ hingyá xodyohʉ, jaꞌa̱ dí ne ga xiꞌahʉ. Ajua̱ bi hñuxcagui dega apostol pa gueꞌahʉ núꞌahʉ hingyá xodyohʉ, hangue dí eꞌtsua rá nsu ma ꞌbɛfi 14 pa xahma̱ da za ga nupa yá mfeni ꞌra de núꞌʉ ma mixodyoꞌbe da ne da hña̱nga nehe núꞌa̱ ra ja̱pi xcá ha̱ñhʉ, ne da mpøhøꞌʉ. 15 Ya gue Ajua̱ bi hyɛpʉ ya xodyo ne go bi ja̱pi gatho ya meximhai ngueꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe pa bi za bi ꞌmʉi xá hño con gueꞌa̱, nuꞌbʉ́ ¡tengu ra ja̱pi ma da umbabiꞌʉ nu sta yopa muntsꞌa ya xodyo maꞌnaꞌqui! Ne nura ja̱piꞌa̱ go gueꞌa̱ ꞌnara ꞌraꞌyo te. 16 Nuꞌbʉ Ajua̱ bi huahna ya mʉdi xita de ra hnini Israel pa dyá mɛtiꞌa̱, nuꞌbʉ́ gatho ra hnini Israel go rá mɛtitho Ajua̱, nja ngu ꞌnara ꞌbai gá za, ꞌbʉ Ajua̱ ri ja̱pa yá ꞌyʉ, nehe yá ꞌyɛza nja̱pi, y nehe nja ngu ya hme, ꞌbʉ ra mʉdi hme nja̱pi, nuꞌbʉ́ gatho ra bola jʉni nja̱pi.
17 Ngu ꞌnara ꞌbai gá hoga olivo da tsꞌɛcua ꞌnará ꞌyɛza ne da cueta ꞌnará ꞌyɛza ra mba̱nga olivo pa nuꞌá̱ da zipa rá ngui rá ꞌyʉ núꞌa̱ ra hoga olivo, njabʉ nehe ꞌraya xodyo bri tꞌeque de Ajua̱ ne núꞌahʉ hingyá xodyohʉ go xra hmuntsꞌaꞌihʉ pa dyá hniniꞌihʉ Ajua̱ nehe, ne xcá hña̱nihʉ yá ja̱pi Ajua̱. 18 Masqueꞌa̱ oxqui nda̱nguihʉ de ya xodyo, ngueꞌa̱ guí pa̱dihʉ gue hingo ya ꞌyɛza ri umba ra te yá ꞌyʉ ra za, nuya ꞌyʉ go gueꞌʉ ri umba ra te ya ꞌyɛza.
19 Nuꞌahʉ ma gui ꞌñenahʉ: “Ya ꞌyɛza bri tsꞌɛqui pa bi za bri juetcahʉ.” 20 Majua̱ni, bri tꞌequeꞌʉ, pe bri tꞌeque ngueꞌa̱ himbi ne bi gamfriꞌʉ. Ha nuꞌahʉ ya rá hniniꞌihʉ Ajua̱ ngueꞌa̱ guí camfrihʉ. Hangue oxqui nda̱nguihʉ. Nuꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, tsuhʉ Ajua̱. 21 Nuꞌbʉ Ajua̱ xa castiga ya xodyo núꞌʉ toꞌo ngu ya ꞌyɛza hingá njuete, nehe núꞌahʉ hingyá xodyohʉ y guí njahʉ ngu ya ꞌyɛza xa njuete, da za da castigaꞌihʉ nehe. 22 Hangue dá zo ri mfenihʉ núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe Ajua̱, njabʉ ngu ra hoja̱ꞌi, njabʉ ra zʉte nehe. Bi nhyoja̱ꞌi con gueꞌahʉ, ha nuꞌʉ ya xodyo bi ntsꞌoꞌyøde, bi ꞌuequeꞌʉ. Hangue nuꞌa̱ mahyoni gui ꞌyøthʉ, sigui gui ꞌbʉhʉ ja rá hñoja̱ꞌi, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ hina, da ꞌuecꞌaꞌihʉ nehe. 23 Y nehe nuya xodyo nuꞌbʉ hinda sigui yá ꞌña̱jamfri, nuꞌbʉ́ dra yopa cuete ja ra ꞌbai gá olivo habʉ mi tøgueꞌʉ, ngueꞌa̱ Ajua̱ ja rá tsꞌɛdi pa da yopa cueteꞌʉ. 24 Ngueꞌa̱ ꞌbʉ núꞌahʉ hingyá xodyohʉ ngu gyá ꞌyɛzahʉ de ꞌnara mba̱nga olivo, xa tsꞌɛcꞌahʉ de ri ꞌbaihʉ, y bi za bri juetꞌahʉ ja ra hoga olivo masque nuꞌahʉ grá mba̱nga olivohʉ, ¡xihma̱ ya xodyo gue go gueꞌʉ ya ꞌyɛza yá mɛti ra hoga ꞌbai gá olivo, maꞌna da za da ncuete maꞌnaꞌqui ja rá ꞌbai!
Rá nga̱tsꞌi ma da mpøhø ra hnini de Israel
25 Zi cuhʉ, dí ne gui pa̱dihʉ nuna mfa̱di xqui ntꞌa̱gui hma̱ha̱. Dí ne gui pa̱dihʉ pa hingui beñhʉ gue hønsɛꞌihʉ xa huahnꞌahʉ Ajua̱. Pa̱hʉ gue masque Ajua̱ xa japi xa megui yá mfeni ndunthi ya me Israel, pe ꞌra de gueꞌʉ xa mɛꞌtsitho ja rá hniniꞌa̱. Pe hingue pa nza̱ntho ma da megui yá mfeni, hønsɛ asta hinda zøxa ra ꞌbede de nuya ja̱ꞌi hingyá xodyo núꞌʉ ma da mpøhø. 26 Nepʉ de gueꞌa̱ gatho ya me Israel ma da mpøhø. Ma da nja ngu xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena:
Nuni Sión núꞌa̱ rá hnini Ajua̱ ja ma drí ꞌñehni ra Ña̱nte
núꞌa̱ ma da xʉcuabi yá tsꞌotꞌøtꞌe ya me Israel núꞌʉ yá ja̱ꞌi ra Cobo.
27 Y nu xcrá xʉcuabi yá tsꞌoquiꞌʉ,
ya stá cumpli ma cohi núꞌa̱ stá cohi con gueꞌʉ.
28 Pa da za da ntʉnga ra ma̱ca hoga tꞌøde ja maꞌra ya hnini ngu xa beni Ajua̱, nuꞌá̱ xa hyanda ya xodyo ngu yá ncontraꞌa̱, pa go da ja̱pꞌaꞌihʉ núꞌahʉ hingyá xodyohʉ. Pe Ajua̱ ma̱ditho ya xodyo po rá ngue yá xitaꞌʉ núꞌʉ bi huahniꞌa̱. 29 Ajua̱ hingui pata rá mfeni. Núꞌa̱ da uni, hinda ma da hña̱qui, ne hinda ma da hyɛpʉ núꞌʉ toꞌo xa huahniꞌa̱. 30 Núꞌahʉ hingyá xodyohʉ hingüí camfrihma̱hʉ Ajua̱, pe nubyá co rá nthecate Ajua̱ bi ja̱pꞌaꞌihʉ ngueꞌa̱ ya xodyo himbi ne bi gamfri ra zi Hmu Jesucristo. 31 Nubyá nuya xodyo bi ꞌña̱gamfri, pe bi njabʉ pa ꞌmɛfa, co rá nthecate Ajua̱ da ja̱piꞌʉ ngu bi ja̱pꞌaꞌihʉ. 32 Njabʉ Ajua̱ bi zotho gatho co yá ꞌña̱jamfri, gue dya xodyo gue hindya xodyo, pa ꞌmɛfa da huequiꞌʉ mahyɛgui.
33 ¡Xi ra da̱ngui rá mfa̱di Ajua̱, ngueꞌa̱ pa̱di gatho núꞌa̱ tꞌøtꞌe, y pa̱di hanja da ꞌyøtꞌe gatho núꞌa̱ go da ne! Hinda za to da ba̱di gatho núꞌa̱ te beni Ajua̱, ne hinda za to da ba̱di hanja øtꞌe núꞌʉ ya da̱nga ꞌbɛfi øtꞌeꞌa̱. 34 “¿Toꞌo gueꞌa̱ pa̱tuabi rá mfeni Ajua̱? y ¿toꞌo gueꞌa̱ xa ꞌyoꞌmbabi rá ꞌñuꞌa̱? 35 Y ¿toꞌo ꞌmɛtꞌo xa nja te xa umbabi Ajua̱, pa njabʉ Ajua̱ da coꞌtsuabiꞌa̱?” 36 Nguetho go guesɛꞌa̱ bi hoqui gatho núꞌa̱ te ja, y gatho o ja rá ꞌyɛꞌa̱, y gathoꞌʉ pa rá nsundaꞌa̱. Y nuꞌá̱ drá nsunda pa nza̱ntho. Njabʉ gueꞌa̱.