2
Hanja da za dra tꞌapabi Ajua̱
Rá mʉdi dí ꞌbɛpꞌaꞌihʉ gue gui orahʉ por gatho ya ja̱ꞌi. Gui ꞌyaphʉ Ajua̱ da matsꞌiꞌʉ, ne gui umfʉ njama̱diꞌa̱. Gui ꞌyaphʉ Ajua̱ po ya da̱nga nda̱ ne por gatho núꞌʉ ha̱ ra tsꞌʉtbi, pa njabʉ da za ga ꞌbʉhʉ ꞌnara ꞌmʉi te rá ꞌñentho, ne pa da za ga pɛꞌtsuahʉ rá ntsu Ajua̱ ne ga ꞌyohʉ ngu rí ꞌñepcahʉ ne hinte ga jahʉ. Nuna go guehna xá hño, ne go guehna ri ho Ajua̱ ma Pøhøtehʉ. Núꞌá̱ ne gue gatho ya ja̱ꞌi da mpøhø ne da ba̱diꞌʉ núꞌa̱ xi majua̱ni. ꞌNatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, nehe ꞌbʉi ꞌnatho núꞌa̱ toꞌo ꞌbande de Ajua̱ co ya ja̱ꞌi, y núꞌá̱ go gueꞌa̱ ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bá e bi nja̱ꞌiua ja ra ximhai. Nuꞌá̱ bi unsɛ rá te pa bi du pa bi guꞌtua yá thai gatho ya ja̱ꞌi. Ha nu mi zø ra ora, bi tꞌunga ntꞌøde pa bi fa̱di gue nuꞌá̱ bi du pa bi pøhø ya ja̱ꞌi. Y pa gueꞌa̱ bi thuxcagui dega apostol pa ga ma̱mba rá ma̱ca noya Ajua̱. Hindí hate, dí ma̱nga majua̱ni. Bi thuxcagui pa ga nxahnate de ya ja̱ꞌi núꞌʉ hingyá xodyo pa ga utuabiꞌʉ de ra jamfri núꞌa̱ majua̱ni.
Dí ne gue habʉraza ra luga habʉ ri muntsꞌa ya cu, gatho ya ꞌñøhø da gʉxa yá ꞌyɛ da ꞌyapabi Ajua̱ co yá mfeni strá ntꞌaxi, ne hindri ncuɛ, nixi da nehmya̱. Nehe dí ne gue gatho ya ꞌbɛhña̱ da jamasu pa da hñe ngu rí ꞌñehe. Hinda hñe dega ntꞌetsꞌi. Hindí ne gue da ꞌñeña̱ dega ntꞌetsꞌi, nixi da ꞌñetsꞌi co ra oro, ni co ya do mahotho, nixi co ya he núꞌʉ xi xá ma̱di. 10 Nuꞌa̱ dí ne gue da ꞌyøtꞌeꞌʉ, dá ꞌyøtꞌa ya hoga ꞌbɛfi ngu rí ꞌñepa ꞌnara hoga ꞌbɛhña̱ núꞌa̱ ꞌyo ja rá ntsu Ajua̱. 11 Ya ꞌbɛhña̱ dá ꞌyødetho rá noya Ajua̱ ja ra nija̱ pa da ba̱di, ne dá ꞌyøtꞌe ngu núꞌa̱ da sipabi. 12 Hindí ne gue go ya ꞌbɛhña̱ da xahna ya ꞌñøhø ja ya hmuntsꞌi, nixi hingo maꞌna da mandaꞌʉ que ya ꞌñøhø. Dá ꞌyøstho. 13 Ngueꞌa̱ Ajua̱ bi hyoqui rá mʉdi ra Adá, nepʉ ra Eva. 14 Y hingo ra Adá bi thátꞌi. Nura ꞌbɛhña̱ go gueꞌa̱ bi thátꞌi, hangue bi dagui ja ra tsꞌoqui. 15 Hangue nubyá ꞌbʉi yá ba̱tsi co ndunthi ya ʉgui, pe ya ꞌbɛhña̱ da mpøhø ꞌbʉ hinda ꞌuegue de yá jamfri, ꞌbʉ da mɛꞌtsa ra hma̱te, ꞌbʉ da ꞌño strá ntꞌaxi, ne ꞌbʉ da ꞌmʉi ngu rí ꞌñepi.