9
Ajua̱ xa huahna ya me Israel
Nugui, núꞌa̱ dí ma̱, dí ma̱nga majua̱ni ngu rí ꞌñepcagui ngueꞌa̱ dí camfri ra Zidada Jesucristo. Hangue núꞌa̱ ma ga ma̱ hingrá ncꞌuamba. Nu ja ma mfeni dí pa̱di xá hño gue dí ma̱nga majua̱ni ngueꞌa̱ go ra Ma̱ca Nda̱hi xicagui gue núꞌa̱ dí ma̱ gueꞌa̱ majua̱ni. Xi ꞌraca ꞌnara ntsøꞌmi y nza̱ntho zonga ma mfeni. Nugui, ga nehma̱ gue masque go ga ꞌmɛdiga de rá thandi ra Zidada Jesucristo, qué pa da mpøhø maꞌra ma mixodyoꞌbe núꞌʉ hinxa gamfritho ra Zidada Jesucristo. Núꞌʉ́ go gueꞌʉ ya me Israel. Ajua̱ bi hñutsꞌiꞌʉ pa dyá ba̱tsiꞌa̱, ne mi utuabiꞌʉ rá ma̱ca nsundaꞌa̱ ja rá nda̱nija̱ꞌʉ, ne bi gohuiꞌʉ ꞌraya cohi. Nehe bi umbabiꞌʉ ra ma̱ca ley, ne bi ꞌñutui hanja da xøcambeniꞌa̱ ja rá nija̱ꞌʉ. Nehe Ajua̱ bi ña̱ꞌtuabiꞌʉ ya hña̱ꞌti. Nuyá xitaꞌʉ go gueꞌʉ ra Abrá ne ra Isaac ne ra Cobo ne yá tꞌʉ, y ja nuya ja̱ꞌiꞌʉ ja bi ꞌñe bi nja̱ꞌini ra Cristo núꞌa̱ bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱, y nuꞌá̱ go guesɛꞌa̱ Ajua̱, y go gueꞌa̱ rá mɛti gatho núꞌa̱ te ja ne ꞌbʉi. Drá nsundaꞌa̱ pa nza̱ntho. Njabʉ gueꞌa̱.
Pe hiní ꞌñepi ga beñhʉ gue Ajua̱ hinxa cumpli rá noya co ra hnini Israel, ngueꞌa̱ Ajua̱ xqui ña̱ꞌtuabi da ja̱pi nura hniniꞌa̱, pe hingue gatho ya me Israel go gueꞌʉ rá hnini Ajua̱. Masque bi ꞌmʉi ndunthi yá ꞌbɛto yá mbongꞌbɛto ra Abrá, pe hingue gathoꞌʉ tꞌøtꞌa ra uɛnda gue yá ba̱tsi majua̱ni, hønsɛ núꞌʉ yá ba̱tsi ra Isaac. Ngueꞌa̱ ja ra Ma̱ca Tꞌofo ena gue Ajua̱ bi xipabi ra Abrá njaua: “Go dri ꞌbɛto yá ba̱tsi ra Isaac.” Nubyá ne da ꞌñena gue hingo gatho nuya ba̱tsi de rá ji ra Abrá go gueꞌʉ yá ba̱tsi Ajua̱, pe hønsɛ núꞌʉ bi ꞌmʉi dega hña̱ꞌti ngu bi ꞌmʉi ra Isaac. Guehna ra hña̱ꞌti bi ña̱ꞌtuabi ra Abrá, bi ꞌñembabi Ajua̱: “Rijɛya ngubya, ma ga yopa ehe ga cꞌa̱ꞌtsꞌaꞌi, ha nura Sara ma da mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ.”
10 Y hingue hønsɛ ra Isaac bi huahna Ajua̱, nehe ra Rebeca bi ꞌmʉ yoho yá tꞌʉ de ꞌnadra dada, go gueꞌa̱ ndu ma xitahʉ ra Isaac, y de núꞌʉ yoho ya tꞌʉꞌʉ, ꞌnatho bi huahna Ajua̱ nehe. 11 Y núꞌbʉ hinxqui ꞌmʉitho núꞌʉ ya tꞌʉ ne hinte xqui ꞌyøtꞌatho núꞌa̱ xá hño o núꞌa̱ hinxá hño, Ajua̱ ya xqui huahna ꞌna de gueꞌʉ, pa njabʉ da hnequi xá hño gue nuꞌá̱ huahna ya ja̱ꞌi hingue po yá ꞌbɛfiꞌʉ pe po núꞌa̱ xa beniꞌa̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ zohni núꞌa̱ toꞌo go da neꞌa̱. 12 Hangue ante da ꞌmʉi núꞌʉ yoho ya tꞌʉꞌʉ, Ajua̱ ya xqui ꞌñembabi yá na̱na̱ njaua: “Nura cu mada̱ ma da mɛpi núꞌa̱ mba̱tsi.” 13 Y ja maꞌna ra xɛni de ra Ma̱ca Tꞌofo ma̱ mahyɛgui habʉ Ajua̱ ena njaua: “Dá ma̱di ra Cobo ha nura Esaú dá ʉtsa.”
14 Nuꞌbʉ́ ¿xi te ga ma̱ñhʉbya? ¿Ha gue ga eñhʉ gue Ajua̱ hingui øtꞌa ra tsꞌʉtbi xá hño? Hina, hinga beñhʉ njabʉ. 15 Ngueꞌa̱ go guesɛꞌa̱ pɛꞌtsa ra nsɛqui, hangue bi ꞌñemba ra Moise njaua: “Nugui dí huequi núꞌa̱ go ga ne ga huequi.” 16 Hangue dí pa̱hʉ gue ꞌnara ja̱ꞌi hingui tsʉtua rá hma̱te Ajua̱ ngueꞌa̱ go da nesɛ ra ja̱ꞌi, nixi ngueꞌa̱ da ꞌyøtꞌasɛ ra tsꞌɛdi. Hina, go Ajua̱ beni sɛhɛ toꞌo gueꞌa̱ ma da huequiꞌa̱. 17 Nehe ja ra Ma̱ca Tꞌofo xa tꞌofo gue Ajua̱ bi xipabi ra Faraó núꞌa̱ mrá nda̱ Egipto, y bi ꞌñena njaua: “Stá huxꞌaꞌi pa gui nda̱, ngueꞌa̱ dí ne da hneca ma tsꞌɛdi ja gueꞌi pa da fa̱di toꞌogui ne tengu ma tsꞌɛdi ja gatho ra ximhai.” 18 Hangue ringueꞌa̱ dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ri huequi núꞌa̱ go da neꞌa̱ y ri japi da necio núꞌa̱ go da neꞌa̱.
19 Nuꞌbʉ́, da ne ꞌnara ja̱ꞌi da ꞌñengui: “Nuꞌbʉ́ ¿hanja Ajua̱ ri condena ya ja̱ꞌi? ¿Toꞌo gueꞌa̱ xa cꞌaꞌtsuabi núꞌa̱ rá pahaꞌa̱?” 20 Pe nugui ga tha̱tuabiꞌa̱ ne ga embi: “¿Toꞌoꞌigue pa guí nøꞌtua Ajua̱? ꞌNandi gue ra tsꞌe dega dohmi ma da nøꞌtuabi núꞌa̱ toꞌo bi hyoqui ne da ꞌñembi: ‘¿Pa te xcá hogagui njaua?’ 21 Nura hyocatraste tsa da hyoca núꞌa̱ go da ne. Nuꞌá̱ ha̱ ra tsꞌɛdi pa da hyoca de ꞌnadra bøhai ꞌnara tsꞌe dega nsu y nu maꞌna pa ra ꞌbɛfi hingue dega nsu.”
22 Njabʉ nehe Ajua̱ masque mi ne xa ꞌñudi gue ja rá tsꞌɛdiꞌa̱ ne nuꞌá̱ ri castiga ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi, pe nuꞌá̱ desde mayaꞌbʉ xa mɛꞌtsuabi ndunthi ra pasencia ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi, pe ꞌmɛfa ma da castigaꞌʉ ngu xa beni y ngu núꞌa̱ rí ꞌñepabiꞌʉ. 23 Nuꞌá̱ bi ꞌyøtꞌa njabʉ pa bi ꞌñudi tengu rá nda̱ngui rá nsunda ja guecjʉ, ngueꞌa̱ xi xa mɛscaguihʉ ra nthecate nújʉ toꞌo xa beni desde mayaꞌbʉ ma ga ꞌbʉhʉ ꞌnadbʉ ja rá nsundaꞌa̱. 24 Nuꞌá̱ xa zoncahʉ pa ga ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱, masque dyá xodyohʉ o hindyá xodyohʉ. 25 Ra ba̱di Osea bi ꞌyofo de guehna ja ra Ma̱ca Tꞌofo gue Ajua̱ bi ꞌñena njaua:
Ma ga huꞌmbabi gue ma hnini núꞌʉ hingue ma hninihma̱,
y núꞌʉ hinduí ma̱dihma̱, go gueꞌʉ ma ga ma̱di.
26 Nu habʉ bi tꞌembabi ya ja̱ꞌi njaua: “Nuꞌahʉ hingo ma hninihʉ”,
nuni ja guehni ma da thuꞌmbabi gue go gueꞌʉ yá tꞌʉ Ajua̱ núꞌa̱ te.
27 Nehe ra ba̱di Isaía bi ma̱ de ra hnini Israel, y bi ꞌñena: “Masque ya me Israel da ndunthi ngu rá ndunthi ra ꞌbomu ja ra ña̱nga ndehe, pe husthoho toꞌo ma da mpøhø de gueꞌʉ. 28 Ngueꞌa̱ Ajua̱ masɛctho da huata ndunthi de gueꞌʉ ngu núꞌa̱ xqui ꞌyɛꞌmbi asta hinda gohi ꞌna zi tʉitho.” 29 Nehe go guetꞌa̱ ra Isaía bi ꞌyofo ꞌmɛtꞌo ja maꞌna ra xɛni de rá tꞌofoꞌa̱, ne bi ꞌñena:
ꞌBʉ Ajua̱ núꞌa̱ ri nda̱ de ya mundo ɛnxɛ mahetsꞌi hinxa huegaguihʉ ne hinxa zogaguihʉ hma̱ha̱ ꞌraya ja̱ꞌi,
nuꞌbʉ́ stá njahʉ ngu bi nja ra hnini Sodoma ne Gomorra núꞌʉ bi nhuati gatho.
Ya me Israel ne ra ma̱ca hoga tꞌøde
30 Nuꞌbʉ́ dí pa̱hʉbya gue ya ja̱ꞌi hingyá me Israel núꞌʉ himbi ꞌyøtꞌa ra tsꞌɛdi pa da ꞌmʉi xá hño co Ajua̱, go gueꞌʉ ya ꞌbʉi xá hño con gueꞌa̱, ngueꞌa̱ ya xa gamfribi rá noyaꞌa̱. 31 Pe nuya me Israel mi øtꞌa ra tsꞌɛdi pa da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley pa xa ꞌmʉhma̱ xá hño co Ajua̱, pe nuꞌʉ́ himbi za bi ꞌmʉi xá hño con gueꞌa̱. 32 ¿Hanja himbi za bi ꞌmʉi xá hño? Himbi za ngueꞌa̱ mi honi da ꞌmʉi xá hño co Ajua̱ hønda po ya ꞌbɛfi núꞌa̱ ma̱nga ra ley pe hingue po ra jamfri de ra Zidada Jesucristo. Hangue nuꞌʉ́ bi hña̱xa ꞌnara mfeꞌtse ja núꞌa̱ xa tꞌembabi “ra Mfeꞌtsado.” 33 Ngu ena Ajua̱ ja ra Ma̱ca Tꞌofo:
Dí pɛgui nuni Sión ꞌnara do pa da mfeꞌtsa ya ja̱ꞌi, ꞌnara da̱nga do núꞌa̱ japi da dagui,
pe nuꞌa̱ tóꞌo da gamfriꞌa̱ hinda ma da ꞌbɛ rá tsa, ngueꞌa̱ núꞌa̱ xa gamfri gueꞌa̱ majua̱ni.