8
Ra te núꞌa̱ ja po rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi
Nubyá, Ajua̱ ya hinda ma da condenaguihʉ ni ꞌna de guecjʉ nújʉ drí ꞌnathohʉ co ra Zidada Jesucristo ne dí ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, y ya hindí øꞌtuahʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ. Ngueꞌa̱ Ajua̱ xa ña̱ngaguihʉ de rá tsꞌɛdi ra tsꞌoqui núꞌa̱ mi tsixcahʉ ja ra du, y nubyá ra Ma̱ca Nda̱hi go gueꞌa̱ ri mandaguihʉ ne tsixcahʉ ja ra ꞌraꞌyo te ngueꞌa̱ drí ꞌnathohʉ co ra Zidada Jesucristo. Ra nda̱xjua ley mi xicjʉ ndunthi ya ꞌbɛfi pa stá øthʉ hma̱ha̱, pe himbi za bi maxcahʉ pa stá øthʉ ngueꞌa̱ ndí øꞌtuahʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ. Pe Ajua̱ ha̱, xa maxcahʉ ngueꞌa̱ bá pɛhna rá Tꞌʉ, bi ꞌñe bi nja̱ꞌi ngu nújʉ dyá ꞌyøtꞌatsꞌoquihʉ pa bi za bi unga rá ma̱ca ndoꞌyo po ma tsꞌoquihʉ, y njabʉ Ajua̱ bi hña̱cua rá tsꞌɛdi ra tsꞌoqui pa hinda sigui da nda̱ ja ma ndoꞌyohʉ. Ajua̱ bi ꞌyøtꞌa njabʉ pa da za ga øthʉ ya hoga ꞌbɛfi ngu ri manda ra nda̱xjua ley, ngueꞌa̱ nubyá go dí øthʉ ngu núꞌa̱ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, y ya hindí øthʉ núꞌa̱ go rá paha ma ndoꞌyohʉ.
Ne dí pa̱dihʉ nuꞌa̱ tóꞌo øꞌtua rá paha rá ndoꞌyo, hønsɛ oda rá mfeni núꞌa̱ go da ne rá ndoꞌyo, pe nuꞌa̱ tóꞌo øꞌtua rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, nuꞌá̱ ha̱, oda rá mfeni hanja da ꞌyøꞌtua núꞌa̱ ri ho ra Ma̱ca Nda̱hi. Nguetho nuꞌa̱ tóꞌo hønsɛ oda rá mfeni ra nda̱xjua ꞌmʉi go gueꞌa̱ ma da ꞌmɛdi. Pe nuto oda rá mfeni da ꞌyøtꞌe ngu núꞌa̱ ri ho ra Ma̱ca Nda̱hi, nuꞌá̱ pɛꞌtsa ra te nza̱ntho ne ꞌbʉi te rá ꞌñentho. Nguetho nuꞌa̱ tóꞌo oda rá mfeni ra nda̱xjua ꞌmʉi, go gueꞌa̱ ri ncontraui Ajua̱, nguetho hingui øte rá ley Ajua̱ ha nixi hinda za da ꞌyøtꞌe. Nuꞌa̱ tóꞌo øꞌtua rá paha rá ndoꞌyo, hingui tsa da ꞌyøtꞌe ngu núꞌa̱ ri ho Ajua̱.
Pe nuꞌahʉ ya xcá tsohʉbʉ nuri nda̱xjua ꞌmʉihʉ, ne ya hinguí øꞌtuahʉ rá paha ri ndoꞌyohʉ. Nubyá guí øꞌtuahʉ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ꞌbʉi ja ri corasohʉ. Y nuꞌa̱ tóꞌo hingui pɛꞌtsa ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ bá pɛhna ra Zidada Jesucristo, nura ja̱ꞌiꞌa̱ hingo rá mɛti ra Zidada Jesucristo. 10 Pe ꞌbʉ ra Zidada Jesucristo ꞌbʉi ja ri corasohʉ, masque ri ndoꞌyohʉ xa tꞌɛꞌmbi da du po rá ngue ra tsꞌoqui, pe nuri nda̱hihʉ ma da ꞌmʉi pa nza̱ntho ngueꞌa̱ ya hinte ma tsꞌoqui guí tuhʉ. 11 Ajua̱ toꞌo bi japi bi yopa nte ra Zidada Jesucristo, go gueꞌa̱ ma da japi da yopa nte ri ndoꞌyohʉ nehe ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi ja ri corasohʉ. Núꞌa̱ ri ndoꞌyohʉ xa du, Ajua̱ ma da japi da yopa nte po ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ ꞌbʉi ja ri corasohʉ.
12 Hangue ringueꞌa̱ zi cuhʉ, hinga mahyoni ga øꞌtuabihʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ ngueꞌa̱ ya hindí ꞌbʉhʉ ja rá hmandaꞌa̱. 13 ꞌBʉ go gui øꞌtuahʉ rá paha ri ndoꞌyohʉ, nuꞌbʉ́ ma gui tuhʉ. Pe nuꞌbʉ co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi gui hña̱cjʉ ya tsꞌotꞌøtꞌe de ri ndoꞌyohʉ, nuꞌbʉ́ hingui ma gui tuhʉ.
14 Nguetho gatho núꞌʉ toꞌo øtꞌe ngu núꞌa̱ utuabi ra Ma̱ca Nda̱hi, go gueꞌʉ yá ba̱tsi Ajua̱. 15 Nura Ma̱ca Nda̱hi bi tꞌacjʉ pa ya hinga ꞌmɛgohʉ ja ra tsꞌoqui, hangue njabʉ ya hinga yopa ntsuhʉ. Nura Ma̱ca Nda̱hi bi tꞌacjʉ go gueꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe pa dyá ba̱tsiguihʉ Ajua̱. Hangue po rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi dí emfʉ Ajua̱: “¡Ma hma̱ca Dadaꞌihe!” 16 Nguetho ra Ma̱ca Nda̱hi gueꞌa̱ damajua̱ni ja ma nda̱hihʉ gue yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱. 17 Y dí pa̱hʉ gue nuya ba̱tsi gatho núꞌa̱ te pɛꞌtsa yá dada go yá mɛti nehe. Hangue necjʉ nehe ma mɛtihʉ núꞌa̱ te pɛꞌtsa Ajua̱, y mahyɛgui co ra Zidada Jesucristo ma ga ha̱ñhʉ núꞌa̱ ma da ꞌracjʉ Ajua̱ ngu ꞌnara tsogui, pe mahyoni ga tsɛthʉ ya thogui ngu bi zɛta ra Zidada Jesu, pa nehe da za ga ꞌbʉhʉ ja rá nsunda con gueꞌa̱.
18 Dí pa̱di gue nuya tsꞌothogui dí thohʉ nuya pabya ni tsꞌʉ ri nhyɛcuaui rá nda̱ngui de núꞌa̱ ra nsunda ma ga hanthʉ ꞌmɛfa. 19 Gatho núꞌa̱ xa hyoca Ajua̱, ja ra uɛnda ngu tøbgahʉ co ndunthi ra johya nu xcrá hnequihʉ ja rá nsunda Ajua̱ nújʉ yá ba̱tsiguihʉꞌa̱. 20 Gatho núꞌa̱ te xa hyoca Ajua̱ xmá hñohma̱ pe ꞌmɛfa bi tsꞌoqui. Pe hingo de yá pahasɛhɛꞌʉ, go rá paha Ajua̱ pa bi njabʉ, pe nuꞌá̱ bi ꞌyɛꞌmbi gue da yopa hogui ꞌmɛfa. 21 Y nura paꞌa̱ ma da uadi yá nzabi de gatho núꞌa̱ te xa hyoca Ajua̱, ngueꞌa̱ ma da yopa hogui maꞌraꞌyo. Hangue gatho nuya tꞌøtꞌe ja, ya hinda ma da ꞌyo ja rá ꞌyɛ ra tsꞌoqui nu sta zixcaguihʉ Ajua̱ de nuna ra tsꞌoximhai pa grá ꞌbʉhʉ ja rá nsunda nújʉ yá ba̱tsiguihʉꞌa̱. 22 Dí pa̱hʉ gue gatho núꞌa̱ bi hyoca Ajua̱, astabya ri sufri ngu ri sufri ꞌnara ꞌbɛhña̱ ma da ꞌmʉ rá zi ba̱tsi, pe nu sta thogui yá ʉguiꞌa̱, ma da haxamahai. 23 Y hingue hønsɛ núꞌʉ ya tꞌøtꞌe bi hyoca Ajua̱, necjʉ nehe drí tsahʉ ya ʉgui, ne dí ga̱ꞌtsihʉ, pe Ajua̱ xa ꞌracjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi ngu ꞌnara seña de ra johya ma ga pɛꞌtshʉ, hangue dí tøꞌmhʉ gue nu xcrá ꞌbʉhʉ ja rá nsunda Ajua̱ ma da ꞌñudiguihʉ gue yá ba̱tsiguihʉꞌa̱ co ma ndoꞌyohʉ strá nsunda nsi ra nzabi ni ra ʉgui. 24 Nu ndá mpøhøhʉ bi tꞌacjʉ ra nthøꞌmate gue ma ga ꞌbʉhʉ habʉ xá nsunda. Pe nuꞌbʉ ya dí hanthʉ núꞌa̱ xa sicjʉ ga tøꞌmhʉ, nuꞌbʉ́ ya hinga mahyoni ga ndøꞌmhʉ ngueꞌa̱ ya dí hanthʉ. 25 Pe nuꞌbʉ dí tøꞌmhʉ núꞌa̱ hindí handathohʉ, nuꞌbʉ́ pɛꞌtsi te ga tøꞌmhʉ asta hinga hanthʉ.
26 Nehe ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi pa da maxcahʉ, ngueꞌa̱ de guecsɛguihʉ otho ma tsꞌɛdihʉ pa ga tsɛthʉ. Ngueꞌa̱ nujʉ́ hindí pa̱hʉ te ga aphʉ Ajua̱ nixi hanja ga ña̱hʉ con gueꞌa̱. Pe ra Ma̱ca Nda̱hi ri jacjʉ ga nga̱ꞌtsihʉ masque hinda za ga ma̱ñhʉ te ga ma̱ñhʉ, nuꞌbʉ́ ra Ma̱ca Nda̱hi ri ba̱ntebi Ajua̱ por guecjʉ. 27 Y Ajua̱ núꞌa̱ pa̱tca ma mfenihʉ, pa̱di núꞌa̱ adi ra Ma̱ca Nda̱hi ngueꞌa̱ adi ngu núꞌa̱ rá ma̱ca paha Ajua̱ y ri ba̱ntebi Ajua̱ pa yá gamfriꞌa̱.
Ma ga nta̱tehʉ co rá mfatsꞌi Ajua̱
28 Nújʉ xa zoncaguihʉ Ajua̱ ngu núꞌa̱ xqui beni mayaꞌbʉ, ne dí ma̱dihʉꞌa̱, dí pa̱dihʉ gue nuꞌá̱ ri supca ma tehʉ pa gatho núꞌa̱ da ꞌñepcaguihʉ go pa ma hñohʉ. 29 Ngueꞌa̱ Ajua̱ ya mi pa̱caguihʉ desde ra mʉdi, hangue nuꞌá̱ bi huancahʉ ne bi hñuxcahʉ pa ga ꞌbʉhʉ ngu gra ꞌmʉ rá Tꞌʉ, pa njabʉ nura Tꞌʉꞌa̱ dra cu mada̱ de gathoguihʉ dyá cuhʉ. 30 Nujʉ́ bi hñuxcahʉ Ajua̱ pa ga ꞌbʉhʉ ngu gra ꞌmʉ rá Tꞌʉ, y hingue hønsɛꞌa̱, nehe bi zocjʉ pa dá camfrihʉꞌa̱. Y hingue hønsɛꞌa̱, nehe bi xicjʉ gue ya hinte ma tsꞌoqui dí tuhʉ. Y hingue hønsɛꞌa̱, nehe ma da zixcaguihʉ ja rá nsunda.
31 Nubyá, ya dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ꞌbʉi con guecjʉ, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za to da da̱caguihʉ? Hinda za. 32 Ajua̱ bi unga rá ꞌra Tꞌʉ pa bi du po rá nguecjʉ. Nuꞌbʉ́ ¿ha gue hinda ꞌracjʉ nehe mahyɛgui con gueꞌa̱ gatho maꞌra te dí hoñhʉ? 33 ¿Toꞌo da za da ma̱mbgahʉ nújʉ yá hma̱diguihʉ Ajua̱? Joꞌo, ngueꞌa̱ Ajua̱ go guesɛꞌa̱ xa ma̱ gue ya hinte dí tuhʉ. 34 ¿Toꞌo tsa da condenaguihʉ? Joꞌo, ngueꞌa̱ ra Zidada Jesucristo go gueꞌa̱ bi du por guecjʉ, y ꞌmɛfa bi yopa nte, y nubya bí ꞌbʉi ja rá nsu ja rá ꞌñɛi Ajua̱, y ja guehni brí ba̱ntebi Ajua̱ por guecjʉ. 35 ¿Ndaꞌa̱ gueꞌa̱ tsa da ꞌuegaguihʉ de rá hma̱te ra Zidada Jesucristo? ¿Ha gue ya tsꞌothogui, o ya dumʉi, o ya njute, o ra thuhu, o ra ꞌña̱he, o ra ntsu, o ra du? Hina, ni ꞌna. 36 Ngu ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena njaua:
Nuje stá camfriꞌihe, hangue nza̱ntho tꞌɛbgaguihe da thoje
ngu ꞌnara zi dɛti ho ra hyomgø.
37 Pe de gatho núꞌa̱ dí thohʉ, xi dí ta̱tehʉ po núꞌa̱ toꞌo ri ma̱caguihʉ. 38 Hangue dí pa̱hʉ gue joꞌo ni ꞌna toꞌo da za da ꞌuegaguihʉ de rá hma̱te Ajua̱, nixi núꞌbʉ ga tuhʉ, nixi núbya dí tehʉ, nixi ya ɛnxɛ, nixi ya nda̱ gá ɛnxɛ, nixi núꞌa̱ jabya mapaya, nixi núꞌa̱ ma da nja ꞌmɛfa, 39 nixi núꞌa̱ ja maña̱ de mahetsꞌi, nixi núꞌa̱ ja ri gaꞌti de ra ximhai; ni ꞌna de núꞌʉ xa hyoca Ajua̱, hinda za da ꞌuegaguihʉ de rá hma̱teꞌa̱ núꞌa̱ pɛscahʉ ngueꞌa̱ dí ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo.