7
Dí ꞌbʉhʉ co ra Zidada, hingue dí ꞌbʉhʉ ja ra nda̱xjua ley
Zi cuhʉ, nuꞌahʉ guí pa̱dihʉ ya ley, gue mientra ra ja̱ꞌi te, pɛꞌtsi da ꞌyøtꞌe ngu ma̱nga ra ley, pe ꞌbʉ da du, ya hina. Nja ngu ꞌnara ꞌbɛhña̱ ra medintha̱ti, mientra te rá da̱me pɛꞌtsi da ꞌyøtꞌe núꞌa̱ ma̱nga ra ley dega ntha̱ti, pe nuꞌbʉ ya xa du rá da̱me, nura ꞌbɛhña̱ꞌa̱ ya hingui ꞌbʉi ja nura leyꞌa̱. Pe nuꞌbʉ te rá da̱me, ne da mɛui maꞌna ra ꞌñøhø, nura ꞌbɛhña̱ꞌa̱ da thuꞌmbabi ra zinga medintha̱ti; pe nuꞌbʉ xa du rá da̱me, nura ꞌbɛhña̱ꞌa̱ ya hingui ꞌbʉi ja nura leyꞌa̱, ne hinda ma da thuꞌmbabi ra zinga medintha̱ti masque da ntha̱tui maꞌna ra ꞌñøhø.
Njabʉ necaguihʉ ndí ꞌbʉhʉhma̱ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. Pe nubyá ja ra uɛnda stá tuhʉ mahyɛgui co ra Zidada Jesucristo nu mi duꞌa̱, ne ya hindí ꞌbʉhʉ ja nura leyꞌa̱. Dá njahʉ ngu núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ bi du rá da̱me ne bi ntha̱tui maꞌna, ngueꞌa̱ nujʉ ya hindí ꞌbʉhʉ ja ra nda̱xjua ley, ngueꞌa̱ ya dá ꞌnathohʉ co ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bi yopa nte de ra du. Y stá njahʉbʉ pa da za ga øthʉ ya hoga ꞌbɛfi pa rá nsunda Ajua̱. Ngueꞌa̱ núꞌbʉ ndí ꞌbʉhʉ ja ma nda̱xjua ꞌmʉihʉ xá ntsꞌo, nura ley maꞌna bi nupca ma mfenihʉ pa dá øthʉ núꞌʉ ya tsꞌoncꞌatꞌi ndí pɛꞌtshʉ, y nuꞌʉ́ mri mpɛfi ja gatho ma ndoꞌyohʉ pa dá øthʉ ya tsꞌoqui ne pa xa zixcahma̱hʉ ja ra du. Pe nubyá ja ra uɛnda stá tuhʉ de ja ra nda̱xjua ley, ngueꞌa̱ ya hindí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda núꞌa̱ ra leyꞌa̱. Ya hindí ohʉ ja rá ꞌyɛ ra ley, hangue nubyá da za ga pɛphʉ Ajua̱ co ꞌnara ꞌraꞌyo mfeni núꞌa̱ bi ꞌracjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ne hingue ngu maꞌmɛtꞌo núꞌbʉ ndí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ne ndí pɛphʉ ngu núꞌa̱ xqui tꞌofo.
Ra tsꞌoqui núꞌa̱ dí ha̱hʉ
¿Te ga beñhʉbya? ¿Ha gue ra nda̱xjua ley tu ra thai de ra tsꞌoqui? ¡Hina! ¡Hinda za! Ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ bi ꞌñutcagui te rá ꞌbɛꞌa̱ ya tsꞌoqui. Ngueꞌa̱ hinduí pa̱di hma̱ha̱ ua ra tsꞌoqui pa dra hyøcua núꞌa̱ te pɛꞌtsi maꞌna. Dá pa̱di asta nu mi ꞌñengagui ra ley: “Oxqui hyøca núꞌa̱ hinga ri mɛti.” Pe nu ndá øde nura hmandaꞌa̱, nuya tsꞌoncꞌatꞌi bi mpɛfi ja ma ndoꞌyo pa dá hyøque ndunthi ya tꞌøtꞌe, y njabʉ dá tu ra tsꞌoqui ngueꞌa̱ hindá øtꞌe ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley, ngueꞌa̱ nsi ra ley hingui tsa to da du ra tsꞌoqui. Maꞌmɛtꞌo hinduí pa̱hma̱ ra ley, y ndí beni gue nduí ꞌbʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Pe nu ndá pa̱di ra ley, gueꞌbʉ dá pa̱di tengu rá nda̱ngui ra thai ndí tu, ha nura tsꞌoqui maꞌna bi nja rá tsꞌɛdi pa bi cacagui ga pɛpi. 10 Njabʉ ra ley núꞌa̱ ña̱ꞌtui ra te pa nza̱ntho pa toꞌo da cumplibi, bi ꞌñutcagui gue ya dí nehi ra ꞌñu pa ja ra du. 11 Ngueꞌa̱ ra tsꞌoqui mi cacagui ga øtꞌa núꞌa̱ mi ha̱gahma̱ ra ley pa hinga øtꞌe, hangue ra ley bi condenagui ga tu po rá ngue ra tsꞌoqui.
12 Hangue ra ma̱ca ley xá ntꞌaxi y núꞌa̱ ri mandaꞌa̱ go gueꞌa̱ xá ntꞌaxi ne xá hño y øtꞌa ra hoga tsꞌʉtbi. 13 Nuꞌbʉ́, ¿ha gue núꞌa̱ ra hoga ley go gueꞌa̱ bi ꞌyøtca ꞌnara ꞌñʉ pa xa zixca ja ra du? ¡Hina! ¡Hinga beñhʉ njabʉ! Ngueꞌa̱ nuya tsꞌoqui stá øtꞌe go gueꞌʉ bi ꞌyøtcagui nura ꞌñʉ pa xa zixcahma̱ ja ra du. Y njabʉ xa fa̱di que nura tsꞌoqui xi ra cate, ngueꞌa̱ por núꞌa̱ ra hoga ley, ra tsꞌoqui bi jaqui dá ꞌmɛdihma̱. Hangue po ra ley bi hnequi gue ra tsꞌoqui ntsꞌɛdi xá ntsꞌo.
14 Dí pa̱dihʉ gue ra ley bá ehe de mahetsꞌi. Pe nugui drá ja̱ꞌi dega ximhai, ne dí o ja rá ꞌyɛ ra tsꞌoqui, hangue otho ma tsꞌɛdi pa ga øtꞌa ngu núꞌa̱ ri manda ra ley. 15 Nugui hindí pa̱di núꞌa̱ dí pɛfi, ngueꞌa̱ hingo xi ma paha núꞌa̱ dí pɛfi, pe núꞌʉ ya ꞌbɛfi dí ʉtsa xcá tha̱mfri ya dá øtꞌe. 16 Y nuꞌbʉ dí øtꞌe núꞌa̱ hingui ho ne hingo ma pahaga, nuꞌbʉ́ numa pahaga ri nthɛ ngu ma̱nga ra ley, ngueꞌa̱ ra ley ma̱ gue hinxá hño núꞌa̱ dá øtꞌe, hangue dí handi gue ra ley xá hño. 17 Hangue njabʉ hingo de guecsɛ dí pɛfi nuya tꞌøtꞌe. Nuya tsꞌoncꞌatꞌi dí pɛꞌtsi ja ma ndoꞌyo, go gueꞌʉ ri jaqui dí øtꞌa njabʉ. 18 Y nugui dí pa̱di gue hinte ma tꞌøtꞌe xá hño dí øtꞌe ja ma nda̱xjua ꞌmʉi, ngueꞌa̱ ga nehma̱ ga øtꞌe núꞌa̱ xá hño pe hingui tsa ga øtꞌe. 19 Nguetho nura hño dí ne ga øtꞌe, hindí øtꞌe, pe núꞌa̱ xá ntsꞌo ne núꞌa̱ hingo ma paha pa ga øtꞌe, nuꞌá̱ go gueꞌa̱ dí øtꞌe. 20 Pe nuꞌbʉ nugui ga øtꞌe núꞌa̱ hingo dí ne, nuꞌbʉ́ ha̱, hingo dí pɛfi nura ꞌbɛfiꞌa̱, nuya tsꞌoncꞌatꞌi dí pɛꞌtsa ja ma ndoꞌyo go gueꞌʉ ri jaqui dí øtꞌa njabʉ.
21 Hangue dí pa̱di gue nza̱ntho ri nda̱ ꞌnara tsꞌɛdi ja ma ndoꞌyo, y ri mpɛfi njaua: ꞌbʉ dí ne ga øtꞌa núꞌa̱ xá hño, hingui tsa ngueꞌa̱ nza̱ntho go dí øtꞌa núꞌa̱ hingui ho. 22 Ngueꞌa̱ nugui de ja ma mfeni dí ho rá ley Ajua̱, 23 pe ja ꞌnara tsꞌɛdi maꞌnaꞌño núꞌa̱ ri nda̱ ja ma ndoꞌyo. Nura tsꞌɛdiꞌa̱ ri ntuncui ma paha, ne nza̱ntho jaqui ga øtꞌa ya tsꞌoqui pa maꞌna rí da̱tcꞌaguiꞌa̱.
24 ¡Huecategui! Xibya, ¿to da ña̱ngagui de nuna tsꞌɛdi ri nda̱ ja ma ndoꞌyo núꞌa̱ tsixcagui pa ja ra du? 25 Jama̱di Ajua̱ gue ya bi ña̱ngaguiꞌa̱ po ra Zidada Jesucristo. Guehna núꞌa̱ dí ma̱: nugui de ma paha dí ne ga pɛpabi rá ley Ajua̱, pe rá tsꞌɛdi ra tsꞌoqui ri nda̱ ja ma ndoꞌyo.