RÁ MɄDI RA TIMOTEO
RÁ MɄDI CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO BI ꞌYOPABI RA TIMOTEO
1
Ra apostol Nsan Pablo opabi ra Timoteo
Núgui drá Pablo rá apostolgui ra zi Hmu Jesucristo. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌʉ bi huancagui pa drá apostol. Ajua̱ go gueꞌa̱ bi pøhøguihʉ, y ra zi Hmu Jesucristo go gueꞌa̱ dí tøꞌmhʉ. Dí opꞌaꞌi nuꞌi Timu dí ja ra uɛnda gue ma tꞌʉꞌi ngueꞌa̱ go dá zoꞌaꞌi de ra jamfri. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌi, da mɛꞌtsꞌa ra nthecate, ne da maxꞌaꞌi pa gui ꞌbʉi te rá ꞌñentho.
Ra tsꞌofo pa ya gamfri pa hinda dɛna ya ntꞌutuate núꞌʉ hinga majua̱ni
Ante ga ehe de guepʉ Efeso pa nuua Macedonia, dá ba̱nteꞌi gue gui cohibʉ pa gui zofo núꞌʉ ꞌraya cu ꞌbʉi de guepʉ udi maꞌnaꞌño ra jamfri de núꞌa̱ stá pa̱dihʉ, gui ha̱cuabiꞌʉ gue ya hinda sigui da ꞌñudi núꞌa̱ udiꞌʉ. Nixi hinda sigui da ma̱nga núꞌʉ ya ꞌbede xa zansɛ ya ja̱ꞌi de mayaꞌbʉ, núꞌʉ xi xcra matho ne hingui o rá ꞌñu núꞌa̱ ma̱. Ngueꞌa̱ núꞌʉ ya cu udi nuya ntꞌutuateꞌʉ, udi hønsɛ pa da ntsanoyaꞌʉ, hingui uti ya cu de rá noya Ajua̱ pa maꞌna da nte yá jamfriꞌʉ.
Dí ꞌbɛpꞌaꞌi gue gui zofo ya cu pa da mɛꞌtsa ꞌnara coraso xá ntꞌaxi ne ꞌnara hoga mfeni ne ꞌnara jamfri hingue maxøtsꞌetho, pa njabʉ da za da mɛꞌtsa ꞌnara hoga hma̱te. ꞌRaya cu ya xa ꞌuegue de nuya hoga tꞌøtꞌe, hangue nubyá hønsɛ ma̱nga ya noya hinte ri muui. Nuꞌʉ́ ne hma̱ha̱ gue da nxahnate de ra nda̱xjua ley, y ma̱ gue go gueꞌa̱ xi majua̱ni núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ masque nixi pa̱di núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ.
Ha̱ha̱, nura nda̱xjua ley xá hño, pe núꞌbʉ da tꞌøtꞌe ngu núꞌa̱ bi beni Ajua̱. Ga pa̱hʉ gue himbi thuxa ra ley pa ya hoja̱ꞌi. Ra ley bi thutsꞌi pa ya tsꞌoꞌyøde ne ya ꞌña̱quꞌequꞌei, pa ya tsꞌoja̱ꞌi ne ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui, pa núꞌʉ hingui tsu Ajua̱ ne ya ꞌña̱gamfri, pa núꞌʉ toꞌo ho yá dada ne yá na̱na̱, ne pa maꞌra ya hyote. 10 Nehe pa núꞌʉ toꞌo ya ꞌñeja̱ꞌi, pa núꞌʉ ya ꞌñøhø ri hñuxui yá mi ꞌñøhøui, ne pa núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ ri hñuxui yá mi ꞌbɛhña̱ui, pa núꞌʉ toꞌo pe ya ja̱ꞌi, pa ya cꞌuamba, pa núꞌʉ toꞌo høxa ra thai rá miquꞌeiui, nehe pa gatho núꞌʉ toꞌo øtꞌa ya tsꞌotꞌøtꞌe núꞌʉ xicjʉ Ajua̱ gue hingui ho ga øthʉꞌʉ. 11 Gatho guehna ma̱nga rá ma̱ca noya Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo xá nsunda. Nuna go guehna ra ma̱ca noya bi tꞌacagui pa ga ma̱.
Ra jama̱di po rá nthecate Ajua̱
12 Nugui dí umba njama̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo ngueꞌa̱ bi ꞌraca ra tsꞌɛdi pa ga pɛpabi. Bi hyandi gue xá hño ga pɛpabi, hangue bi hñuxcagui pa ga pɛpabiꞌa̱. 13 Nugui maꞌmɛtꞌo xi ndí ña̱maꞌñʉ de ra Zidada Jesu y ndrí ʉtsa, nehe xi ndrá tsꞌoꞌmʉi co ya gamfri. Pe nuꞌá̱ bi mɛsca ra nthecate ngueꞌa̱ hindí pa̱di hma̱ha̱ núꞌa̱ ndí øtꞌe nguetho hinstí camfri thohoꞌa̱. 14 Pe nurá hma̱te Ajua̱ xi ra da̱ngui pa guequi. Núꞌá̱ bi xoga ma mfeni pa dá camfri ra Zidada Jesucristo ne pa bi za dá pɛꞌtsua rá hma̱teꞌa̱.
15 Nuna noya ma ga xiꞌaꞌi go guehna majua̱ni, hangue rí ꞌñepi gue gatho ya ja̱ꞌi da gamfri: gue ra Zidada Jesucristo bi ꞌñeheua ja ra ximhai pa da pøhø ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui, y nugui maꞌna go ndrá ꞌyøtꞌatsꞌoqui. 16 Pe masque ndrá ꞌyøtꞌatsꞌoqui, nura Zidada Jesucristo bi mɛsca ra nthecate, pa núgui ꞌnandrá da̱nga ꞌyøtꞌatsꞌoqui da hnequi ja ma ꞌmʉi gue Ajua̱ bi zɛtca ma ntsꞌoꞌmʉi ne bi pungagui. Bi ꞌyøtꞌa njabʉ con guequi pa njabʉ da hyanda maꞌra ne da gamfriꞌʉ pa da mɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho. 17 Hangue núꞌa̱ ꞌnatꞌa Ajua̱ rí ꞌñepi dra søcambeni ne dra nsunda pa nza̱ntho. Go gueꞌa̱ ꞌnatꞌa Ajua̱ núꞌa̱ hindí hanthʉ, go gueꞌa̱ pɛꞌtsa gatho ra mfa̱di, go gueꞌa̱ ra Nda̱ de mayaꞌbʉ, de nubya ne pa nza̱ntho, nehe go gueꞌa̱ ꞌbʉi pa nza̱ntho ne hinhyaꞌmʉ da du. Njabʉ gueꞌa̱.
18 Ma zi tꞌʉꞌi Timu, dí ꞌbɛpꞌaꞌi gue gui pɛ rá ꞌbɛfi Ajua̱ ngu rí ꞌñehe, ngu ꞌnara soldado pɛ xá hño rá ꞌbɛfi ja ra tuhni. Ne dí benꞌaꞌi de núꞌa̱ bi ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi gue ma gui pɛfi, pa njabʉ da za gui sigui gui pɛ xá hño rá ꞌbɛfi Ajua̱. 19 Nehe su ri jamfri ne strá ntꞌaxi ri mfeni. Nu ꞌra bi tsꞌoca yá mfeni hangue xa ꞌbɛ yá jamfri. 20 ꞌRa de gueꞌʉ go gueꞌa̱ ra Imeneo ne ra Jandro núꞌʉ dá ɛntꞌua ja rá ꞌyɛ ra Satá pa da ba̱di gue hinda ña̱maꞌñʉ de rá noya Ajua̱.