10
Zi cuhʉ, xi dí ne con gatho ma coraso gue da mpøhø ra hnini Israel, y gueꞌa̱ dí apabi Ajua̱. Dí damajua̱ni de gueꞌʉ gue xi øtꞌa ra tsꞌɛdi pa da dɛni Ajua̱, pe hingui øtꞌeꞌʉ co ra mfa̱di. Ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hingui tso yá mfeni núꞌa̱ xa ma̱nga Ajua̱ de hanja da za da ꞌmʉi xá hño ja rá thandiꞌa̱, ne nuꞌʉ́ ri ꞌramanu de guesɛꞌʉ pa da ꞌmʉi xá hño hma̱ha̱ ja rá thandiꞌa̱, hangue nuꞌʉ́ fɛꞌtsuabi núꞌa̱ ma̱ Ajua̱. Ngueꞌa̱ pa núꞌʉ toꞌo camfri ra Zidada Jesucristo ya hinte ri muui ra nda̱xjua ley pa da za da ꞌmʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱.
Ra Moise bi ma̱ de núꞌʉ toꞌo da dɛmba ra nda̱xjua ley pa da ꞌmʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, ne bi ꞌñena gue nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌyøtꞌe gatho ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley, go gueꞌa̱ da zʉdi ra te ngueꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe gatho ngu ri manda. Pe nuꞌa̱ tóꞌo da gamfri ra Zidada Jesucristo pa da ꞌmʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, ja ra Ma̱ca Tꞌofo ma̱nga njaua: “Oxqui bensɛhɛ njaua ja ri coraso ne gui ꞌñena: ¿Toꞌo da za da bøxa ja mahetsꞌi? ―nuna guehna pa da tsincahʉ ra Zidada Jesucristo. Nixi oxqui bensɛhɛ njaua ja ri coraso gui ꞌñena: ¿Toꞌo da za da ga̱i asta habʉ bí ꞌbʉ núꞌʉ xa du?” ―nuna guehna pa da yopa tsi ra Zidada Jesucristo de ja ya du. Nuꞌa̱ xá hño gui beni, ngu núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena: “Ya xcá ꞌyøde núꞌa̱ xa ma̱nga Ajua̱, y núꞌa̱ xa ma̱ñꞌa̱ xa zo ja ri mfeni, y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ ya xcá ma̱.” Njabʉ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo. Y núꞌa̱ xa ma̱nga Ajua̱ go guehna ra noya dega jamfri dí ma̱ñhʉ, ne ena njaua: Nuꞌbʉ gui ma̱ gue ra zi Hmu Jesu go gueꞌa̱ ri Hmu, ne ꞌbʉ gui camfri ja ri coraso gue Ajua̱ ra Dada bi ꞌyøtꞌe pa bi yopa nteꞌa̱ de ra du, nuꞌbʉ́ ma gui mpøhø. 10 Ngueꞌa̱ nuꞌbʉ ga camfrihʉ ja ma corasohʉ, nuꞌbʉ́ Ajua̱ ma da ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui dí tuhʉ, y nuꞌbʉ ga ma̱ñhʉ gue dí camfrihʉ ra zi Hmu Jesucristo, nuꞌbʉ́ ga mpøhøhʉ.
11 Ngueꞌa̱ enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo njaua: “Nuꞌa̱ tóꞌo da gamfriꞌa̱ hinda ma da ꞌbɛ rá tsa, ngueꞌa̱ núꞌa̱ camfri gueꞌa̱ majua̱ni.” 12 Ra Ma̱ca Tꞌofo bi ꞌñena gue nuꞌa̱ tóꞌo da ne da gamfri, dá gamfri, ngueꞌa̱ otho ni ꞌnara nthahni dega xodyo ni núꞌʉ hingyá xodyo, ngueꞌa̱ ra Zidada go gueꞌa̱ ra Zidada pa gatho, nehe ra mematiꞌa̱ pa gatho nuto da hyomba rá mfatsꞌiꞌa̱. 13 Ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Tꞌofo ena gue gatho nuto da ꞌyapa ra Zidada da mpøhø, da pøhøꞌa̱. 14 Pe ¿hanja da za da ꞌyapabi ꞌna gue da pøhø ꞌbʉ hingui camfri gue ꞌbʉi? Y ¿hanja da za da gamfri ꞌbʉ hinxa ꞌyøde de gueꞌa̱? Y ¿hanja da ꞌyøde ꞌbʉ joꞌo toꞌo da xipabi? 15 Y ¿hanja da za toꞌo da ma da ma̱nba rá noya Ajua̱ ꞌbʉ hinto xa mɛhni? Y ya xa ꞌbɛhni núꞌʉ toꞌo ma̱nba rá noya Ajua̱, ngueꞌa̱ enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo: “¡Hangu ra johya dí pɛꞌtshʉ ngueꞌa̱ xa zøhø núꞌʉ toꞌo bra hña̱ ꞌnara hoga tꞌøde gue gatho ma da ꞌmʉi te rá ꞌñentho!”
16 Pe hingue gatho ya ja̱ꞌi xa ne xa ꞌyøde ra ma̱ca hoga tꞌøde. Ngu xqui ma̱nga ra ba̱di Isaía mayaꞌbʉ, ne bi ꞌñena: “Zi Hmu, hinxa ne to xa gamfri numa noyahʉ.” 17 Hangue pa da za da gamfri ꞌna, mahyoni da ꞌyøde ꞌna, y mahyoni dra hma̱ de ra Zidada Jesucristo pa njabʉ da ntꞌøde de gueꞌa̱.
18 Pe dí ena: ¿Ha gue hinxa ꞌyødeꞌʉ? ¡Ha̱ha̱, xi majua̱ni ya xa ꞌyødeꞌʉ! Ngueꞌa̱ enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo:
Gatho ja ra ximhai xa ntꞌøde yá noyaꞌʉ.
Ha̱ha̱ gatho maxøgue ra ximhai xa njabʉ.
19 Maꞌnaꞌqui dí ma̱: ¿Ha gue himbi unga nguɛnda ya me Israel? Ha̱ha̱, bi unga nguɛnda, ngueꞌa̱ ra Moise bi ma̱ rá mʉdi gue Ajua̱ bi ꞌñena:
Nugui ma ga ja̱pi núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingo ma hnini hma̱, y nuꞌahʉ ma da zøtꞌa ri mʉihʉ por gueꞌa̱.
Por nuya ja̱pi ma ga umba ya ꞌña̱mfa̱di gá ja̱ꞌi, nuꞌahʉ ma da bø ri cuɛhʉ.
20 Nepʉ ra ba̱di Isaía himbi ntsu bi ma̱ gue Ajua̱ bi ꞌñena njaua:
Nuꞌʉ himi hongagui go gueꞌʉ bi zʉcagui,
ha nuꞌʉ himri ꞌñanigui dá ma dá tsʉdigaꞌʉ.
21 Nehe bi ꞌñena de ya me Israel gue Ajua̱ bi ꞌñena njaua: “Nugui hindá tsaya dá zofo nuya ja̱ꞌi pa xa ñobrihma̱, pe nuꞌʉ́ himbi ne bi ꞌyøde ngueꞌa̱ xi ya tsꞌoꞌyøde ne ya nøtꞌe.”